Groot Gouda, donderdag 14 februari 1946

J UP 7 De A nt tn n 2 fvmxiZÏ z Ffapoof cii 1 0 vrienden door G Th Rotm Radio programma van hedenavond HILVERSUM I 301 m NCRV 18 00 het Oeral Kozakkenkoor 18 15 Molto Cantabile 18 30 Wiener Saengerknaben 18 45 Molto Cantabile 19 00 Nieuws 19 15 Weeroverzicht 19 20 Pianowerken RNI O 19 30 Progr voor de Nederl Strijdkrachten Verzoekprogramma 20 00 Nieuws N C R V 20 05 Orgelconcert door St v vliegen in de Domkerk te Utrecht en Hilversumsch Vrouwenkoor 21 00 Dr ü Menken arts spreekt 21 20 Bel Cantp 00 Nieuws 22 15 Van Oost tot Wes van Noord tot Zuid 22 25 De vaart de volkeren 22 30 Eine kleine Nachtmusik Mozart 22 45 Viool recital door Constant Moermati Ru van Veen aan den vleugel 15 Gram platenconcert 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting HILVERSUM n 415 ra AV R O 18 00 Nieuws 18 15 The red white and blue star 18 45 Sportbeschoii wing door Wil van Beveren 19 00 En nu naar bed 19 05 Oram platen 19 15 Cabaret De Triangel o l v Wim lbo 20 00 Nieuws 20 05 Regeeringsvoorlichtingsdienst 20 20 Concertgebouworkest o l v Eduard van Beinum m m v Janine Miclieau sopraan In de pauze Herstel van het verkeer door Ir Hupkes 22 20 Ouderen en jongeren Dr A J de LeeuwAalbers Botsingen in het jonge gezin 22 30 Rusland in het lied 23 00 Nieuws 2115 En tot besluit Bont allerlei 24 00 Sluiting De Johan van Oldenbaraeveldt gearriveerd Trompetgeschal kondigde gi8t€nniddag omstreeks half twee de aankap st aan de Surinamekade aan van de Johan van Oldenbarneveldt die met tweeduizend gerepatrleerden uit Indië in Amsterdam arriveerde Het is het eerste schip dat geen doeden aan boord heeft zoodat na het plechtige Wilhelmus de marjnekapel zijn lustige muziek kon voortzetten Bij de aankomst van het schip in de Amsterdamsche haven hadden de Amsterdammers zich in breede rijen langs de kaden opgesteld de gerepatrieerdén hartelijk toegejuicht en ook aan de Surinamekade was zeer veel belangstelling Aanmelden van vorderingen en aanschaffingen ten behoeve van de geallieerde strijdkrachten Alle vorderingen en aanschaffingen ten behoeve van de geaU strijdkrachten binnen het grondgebied van het Rijk in Europa met uitzondering van de z g Civilian Labour bur erarbeid en inkwartiering dienen voor 20 Februari te worden gemeld bij het Centraal Bureau vergoeding militaire vorderingen Duinweg 2022 Den Haag De aanmelding moet geschieden op daarvoor bestemde formulieren welke vanaf 8 Februari aan de gemeentesecretarieen gratis verknjgb aar zijn De aanmelder ontvangt mededeeling van ontvangst van zijn opgave onder vermelding van het registratienummer Blijft deze mededeeling achterwege dan dient binnen 14 dagen onder aangeteekend schrijven hiervan bericht gezonden te worden aan het C B V M V Het Centraal Bureau voor Documentatie heeft de meening van het Ned volk gepeild over t vraagstuk van de annexatie en kwam daarbij tot de volgende vertassende resultaten Van de bijna IIOOO uitgezonaen vragenlijsten zijn er circa 9500 ingevuld ferugontvangen Hiervan verklaarden zien Voor annexatie 44 5 tegen annexatie 41 5 voor een tusschenweg n 1 een lijdelijk protectoraat over een deel van Pol partij Poomsch Katholieken Anti Revol Christ Hist RV B tiberalen Vrijz Democraten S D A P Communisten Van de voorstanders vai aiinexavii enschten 24 d Duit8C trs te laten blijven in het te ann xeeieu ebiet ib iv wilde de geheele T ohe bevolking ye wijderen 38 we wiite gpoee telijk verwijdering ter beoord s van legeering Ministrieele bezoeken Gistermiddag maakte de Minister van Openbare Werken en Wederopbouw Dr Ir j A Ringers vergezeld van den secretarisgeneraal ir H W Mouton een vliegtocht van Amsterdam naar Enschede teneinde een indruk te krijgen van den ernst der overstroomingen in het Oosten des lands Donderdag en Vrijdag zal Minister Ringers naar Walcheren en Zeeuwsch Vlaanderen vertrekken om zich van den voortgang der werkzaamhed r aldaar op de hoogte te stellen Admiraal Nimitz bepleit in ligndhouding van de vloot Admiraal Nimitz heeft verklaard dat de veronderstelling dat de atoom energie in een nabije toekomst de oorlogsvloten van de zeeën zal verdrijven eenvoudig fantastisch is Hi bepleitte met kracht de instandhouding en handhaving van de zeemacht