Groot Gouda, zaterdag 23 februari 1946

13 tl Gezina is op en wel zoo wat beter van de griep maar moet binnen blijven en kan nog niet veel doen Ze is slap en prikkelbaar Elke keer is het nee Bram de ontbijtboel moet je niet in de groote kast zetten maar in het dressoir doe me pleizier en leg de messen en de vorken niet in één bak let eens op dat je minder morst met de anthraciet en zoo meer Ze heeft nu ook den tijd om de krant uit te spellen en dat maakt de zaak niet beter U moet weten dat wij op 3 Maart 37 2 jaar getrouwd zijn In de krant Jas Gezina nu van al die jubileums 50 jaren bij een drukkerij 25 jaren landbouwconsulent in Gouda de eene wethoudef 25 jaar getrouwd en de andere binnenkort 25 jaar aan de Kamer van Kopphandel Nu wil Gezina ook een feest maken van die 37 2 jaar getrouwd Het moet dan ook in de krant en daar moet dan ook bijstaan dat we zoo n huldiging niet hadden verwacht en dat we het héél niet willen Ik voel er niet veel voor Hoe moet je de menschen tracteeren Wat kost dat allemaal niet Gezina denkt dat ze ook allerlei zal krijgen Maar wat moet dat dan worden Goed met je zilveren feest geven ze wel eens een zilveren blad of zoo maar wat is nu 371 2 jaar getrouwd Gezina zegt dat een poosje geleden er nog wel menschen in de krant stonden van 10 jaren getrouwd Goed maar hoe krijg je het bekend met tegelijk er bij dat je het niet wilt Gezina vindt dat ik een advertentie kan zetten met de namen van Olivier en zijn vrouw er onder Op 3 Maart hopen onze geliefde ouders BRAM BRANDTZE en GEZINA GRUIS den dag te herdenken dat zij 37 2 jaar getrouwd zijn Hun dankbare kinderen OLIVIER MARIE en kleinkind Maar als het met den naam van Olivier in de krant komt kunnen ze toch wel begrijpen dat ik niet tegen het feest ben Laat Olivier op de krant gaan zeggen dat ze iemand bij ons moeten sturen voor een inverveel dan kost het je geen eens een advertentie verzint Gezina een poosje later Maar dat doen ze bij iedereen niet zeg ik Of Marie kon wel op de krant gaan vertellen dat het er als nieuws inkomt oppert ze daarna Ik weet niet wat eik er aan moet doen Hoe komen toch altijd al die menschen die het niet willen in de krant en aan zulke feesten Gezina heetf gelijk als ze zegt het is kort dag Maar ik moet er toch eerst nog eens ovetdenken Ik voel nog niet zooveel voor dat feest Zou het dan misschien niet het beste zijn om in de krant te zetten dat ik op 3 Maart een groot feest wil vieren brengen bliek dit soort filmkunst niet weet te waardeeren Erger nog is het dat dit deel ook geen rekening wil houden niet hen die wel genieten van deze rolprent In tegenstelling tot de meeste films komt de opsomming van spelers en verdere medewerkers hier aan het eind wat ongetwijfeld beter is daar men dan door aanschouwing de personen kent De zaal was echter vrijwel leeg toen het woord einde op het doek verscheen Alsof het een opluchting was dat men eruit kon MILUOENENERFENIS In de Réuniebioscoop kan men deze week weer eens een film van echten Amerikaanschen bouw aanschouwen Het is verwonderlijk te zien hoe men in Amerika bandieten revuegirls sheiks met baarden mummies en foxtrots tot n cocktail vereenigt die door Eddie Cantor op den juisten smaak gebracht moet worden De nadruk van deze film valt op de songs en de muziek die van goeden inhoud zijn Op echte Amerikaansche wijze is natuurlijk de opzet van de decors en aankleeding in de revuegedeelten met de noodige opschik tot stand gekomen Voor liefhebbers van show een uitgezochte film die aan het eind in kleuren overgaat In het Hollandsch nieuws verschijnt de Zwolsche vieriing op t doek en vertoont deze film die ruim 2 uur in beslag neemt j de zeer goede teekenfilm origineele vondJammer is het dat een deel van het pu sten Blom te Reeuwijk met accordeonmuziek de aanwezigen gezellig bezig hield Een tweede optreden van het Mondaccordeongezelschap brecht cowboy en krontjongliedjes Vergadering De R K Volkspartij kwam in vergadering bijeen Op het schrijven voor wat betreft de veceenigingsgedachte werd besloten hier aan niet deel te nemen aangezien men van meening was dat daar de studieclubs voor zijn Tot voorzitter werd gekozen de heer W Kraan Tzn De contributie werd voor het loopende jaar vastgesteld en vel progressief naar een aanslag door het bestuur terwijl mede een bijdrage zal worden gevraagd voor de verkiezingskas De propagandaclub nam op zich de geheele verkiezingscampagne te voeren Tot afgevaardigden naar de Statenkring werden benoemd de heeren C Hogenelst en C Vergouw Tot candidaten