Groot Gouda, donderdag 14 februari 1946

Bonkaarten la Ib Ic 602 021 022 023 vleeach 100 gram vleeach 017 aardappelen 2 Kg aardappelen a 07 melk l i l er b 07 c 07 melk 3 liter melk Bonkaarten kd en ke 603 NIEUWE BONNENLIJST 100 gram kaas extra Voor de eerste helft van de 3e periode 1946 van 17 Febr t m 2 Maart 1946 Elk der volgende bonnen geeft recht ophet koopen van iBonkaarten ka kb kc 603040 046 algemeen 800 gram brood 038 en 039 algemeen 200 gram bloem 037 algemeen 035 036 algemeen 034 algemeen 033 algemeen t b 13 reserve b 14 reserve 400 gram suiker 250 gram margarine 100 gram kaas 100 gram kaas extra rantsoen 800 gram brood 1 kg aardappelen 540 541 algemeen 538 539 algemeen 537 algemeen 536 algemeen 535 algemeen 534 algemeen 533 algemeen d 13 en d 14 reserve e 13 reserve 800 gram brood 200 gram bloem 500 gram suiker 250 gram boter 125 gram margarine 100 gram kaas 100 gram kaas extra rantsoen 400 gram brood 500 gram rijst of kindermeel Bonkaarten ld en Ie 602521 522 523 vleesch 100 gram vleesch 517 aardappelen 1 Kg aardappelen d 07 e 07 melk 5 Liter melk Tabakskaarten enz t 13 2 rantsoenen Shag ol Rooktabak geen sigaretten of sigaren V 13 100 gram chocolade of sntkerwerken 3j 13 2 rants tabaksartikelen geen importsigaretten De bonnen voor melk en aardappelen zijn geldig tot en met Zaterdag 23 Februari a s Voor de week van 24 Febr t m 2 Maart a s zullen nog bonnen worden aangewezf voor melk aardappelen Jam koffie cacao tabak versnaperingen huishoudzeep eg lucifers Bovengenoemde bonnen kunnen reedt op Vrijdag 15 Febr a s van smorgens 8 uur af worden gebruikt met uitzondering vu de bonnen voor vleesch melk en aardappeica waarop eerst met ingang van Maandag It Februari mag worden afgeleverd Op boa 033 algemeen wordt een extn rantsoen van 100 gram kaas verstrekt Op dezen bon en op bon 034 algeoccazal voor de helft volvette of 40 t kaai waaronder eventueel begrepen bultenlandKhe kaas voor de helft magere of 20 + wordea gelevfrd j Spaar een gulden op elk tientje Voor 10 gulden cassabons EEN gulden contant terug Nieuwe Schouwburg Gouda Woensdagavond 20 Februari 1946 om 8 uur precies OPERA CONCERT ugeveaaoor GréBroawenstgn Soptaan Bep Ogterop Alt Gaiseppe Reschiglian Tenor Ital Opera Jaap Stroomenbergh Bariton Tees Kef aan den vleugel Ullgcvoerd znllca woedes Aria s Doatten ca Teilsattca all bckcad Opera s vaa Vardi Pacdal Donixctli ftxat c a Toegangspr xan I ogc f 230 Pr Balcoa 2J0 Zaal I 3 25 Achter Baicoa f 2 Galeri I bel labcgr Kaartverkoop bij Bockh v Bark D Vca ca a avoads aaa dt mai I laaHbeprcken Woensdag 20 Febr van 10 12 op crtoonv tocgaagsbawlls Gevraagd wegens Huwel k der tegenwoordige Gasforanla of tcrBUeo Hacren6eism ni a achlerbaad kookkacheltje met 3 kookg BHcvcb ao 4279 bareaa vaa dit bUd KiadcrwagcB ia goeden staat oude kw L I Bricvta oadcr ao 4282 bareaa vaa d R K Dasmeisfe DE KORTE v Baerlestraat 29 Heden overleed na een smartelijk geduldig gedragen lijden onze beste Oom en Oud Compagnon de Heer Willem van Hoorn tn den ouderdom van 76 jaar Den Haag I VAN HOORN Gouda P DE MOOIJ T VAN VLIET Gouda 13 Februari 1946 Huize uliana De teraardebestelling zalplaat hebben Zaterdag 16 Febr a s op de Alg Begraafplaats te Gouda te 2 uur Voor de hartelijke blijken van deelneming en medeleven ons betoond bij bet overlijden van onzen Heven Man Vader Behuwd Grootvader Zoon en Broeder Hendrik de Groot betuigen wij U onzen hartelljken dank Mede namens de Familie H C DE GROOT HoftBan Goada Fel rvart 1946 Graaf Florlswcg 30 Voor direct gevraagd een 455455 M of Vr Brieven onder no 4321 bureauvan dit blad Te keep mooi Zomerhuiisje a d Rceuwljksche plassen en z g aJi ZeUboot N N 16M ook afzonderlijk Br no 4320 bureau van dit blad NET KOSTHUIS aangeboden Gcea beroeps Br onder no 4291 bur v d blad Te koop gevraagd ICCOIBEN pine kliiiir Qng 80 bassen Brieven met prijsopgave onder no 4298 bureau v d blad Tc koop in goeden st zijnde Haardkachel CALATZ B urgvlietkade 4 De St Vincentittivereen vraagt voor arme gezinnen ijiiriR 2 pirs liilikiRtiii event tegen vergoeding Opgave aan den Secr adres SAVENYE Markt 66 Gouda Tel 2777 Gevraagd een WERKSTER voor e B dag per week GRAAF PLORISWEG 111 HUWELIJK Net persoon leeft