Groot Gouda, maandag 18 februari 1946

3e kl B N Duits A Rodenbach 1 1 D v d Star T Lammens afg De stand is hier N Duits 21103 A van Setten 1 1 O O 2 A Rodenbach 2 0 11 D V d Star x 1 O O O O P Lammens x 2 0 0 10 x afgebroken partij Het a a 0pera concert Woensdag a s zal in den Nieuwen Schouwburg een Opera concert gegeven worden door een In Gouda reeds bekend gezelschap Niet iedere hier opgetreden combinatie van operazangers heeft op succes mogen bogen wat dat betreft hebben Bep Ogterop c s evenwel hun lauweren hier reeds verdiend Bep Ogterop altzangeres zoowel op het gebied van de opera als van het oratorium dankt haar bekendheid voornamelijk aan haar optreden destijds voor deA V R C de K R O en bij de Ned Opera Stichting Gré Brouwenstijn sopraan eveneens een bekende bij de Ned Opera Stichting heeft reeds verschillende tournée s door ons land gemaakt Guisseppe Reschiglian tenor deputeerde reeds op 20 iarigen leeftijd met een repertoire van 12 opera s te Venetië Hij vervulde hoofdrollen in opera s in Frankrijk Italië Spanje Egypte Noord Amerika en Holland aap Stromenbergh bariton opleider voor de Staatsexamens solozang trad eveneens reeds in verschillende opera s op Ofschoon ik hun concert destijds niet heb bijgewoond herinner ik me hét enthousiasme van verschillende bezoekers Het valt dan ook slechts te betreuren dat de zangers genoodzaakt zijn ons hem waardevolle kunst in concertvorm min of meer als in surrogaatverpakking dus moeten aanbieden Ongetwijfeld zullen zij zelf ook veel liever in een echte gespeelde opera hier ter stede voor het voetlicht komen Goudsche muziekliefhebber aan U hetinitiatief daartoe G J S Damclub Gouda Dinsdag j l werden voor de onderlinge competitie van de Damclub Gouda de volgende partijen gespeeld J Goudriaan F Vogelsang 2 0 P Op den Camp P Schouten 2 0 J van Buren P Bouter 0 2 A van Setten N Meyer 2 0 P v d Pouw J Meyer 0 2 J Hoogendoorn H de Jong 0 2 J Hazelbag D v d Linde 1 1 H Luidens H Tenwolde 2 0 J Groenendijk A A de Jong 0 2 Th v d Veer T Bak 2 0 J Groenendijk P Op den Camp 0 2 J Woerlee M van Vliet 0 2 O van Ardenne N Meyer 2 0 A van Setten G Potharst 1 1 P v d Linde J Meyer 2 0 P v d Pouw N Meyer 2 0 J Goudriaan C Bouter 2 0 J Hoogendoorn J van Buren afg J GroenendijkP Schouten 1 1 P v d Pouw Th V d Veer afg Damkatnpioenschap Gouda e o Onder groote belangstelling werd Woensdag j l in restaurant Duynstee de tweede ronde gespeeld voor het persoonlijk damkampioenschap van Gouda en omgeving Evenals verleden week waren ook nu de zwart spelers gelukkiger dan hun met wit spelende collega s Van de 12 partijen eindigden wederom slechts 3 met remise Slechts één partij werd door den witspeler gewonnen terwijl de overige partijen door zwart gewonnen wetden De partij D v d Star T Lammens werd tenslotte na 4V2 uur spelen afgebroken Lammens staat gunstiger De resultaten van de tweede ronde waren Ie kl A W Anker C Terlouw 2 0 P Steenland F Verwaal 0 2 Dè stand is hier UIT DEN OMTREK R E E U W IJ K Vergadering A R Kiesvereeniging In de Chr School werd een vergadering gehouden van de plaatselijke Anti Revolutionaire Kiesvereenging waarin als spr optrad de heer Mr E P Verkerk Burgemeester van Boskoop Na de gebruikelijke opening door den voorzitter den heer M Zwijnenburg werd den spreker onmiddellijk het woord gegeven Spreker ving aan met te constateeren dat het niet gaat om partijdige of afbrekende critiek maar om een strijd ten aanzien van de groote beginselen levensvragen Allereerst moeten wij komen tot een herstel van den Ned rechtsstaat waarin we geregeerd worden door een Overheid die zich dienaresse Gods weet die verantwoordelijk is tegenover het volk en bij wie de volksvertegenwoordiging kan opkomen voor de rechten en vrijheid van het volk Vervolgens gaat spr in op de problemen van den wederopbouw van ons verwoeste vaderland