Groot Gouda, maandag 18 februari 1946

OPFICIEELE PUBLICATIE VERBETERING Regeling oorlogsschade aan woningen In het bericht regeling oorlogsschade aan womngen komt onder punt 2 de volgende zinsnede voor indien voor definitief herstel van getroffen woningen minder dan ƒ 3 000 vereischt is betaalt het Rijk of 75 of 100 75 der kosten ontvangen degenen die voor definitief herstel enz Gelieve de e alinea als volgt te lezen indien voor definitief herstel vange troffen woningen minder dan ƒ 3 000 vereischt is betaalt het Rijk 75 of J00 75 der kosten ontvangen diegenen die voor definitief herstel maximum ƒ 3 000 moeten uitgeven en in het belastingjaar 1943 aan inkomstenbelasting loonbelasting hierbij inbegrepen moesten betalen ƒ 300 of meer Tot deze categorie behooren ook degenen die ov er het jaar 1943 in de vermogensbelasting zijn aangeslagen of aangeslagen haddetj moeten zijn Inlcveriog sinaasappelenbonncn Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat handelaren in groente en of fruit de bonnen b 73 c 73 d 73 en e 73 op 18 19 of 20 Februari a s bij de plaatselijke dUtrt butiediensten moeten inleveren ter verkrijging van toewijzingen no 688 Op deze dagen moeten ook ziekenhuizen en andere bijzondere instellingen deze toewijzingen bij de distri butiedieniten afhalen C ieze instellingen moeten hierbij opgeven hoeveel personen geboren in 1925 of later in de iastclling aanwezig z n Aanbieding teenhout De voorzitter van het bedrijfschap voor griend en riet deelt aan belanghebbenden mede dat hij den datum waarvoor te velde staand teenhout griendhout en riet van het oogstjaar 1945 1946 te koop dient te worden aangeboden heeft bepaald op 15 Februari 1946 Het leven van Ike By De Boekerij te Baarn verschijnt in Maart een boekje over den Amerikaanschen Generaal Dwight D Eisenhower Het boek Ike geeft een duidelijk en bondig beeld van het leven van dezen groote order de Ameri kaansche generaals die met zijn medewerkers Europa en de overige werelddeelen bevrijdde van het juk van onrecht en geweld Z K H Prins BernJiard der Nederlanden schreef voor deze uitgave een Voorwoord Het persbureau Tass over Sowjet burgers in Nederland De Haagsche correspondent van Tass schrijft De correspondent van Tass verneemt uit journalistieke kringen dat de repatri eering van Sowjet burgers in Nederland zeer langzaam verloopt Een aanzienlijk aantal Sowjet burgers wordt in Nederlandsche kampen vastgehouden Nederlandsche autoriteiten houden hen verborgen en verhinderen hen naar de Sowjet Unie etrug te keeren Gedurende de laatste maanden konden de Sowjet ambtenaren slechts tien personen naar het vaderland terugzenden De leiding van het kaïjip bij Valkens waard heeft botweg geweigerd kapitein Trofimtsjoek in de gelegenheid te stellen het kamp te ins ecteeren en verzekerde daarbij dat daar geen enkelen Sowjet burger te vinden was Na lange onderhandelingen drong Trofimtsjoek in het kamp door waar hij meer dan twintig Sowjet burgers aantrof die ettelijke maanden daar waren vastgehouden in een ontstellende omgeving in vervuilde onverwarmde barakken verpest door de luizen De Sowjet burgers verklaarden I dat zij daar bloot stonden aan stelseimj tige tegen de Sowjet Unie gerichte nt paganda In het kamp bij Tilburg waar de So jet ambtenaren evenmin werden toegela ten verscheen dagelijks een Katholiek geestelijke met den rang van Neder landsch majoor die alle mogelijke leugens vertelde