d 42 jaar zoekt kennismaking met juffronw of jonge Weduwe zonder kinderen zelfden leeftijd Brieven met foto welke op eerewoord wordt teruggezonden onder a o 4297 barean van dit blad THALIA THEATER vraagt wegens huweHjkder tegenwoordige een Flinke WERKSTER voor de morgenuren Kkiwtg 103 DrnVIl BIOSCOOP Il£UlllL THEATER Directie T J van den Tooren HEERLIJK VERWARMD Middagca Avoadvoorstclltogcn Vanaf Vrijdag 15 Febmari tna Wocnadag 21 Febr Modtc nog kotten bebbcn wij gctpaard U Ü kannen brengen M Oc film wnac de geheele wereld over ipreckl I Dit de film die maandenlang in Amerika Engeland en Prankrhk op het progiamma stond Ook te Amelcrdam in het CityTbealer lagen biina 30 000 bezoekers in Mn week het machtige flimwerk met Erich von Stroheim en Vivlane Romance Gibraltar De grimmige vesting aan de ingang vab de Middellandsche Zee de nnicke achtergrond van dit prachtig gespeeld Blmwerk Veel hoorde U sr over spreken thans kant U het gaan xlen I LJtfde spionnage contra sploanagc en geheimtinnige schecpsaantlagen Vooraf o a De nieuwste actaaliteiten Ie vertooning Gouda cB wttr seal iels nieuws op flimgebied Toogang b f r n 18 jaar Aanvang dagelijks behalve Donderdags 3 u 7u y lStt Vrijdags 7 a en 9 15 u 2 dags 3 u 5 u 7 u en 9 15 uur Plaatsbcspreken dagelijks If aarv6ordea aanvang van Itdcre voorsttlling Niet per tclcfooa Hal ootdeel vaa dnlxcaden bcxockers Bcaal iedere weck o goed programma 660 en wal wij nog niet annonceeren is nog meer te begeerea I Atleatie I Vrijdag a s NET DAGMEISIE gevraagd klein gezin Kleiwegstraat 24 THALIA THEATER Kleiweg 103 T l 2230 Goada VanafVrijdaglSFebr tm Woensdag 20 Febr Madeleine Renaud Allee TIscot tiarry Debaut in de onvergetelijke film DE Bewaarschool LA MATBSNELLB Naar het bekends boak vaa L PrapIC Toegang boven M laar Middag ca Avondvoorstell Voirziet U tijdig van plaatsen Plaatsbespr I uur voor iedere voorstelling Tel 2230 Uitsluitend alleen van s morgens 10 12 uur A Aanv der voorst Vrfldai z u 9 15 u Zaterd 3 n 7 9 15 u Zondag 3n 5 n 7j en9 15u Maandag en Dinsdag 3 u 7 u 9 15u Woensdag 7 u en 9 15 u Aan mijn Cliënléle en sporivrienden laai ik weien dal Café De Witte Ballon a s ZATERDAG WEER GEOPEND IS Peperatraat 68 W J vHOFF H ONIG maakt weer heerlijke voedzame Honig s Kalfssoep met vermicelli U moet er Uw winkelier eens naar vragen Zes kloeke borden kostelijke soep bereidt U uit één pakje van 27 cents HOMIG S ARTIKELEN GOUDA Schouwburg Bioscoop BOELEKADE Wij brengen vanaf Vrqdag tm Dinsdag MARLÈNE DIETRICH James Steward Mkha Auer in de spannende komische avonturenfilm DE WILDE ENGEL Naar het bekende boek van MAX BRAND Regie OE PASTERNACK de regisseur van alle Deanne Durbtn plms Ben film welke U niet moet verznimcn TOEGANG BOVEN 18 AAK Aanvang der voorstellingen Vrijdagavond 7u en 9 15 u Overige dagen 3 uur 7 uur en 9 15 uur Zondag 4 voorstellingen 3 w 5 uur 7 15 uur en 9 15 uur Op veler verzoek WOENSDAG 6 MAART ia ConcordU DERDE OPVOERING VAN Zeèiiian f thuislf omsi Tot 2 maal was de zaal geheel uitverkocht Zang van het leugddlcastkoor Vrede Toegangsbewijiea 75 cent inct stcd bel Vukf baar Blauwe Kruis C Hulsman L Tleadewcg 25 v Wilgen TolIcBStraat 55 Gevraagd Gryp U voordeel LAGERE PRIJZEN Jüy alwéér Nu van 13 t m 23 Februari PUDDIHG van 18 voor 15 et per pakje TUINBOONIN vt 40voor37VjC p 500gr KINDERMÜL vtB20voor 17 ot per pak 4 CHOCOLAOB f WN van 24 voor 20 et AUI TAWIZUMM STMK IH PRUS VlIltAAÖO iliiild eirlijki wBrkster Dagelijks van 8 3 uur met kost Brieven onder no 1261 bur van dit blad SIOOMWiSSCKEIII PEETEIS vraagt MEISJES voor alle afdeelingen en JONGEN V Expedltiewerk Aanm Bleekersslngel 59 61 III y ii I Aanleg en onderhoud van SIERTUINEN Billijk tarief Adres M DE STROBTE Sophia ▼ d Goudeate 79 Gowda D V P tjes TE KOOP AANGEBODEN Haardkachel la goeden staat ca een waach aachlnc motoc Onder de Boonip cs 84 staaads schemerlamp ca baeglaasp yw 11 023 Saoyatraat 105 loagc hoad Kees lief voer kinderen Brieven no 4269 bareaa vaa dit blad chendattaach kiadcrschocaca m 33 ca rallca scbocaca 37 ca 10 vaor naat 39 BricvcB ao 4370 bureau vaa dit blad OrgcL Viool ascl kist ledikant m spiraal Bm oraals kachdtjc es BoodkadMlt c ook la nUl v oi castanm m 46 Woa4alr 38