Groot Gouda, zaterdag 16 februari 1946

V GROOT GOUDA EENDRACHT Administratie M J van Loon Gou ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN t Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Brukker Dndtkeril Verzijl Oouda NUMMER 156 ZATERDAG 16 FEBRUARI 1946 B Vk S l eedcdM I In den strijd voor de afschaffing van de koloniale verhoudingea f n de erkenning van het recht op zelfbeschikking voor het Indonesische volk binnen het Rijksverband vindt progressief Nederland zijn eenheid kerkelijken ea niet kerkelijken communisten katholieken protestanten Allen die een sociaal rechtvaardige toekomst willen bouwen keeren zich tegen de reactie Daarom zullen allen moeten opgaan naar de groote demonstratieve vergadering op Maandag 18 Februari a s des avonds om 9 uur in de geccwnbineerde zalen van gebouw Kunstmin In deze belangrijke vergadering zullen bet woord voeren Frans Goedhart Pieter t Hoen niet Mr G 1 V Heaven Goedhart zooais oorspronkelijk was aangekondigd Dr Verdoorn zendingsarts de Indonesiër Palar lid van de Tweede Kamer voor de Partij van den Arbeid Chr Smit hoofdbestuur C P N Bemhard Drukker penningmeester V d A J C en F K N Harahat namens de Pernimpoenan Indonesia Weersverwachting medegedeeld door het K N M tot morgenavond Wordt verwacht I N W wind die in het N des lands en in de kustgebieden krachtig wordt Aanvankelijk zw bewolkt later wissel I bewolking eenige regen minder zacht Indonesië en het handvest der Vereenigde Volken De Nederlandsche regeering heeft inhandsche bevolking de betrekkingen tusde af eloopen week voor heelde wereld Ucchen Nederland en Indié gehandhaafd t i orri hnp 7ii komen wil tot een wiiipn ipn als vóór 1940 terwijl de be willen zien als vóór 1940 terwijl de be doeling van het Handvest blijkbaar toch is de eigenlijk koloniale verhouding op te heffen Dan is Nederland dus reeds als lid van de Vereenigde Volken verplicht tot voortgaan in plaats van terugkeeren De regeering aanvaardt door aanhanng van dit artikel uit het Handvest de bevordering van het zelfbestuur Anderzijds doet zij dat juist in verband met den eisch dat een vertegenwoordiger van de Koningin zal optreden als hoofd van het Indonesische Gemeenebest ter waarborging van goed bestuur en gezonde financiën Ook hier komt de groote hjn uit van het beleid dat de regeering ten aanzien van Indonesië wenscht vrijheid binnen het Rijksverband Het gaat in de richting van de ver Wat is er in Gouda te doenl Reunie I Vrijdag t m Woenidag Gibraltar ThallB Theaten Vrijdag t m Woensdao De Bewaarschool Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag tot en met Dinsdag De wilde engel Zondag 17 Febr Rest Ter Gouw BlIjartwedstrljden 11 30 uur De rollende Bal E N D 3 uur De Planco Valkenbosch Vanaf Vrijdag dagelijks van 10 tot 22 UUT tentoonstelling van de V I in Soc On l Genoegen Maandag 18 Febr 8 uur gecomb zalen van Kunstmin Meeting van Gom Nederl Indonesie Idem 8 uur hotel Central Jaarvergaden Ned Reisvereen tevens film en lantaarnpl Dinsdag 19 Febr 8 uur Kunstmin Feeatavond v d Buurtver Ie Mainticndrai vërklaard hoe zij komen wil tot een coedè verhouding met Indonesië Uaarbi werden ook een tweetal artikelen van het Handvest der Vereenigde Volken vermeld als richtsnoer voor het te voeren hclt id Het ligt voor de hand dat Nederland iuist in verband met Indonesië denkt aan zijn internationale verplichtingen immers aan ziin overzeesche gebieden dankt het voor een groot deel het belang van zijn internationale positie Door zijn toetreding tot de Vereenigde Volken is Nederland vanzelf onderworpen aan de vernlichtingen van het Handvest Zou de rceering ze bij haar verklaring met vermdd hebben dan was ze er even goed aan gebonden Toch heeft de uitdrukkelijke vermelding in de officieele mededeeling die verleden Zondag ook in Londen en Wahington be Gabriel weer op haar plaats Gisteren is de raadhuisklok die destijds door de Duitschers geroofd werd weer in h aar oude luister hersteld j 7i Na uitgebreide voorbereidende werk Passagicrslijat SS JohandeVVit Uaamhèdén ging de 398 kg wegende op o b y f ro d ruWfret a 1S lonT t de wethouders Mevr v DantzigMelles Heerkens en Hagedorn deze bijzonderegebeurtenis bij De geheele voorbereiding kostte meer tiid dan het ophijschen zelf want toen STADSNIEUWS De Goudsche Bestuurdersbond De Goudsche Bestuurdersbond belegt een openbare vergadering ter