Groot Gouda, woensdag 20 februari 1946

Brammetie Flapoor en f De Apontaren pmn door G Th Rotman en tot op zekere hoogte nog slechts als veevoeder te gebruiken Voorts deelden de boeren mede dat alle koemest i de gierputten door het water is weggespoeld In Almelo staaii nog slechts en Ua a ATckn rrc lprron ctrQ+en nnHpr Radio programma van hedenavond HILVERSUM I 301 m w I 301 m spoeld In Almelo staaii nog slechts en l i i i i i HILVERSUM 015 pn les voor kele dfep gelegen straten onder water r 4 NCRV 18 00 Nieuws iai bng lles K or lp gemeentehrf heginnehngen Wperoverzicht 19 20 Bek Uege de schade nauwkeurig vastgesteld Tsiipuws iy 3 = n rtTlN ft Ja Srïri5 weeroverzicht SfotSProgr voordeNed Striid l io UtSsch Sted Orkest ip 21 lÓ Vervolg concert 22 00 socialisme 21 1U V g N J Zuid 22 30 Kleinooden der Eek 23 15 Avondconcert 23 50 Schrift Sng 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m ÏaRA 18 00 Nieuws 18 15 Henk Dorel Sfó 18Ï0 ff riï overzee Fred Oud SSs Dentz Het S jarenplan in de VARA 18 45 De Minstreels ol v Guus Valten 19 15 Lezing door mr G H Slo Spro f9 30 Df beginselverklaring van ÏÏ Vrii Prot dolr ds J Zuurdeeg vff Tos Kwartet Jan Corduwener K De zevende symphonie hoorspel 1 iS VaudevUle orLst o l v Cor v d Lnden 22 00 A damsch Stnjkkwartet S Geestelijk leven 23 00 Nieuws 23 15 Pop ulaire melodieën 24 00 Sluiting Door distributiediensten uitgereikte schoenen Door de Distributiediensten werden in Ae neriode van Oct 1942 tot Oct 1944 ïrS gemiddeld de volgende hoeveelheden paren schoenen per duizend inwoners uitgereikt nauwkeurig vastgesteld Landgenooten repatrieeren De afdeeling Pers en Publiciteit van den Dienst der Repatrieering meldt In den loop van deze week zullen de repatrieeringsschepen de Noordam en de Johan de Witt met resp 1624 en 1005 repatneerenden aan boord in de ha van van Amsterdam arriveeren 75 Bram en z n vrinden klommen voor m Jo f J2J rd eerïjk gedeeld en zichtig tegen den heuvel op Het s was dat 1 A en knikkebolde Het Engelsche S S Alcantara en het S S Indrapoera zijn reeds te Suez aangekomen De Alcantara wordt omstreeks 1 Ma rt m Nederland verwacht De Bloemfontein en de Tegelberg zijn de vorige week van Batavia naar Nederland vertrokken met resp 1342 en 1760 repatneerenden aan boord 75 zichtig tegen aen neuvei up i i f v J boezemde hun geen belangstelling n Veel mooier vonden ze wat de schilder in z n knapzak had brood en worst Zachtjes om den schilder met wakker te maken haalde Bram alles voor den dag En toen aan het schranzen hoor dirsuïïeschïïder Sliep en knikkebolde aar tppds door Toen alles op was zei Bram Ik zal n paar steenen in de zak E dan bernerkt hij niet zoo gauw dat S wat kwiU is Meteen nam hi len piar groSTesteenen en liet ze in de zak glijden De Kota Agoeng is van Amerika op weg naar Batavia en zal daar ongeveer op 8 Maart aankomen om repatneerenden voor Nederland op te nemen HET CONSISTORIE TE ROME c 1 bet College van Kardinalen na zijn dood Twee Kardinalen afwezig Jet f ben wordt gewijzigd Vol Terwijl de nieuwbenoemde Kardinalen e tegenwoordige regeling moet a naar hun nationaliteit in 10 paleizen en yg twee derde van de tge J P j i nh apWleed in het De passagierslijsten van de Alcantara en de Indrapoera zijn nog met ontvangen maar zullen bij ontvangst terstond door middel van de pers ter kennis van het publiek worden gebracht DE VERKIEZINGEN IN BELGIË In veel landen van Europa is de uitslag van de verkiezingen in België waar de mannen de vrouwen in België stemmen nog met Zondag ter stembus gin een met spanning tegemoet gezien De eindLag luidt nu Kath 90 zetels naar nun naiiuuaiiicn t