Duidelijk licht spr toe de anti rev verschilpunten met de regeering De anti rev spreken niet alleen tot eigen kring doch richten zich tot het gansche Ned volk en blijven getrouw aan hun beginselen zich beroepend op de Goddelijke hulp onze trouw aan Oranje de liefde voor ons volk eh op den grondtoon van ons volkskarakter Uitvoerig beantwoordde de sp verschillende vragen die gesteld werden Danmieuws De Damvereeniging Denk en Zet te Reeuwijk speelde n wedstrijd tegen Ons Genoegen te Bodegraven te Elfhoeven te Reeuwijk De uitslag luidt als volgt F Verwaal J van Dam 0 2 D v d Star T Kooistra 2 0 J Hoogerbrug A Sterk 1 1 J v Wensveen P Potuit 0 2 H Koster M Scheer 0 L Boon J de Hollander 0 2 M v d Berg J Landman 1 1 C Hulshof L V d Bos 1 1 S v d Star A Mensen 2 0 J Hagen P Verbeek 0 2 A de Ouden J Bos 0 2 J Stigter C Jongeneel 0 2 Knipcursus voor dames Aan de Reeuwijkschebrug in Hotel Zomerzorg wordt door de modevakschooj De Elf Provinciën een knipcursus voor dames gehouden De cursus begint op 21 Febr a s De Lib Kiesvereeniging In het Café van den heer N J van Dam werd door de Liberale Kiesvereeniging te Reeuwijk een vergadering gehouden welke matig was bezocht De voorzitter de heer C v d Heuvel opende de vergadering en gaf het woord aan den heer Mr H P C M de Witt Wijnen uit Gouda die als spreker optrad Spr besprak eertt de ontzettende verarming van ons land tengevolge van den oorlog de verarming van de omligende landen vooral Duitschland die groote moeilijkheden voor den export zal opleveren vooral wat betreft den landen tuinbouw Ten slotte verzet te spr zich tegen het voorontwerp van bedrijfsorganisatie van Minister Vos hetgeen van bovenaf aan het bedrijfsleven opgelegd zal voorden Nadat spr eenige vragen beantwoord had gaven zich enkele aanwezigen op als lid Hierna werd besloten om binnenkort een huishoudelijke vergadering te houden waarin een definitief bestuur gekozen zal worden Neutrale Kleuterschool De algemeene vergadering van de Neii trale Kleuterschoolvereeniging welke op 8 Februari j l gehouden zou worden is niet doorgegaan door de slechte weersomstandigheden en ziekte van verschillende bestuursleden Heden heeft de opening der school toch plaats gevonden F Verwaal 2 2 0 0 4 P Hoogerbrug 110 0 2 W Anker 2 10 12 P Steenland 10 0 10 C Terlouw 2 0 0 2 0 Ie kl B O van Egmond J Goudriaan 0 2 F Jacobi A Blok 0 2 De stand is hier M Zijlstra 110 0 2 J Goudriaan 2 10 0 2 A Blok 2 10 12 G van Egmond 2 10 12 F Jacobi 10 0 10 2e kl A A Multem P Op den Camp 0 2 J Bol A van Ardenne 1 1 De stand is hier 1 J Hoogerbrug 110 0 2 P Op den Camp 2 10 12 A van Ardenne 2 0 2 0 2 J Bol 10 10 1 A Multem 2 0 111 2e kl B C Blonk J v d Horst 0 2 Stout P Potuit 0 2 e stand is hier V d Horst 2 110 3 Potuit 2 110 3 N Anker 10 10 1 C Blonk 2 0 111 J Stout 10 0 10 3e kl A M V d Flier P Palsgraaf 1 1 A Compeer A Mesker O 2 De stand is hier M V d Flier 2 110 3 P Palsgraaf 2 110 3 A Mesker 2 10 12 A Compeer 10 0 10 T Kooistra 1 O O l O i WADDINXVEEN Winst voor Waddinxveen 2 verlies voor derde énA terde elftal Hedenmiddag speelde Waddinxveen 2 een wedstrijd tegen Haastrecht 2 Haastrecht had voor den rust den wind f was het meest aanvallend doch de W vèrdedig ing wist erger te voorkomen Ais er 5 minuten gespeeld is valt het eerste Cromvliet Olympia O 7 Reeds direct na het begin zien wij eenige gevaarlijke aanvallen van Olympia uit één waarvan v Ruiten een voorzet van rechts rakelings over de lat kopt Even later volgt een goede voorzet van links welke door v d Vooren schitterend wordt ingekopt 0 1 Een vrije schop voor Cromvliet wordt goed voor het Olympiadoel geplaatst maar tertslotte door de verdediging weggewerkt Dan breekt Breeman door maar zijn schot wordt door den keeper tot corner verwerkt Deze wordt goed genomen en hieruit belandt de bal tenslotte bij v d Spelt die hard en onhoudbaar