over gruwelen in de USSR en verzekerde dat alle repatrieerenden zwaar gestraft zullen worden weshalve hij den Sowjet burgers den raad gaf niet terug te keeren In de gevangenis te Amsterdam hebben Nederlandsche autoriteiten geruimen tijd twee Sowjet vrouwen Koematsjenko en Nazarenko vastgehouden zonder eenigen grond Toen de Sowjet ambtenaren zich naar Amsterdam hadden begeven en zich wendden tot de directie der gevangenis werd hun gezegd dat daar nooit Sowjet vrouwen geweest waren Eerst na herhaald vragen waren de ambtenaren in de gelegenheid om die vrouwen uit de gevangenis te bevrijden Tot op heden stelden Sowjet ambtenaren zonder hulp de aanwezigheid van meer dan 700 Sowjet burgers op Neder landsch grondgebied vast Wij laten het bovenstaande voor rekening van den Tass correspondent in Den Haag Red Wat doei V liever één iSentje per maand aparea en in korte tijd EV UW EIGEN HUIS wonen met een renteloze hypotlieek of ÜW GEHELE LEVEN HUUR BETALEN T IY OWFIEfHHÜIS H QX HAAI Bootdliupeotte BwgMiMlua 229 a ten 1M t Hdt mf uw gratU bnelmn Vo Haam Adru Hoe groot is on£e blijdschap U kennis te geven van de geboortevan onzen tweeden Zoon Adriaan René Waited H MEINDERT F C MEINDERT Seele Gouda 17 Februari 1946 I ssellaan 2 4 Tot onze diepe droefheid overleed heden zacht en kalm voorzlea van de H H Sacramenten der stervenden onze innig geliefde Moeder Behuwd GrootOvergrootmoeder ADRIANA WESSELS Wfd V Adrtmna DeUctt In den onderdom van 83 jaar S H Dekker E H B W M Dekker Mimpen H C M Dekker G Ph JDckker Coolmans C A Dekker G Th Dekkervan IJsendoorn A P Dekker C W Dekker Str v f W M A Dekker Kleia en achterkleinkinderen Gonda 16 Febr 1946 Vest 35 De H H uitvaartdiensten zullen gehouden worden inde Parochiekerk van den H Joseph a d Gouwe op Woensdag 20 Febr te 6 45 en 7 30 uur de stille H Mtuen en te 9 30 uur de plechtige H Mis van Requiem waarna de begrafenis vanuit de kerk in het familiegraf op het R R Kerkhof 2 Mmart hopen D M de Graaow en W S de Graauw T d Toorea den dag te herdenken dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk traden Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hun kinderen en kleinkinderen Berttts en Verloofde Marie Caspar en Brammie DANKBETUIGING aan H H Doktoren Directrice en Zusters van het Diaconessenhuis De Wijk voor de medische en liefdevolle behandeling tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijn innig geliefde Vrouw en der kinderen zorgzame Moeder HUIBERTA BREM Gtb vaa An Klcijo Uit aller saam C A Brem GMula Karnemelktleot 113 Wi faebbei plaats voor Strijkster v kinderkleeding 1 Knipster 1 Leerling Knipster 3 Geroutineerde Naauterg en eenige Leerlingen Aanmelden Gmfectie lndustrlé BORGHSTIJN D A C O B O Ridder van Catsweg 65 Gouda HUWELIJK Benxaacl BUjf toch niet langer doorleven met Uw stil verlangen naar een oprechten levenskameraad Dank zij de Vcrcenlgdc Neder laadadic BcHtiddcUasakantoren kunt U Immers ook in contact komen met Iemand die evenals Uzelf oprecht verlangt naar een welgemeende keanismaking en huwelijk Wij hebben immers massa s ingeschrevenen uit alle plaatsenen dorpen uit geheel Nederlaod ook uit Uw provincie zooaedc alt de plaata Uwer lawoalag ea directe omgcrlag daarvaa Onze bemiddeling is voor jong en oud voor werkenden gegoeden midden en boerenstand Wij hebben een speciale prettige bemiddeling voor jongelui en kunnen heerea die in een moederloos gezin met huwelijk