kloosters ondergebracht gekleed in het Bisschoppelijk purper de plechtigheid van P i A crh rlnkpti baretten stemmS vemerven De üreuwe regelingvan den Paus bepaalt volgens u tvoenge i u poticrHp herchten dat de BUITENLAND rs uitgereiKi on naar fwinst 18 Soc Dem 69 winst ü lid Mannin 170 paar vrouwen 20rpaar winsw 4 winst 15 kinderen 800 paar o cf 9 Voor de periode van Oct 1944 tot Oct 1945 zijn deze cijfers als volgt Mannen 104 paar vrouwen 145 paar kinderen 230 paar Bij een juiste beoordeeling van dezecijfers mag niet uit het oog worden verloren dat de aflevering van schoenen door bemiddeling van de distributiedien i i if A r f 111T11 iH i T vrii RisschoDoeliik purper de piecniigncm va g aus oepaau ft J t jp hS verleenen van de scharlaken baretten jet bevestigde berichten dat de 5ie vandaag plaatsvindt afwachten heb S twee derde plus één Btm J ben z j gistlren hun visite di calore del n aangezien nien in h n caïditraditioneele felicitatiebezoeken van diplo k t onzekere was of de stem van cano r aten collega s en vrienden gehouden Ij te ie ten eigen gunste stemmen UVB 2 winst 2 De Gazet wijdt de nederlaag der Ltbe r alen aan twee feiten 1 dat de communisten in het Ministerie zitting hebbenhetgeen door een groot gedeelte der kiezers niet vergeven is geworden 2 datïjde schuld hebben dat de Ironing nojd 7 bemiddènngVan dedistribuydien niet erugf k erd s in dien zm lT l gaf n f st eUe met de kath en te w j Onder hun bezoekers bevonden zich de j ig is hoofden van 39 afgevaardigden van he Corps Diplomatique die vandaag tormeei voorstellen beteekenen de kenSis maakten met de nieuwe P derkndschejoorswi S naal Agagianian 0Pf het IS een verneucuus V eJvoigt W t er ook het resultaat van mo e zijn v verwerpen de Nederlandsche voorstellen Indonesiërs contra Indonesiërs Volgens de laatste berichten uit de ResiSe Bantam op West Java zijn de meeste vroegere officieele regeenngspersonen vermoord of ontvoerd Bantam is een van de residenties d e het meest te lijden heeft onder den hmdigen chaotischen toestand De bejaarde relent van de Rankasbefoen is door ex eSen vermoord De regent van Seran wordt met zijn famihe te boekaboe mi gevangen gehouden De regenvan Pandegelang is gevlucht en ieder snnnr van hem ontbreekt Ttusschen doen zich vele botsingen voor tusschen verschillende groepe het biizonder tusschen het Volksleger en de TR l Reeds langer dan een niaand Sndeie beide groepen in het gebied van sirang en Padegelang slaags De T R I is beter bewapend dan het Volksleger rlat guerillatactiek voert TefrSten te Bantam ontvoeren jonge meisjes uit de kampongs In de gevan ems te Serang wordt een aantal Indones sche vrouwen van voorname familie gevangen gehouden Ambonneesche delegatie bij Generaal Spoor Dinsdagmorgen heeft It generaal S H Sooor opperbevelhebber van het K N I L ee n delegatie van de Ambonneesche gemeente tl Batavia ontvangen Het oofd van de delegat e Mete Kohy ricnjte zich tot generaal Spoor en verklaarde dat de Ambonneezen er volledig op vertrouwJen dat de beloften tijdens den oorlog Soor de Nederlandsche regeenng gedaan nagekomen zouden worden ij ze de voorts dat de Ambonneezen gaarne loyaal en nuttig met de Nederlanders willen blijven samenwerken Mete Kohy verzocht generaal Spoor de Nederlandsche regeering er P Je wijzen dat dfe belangen en rechten der minder heden in Indië waarvaiv de Ambonnee che één der voornaamste is alle aan dacht verdienen Hij gaf tenslotte uitdrukS aan de onsch kbare trouw j de Ambonneezen aan Koningin A ilhelmtna lJ r in=re m derheKl afhTt SaTc iJscïeSs Set De Gazet een ernstig gevaar Men zij waakzaam voegt het blad er aan