voor de Tweede Kamer werden gesteld de heeren v d Weijden Salman v d Burg en Vonk Tot candidaten voor de Provinciale Staten werden benoemd de heeren v d Weijden en Van Tol Ha ucup de week i edUht Nu het nog winter is maar zoo nu en dan met wat zonneschijn en een lichtval Vvaaria de lente al zit met de blanke sneeuwklokjes en de fijne crc cusbloemen midden in het wintersche gras terwijl in het bizonder omtrent den tijd van zonsopgang een enkele vogel weer begint te fluiten plaatsen wij een gedicht van Henriette Roland Holst dat deze stemming van het herbeginnende leven vertolkt v De landen slapen het is wintertijd al ligt geen wit kleed over hen gespreide In schermerstilte heb ik het gehoord het eerste prevelzachte liefdewoord het zoete fjilpe uit aarzelende keel dat nu gaat zwellen op der dagen veel dat nu gaat orgiën in elk groeiend ding en mee gaat stijgen met de opstanding die bergt levens zoete geheimenis den drang die al t levende eigen is drang tot vereenen eeuw ge liefdeskracht die zioh tegen uw onvermurwb re macht Wat de verzet o Tijd o Dood die zich verstout tegen uw dreiging worstelend en houdt het evenwicht in stand eeuwiglijk tusschen uw stille velde en t luide rijk KINDEREN DER WILDERNIS Thalia Theater wisselt deze week de serie der Fransche films eens af met een rolprent die ons verplaatst naar het Wilde Westen Met het geweldige majestueuse Rotsgebergte als achtergrond speelt zich dit verhaal af met Helene Hughes en James Bush in de hoofdrollen Buiten deze beide hoofdpersonen is echter ook een groot gedeelte van deze film aan de dieren in hun natuurlijke omgeving ge wijd en vooral Vaflgs de wolfshond ontroerd door zijn trouw en toewijding Tet thema is niet nieuw maar in deze aankleeding doen zich weer geheel andere aspecten voor Het verhaal toont ons een natuuronderzoeker in een hut van een bosch brandmeester in het gebergte en een meisje dat bij haar getrouwde zuster inwoont die elkaar tenslotte zullen vinden Voor het echter zoover komt wordt de zwager van het meisje vermoord door zijn compagnon die hem op diefstal van pelzen betrapt terwijl de moordenaar later zijn gerechte straf niet ontgaat een straf die hem door Vangs den tiond wordt aangedaan Via een boschbrand gevechten met een adelaar en een klein meisje dat door een adelaar ontvoe rd wordt komen we tenslotte tot het happy end Een eenvoudig verhaal dus dat echter boeit door zijn bijzondere uitwerking de schitterende natuuropnamen en het ongedwongen spel zoowel van mensch als dier In het journaal trekt vooral de aandacht de aardige opname van de Zwolsche vierling HENDRIK V Kleurenfilms hebben altijd nog iets van een experiment en ook de film Hendrik V die deze week in den Schouw burgBioscoop vertoond wordt heeft het volmaakte op dit punt nog niet bereikt Laten wij ditmaal eerst de bezwaren opnoemen Daar is het opvallende decor dat in de plaats treedt van landschappen en vergezichten Bij de gewone zwart wit film zou dit stellig minder opvallend zijn Dan is er weinig vaart hoe kan het ook bij een drama van Shakespeare en wat in menige scène hinderlijk werkt de vertaalde onderschriften Dit laatste klinkt misschien vreemd maar speciaal in de scène in het kamp den nacht voor dëngrooten slag wanneer de koning van tent tot tent gaat om met zijn mannen te spreken trekken de fel belichte onderschriften de aandacht volkomen af van het mat belichte beeld Het is hier wel totaal overbodig om zin voor zin te vertalen de gesproken tekst en hoe laat de film Shakespeare s woorden niet alle recht wedervaren is heusch zonder veel moeite te volgen En dan de goede zijden De kleurenopnamen voldoen uitstekend bij de prachtige costuums en zijn hier werkelijk wél boven het stadium van de kleurenansichtkaart uit Is er dan geen vaart het geheel sluit logisch en is uit het oogpunt van regie en opzet een meesterstuk Hoe harmonisch gaat de opvoering van Shakespeare s drama in het oude Engelsche stadje niet over in de werkelijkheid van den tocht naar Frankrijk om aan het eind weer naar het primitieve tooneel terug te keeren Niet alleen speelt Laurence Olivier de hoofdrol op waarlijk schitterende wijze ook de regie en productieleiding zijn voor zijn rekening Er valt inderdaad veel te genieten aan waar altijd is gezoem van stemmen val van stappen en gejuich en weene en alle klanken duizendvoud stijgend omhoog uit waf re en wouden tot den hemelhoog HENRIETTE ROLAND HOLST Tusschen tijd en eeuwigheid De heer Klis sloot den avond met woorden van dank aan den heer Nijs en het