die Amerika in de laatste vijf jaren heeft opgebouwd CONFERENTIE VAN MINISTEI S OVER DE VOEDSELSITUATIE IN DE WERELD Aan het einde van de vergadering der Vereenigde Volkeren van gisteren is aan alle regeeringen van Europeesche landen die lid zijn van de Vereenigde Volkeren aan de Turksche regeering telegrammen gezonden met de invitatie om hun mini sters van voedselvoorziening naar een conferentie over de Europeesche voedselsituatie te zenden Dieze conferentie wordt volgende maand te Londen gehouden Oekrainische voorsel verworpen Hef Oekrainische voorstel inzake de Indonesische kwestie voor den Veiligheidsraad kon slechts twee stemmen op zich vereenigen en is verworpen verklaard Een amendement op het Egyptische voorstel door Sowjet J usland ingediend strekkende é t=wnfis enen van een comm ssie JHia e de Indonesische kwestie en het oc pronkelijke Egyptische voorstel zijn l j stemming door den Veiligheidsraad iverworpen DeM aad is thans tot het volgende puntvan de agenda overgegaan zonder tot het ondernemen van eenige actie inzake Indonesië te besluiten A F P meldt nader dat voor het Egyptische voorstel alleen Egypte en Polen stemden en voor het Sowjet Russische amendement alleen de Sowjet Unie en Polen Harold Ickes afgetreden President Truman heeft gisteren het ontslag aanvaard van Harold Ickes den minister van binnenlandsche zaken der Ver Staten DE VOORUITZICHTEN IN INDIË Grieksche protest tegen toelating van Albanië Gistermorgen vroeg heeft Sjahrir zijn Minister van Openbare Werken dr Poetoehena en den secretaris van Soekarno ontvangen die beiden juist uit Diokjakarta te Batavie waren aangekomen Voor de kabinetszitting welke laiter op den dag zou worden gehouden zouden de besprekingen gisteravond tusschen Sir Archibald Clark Kerr en Sjahrir gevoerd op de rgenda staan Tot nog toe is geen persoontijk commentaar van Soekarno aan Sjahrir overhandigd Vnj Duitschland H 5 geen meening Van de diverse politieke richtingen waren alleen de R K overwegend voorstanders niet alleen in Limburg en NoordBrabant maar ook in het overige deel van Nederland De S D A P en de Comm waren overwegend tegen annexatie te wijl de overige partijen om de 50 voorstanders schommelden De gedetailleerde cijfers zijn g m 1 3 3 0 2 5 2 0 2 0 2 0 2 0 tegen 25 39 40 36 31 40 59 72 voor 64 47 45 49 56 45 28 18 protectoraat 10 9r 11 13 13 11 13 11 10 Met feit dat zoo weinig arbeiders voor ziin moet met worden verk aard f r bw maar wel uit de politieke Sv r e o groot deel dezer b c np e i 67 Bram kwam namelijk precies in het slaapkamertje van meneer Zandbergen terecht die daar juist heerlijk lag te slapen Met een plof viel Bram op het bed dat met luid gekraak ineenstortte zoodat meneer Zandbergen die opeens niet wist wat hem overkwam huizenhoog gilde wel terstond na ontvangst van den tekst der voorstellen zijn Soekarno en Hatta uit Djokjakarta vertrokken voor een bezoek van een week aan Oost Java Zij worden eerst 19 Februari terugverwacht maat bijzondere maatregelen zijn getroffen om den tekst van redevoeringen welke zij leventueel zullen houden terstond naar Batavia te zenden De correspondent van A N P Aneta Robert Kiek heeft gistermorgen een onderhoud gehad met een vertegenwoordiger der republikeinsche regeering die zoojujst uit Djokjakarta naar Batavia was teruggekeerd Deze gaf te kennen dat de in tellectueele Indonesiërs te Djokjakarta er niet van overtuigd waren dat de regee ringsvoorstellen zeer veel verder reiken dan de voorstellen in November gedaan Intusschen zal binnenkort in plenaire zittig het regeeringsvoorstel worden besproken tusschen het RepubHkeinsche Centrale Nationale Comité en de Repu Wikeinsche regeering Een republikeiusche woordvoerder verklaarde gistermorgen dct de oppositiepartijen in dit comité geleidelijk meer op den voorgrond treden Hij legde er evp wel den nadruk op dat onder de huidige omstandigheden de republikeinsche regeering geen actie zou ondernemen welke de atmospheer zou kunnen beder ven giil lllRliJlll II U INDIE HET EERSTE NEDERLANDSCHE BATALJON OP BANKA AANGEKOMEN Het eerste Nederlandsche bataljon dat Malaka heeft verlaten om onder verantwoordelijkheid van de 26e Britsche divisie in Nederlandsch Indië aan de acties deel te nemen heeft