voorlichting der huidige omstandigheden in de zaal van De Beursklok aanvang 7 30 uur op Vrijdag 22 Februari a s glerslijst van het ss Johan de Wit Zij bevat o a de namen van de repatrleerende Goudsche familie Vreugdenburg Groenendijk Bleekersslngel 35 WETHOUDER POLET IN HET ZILVER Vandaag herdenken de heer en mevrouw PoletBlanken den dag waarop zij voor 25 jaar in het huwelijk traden Onder de talrijke personen die het jubileerende echtpaar gisteren op de receptie kwamen gelukwenschen bevonden zich o a burgemeester James enjle Vethouders mevr v Dantzig Mdles C H Hagedorn en A Heerkens Donderdagmiddag heeft het personeel van den üemeentelijken Ontsmettingsdienst den jubileerenden Wethouder van Openbare Werken gelukgewenscht waarvoor hi mede namens zijn vrouw hartelijk heett bedankt AFSCHEID BIJ DEN P O D Donderdagmiddag heeft de heer Th de Ruwe afscheid genomen van het personeel van den P O D waarmede h ruim een half jaar heeft samengewerkt De heer Webster bood hem voor he belangrijke werk dat hij met zooveel toewijding heeft verricht een Delftschblauw herinneringsbord aan VIJF EN TWINTIG JAAR ZUIVELCOCJSULENT Vandaag herdenkt Ir WL Huisman den dag waarop hij voor 25 jaar wera aangesteld als Rijkszuivelconsulent Weinig stadgenooten zullen vermoeden wik een omvangrijk en belangrijk werk de heer Huisman in de achter hem Sende jaren heeft verricht De boeren Kners an de RiJn t f f waard en Kr mpenerwaard weten net Toveel il beter Vrijwel een ieder kent Jem hier en zijn kaasdagen werden Sds druk bezocht Een zeer practisch man zijnde is hij altijd den boer op en zelden op ïijn bureau te vmden Alles heeft hS gedaan om de bereiding van 5 Gotidsc he kaas te verbeteren de boerpn allerlei nutt ge wenken te geven en £ kwaliteit op fe voeren Hiervoor zijn de kaasbereiders hem dan ook ten zeer MPt ïfn assistent de heer Siewertsen sch e f hij een Sleiding voor de kaasfS V Zijn op iding genoo i l S ZSrZ uur haar S ör wSSe g7vö gë va d ongebreidel aar htogrSera n ainvi g was z in de produ e r d Orlog zo aU kend gemaakt werd wat te beteekenen kouding tusschen Engeland en zijn domiDe beginselen die in de aangehaalde ar jons tikelen zijn neergelegd aanvaardt zij hiermee tot richtlijnen van haar handelen lit de verklaring wordt artikel 37 van het Handvest genoemd in verband met het voornemen van de regeering om in Indonesië een vrije beslissing omtrent het samengaan met Nederland mogelijk te maken en t zorgen dat de aldus ont staande verhouding internationaal zal worden erkend Als men het Handvest der Vereenigde Volken opslaat vmdt men in artikel 37 vermeld werkloosheid loonsverlaging etc kwamen grootendeels voor rekening van denwerknemer Wat er aan verzachtende omstandigheden in den vorm van werkloozensteunbestond werd door strijd en agitatie afgedwongen Dat deze steun absoluut ontoereikend was staat buiten kijf Ook inzake de arbeidsvoorwaarden en loonen werd menige strijd gevoerd Stakingen en boycot waren geëigendemiddelen om ergerlijke misstanden op teruimen Dat werknemers en werkgevers hierbijvaak zeer scherp tegenover elkaar stondenlag in de lijn Voor geen der beide partijen mocht deze strijd gunstig of aangenaam heeten Het tegendeel was waar De bezetting heeft beiden naar elkaar toe gedreven in de drang om vrijheid en verder om Nederland er weer bovenop te helpen De partijen hebben elkaar weten te vinden en vormden een organisatie De Stichting V d Arbeid Veel wat voorheen slechts door strijd en agitatie kon worden bereikt heeft thans een behoorlijke kans om door gemeenschappelijk overleg tot een bevredigend resultaat te worden gebracht Hierdoor is de belangenbehartiging der werknemers in een andere d w z een meer bevredigende fase gekomen Over dezen nieuwen vorm en de vooruitzichten daaraan verbonden spreekt H Oosterhuis de 2e voorzitter van het N V V op bovengenoemde vergadering Toegang vrij een goed uur boven Uit de galmgaten moest een peiler worden weggenomen teneinde voldoende doorlaat ruimte te verschaffen voor de klok Zoo zal Gouda dan weer een vertrouwd geluid kunnen hooren Gabriel brengt een oud geluid bij het naderen van eeji nieuwe lente Zuiveringstnaatregel Ie Sollewijn Gelpke De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft ten aanzien van den directeur van gemeentewerken vastgesteld dat deze zich niet onvaderlandslievend heeft gedragen Toch is het ontslag