Oe Socialistische P rjij mag zich gdukHa arhten over den uitslag Zij heeit ge pr obee d van den betrekkelijk goeden foestand waarin het land verkeert laat deze dan ook kunstmatig lijmde massa hPmerkt dit niet zoo onmiddellijk De bemerKt V y er ministers Democratische Unie die v e had komt met twee zetels uit den strija Het blad loochent het feit dat e r V P haar groot aantal stemmen te dan liüll nJ GÏ zet vraagt zicfi nu af welke eoaS ÏaanVLchtk op het terrein van de prac sche p een samenwerkmg is o w iets anders uitgezien moet worden Ter vergelijking diene dat normaal pe jaar per duizend inwoners de volgende hoeveelheden schoenen werden gekocht Mannen 750 paar vrouwen 1360 paar kinderen 1440 paar Het aantal schoenen dat uitgereikt werd van October 1944 tot October 1945 onderverdeeld in categorieën is al volgt 478 000 paar werkschoenen 397 ÜUÜ p heerenschoenen 590 000 paar damesschoenen 767 000 paar kinderschoenen Eerste machine van vliegdienst American Overseas Airlines Donderdag te Schiphol Het eerste vliegtuig van de American Overseas Airlines dat den dienst New York Amsterdam zou openen zal nier zooals verondersteld werd Woensdagochtend op Schiphol aankomen maar wordt eerst Donderdag verwacht daar net pas Dinsdagavond om negen uur vanuit New York zal vertrekken v SfingtorhetKardi nalaat Hetwas de Godddijke Voorzienigheid die mij als martelaren zoo zeide hi Hij besloot ntord komst van Aartsbisschop s ïïss iïï rMn s iXe Aartsbisschop van Toulouse die ek zijn Wijziging procedure Pauskeuze ïTorhUt dTsrerd cS INDIE De BESPREKINGEN TE DJOKJAKARTA Extremistisch commentaar op de voorstellen l Üf een oarlementaire meerderheid chitansten of A er llet esdtaat van Zandvoort s inwonertal Rusland over de spionnage affaire in Canada heden voor t eerst gewag j eeren nage affaire in Cf ad f J jP gent l n teOtSwa waarin wordt gesproschap te J awa ot ï m aVd e SlfnSt van die mis s ni tnaSe wordt aangeduid Rehanc dat warmte terugkaatst Benang t po is in En Volgens de Su day Tunes is n geland behangselpapie dat de fn een kamer terugk f Jdekt met een gebracht Het P P hinderen dat de faagje metaal die erbma verwarmen De parlementaire Cownissle voor Indïe De voorzitter deelt mede dat de heer dr r Heertjes je Öntaire Com SteSee note i Het inwonertal van Zandvoort dat voor den oorlog rond 10 000 bedroeg en kort voor de bevrijding was teruggeloopen tot 1500 is nu weer gestegen tot circa 7UW 850 huizen hotels en restaurants langshet gesloopte strand inbegrepen vormen het oorlogsverliês dat verdere belangnjKeuitbreiding van de bevolking voorshandsonmogelijk maakt Prof Wibaut en de studenten ciahrir is 00 ziin reis naar Djokja door P H ll nnt kkehSg een voorname rol P ltf n hSnatönll st s Jfer anwezig zV Terwijl men in de ko ToTchriift het te Bandoeng verschijdior Pemoeda s gelezen wordt De Ne De Jpwestie Wibaüt is thans een week oud fiondanks tallooze beraadslagingen tuichen de drie partijen de studenten het college van rector en assessoren en Prof Wibaut zelf is men er tot dusverre niet in geslaagd een oplossing vo nei conflict te vinden Onder de tudenten gaan thans teekenlijsten rond waarop zij kunrien invullen of zij Prof Wibaut al of niet onaanvaardbaar achten De toestand in het overstroomde gebied A nog te redden Ook het f oo dorven zal instellen de ingekuilde aardappelen is oeau Landbouwdeskundigen in bet gebie rond Almelo hebben vastgesteld dat ten gevolge van de overstroomingen 95 van de rogge oogst vermeld is L e v gezaaide ro gge is door de gevormde shb laag verstikt De rogge diejeeöso n grond was gekomen 5fel van nog te redden Ook het grootste d eel v