Groot Gouda, dinsdag 19 februari 1946

REACTIES OP HET VERDWIJNEN VAN 5400 M G AUTO S Sociale Vraagstukken in Nederland Topnen van lidmaatschapskaart Bij vernieuwing vestigen wij de aandacht van alle verzekerden er op dat bij bezoek aan Huisarts Specialist of Tandarts zoomede bij het bezorgen van een recept aan den Apotheker de lidmaatschapskaart getoond moet worden Ook bij bezoek aan het kantoor van het Ziekenfonds moet de lidmaatschapskaart worden medegebracht aangezien dit de administratie zeer vergemakkelijkt De veelvuldige overschrijving van verplicht plichtnaar vrijwillig verzekerde en omgekeerd maakt het noodig dat vooral de Apotheker weet van welk fonds U lid is en of U verplicht dan wel vrijwillig verzekerd zijt Om een juiste boeking door den Apotheker mogelijk te maken is dit noodzakelijk Bedenk dat deze maatregel niet genomen wordt om U moeilijkheden te bezorgen doch uitsluitend om een goede administratie van de geneesmiddelen mogelijk te maken Wij vragen U Helpt ons daarbij en neem de kaart mede als U naar Uw Huisarts of Apotheker gaat BURGERLIJKE STAND Geboren 13 Febr Michiel Anthonius z V M A van Waas en M Dexel Gouwe 190 Margrietha Geertruida d v W M Boon en C M Goedhart Willens 147a Gijsberta Johanna Margaritha d v M G Hofstede en J Rossen A Willens 21 Fredrik Jan z v F J Kramer en A Kleijn Joubertstraat 164 14 Febr Albertus z v P M Holthuijsen en C A M van der Wal Da Costakade 6 Nicolaas z v N A Mul en M J Koster Karekietstraat 54 Cornells Dirk z v P v Dijk en E B Polman Muilenpoort 14 Anthonia Johanna Maria d v G W Olsthoorn en J M Kuijf K Wilhelminaweg 203 Anna Dirkje Maria d v Th L den Brok en N van Bergen Kuiperstraat 32 Arie z V L A Binnendijk en H L de Hoop Gouwe 121 15 Febr Dirk Wouter Johannes z v C J van Dijk en N Vis G Leeustraat 1 Berend z v G Lasseur en J Timmerman Krugerlaan 89 16 Febr Jacoba Klazina d v J J Kolster en P H van Oudshoorn Staringstr 14 Adriana d v H de Gruijl en A N Groenendijk Roerdompstr 103 Willemina d v C W Wijkhuizen en A S de Rijke Gouwe 59 Arie Willem z v A W de Jong en M P van Pelt Raam 178a Brighetta Vera Ingrid d v B Heus en M Sneek Goej dijk 7 Adriana Johanna d V J C C Rabouw en A P v Leeuwen Lemdulsteeg 22 17 Febr Nelly Maria d v L Hofstede en C Th Schouten Scheltemastr 20 Jan z v H Vermeulen en D B Groeneweg Komijnsteeg 47 Elizabeth Jozina Cornelia d v J P van der Valk en C van Veen Lemdulsteeg 18 Adriaan René Walter z v H Meindert en F C Seele IJssellaan 2 Alberdina Christina d v W C Mul en S M van der Kleij St Josephstraat 29 Marijanne d v S Booij en J M van Klaveren Jan Luijkenstraat 6 18 Febr Leendert Bastiaan z v J Bontenbal en L M Westdorp Gr Jacobastraat 48 Ondertrouwd 14 Febr Th J Steenbergen en T Schouten B J van Wmgerden en T W de Jong A de Jong en J P Slobbe Overleden 13 Febr Willem v Hoorn 76 jaar Arie Verstoep 83 jaar 14 Febr Johanna Hendrica de Jong wed H J Koetsier 66 j Huiberta van der Kleijn 48 j 16 Febr Johanna de Jong wed J V d Reijden 75 j Hendrica Brem geh met C P Broer 77 j Adriana Wessel wed A Dekker 83 j UIT DEN OMTREK MOORDRECHT Biljartkampioenschap 3e klasse district Gouda Voor het 3e klasse kampioenschap district Gouda speelden Vrijdagavond weer de A en B teams der biljartver Moordrecht tegen Sportrust 3 Stolwijk Evenals de uitslag een dag tevoren in Stolwijk was het ook nu Zelfs dezelfde spelers wonnen en verloren weer hun partijen Beide teams zijn nog ongesflagen Waarbij 3B de beste kans maakt om evenals Moordrecht I ook districtkampioen te worden A Bloot kon het ook nu weer niet bolwerken tegen Romeijn en verloor evenals in Stolwijk weer in 18 beurten Maar A Arreman van 3B zorgde weer voor de revanche en versloeg Romeijn in 17 beurten hoewel het thans een nieer gelijkopgaande strijd was P Twigt won weer van T v d Heuvel thans in 25 beurten terwijl voor 3B ook C van