als doel een serieuie huishoudster zoeken of dames die als zoodanig geplaatst wenschen te worden ook diiect van dienst zijn Kom toch direct even rustig en vertrouwelijk praten 95 pCt der ingeschrevenen kan direct kennismaking worcten gegarandeerd De strengste geheimhouding verzekerd VereenigdeNederlandsche Bemid deliogskaotoren Excelsior De grootste organisatie in Europa geh oadcr Trovwelilkc Directie Kaatorca door geheel Nederlaad Voor Zuid Holland Gonda Goawe 90 s Gravenhage Woudenbergstr 50 Lelden Verdamstraat 36 Rotterdam Wolphaertsbocht 209B Geopend ven 2 5 s ooic Zondags a Maendaga gealoten Hoofdkaatoor t Haarlem Kasaperaingel 48rood Dagelijks geopend van 2 5 uur ook Zaterdags s Zondags gesl Uerin Betitiqpii in peracldllende maten en prezen H M iendo9ra Peperstraat li Tel 3109 la gcbraikt acabclMi ia aadm goaduta GondicbConserTatorinm Dltcftrar Nico Vuhoeff Concordia Westhaven 27 Telefoon 3483 Giro 83282 Dagelijks inschrijving van Nieuwe Leerlingen voor de mei MAACT ie beginnen lessen en CUCSUS SEN von 9 5 uur Zoiordog 9 5 uur Onderricht in ALLE VAKKEN DER TOONKUNST tarief vanaf f 5 50 per maand Zangklassen f 4 50 per kwartaal Piano Viool CELLO Orgel Solozang Declamatie en Spraakleer Klarinei Saxophone Trompet Trombone Fluit Accordean Tokkel insirumenlen Swing Jazz Piano 37 en 30 M rl LcerilBgen uitvoering Voor MuzieUea aaar t Conicrvatarlum 11 Jongedame aan Onderwijsinstelling verbonden vraagt geheel of ged gem of aUeen gestoff kamer op prettigen stand m pension des geweoscht alleen middag maal Opklap bed en beddegoed disponibel Brieveï aet prijsopgave onder no 4417 bureau van dit blad Onze Knipcursus in WADDINXVBBN is begonnen U kunt nog meedoen B De lessen worden gegeven in Café t Sluisje eiken Donderdag van 7 10 uur Teveaa orgaalaeerrn w carsaaaca in SBBUWIJK Aanvang Donderdag 21 Febr 2 5u en7 10u inHotel Zomerzorg HAASTfiBCHT Aanvang Donderdag 7 Maart 2 30 5 30 uur en 7 10 uur in Café Both Iedereen kan knippen leerea Door onze prettige en eenvoudige methode is succes verzekerd Geeft U op vóór aanvang der lessen aan de Zaal Krayenhoffstraat 7 Modevakschool De Elf Provinciën Amsterdam C De Koninklqke Plateelbakkerq Znid Hollaad te Gouda vraagt EENIGE JONGELUI welke opgeleid kunnen worden tot VORMENGIETER EN MODELLEUR Gegadigden ontvangen een prima opleiding jn het vak op behoorlijkearbeidsvoorwaaitden Aanmelding op alle werkdagen bij den Portier Verlorenkost 7 Handelskantoor vraagt voor haar Afd Boekhouding een ainkomend Kantoorbediende Brieven onder no 1306 bureau van dit blad WERKSTER gevraagd voor de Donderdag HOOGENDOORN Peper str 16 Gevraagd Aankomend Bedlende goedkunnendescheren in of extern A MELKERT kapper Raam 169 Gouda Een paar Damesschoenen molières m 38 ruilen voor dito schoenen m 38i of 39 Graaf Florlsweg 78 na 6 uur Te koop gevraagd LUXE AUTO moet in goede staat zijn gen fl pr te best Opg van merk en bijz liefst Opel of Chevr onder no 4421 bureau van dit blad d n BEKENDMAKING I PEROONIIL IVRAAeD Net mti t ▼ oor dt aorgeaarea T c Gt PlMirma 104 TE KOOP AAMCIEBODEN I a t z dameaadiocaca BS cape a Mu t leeft 3 tcheencn m 38 G V d Steca KoB WtUwlateaw aT t GoMda PriM kaMdtt ng i ancMéPliaw4e tlm fiuiWlM JtMkkMh e fwiii S jgaHteUetjcs Na 6 a C Httywmartr 7 khidrirtrage 1 25 tmttH taa U 130 Bricvea aa 4396 bartaa vaa dit Uad Vertegenwoordiger Excelsiorstofzuiger v h Lange Tlendeweg vraagt beleefd reparaties van alle