een succesvolle lan ding gemfakt op het bekende eiland Banka en de hoofdstad Muntok bezet zonder dat er een schot is gelost en zonder dat men op eenigen tegenstand is Auè lapanneezen zijn in Muntok geconcentreerd waar de po tiebureaux en alle openbare gebouwen onmiddellijk zijn overgenomen Luitenant Kolonel Van Oulik leidt deze fcties Geen Amboneezen ontslagen De Marmevourhchtingsd enst Marvo deelt mede dat in Batavia geruchten zijn gegaan omtrent een ontslag op grooten schaal van Amboneezen uit Nederland chen marinedienst Deze geruchten zijn volstrekt onjuist en missen eiken grond Sir Archibald bij Sjahrir Officieel is medegedeeld dat Sir Archibald Clark Kerr gisteren te 5 uur n m plaatselijken tijd Sjahrir in diens woning bezocht heeft o u Gistermorgen ontving ce Britsche ambassadeur Dr v Hoogstraten van het Ned Indisch departement voor Economische Zaken Ir Soekarno is teleurgesteld Ir Soekarno president van de Indo nesische republiek en de Indonesische leiders bij zijn hoofdkwartier in middeniava zijn teleurgesteld door de Nederlandsche voorstellen inzake de toekomst van Indonesië Volgens de eerste berich 68 Bram die maar liefst zoo gauw mogelijk wegkwam stootte de ruit stuk en probeerde achteruit door het raam te vluchten Dat viel echter niet mee want het raam was precies te smal en Brammetje bleef met zijn heupen steken zoodat hij noch voor noch achteruit kon ten die Batavia bereikt hebben sedert di voorstellen Zondag aan de Indonesiërs overhandigd zijn was Soekarno s eerste opmerking Dit beteekent geen verbetering Het algemeene gevoel was dat de Nederlanders de kracht van de nationalistische eischen van onafhankelijkheid onderschat hadden zoo luidde het bericht OFFICIEELE PUBLICATIE Toewqzingen brood v insteinngcn Het centraal distributiekantoor It mede dat met tngang van 17 Februari aj ook in de provincies Zeeland Noord Brabant Llm burg en Gelderland ten zuiden van de Waal aan instellingen toewijzingen no 100 zullen worda uitgereikt voor brood in plaats van de tot dusverre ia gebruik z nde broodzcgels De toewijzingen no 100 geven recht op 100 gram brood per rantsoen Met ingang van 3 Maart a s zijn de brqodzegels let meer geldig Toewqziagen Pindakaa Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat detaillisten in Pindakaas de bonnen b 72 in de week van 17 t m 23 Febr bij de plaatselijke dlsfrlbutiedlettti n moeten inleveren ter verkrijging van toewijzingen no 687 Grossiers dienen zich op de ontvangen toe wijzingen 687 bij de fabrikanten te bevoorraden Zij ontvangen derhalve geen afzonder lijlce grossleratoewijzingen Wel kunnen zij de coupures 687 desgewenscht bij de plaatselijke diensten inwisselen tegen coupures voor een grooter aantal rantsoenen Ziekenhuizen en Instellingen moeten in bovengenoemde week eveneens toewijzingen 687 voor pinda kaas afhalen Zij moeten opgeven hoeveel personefi geboren in het tijdvak 1925 t m 1930 in de instelling aanwezig zijn Inlevering rantsoenbonnen Voedings en Genotmiddelen Het C D K deelt mede dat detaillisten de rantsoenbonnen voor voedings en genotmiddelen welke voorzien zijn van de letter a en de aanduiding van het artikel alsmede de rantsoenbonnen met opdruk een rantsoen artikel C een rantsoenartikel d een rantsoenartikel f een rantsoenartikel g en een rantsoenartikcl h voor het laatst bij de plaatselijke distributiediensten kunnen inleveren bij de eerstvolgende inlevering van genummerde bonnen voor de betreffende artikelen na 17 Februari a s Bon 05 voor schoenreparatie aangewezen Het COriC deelt mede dat bon 05 Leder der Lederkaart is aangewezen voor het doen repareeren van schoenen met Ieder en of rubber zolen en hakken materiaal Het aantal voor elke reparatie benoodigde bonnen is vermeld op de bij den schoenhersteller aanwezige lijst Rubber voor hakken is zooals reeds eerder werd medegedeeld bonvrij Men moet dezen bon eerst bij den schoenhersteller inleveren wanneer deze verklaart de reparatie binnen ca 14 dagen te kunnen verrichten Bon 05 Leder blijft geldig en kan in combinatie met de reeds aangewezen of nog aan te wijzen bonnen worden gebruikt Correspondentie betreffende deze regeling dient gericht te worden tot het Rijksbureau voor Huiden en Leder te A dara of tot de vakgroep