Adrichem van denzelfden speler won in 19 beu en Maar A Blom van Sportrust deed het weer evengoed als Donderdags van C Wolvers won hij in 19 beurten èn van H Overeijnder ook in 19 beurten Het scheelde maar weinig of het werd remise In de nabeurt maakte Overeijnder van de 9 caramboles die hij achter stond er 8 en strandde op den laatsten een niet moeilijken bal De beste partij maakte W de Wilde In 16 beurten maakte deze zijn partij uit hiermede overtuigender winnende dan in Stolwijk Ook M de Bruijn won REEUWIJK Biljartnieuws van D O S Voor de tweede klasse kampioenschappen van den N V B afd Gouda spelen H Uiterwijk C Ballering en N Niekerk te Reeuwijk De mededingers in de Ie klasse kampioenschappen worden t z t bekend gemaakt De eerste uitslagen van de onderlinge wedstrijden oor den wisselbeker zijn voor afd I H Uiterwijk H Hoogenboezem 2 0 afd I N van Niekerk A Verhoef 2 0 afd UI A v d Starre W van Holst 2 0 afd IV A SlappendelJ Uiterwijk 2 0 Van verschillende zijden zijn er reacties gekomen op het artikel in de Autokampioen over het verdwijnen van 5400 automobielen welke bij het M G in gebruik waren Zoo bericht een Zeeuwsche arts dat deze wagens gedee Itelijk zwart verkocht gedeeltelijk door gedemobiliseerde M G ambtenaren privé mee naar huis werden genomen Na revisie en overspuiten in een nabije garage wordea de wagens haastig verkocht Voor ƒ 4000 werd hem een dusdanigen wagen aangeboden doch hij heeft dit koopje geweigerd hoewel hij thans met een zeer gebrekkig vehikel rond rijdt Een andere briefschrijver deelt aan de Autokampioen mede dat zijn wagen eerst door de O T gevorderd was en daarna bij het M G belandde De wagen was als nieuw bij de O T terecht gekomen maar na een paar weken werd hij bij het M G buiten dienst gesteld als ondeugdelijk De eigenaar had den wagen dringend noodig voor zijn bedrijf en kreeg zelfs van Engelsche autoriteiten aanbevelingsbrieven mede maar het M G liet den wagen niet los Deze stond inmiddels op straat tot oud roest te vergaan terwijl er van alles uit gestolen werd Een zekere luitenant werkte stelselmatig tegen Waarom is een raadsel Op een gegeven moment belde een gara Uiteenzettingen van Minister W Dree In een te s Gravenhage gehouden persconferentie heeft de Minister van Sociale Zaken de heer W Drees een uitvoerige beschouwing gegeven over tal van sociale vraagstukken die op het oogenblik in Nederland in het centrum der belangstelling staan In zijn inleiding wees Minister Drees op het feit dat bij de beoordeeling van de werkzaamheden van het Ministerie van Sociale Zaken niet mag worden vergeten dat ten aanzien van tal van belangrijke punten de beslissing bij de nieuwe regeering die straks zal komen berust Vele plannen wachten slechts om aan de volksvertegenwoordiging te worden voorgelegd Het ontbrak evenwel niet aan werkobjecten het aantal wachtgelders daalde van 201 000 in Juni 1945 tot 43 800 in December j l Gedurende deze periode daalde het aantal gevallen waarin overbruggingssteun werd uitgekeerd van 55 000 tot 41 000 Vele arbeiders werden bij den Dienst uitvoering Werken de Duw tewerkgesteld Op het oogenbhk vinden hier 63 000 menschen werk De Duw voert zooveel mpgelijk cultuurtechnische werken uit Bij de werkgeiegenheden openbaart zich een groot tekort aan geschooWe bouwvakarbeiders alsmede een gebrek aan landarbeiders Het probleem van str ks zal niet zijn een tekort aan materialen maar een tekort aan geschoolde arbdders Wat betreft de toekenning van overbruggingssteun aan gehuwde werklooze arbeiders deelde de heer Drees mede dat 80 van het vroeger loon wordt uitgekeerd In dit verband stipte de heer Drees de plannen aan die zullen worden uitgewerkt om tot een algemeene werkloosheisdverzekering te komen De Staat zal De eindstanden van de competitie zijn als volgt Ie klasse uit 12 wedstrijden Per Aspera ad Astra I 75 