Groot Gouda, zaterdag 23 februari 1946

RADIOPROGRAMMA VAN HEDENAVOND ïK lfocrEnsTmble Erica Helen met ï van Bob v Doorn 18 30 Journal s Sf weekoverzicht door Paul de Waart f 45 Splendora 19 00 Nieuws DNin 19 30 Progr voor de Ned Stnjd SSten Cabaretprogrr 20 00 Nieuws Ko2005 Lichtbaken door Pater Hejin fireeve 20 30 Bureau oorlogsdociimen Ififdoor Drs U de Jong 20 35 Uit hetK van Don en Wolga 21 00 Russischh iiPt Luigini 21 15 De Adelaar vanM nteioeïle hoorspel 22 00 Nieuws ï 5 GeS uit de Opera De Barbier vanSa 22 35 Avondgebed en koorzang § 00 En tenslotte 24 00 Sluiting VmS Ni wJ 8 l5 Accordeonorkest o l v Jan Vogel m m v Dolf Brou ïer zang 18 30 Het rijk overzee De Adat door Raden S Nimpoeno 1845 Het OD gang brengen van de productie ie ng door t rs O H Nederhorst 19 00 Sird van Royen fluit Gusta van Roven clavecimbel VPRO 19 30 Bijbelvertelling door Ds B 1 Aris 20 00 Nieuws VARA 20 05 Stafmuziekkorps y d Am ïtJrdamsche Politie o l v J K P nkse 2030 Doodenhuis hoorspel 21 0Ü tdüy Walis speelt 21 25 Omroepkoor o lv Fred Boshart 21 45 Het gesprek van de week 22 00 Gevarieerd programma iiJ uu Nieuws 23 15 Sem Nijveen s Rhythm Quintet 23 35 Tot besluit gram 24 00 Sluiting Gortmout en havermout als veevoeder Vijftig ton of honderdduizend pakketten gortmout en havermout zijn door Alphensche handelaren aan boeren voor veevoeder verkocht De C C D die dezen minderwaardigen handel op het spoor is gekomen ontdekte dat groothandelaren terplaatse de mout aan een aantal kleinhandelaren verkochten die ze weer doorver kocjjten in partijen van 100 tot 150 kg Verscheidene dezer kleinhandelaren zijn reeds aangehouden Een hunner had tienton omgezet v Feenstra ter dood veroordeeld Het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem heeft gisteren den 57 jarigen gewezen officier van het Ned leger J E Feenstra die na ontslagname uit het leger den Duitschers talrijke belangrijke diensten bewees door het commando te voeren over het gewest Arnhem van de Marechaussee ter dood veroordeeld De ergerlijke malversaties ij de Unilever Verkoop Centrale De omvang van de corrupte malversaties bij de Unielever VerkoopCentraleis nu eenigszins vastgesteld en tot nutoe zijn hiervoor 24 arrestaties verricht w o de directeur en drie adjunct directeuren De procuratiehouder J B uitH berg verklaarde niet te weten of hem 500 000 of een paar millioen bonnen terhand gesteld waren Huiszoekingen leverden een groot aantal waardevolle artikelen op zooals bontjassen van ƒ 13 UW typemachines schilderijen Leicafototoestellen etc Deze zaak zal ongetwijfeldvoor zeer velen onaangename gevolgen hebben BINNENLAND De Prins door Koning George ontvangen Prins Bernhard is Vrijdag door Koning George op Buckingham Palace in audiëntie ontvangen waar hij tevens de lunch gebruikte De Koning verleende den Prins de versierselen van het ü B t DE ORANJE VERTROKKEN Het hespltaalschip Oranje is Vrijdagmorgen uit Tandjong Priok naar Nederland vertrokken Dè aankomst van dé Johan de Witt De afdeeling Pers en Publiciteit van Repatrieering bericht BUITENLAND spaak wenscht geen samenwerking met katholieken Donderdagavond heeft de heer Spaak in het Volkshuis te Brussel een verkiezingsrede uitgesproken om wat hii noemde het verkiezings accident van Zondae i l te bepalen Ik ben noch anti katholiek noch anticlericaal maar ik meen dat alle samenvierking met de C V P in ieder geval moet uitgesloten worden Na een kort overzicht der verschillende houdingen die de liberale partij na haar nederlaag zou