inschiet sfioctulUtaf Gottda S V W 3 1 0 2 Na ongeveer 20 minuten weet Breeman opnieuw door de verdediging heen te breken en thans is zijn schot den keeper van Cromvliet te machtig O 3 Olympia heeft de smaak te pakken want reeds eenige minuten later weet v d Vooren uit een corner met een kopbal den stand op 0 4 te brengen Met de weinige aanvallen van Cromvliet weet de verdediging van Olympia over het algemeen wel raad Een goed schot van den rechtsbinnen wordt door Mallon tot corner verwerkt Dan is de beurt weer aan Olympia en het is De Jong die een goeden voorzet van Breeman weet te benutten 0 5 Kort daarop wordt een voorzet van De jong do9r Lafeber ingeschoten 0 8 Nog voor de rust weet Breeman na een soloren met een hard schot den voorsprong te vergrooten 0 7 Direct rta de rust moet v Zutphen na een botsing het veld verlaten hetgeen een ernstige verzwakking beteekent Cromvliet blijft ondanks den grooten achterstand enthousiast doorspelen en is gedurende het grootste gedeelte van de tweede helft in den aanval De Olympiaverdediging waarin vooral L Duys uitblnikt weet echter van geen wijken terwijl in laatste instantie keeper MFallon zijn heiligdom goed verdedigt De schotvaardigheid van de Cromvhet voorhoede laat nogal wat te wenschen over waardoor enkele kansen onbenut blijven Ook de voorhoede van Olympia die het thans wat kalmer aandoet weet na de rust het net niet meer te vinden zoodat met onveranderden stand het einde komt Jodan Boys 1 WJ A 1 2 5 De weersomstandigheden en den toestand van het terrein waren zoodanig dat er van goed spel geen sprake kon zijn Het stond direct al vast dat het fbrtuinlijkste elftal zou winnen in dit geval waren het de bezoekers De Boys namen door Verburg de leiding en kort voor de rust maakt W I A de gelijkmaker Kort na de pauze nam W I A de leiding maar 10 min later maakte v Dijk met een harjd schot 2 2 De Boys juichten enkele malen te vroeg toen de bal door lat en staander gekeerd werd W I A echter kwam fortuinlijk aan de volgende drie doelpunten Zwalnwen 2 Jodaii Boys 2 1 5 Voor de rust wogen beide partijen tegen elkaar op Geukes gaf de Boys de leiding 01 Zwaluwen kwam geducht opzetten en maakten gelijk o Brouwer maakte echter 12 en met dezen stand ging de rust in Na de pauze waren de Boys sterk in de meerderheid en scoorden 3 maal waarvan de Groot 2 en Geukes 1 maal HANDBAL Excelsior 1 verslaat Vir et Cel 2 met 6 0 Gisteren werd op het O N A terrein de plaatselijke ontmoeting gespeeld tusschen Excelsior 1 en Vir et Cel 2 in de 3de klasse C De blauwwitten hebben zich nog steviger aan den kop weten te plaatsen door van Vir et Cel 2 met 6 0 te winnen Ruststand 3 0 De doelpunten werden gemaakt door C de Koster T de Koster D Rietveld en D Luichjenbroer terwijl J Luynenburg er twee voor haar rekening nam De stand is Excelsior 1 7 6 O 1 13 33 0 Vir et Cel 16 3 12 8 12 1 Stolwijk 1 6 2 4 15 8 15 Krachtsport 16 2 4 0 4 6 22 Vir et Cel 2 3 12 0 2 2 8 Stolwijk 2 4 0 4 0 0 1 16 VOETBAL District 1 Xerxes R F C 11 1 AjaxtA D O 3 2 t Gooi VoleWijckers 1 4 D O S E D 0 1 0 V S y EmmB i 3 District 3 Haarlem Stormvogels 4 0 H B S Blauw Wit 1 4 Sparta D H C 2 0 D W S Nep tnitu 11 Feyenoord V U G 4 0 De thuisclub speelt het eerst met wlsd mee na eenlg over en weer verkennen zien we een schot van Multem tot corner verwerken en even later schiet dezelfde speler naast het doel De wedstrijd kenmerkt zich door een slechte spelopTattlng er wordt vaak getreuzeld inplaats van ineens afgegeven of geschoten De Goudsche aihterhoede weet met de zwakke operaties van de S V W voorfaoede wel raad en dwingt de bezoekers steeds op eigen helft terug Ook Gouda is In den aanval weer niet gevaarlijk en hoewÉl aanhoudend in de meerderheid komt hetnist tot doelpunten Na een schot tegen de lat schiet de midvoor den terugstuittnden bal hoog over Vele andere ballen