punten Thalia s Vrienden I 55 p D O S I 54 p Excelsior I 43 p Belvedère IB 41 p Tunnel I 35 p Concordia I 33 p 2e klasse uit 10 wedstrijden t Zuid II 54 p de Spil II 45 p D O S II 42 p Witte Ballon II 40 p Belvedère IIB 34 p Westen IIB 25 p 3e klasse A 12 wedstrijden Tunnel III 66 p Westen IIIB 58 p Per Aspera UIA 49 p D O S IIIA 43 p Doelen IIIB 43 p Stolwijkersluis I 40 p K O T III 37 punten 3e klasse B 12 wedstrijden Belvedère 111 58 p Thalia s Vr IIIA 57 p D O S IIIB 50 p Excelsior IIIA 50 p N S H IIIB 44 p Concordia III 40 p t Zuid IIIB 37 punten Het D O S tournooi wordt gehouden van 2 April 2 Juni 1946 Diverse vereenigingen hebben reeds toegezegd en het belooft een schitterend tournooi te worden gehouder van den briefschrijver op met de mededeeling dat een luitenant uit Apeldoorn den bewusten wagen aan hem had verkocht De garagehbuder had erop gewezen dat deze wagen aan een ander toebehoorde maar de luitenant vond dat die mijnheer te slecht aangeschreven stond bij het M G Na brieven aan Prins Bernhard die schadevergoeding en toezegging van een anderen wagen in het vooruitzicht stelde werd tenslotte naar het R D M in Rotterdam geschreven Maar deze instantie heeft tot op vandaag niets van zich laten hooren Met de opmerking dat er schot in zit beëindigt deze gedupeerde zijn schrijven Van de zijde van het M G wordt bericht dat de secties die in hetzelfde verband naar departementen overgegaan zijn het heele wagenpark zouden mee nemen Aantallen zijn niet bekend Dat er wagens over de grens gegaan zijn wordt niet ontkend maar het wordt tot de uitzonderingen gerekend Hoe groot die uitzonderingen zijn moet men nog afwachten Wie dat overgaan van wagens naar de departementen heeft geregeld zal zakenlieden en doktoren stellig ook interesseeren De kwestie blijft brandend en een spoedig antwoord dat aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat is hier uiterst gewenscht hier pas bijspringen wanneer de werkloosheid te groot mocht worden Sprekende over het ontwerp Bedrijfsorganisatie zeide de heer Drees dat men dit niet alleen van een economisch standpunt uit moet bezien maar ook in so c aal opzicht aan een beschouwing moet onderwerpen Het ontwerp staat thans ter discussie Wat de instelling van ondernemingsraden aangaat deze mogelijkheid zou overwogen kunnen worden Uitvoerig stond de Minister stil bij het probleem der VolksgezondJieid Het Ministerie van Sociale Zaken omvat ook dit terrein alhoewel men in medische kringen gaarne een eigen Ministerie zou willen hebben Ingesteld zal worden een Ziekenfondsraad Een wetsontwerp zal hieromtrent worden gegeven l Kk Vervolgens kwam e Minister over de instellingen Volksherstel en H A R K te spreken Aanvankelijk is na de bevrijding een situatie ontstaan die nogal wat verwarring heeft teweeg gebracht Door de benoeming van een coördinatiecommissie kwam de gewenschte samenwerking tus schen Volksherstel en H A R K tot stand Beide instellingen beschouwen zich als tijdelijke lichamen De taak van de H A R K ligt voornamelijk op het gebied van het uitdeelen van reliefgoederen Volksherstel is bezig zich hoe langer hoe meer terug te trekken op het terrein van haar werkzaamheden en zal zich in de toekomst meer gaan richten op speciale zorg in individueele gevallen Verder zal zij het contact tusschen diverse instellingen op sociaal gebied ter hand nemen Na de inleiding werden door Minister Drees tal van vragen beantwoord De reeds tot stand gekomen loonsver hoogingen acht de Minister van groote beteekenis Men mag evenwel de noodzakelijkheid niet uit het oog verliezen om de prijzen van onmisbare producten voor levensonderhoud te drukken ten Luitenant Tahya benoenHi tot Adjudant van Luit Gen Spoor Naar wij van betrouwbare zijde vernemen is luitenant Tahya van het K N I L benoemd tot adjudant van den legercommandant luit generaal Spoor