Groot Gouda, woensdag 20 februari 1946

Biammetie Rapoor en i n vrienden Qk Awontartn pan door G Th Rotmao en tot op zekere hoogte nog slechts als veevoeder te gebruiken Voorts deelden de boeren mede dat alle koemest in de gierputten door het water is wegge spoeld In Almelo staan nog slechts enkele dfep gelegen straten onder water Op het oogenblik wordt van gemeentewege de schade nauwkeurig vastgesteld Landgenooten repatrieeren De afdeeling Pers en Publiciteit van den Dienst der Repatrieering meldt In den loop van deze week zullen de repatrieeringsschepen de Noordam en de Johan de Witt met resp 1624 en 1005 repatrieerenden aan boord in de havan van Amsterdam arnveeren Het Engelsche S S Alcantara en het S S Indrapoera zijn reeds te Suez aangekomen De Alcantara wordt omstreeks 1 Ma rt in Nederland verwacht De Bloemfontein en de Tegelberg zijn de vorige week van Batavia naar Nederland vertrokken met resp 1342 en 1760 repatrieerenden aan boord De Kota Agoeng is van Amerika op weg naar Batavia en zal daar ongeveer op 8 Maart aankomen om repatrieerenden voor Nederland op te nemen rjf inticreionee wat n fijne maaltijd 75 Bram en z n vrinden klommen voor O J f Ti p werd eerlijk gedeeld en zfchtigtegen den heuvel op Het schilder was da A d ee g boezemde hun geen belangstelling m juffe sen y Veel mooier vonden ze wat de schilde f i ai paar steenen in de zak in z n knapzak had brood en worst Jram lk ai p at Zachtjes om den schilder met wakker te Joen dan wm maken haalde Bram alles voor den dag HJ J t ntn en liet ze in de zak En toen aan het schranzen hoor Pf den n voor iNcuciiaiiu up iv De passagierslijsten van de Alcantara en de Indrapoera zijn nog met ontvancen maar zullen bij ontvangst terstond door middel van de pers ter kennis van het publiek worden gebracht HET CONSISTORIE TE ROME u r ii P van Kardinalen na zijn dood Twee Kardinalen afwezig BUITENLAND Twee Kardinalen afwezig het b S f gbben wordt gewijzigd Vol lerwijl de nieuwbenoemde Kardinalen g tegenwoordige regeling moet e nai hu n nationaHteit in 10 pa eizen en p twee derde van de f DE VERKIEZINGEN IN BELGIË In veel landen van Europa is de uitslag van de verkiezingen in België waar de mannen de vrouwen in België stemmen nog met Zondag ter stembus gingen met spanning tegemoet gezien De eindiHslag luidt nu Kath 90 zetels winst 18 Soc Dem 69 winst 5 Ub 17 verlies 16 Comm 24 winst 15 UVB 2 winst 2 De Gazet wijdt de nederlaag der Liberalen aan twee feiten 1 dat de communisten in het Ministerie zitting hebben hetgeen door een groot gedeelte der kiezers niet vergeven is geworden 2 dat re schuld hebben da de kog O Ter naar nun nauuiiaiiicn kloosters ondergebracht gekleed in het Bisschoppelijk purper de P echt gheid van het verleenen van de scharlaken baretten die vandaag plaatsvindt afwach en hebben zij gisteren hun visite di calore de traditioneele felicitatiebezoeken van diplomaten collega s en vrienden gehouden Onder hun bezoekers bevonden zich de doofden van 39 afgevaardigden van he Corps Diplomatique die vandaag formeel kenïis maakten met de nieuwe Prinsen der Kerk raus tWcc uciuc o Stemmen verwerven De nieuwe regeling van den Paus bepaalt volgens uitvoerige maar niet bevestigde bencMen dat de Paus twee derde plus een stem moet verwerJeraangezien men in het verleden jn het onzekere was of de stem van can d daten die ten eigen gunste stemmen geldig is derlandsche voorstellen beteekenen de = 1 ontbinding van de Indonesische Republiek V i nncr ha flrnp van UC zi de scnuiu ncuuc p j doo7 bëmidd ding vande distributiedien1 niet f Jl LV re geer ing samen sten van October 1944 tot Juni 1945 vr j met bereul tholieken terwijl i r n 1 oPr daarvoor een parlementaire meerderheid vaaraoaar voui nci xv rer rerhet is een vernedermg Het blad moi gt Wat er ook het resultaat van Seïijn wij verwerpen de Nederlandsche voorstellen Indonesiërs contra Indonesiërs Volgens