verleend omdat hij zich te slap heeft gedragen echter onder toekenning van wachtgeld De Nationale Feestdag De Centrale van Buurtvereenigingen zal op Maandag 18 Februari a s des avonds te 8 uur in De Beursklok een Algemeene Vergadering houden waarin behalve de Statuten en het Huishoudelijk Reglement der Centrale ook zullen worden vastgesteld de plannen met betrekking tot de Feestelijkheden op de Nationale Feest Het Bestuur der Centrale is er dan ook van overtuigd dat alle Buurtvereenigingen op deze belangrijke vergadering vertegenwoordigd zullen zijn DE V 1 IN GOUDA In de zaal van de Soc pns G ofgf staat een ofigineele Duitsche V 1 ten oon gesteld Aan de hand van de duidelijke explicatie kan men de werking van dit monsterachtige apparaat en ter Wanneer de partijen bij een disjMHd dat gevaar loopt de internatio l Vredê èn de internationale veiligheid in gevaar te biengen er met in slagen dit door onderhandeling ot op andere wijze op te lossen zullen zij het aan den Veiligheidsraad ter beslissing voorleggen De regeering geeft hier dus blijk ook voor deze interne aangelegenheid de beslissing van den Veiligheidsraad bestaande uit vertegenwoordigers van de Vereenigde Volken te willen aanvaarden Het is weliswaar nog een binnenlandsche Nederlandsche aangelegenheid maar het is als een brand in eigen huis die op de buren kan overslaan Hier spreekt wfl duidelijk hoe de souvereiniteit heeft ingeboet voor de internationale veiligheid Dit is echter niet iets dat alleen geldt voor Nederland maar toepasselijk is op elk lid der Vereenigde Volken Bovendien zal de nieuwe verhouding tusschen Nedeiland en Indonesië pas dan stevig zijn als deze ook internationale erkenning vmdt Artikel 73 is van anderen aard en houdt een norm in voor wat vroeger de Koloniale mogendheden heette Daarin wordt het volgende bepaald Leden van de Vereenigde Volken die de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen of die vooralsnog aanvaarden voor het bestuur over gebieden wier bevolking nog geen volledig zelfbestuur geniet er kennen het beginsel dat de belangen van de bewoners van deze gebieden steeds vóór moeten gaan en aanvaarden als een heilige plicht de C B nieuw8 Voor de Roode Wachten Kern De van dit monsterachtige apparaat = p niks Kernavond bij Wim van Gendereurwapen prachtig nagaan De kleine f j ag 16 Februari ren IJssellaan 70 Zaterdag 16 Februariom 8 uur Kern De Flierefluiters Kernavond bij Ank van der Palm O de Boompjes 127 Zaterdag 16 Februari om half acht Voor het Kader Zondagmorgen 10 uur bij Arie Snaterse Pretoriaplein 60 Volksdansgroep Zondagmiddag 3 uur in school 1 Er is muziek Als altijd kunnen adspirant Trekvogels zich aanmelden bij Han Sanders 2e Hyr v Alphenstraat 7 en bij Wim v Genderen IJssellaan 70 Nieuwe oudere leden bij dezelfde adressen en na 6 uur bij de secretaresse Annie Wannet Boelekade 199 maar ingenieuze apparaten welke voor de besturing zorgden het voortbewegingsmechaniek alles is duidelijk te zien daar enkele openingen in den zijwand De bdïe bollen van gevlochten staal die samengeperste lucht bevatten van 150 atm spanning zijn in het midden gemonteerd Ook over de wijze van afschieten het waarom van het groot aantal mislukkingen daarbij en de bestnjdingswijze worden door deskundigen interessante mededeelingen gedaan Daar de opbrengst van deze tentoostelling ten oede komt aan de Nat Hulp Actie Roode Kruis kunnen wij met anders doen dan U aanraden zelf eens te gaan kijken Het is de moeite waard taak om de welvaart van de bewoners van deze gebieden binnen liet kader van de internationale vrede en de internationale veiligheid zooais die door dit Handvest zijn gevestigd tot het uiterste te bevorderen Dit vr rdt nader uitgewerkt onder meer door te bepalen dat de cultuur dier volken moet worden geëerbiedigd en zeiTbestuur moet worden bevorderd Het vair op dat volgens het tsatistisch onderzoek van begin 1946 nog 17 van deNeder Aan vragen beretding ijn i § 7 afstudeer Sa arnT hTnaa 4 Sd in 921 kwam hj naar oouda del e£ rOou d i rwïlva oS nnrechte gelukwenschen aan en wens h1nTem nog vele vruchtbare jaren toe extra Textielgoedcren Antwoord op de i fl dlende aanvragen k i worden gehaald aan den DUtrlbu iedlenst loket 11 Peperstraat door hen wier bewlli van aanvrage het nummer draagt tttsacken 29000 en 29399 op Maandag 18 Februari tusschen 9 30 leh 12 UUT en 2 en 3 30 uur