Lt Tahya is Ridder in de Militaire Willemsorde welke onderscheiding hij verwierf in derï oorlog in den Stillen Oceaan Hij heeft op het eiland Saumkaji een aanval afgeslagen van een numeriek overmachtige Japansche afdeeling die 200 dooden verloor Lt Tahya had slechts twaalf man tot zijn beschikking die allen bndanks de beschieting door een Japanschen torpedojager van het eiland wisten te ontkomen Een nieuwe Centrale Werkplaats Bij de N S wordt de wenschelijkheid bestudeerd van het inrichten van een nieuwe groote Centrale Werkplaats voor het herstel van electrisch en Diesel elec trisch materieel en de eerlang aan te schaffen electrische locomotieven die op den duur de stoomtractie voor het goederenvervoer zullen vervangen Omtrent de plaats waar de Centrale Werkplaats eventueel zal verrijzen is nog geen enkele beslising genomen Wielrennen De werrldkamptoenichappen 1916 In Zwitserland Op het congres van de uc i dat piomenteel te Brussel word gehouden is besloten de organisatie vant de wereld kampioenschappen wielrennen In 1946 un Zwitserland op te dragen Zij zullen vau 24 Augustus t m 1 September a s in Zurich wordea gehouden einde de belangen van diegenen die moeten léven van spaarinkomsten verzekeringen e d niet in het gedrang te brengen De Overheid streeft er naar in dit opzicht betere verhoudingen te verkrijgen Verbetering van het welvaartspeil in ons land over de geheele linie is slechts mogelijk indien een grootere productie plaats heeft Naar verhooging van de productiviteit van den arbeid dient dus allerwege te worden gestreefd De Arbeidsmarkt Naar aanleiding van een vraag of het niet mogelijk zou zijn de ongeveer 60000 meisjes die bij de NICA of MARVA hebben gesoliciteeri op te wekken oifl uti diensten in het landsbelang aan te bieden deelde de heer Drees mede dat een groot deel van deze meisjes óf reeds werk heeft óf thuis is Bij deze sollicitaties heeft de overweging meteen in nieuwe kleeren gestoken te worden een groote rol gespeeld Vdle aandacht heeft de Minister voor t emigratievraagstuk Omtrent de vraag of tot een actief optreden op dit gebied dient te worden overgegaan zal eerst een definitief oordeel kunnen worden uitgesproken wanneer de economische en politieke perspectieven van de verschillende voor emigratie in aanmerking komende landen zich duidelijker afteeke nen Onder de landen welke te zijner tijd wellicht voor emigratie in aanmerking zouden kunnen komen zouden Frankrijk Zuid Amerika Canada en Australië genoemd kunnen worden Ten aanzien van de voorschotten welke Arbeidsbureaux aan achterblijven den van naar Duitschland gedeporteerde aibeiders hebben verstrekt werd het volgende gezegd Van de terugvordering van deze bedragen kan niet worden afgezien omdat deze van den beginne af als yooi schot zijn bedoeld Uiteraard zal bij de terugvordering geval voor geval moeten worden bezien De sociale bijstand Aangaande de vervanging van de oude steunregeling aan werklooze arbeiders door overbruggingsuitkeering deelde de heer Drees het volgende mede De nieuwe regeering wijkt op verschillende punten af van haar voorgangster a In plaats van steun op basis van behoeftenormen heeft een uitkeering plaats gelijk aan een bepaald percentage vanhet loon b Geen aftrek van gezinsinkomsten c Mogelijkheid van uitkeering aan verschiHfnde leden van een gezin Zooals de naam reeds aanduidt bedoelt de nieuwe regeering een overgangsregeling te zijn ter voorziening in het onderhoud van de arbt iders die na de bevrijding werkeloos waren Wat de repatrieering aangaat deelde de heer Drees mede dat nog steeds Nederlanders uit het Oosten terugkeeren Met medewerking van de Russische en Poolsche regeering zijn aldaar enkele Nederlandsche missies werkzaam Het is niet waarschijnlijk dat nog veel repatrieerenden zullen komen aangezien het overgroote gedeelte reeds is teruggekeerd