de laatste berichten uit de Residentie Bantam op West Java zijn de meeste vroegere off cieele regeeringspersonen vermoord of ontvoerd Bantam is een van de residenties d het meest te lijden heeft onder den huiSfgerchaotischen toestand De bejaarde regent van de Rankasbetoen is door extremisten vermoord De regent van Serang wordt met zijn familie te Soekaboemi gevangen gehouden De regent Uan Pandegelang is gevlucht en ieder sDoor van hem ontbreekt Intusschen doen zich vele botsmgenvoor tusschen verschillende groepen m ïet bijzonder tusschen het Volkslegeren de TR l Reeds langer dan een maandzijn deze beide groepen in het gebied van Serang en Padegelang slaags De 1 K is beter bewapend dan het Volksleger dat guerillatactiek voert Terroristen te Bantam ontvoeren jonge meisies uit de kampongs In de gevangenis te Serang wordt een aantal Indone slsche vrouwen van voorname familie gevangen gehouden Ambonneesche delegatie bij Generaal Spoor Dinsdagmorgen heeft It generaal S H Sooor opperbevelhebber van het K N I L een delegatie van de Ambonneesche gemeente te Batavia ontvangen Het hoofd an de delegatie Mete Kohy richtte zich tot generaal Spoor en verklaarde dat de Ambonneezen er volledig op vertrouwden dat de beloften tijdens den oorlog doo r de Nederlandsche regeering gedaan nagekomen zouden worden Hij zeide voorts dat de Ambonneezen gaarne loyaal en nuttig met de Nederlanders willen blijven samenwerken Mete Kohy verzocht generaal Spoor de Nederlandsche regeering er op te wijzen dat de belangen en rechten der minderheden in Indië waarvan de Ambonneesche één der voornaamste is alle aandacht verdienen Hij gaf tenslotte uitdrukking aan de onschokbare trouw van de Ambonneezen aan Koningin Wilhelmina Sa seTo Arree nsche Orde van de Zwa e Benedictijnen ziJ dankbetui Sen aan den Paus gericht voor zig verheffing tot het Kardinalaat Het was de Goddelijke Voorzienigheid die rnij als iongen van de besneeuwde Kaukasus naar Ce leidde Ik ben dank verschu d gd aan mijn moeder die mij in den vreeze des Heeren opvoedde Aan den Libanon die mij gastvrüheid verleende en aan mijn dler£fi nd de moeder van heiligen en martelaren zoo zeide hi Hij oesiooi Moge het geheele Oosten wanneer het tot den heugen stoel terugkeert weer de 2 n van hdligen kerkvaders en kluizenaars worden In daardoor zijn oude glorie Doord komst van Aartsbisschop St sSp v s 1 liege Aartsbisschop van Toulouse aie ziek zijn Wijziging procedure Pauskeuze Volgens twee welingelichte nieuwsbladen e Rome heeft de Paus een decree INDIË De BESPREKINGEN TE DJOKJAKARTA Extremistisch commentaar op de voorstellen Lrt cïreerW ntaire meêrd LiafhTaïJaTcöUSiJ JsctSs z et De Gazet een ernstig gevaar Men zij waakzaam voegt het blad er aan De Socialistische Partij mag zich gelukkig achten over den uitslag Zij heeft geprobeerd van den betrekkelijk goeden foestand waarin het land verkeert laat d zf dan ook kunstmatig zijn de mas a bemerkt dit niet zoo onm ddellijk ue Democratische Unie die ver min tr had komt met twee zetels t len stnjd Het blad loochent het feit dat cle CVP haar groot aantal stemmen te danten heeft aan deV N V ers en Rexistri Het neemt eerder aan dat de houd n h zakë de koningkwestie en haar streven wederom recht en wettelijkheid te doen Sschen de oorzaken zijn geweest van e Gazet vraagt zich nu af welke co ame nu aan de macht komt en of er oS hét terrein van de practische pol t ek ntmSerking is of wel dat er naar iets anders uitgezien moet worden Rusland over de spionnage affaire in Canada De nieuwsbladen van Moskou maken Se niét nader wordt aangeduid Behang dat warmte temgkaatst Volgens de Sunday Timf JJ S geland behangselpap er dat de t in een kamer terugkaatst in oen gebracht Het Pap bef dat delaagje metaal df jem warmte via de muren verioreig het behang zal men in staaijn mer in een derde van den J naam te gewoonlijk noodig heett aang verwarmen De Parlementaire