komen naast het doel terecht of zijn een femakkelijke prooi voor den keeper Met blanke stand gaat dan ook de rust in Na de hervatting spelen beide partijen met wat meer geestdrift en vooral Gouda zet nu de vleugels aan het werk met als gevolg dat een voorzet van Multem door Walthie wordt benut i O Direct hierop een S V W doorbraak een verkeerd begrijpen tusschen den nltioopenden Gerritsen en De Jong waarvan de bezoekers dankbaar proflteeren 1 1 Opnieuw een offensief van Gouda en nadat beide vleugelspelers een schietkans laten voorbijgaan is het Rozeboom die scoort 2 1 Bij een corner van rechts kopt de Goudsche midvoor schitterend in scheidsrechter beslist eerst doelpunt maar na protest van de bezoekers en hun grensrechter wordt dit geannuleerd omdat de hoekschop is genomen alvorens kiertoe het sein was gegeven Walthie c mt de corner over en een ander werkt den bal aan de verkeerde kant van de taander Bij een S V W aanval verknoeit baar rechtsbuiten een opgelegde kans ook de Gorcumsche midvoor richt verkeerd Dan la voortdurend het woord aan Gouda en wanneer kort voor het einde Roieboom keeper De ong uit zijn doel lokt en tactisch doorgeeft aan Walthie heeft die maar voor het intrappen 3 1 Onze stadgeaooten hebben vaak betere wedstrijden gespeeld en verloren maar door het wel povere spel van het als hekkensluiter fungeerende S V W is de overwinning zeker verdiend en werden twee kostbare puntjes geboekt De wedstrijd werd door den heer Simmers bevredigend geleld O N A Westerkwartier 6 6 Als om even 2 uur scheidsrechter Roosdorp laat beginnen heeft O N A 1 invaller voor V Willigen voor wie De Kogel meespeelt Westerkwartier wint den toss O N A trapt af met den wind in den rug en is direct in den aanval na 3 min krijgt De Kogel den bal en keihard schiet jiij in 1 0 O N A blijft aanvallen en Biesheuvel krijgt den bal toegespeeld met een tam schot dat de keeper laat glippen maakt hij er 2 0 van Westerkwartier probeert het spel te verplaatsen maar O N A blijft in den aanval Evers zet voor en het is Biesheuvel die mooi inschiet 3 0 Direct hierop achterhaalt De Kogel een mooi doorgespeelden bal en schiet jn 4 0 Westerkwartier komt nu ook los en doet eenige mooie aanvallen welke door slecht sciheten verloren gaan Een tijdlang golft het spel heen en weer 10 min voor het einde komt O N A weer in den aanval W kwartier verdedigt halsstarrig maar kan toch niet voorkomen dat Biesheuvel een van links voorgezette bal keurig inschiet 5 0 Waarna de rust aanbreekt Na de rust zijn de bordjes verhangen W kwarttier met den wind mee is direct in den aanval en na 3 min speelt de midvoor den bal mooi vrij en maakt er onhoudbaar voor Flier 5 1 van 5 minuten later een mooie aanval van O N A en Evers schiet een voorzet van links ineens in 6 1 W kwartier geeft den toon aan steeds wordt op de O N A helft gespeeld Ongeveer 10 min na de rust begaat Flier in het beruchte gebied een strafbaar feit De toegestane penalty wordt tegen den paal geschoten maar de r binnen is er bij en schiet in 6 2 5 min later schiet de xn voor een van links voorgezetten bal in die Flier verkeerd beoordeelt 6 3 O N A is slechts sporadisch in den aanval De m voor van W kwartier stelt zich steeds goed op voor het O N A doel en een voorzet van links weet hij weer te benutten 6 4 Er is dan nog 15 min te spelen O N A verandert de voorhoede wat ook geen verbetering is Bij een aanval van Westerkwartier wijst de scheidsr tot verbazing van allen weer naar de witte stip Weer wordt de bal tegen den jaal geschoten en weer is een speler van W kwartier er bij 6 5 W kwartier zwerft steeds voor het O N A doel Vijf min voor het einde een mooie voorzet van links en d r binnen schiet niet on houcfcaar in 6 6 De laatste 5 min ver ioopen in spanning maar zonder dat er gedoelpunt wordt komt het einde van dezen doelpuntrijken wedstrijd