soorten merken Spoedig klaar Allcca boTcnhola Vlamiagatraat 2éAt Goada JONGiNS van 14 16 Jaar gevr aagd by Metaalatarci ibrlafc Gebr Melkert Gr v Blolsatr 24a 1 pen tikta Ladiluot met vecrea hti p ptingbak Kaipentnu 7 Ben burgcrwoonhuit Ie WeddiozTen Brieven onder no 4303 burcan vudltbUd el te rnilca eiken anderhalf ipcliwgcl tnt teed radlotonlcl mcrktoestcl Bei vaofoed zwart colbert coetnaa 18 raUca too h et n eoalnum b 50 Brieven onder no 3626 bareau vaadllUid Heerenjckktr kl maat f 25 Vrcawcvtetcilitg l Een pracht traaiformator 12 130 v ca na theciervlea mat 12 lu p ei en KhateJi Greeneadaal 97 1 paar leeten kiaderlaarien m 30 n 1 year dameaacb act alechak m 37 Markt 45 Boonenitokken A f 2 p bot bel aaabevdcad Th Schoondcrwoerd Weth Vcntcw IS7 Guaml laancn m 44 v Str enitrHl $ Daneafieta met tachtbaaden Kleivtg IM Prlaa gaaoveatje Karatnelkalool 114 Wegene overcompleet een vooronlagMk vloerkleed 2 x 3 in goeden itaat Brieven onder no 4402 burcan v d bUd Een aienwe wieg bekleed Kon Wllhelmlaaireg IM Avendjapon 38 40 f 25 Doodtrdag ta een imitali bontmantel brala f 20 Vrl dig 5 7 aar 2 z baUca O de Boonpfei 23 Prima veeren bed aa kooktoeMel 3 plttia W Pool Weth Veattweg M 61 TE KOOP aeVRAAaDi Waadelwagcatie l z g it eventaed U niim tegen damcavulpen merklNefa Royal daa achoenen maat 38 heerenichotnen laaat 41 becrenlaarxen maat 41 of dametklecdlag Kiugcrlaaa W Een radiotoeeld brieven met oaachrljvlat en priji onder ao 4177 bar van dit H Een klelB balaorgcl bricvaa met omacbrifvjag en prii oad r ao 4276 bur van dit blad Traproeden 75 cm lengte Gr FlorUwegl04 l g a z waadclwagen aanbiedingen sa 7 Frana Vink Kerkweg 72 Waddlarreta Ben l g e x waadelwagen wil goed pfl betalen Boelekade 175 2 i belka Ben Eagelacbe kinderwagen brieven oado no 4302 bureaa van dit blad In prima ataat a nde xlg iag naalmachlat el uap of motor j u j Brieven oadcr ao 4344 bareau v d bW TER RUILING Wilhelminn naaimachine l gi root o hemden en b ondergoed u j Brieven oadci no 4261 bureau v d blad Klnderledlkaat m matraa poppenwltg wagen en zinken bad allea voorootlogw voor wollen atof of ander textiel Brieven onder ao 4260 bureau van dit blao 2 longenapakjea z g a n I plnafonr en eeo korte fluweelen b pek allee Ift 10 12 voor grooler Ift 14 15 Jaar V d Ban Kleiweg W RttlUn een huia la de K Akkeren voor e a hulB in K Haarlem tot f 6 per week Br onder no 4285 bur v d Wa4 Een Kodak 6x9 In leeren laich i l ga z 1 pcraoona ledikant Betmatrai aat C van Veen Goudkade Drie kwart mantel voor lurk of wol bezichtigen Bandenbrug a Reeuwtj Br dameeachoencn m 39 aleehak voor port ichoenen of gew achoenen Ileaellaaa ü Nieuwe heerenpaatoffeli m 42 voor nieuwe dameepantoffela m 41 Tweede Kade Grüze overall m 54 voor braodetof KaMenelBael maatje 38 1 paar aleuwe br dameeechoenen hooge hak voor dameeechoenen maat Gr FlorUweg H Eea moderac kinderwagen voor o waadelwagea M de Jong Groenendaai Groot kinderledikant met matrae en B mclafcaachoenen m 35 voor lervieegoed IJaaallaw 2JI DIVERSEN BNGELSCH Ik kaa U Bagaiadi laceea of U dlpl HO delacon bexorgca beter en vli 09 J Icaaad aadaia brlavaa oadar no f bareaa vaa dit blad Dame met achooigaaad meiaje if aeablleerde alaapkamcr eeof a brulk kaakcn Brieven ar 4365 bar van dit Bao goed tchnia gaMcht voor t J van 3 jaai Br ao 4306 bar r d N Slaapkamer met peniioa ca hulael k verke P G Blieven ao 4345 bu r van dit bw Abonneert U op ii Groot Gouda