aanbieden van een pakje stroopwafelen aan diens vrouw WATERPOLO Zweden Nederland 5 4 Stockholm 22 Febr van een specialen A N P verslaggever Donderdag j l is in Stockholm de officieele Internationale waterpolowedstrijd gespeeld tusschen Zweden en Nederland De Nederlanders leden een eervolle nederlaag van 5 4 Eervol als men bedenkt dat Zweden tot één der sterkste waterpololanden van Europa wórdt gerekend De wedstrijd die 2 X zeven minuten zuiver spel duurde werd op een groot veld van 30 X 12 meter gehouden SPORT NIEUWS De Gottdsche Zwemclub Zondag 24 Febr a s speelt het eerste zevental van de Goudsche Zwemclub In bet Spaardersbad den tweeden thuiswedstrijd van de Bondswlntercompetle tegen Nereus I uit Zaandam Aanvang kwart over één De heer Niis sprak voor G S V De voorzitter van G S V constateerde in zijn openingswoord van den ontspanningsavond in Df Beursklok dat slechts een klein deel van de 900 leden blijk van belangstelling gaven voor de causerie over Vereenigingsbelangen en spelregels door den heer Nijs UIT DEN OMTREK REEUWIJK Ltlstrumfeestavond In de gehouden vergadering der IJsclub Catrien gevestigd aan de Tocht te Reeuwijk werd besloten om een lustrumfeestavond te organiseeren op 8 Maart a s waarvoor aanmelding bij het Bestuur kan geschieden Gifhandel V d H alhier werd door de Goudsche politie aangehouden met twee fietsen bii zich hetgeen wel w at verdacht voorkwam De fiets was in den gifhandel gekocht voor ƒ 350 van een Reeuwijker Deze had het rijwiel van een onbekende gekocht voor ƒ 240 Wegens prijsopdrijving werd proces verbaal opgemaakt Uitvoering van D E S De tooneelver D E S gaf in het gymnastieklokaal te Reeuwijk dorp een zeer geslaagde uitvoering Medewerking werd verleend door het Mondaccordeon gezelschap Wump van Frans en zijn jongens onder leiding van W Kraan De avond werd geopend door Kapelaan Middelhof Ook was mede aanwezig de Eerw Pastoor Schneiders der Parochie Het programma ving aan met Wump en Frans en zijn jongens Aan Wump werd een bloemenhulde aangeboden Hierna trad voor het voetlicht de too Voor deze kern hield de voorzitter vap de ver De Musschen en tevens 1ste klasse scheidsrechter zijn voordracht waarbij hij veronderstelde dat deze goede clubmenschen met zijn woorden de wegblijvers zouden kunnen inspireeren Spreker meny reerde dat lederen speler zijn rechten maar ook zijn plichten heeft en één van de eerste plichten is wel niet onnoodig af te schrijven wanneer de club hem roept maar mede de clubkleuren te verdedigen Hij wekte de ve reenigingen op om zich niet alleen voor de eigen club maar ook voor het voetbal in het algemeen te geven zoodat het spelpeil spoedig op een hooger plan komt in ons mooie Nederland Na de pauze werden eenige vragen gesteld die door den heer Nijs werden beantwoord DE TAALZEEF Herinnert U U ook nog zoo goed hoe wij vorig jaar stiekem genoten wanneer Hitlers berichten weer melding maakten van het feit dat zijn legers gedistancieerd waren van een bepaalde plaats of stelling Dat woord distancieeren was geniaal gevonden om terugtrekken te vermijden En grijnzend namen wij het uit gekheid over Dit was een van onze magere vreugden van 1944 1945 Maar och hebben we er teveel om gelachen Herhaaldelijk duikt tegenwoordig het woord distancieeren op in vollen ernst gebruikt door menschen die heusch beter moesten weten Zijn we tenslotte toch zoo gewend geraakt aan onze lieve bescher neelver D E S met het tooneelstukmers dat we persé herinneringen aan hen ais Ma aan de Touwtjes trekt in onze taal moeten bewaren Als we eenig commentaar op de spe Een serieus oud illegaal blad schrijft lers mogen geven Pietersen speelde de b v en de schrijver van het artikel is rol als pantoffelheld perfect terwijl zijn heusch een onverdacht zuiver iemand vrouw Strausz haar rol te zachtmoedig Er is een groeiende neiging geweest in speelde We zijn van meening dat Roza de kringen van om zich van het poli de inwonende zuster van Strausz tieke leven te distancieeren Die distantie beter op de plaats van de echtgenooteis er thans van Pietersen had gestaan Laten we ons toch astublieft op een be pe overige spelers vertolkten hun rol hoorlijke distantie = afstand distanci naar behooren terwijl Tobias met zijn eeren oftewel verwijderen en vrijhouden droge uitlatingen dikwijls de zaal deed van een dergelijke ongedistingueerde gjeien manier van spreken Het is een kwestie in de pauze werd muziek gegevenvan zelfrespect en distinctie door P Carlier piano en de heer Starre M H M I veld uit Gouda slagwerk terwijl mevr