Commissie voor Indië De voorzitter deelt mede dat de heer dr ir Heertjes f p P Saire Comheeft als lid van de Parlemen Siahrir is op zijn reis naar Djokja door alle ledin van zin kabinet vergezeld geleuen V J besprekingen van r J n p Soekarno zullen zoodoende ofa isch al diegeien die in de huidige practiscn gg voorname rol SS in h natn alistisch hoofdkwartier aanwezig zijn Terwijl men in de ko ïorrstelÏÏ nauwkeurig te bepalen geven E ï tir rr erviotSÊ KHa Onze Strijd dat voornamelijk gezaaide rogge is aoor = e boven dr ir nee l h Parlementaire Com ne f 7 Q rijd dat voornamelijk 5 gSSra pS r S ve4 za e Radio programma van hedenavond HILVERSUM I 301 m wrRV 18 00 Nieuws 18 15 Eng les voor V innd neen 18 45 Oram muziek 19 00 ïl Sws 19 15 Weeroverzicht 19 20 Bek SlO l9Sprogr voordeNed Striid Kr2SS mSschSted orkest 1 u Henk Soruiit m m v Annie Woud ït 2a50 mr dr F B Jonker Staats tncialisme 21 10 Vervolg concert 22 00 Seuws 22 15 Van Oost tot West van XI rH tnt Zuid 22 30 Kleinooden der ÏÏiek 23 15 Avondconcert 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m VARA 18 00 Mieuws 18 15 Henk Dorel zansi johan Jong orgel RNIÓ 18 30 Het rijk overzee Fred Oudschans Dentz Het 5 jarenplan in de VARA 18 45 De Minstreels ol v Guus Valten 19 15 Lezing door mr G H blotpmaker de Bruïne VPRO 19 30 De beginselverklaring van ïet Vrijz Prof door ds J Zuurdeeg VARAN S Kwartet Jan Corduwener 20 30 De zevende symphonie hoorspel 2130 Vaudeville orkest o l v Cor v d L nden 22 00 A damsch Strijkkwartet 45 Geestelijk leven 23 Nieuws 23 15 Populaire melodieën 24 00 Sluiting 7 Door distributiedfensten uitgereikte schoenen Door de Distributiediensten werden in de periode van Oct 1942 tot Oct 1944 per £ r gemiddeld de volgende hoeveelheden paren schoenen per duizend inwoners uitgereikt Mannen 170 paar vrouwen 200 paar kinderen 800 paar Voor de periode van Oct 1944 tot Oct 1945 zijn deze cijfers als volgt Mannen 104 paar vrouwen 145 paar kinderen 230 paar Bij een juiste beoordeeling van deze cijfers mag niet uit het oog worden verloren dat de aflevering van schoenen door bemiddeling van de distributiedien wet nrmt w r i o Ter vergelijking diene dat normaal per jaar per duizend inwoners de volgende hoeveelheden schoenen werden gekocht Mannen 750 paar vrouwen 1360 paar kinderen 1440 paar Het aantal schoenen dat uitgereikt werd van October 1944 tot October 1945 onderverdeeld in categorieën is als vo gt 478 000 paar werkschoenen 397 uuu p heerenschoenen 590 000 paar damesschoenen 767 000 paar kinderschoenen Eerste machine yan vliegdienst American Overseas Airlines Donderdag te Schiphol Het eerste vliegtuig van de American overseas Airlines dat den dienst New YorkAmsterdam zou openen zal et zooals verondersteld werd Woensdagochtend op Schiphol aankomen maar wordt eerst Öonderdag verwacht daar liet pas Dinsdagavond om negen uur vanuit New York zal vertrekken Zandvoort s inwonertal Het inwonertal vanZandvoort dat voor den oorlog rond 10 000 bedroeg en kort voor de bivrijding was eruggeloopen tot 1500 is nu weer gestegen tot circa 700 850 huizen hotels en restaurants langs het gesloopte strand P l Z het oorlogsverües dat verdere t langrijke uitbreiding van de bevolking voorshands onmogelijk maakt Prof Wibaut en de studenten De kwestie Wibaut is thans een week oud en ondanks tallooze beraadslag nge tusschen de drie partijen de st de het college van rector en assessoren e Prof Wibaut zelf is men er tot dusverre niet in geslaagd een oplossing voor het conflict te vinden Onder de studenten gaan thans teekenlusten rond waarop zij kunnen invullen of zij ror r al of niet onaanvaardbaar achten De toestand in het overstroomde gdïied Landbouwdeskundigen J ft S rond Almelo hebben vas geste d dat ten gevolge van de overstroomingen y a Ie rogge oogst vernield IS Je P gezaaide rogge is door e geyu laag verstikt De rogge VSrschijnlijk 3 f rnmmwwm