kunnen aannemen bevestigde spreker nogmaals dat hi wat ae koningskwestie betreft deze als geregeld beschouwt K Mt den Dienst der m thans nog nader Het S S Johan de Witt arriveerde gisteravond omstreeks negen uur voor de pieren van Ymuiden Om 10 50 uur voer het schip de sluizen binnen Ruim 20 minuten later was de Johan de Witt geschut en werd het Noordzeekanaal binnengevaren Het debarkeeren der passagiers is precies om tien uur begonnen Passagierslijsten repatriecrendcn De dienst der repatrieering verzoekt allebelanghebbenden dringend wanneer zi op depaisagierlijsten verwanten of kennissen ontdekken die met onbekende bestemming reizenof die een foutief vestigingsadres hebbenopgegeven hiervan terstond mededeeling tedoen onder opgave van i m Nummer van den Pf S H Ite voornamen c Geboortedatum d ƒ huisvestlgingsadres Aan V r n tneering Carel van Bylandtlaan 30 te Den Haag met in den Linkerbovenhoek der enveloppe het motto Contact Verzuim hiervan kan oorzaak zün dathet contact tusschen verwanten langer f dig is verbroken bliift da r het niet uitge loten is dat den fl P vreemde n een ond rda k wordr verschaft 1 Maakt U geen zorg 1 maakt U niet moe I Stuurt Uw wasch naar j Schrave toe STOOMWASSCHERIJ H SCHRAVE Zn lBoelekadel71a 173 Gouda Hcrv Bond voor Inw Zending op GG Op D V Woensdag 27 Februari a s 8 ttor preekt in M ïlelne Kerk Peperstraat Gonda le Eerw Heer A P DE JONG litlitthiinirliist m LBÖH Gratis prottÜM van naam mén MO 3M BRAMMETJE FLAPOOR heeft een verrassing bedacht Bèstc jongens en meisjes Nu heb ik iets aardigs bedacht voor jullie dat ullieaWjd zoo trouw met mijn geschiedenis meeleven Ik f V TaevTn oo uitschrijven Daarvoor moeten jullie antwoord trachten te geven op de volgende vragen ie Wie hebben het geld dat ik oor mijn vader J tkVn 2e Krijg ik dat geld nog terug en hoe denk je dat dat kan gebeuren Laat je gedachten er eens over gkan en schrijft maar oe of je denkt dat et volgens jullie zou kunnen Jullie l J Zi onbeloond laten en daarom heb ik voor de antwoo den d h dichtst bij de werkelijkheid komen of het origineelst J J prijzen gekocht Bovendien zal ik aan de redactie van Groot Gouda vragen of ze het beste antwoord willen P briefje Weet je hoe je het antwoord moet inzenden Onder e briet e moet je schrijven hoe oud je bent en of je een vriendje of vnendinnet je van mij bent in verband met de prijzen en op de cnvc foppe links bovenaan Brammetje Flapoor en dan inzenden voor Woensdag 6 Maart aan Groot Gouda Markt bl Veel succes wenscht jullie Je vriend Brammetje DE GELDZUIVERING EN DE GEHEIME SPAARPOT Het was zeker geen prettig gevolg van de geldzuivering dat alles wat men aan contanten bezat moest worden Ingeleverd Bijzonder onaangenaam was dat voor de spaarzame huisyrouw die met haar geheim spaarpotje voor den dag moest komen Zooveel jaren had zn daaraan gespaard steeds had zij van het huishoudgeld een kleinigheid ter zijde gelegd totdat zij nu opeens de geheimen van haar spaarpot je moest prijsgeven In dezen duren tijd weer met sparen beginnen leek niet eenvoudig Maar de spaarzame Nederlandsche huisvrouw heeft de oplossing alweer gevonden Zij winkelt bij de bekende koffie en theezaak van de Gruyter en spaart daardoor tien procent op haar huishoudgeld Want de Gruyter geeft weer cassabons voor tien gulden cassabons wordt een gulden contant terugbetaald De huisvrouw heeh weer haar geheime spaarpot leum niet overal te zelfder tijd verkrijgbaar zal zijn Voorinlevenng der bonnen is evenwel niet toegestaan Weer boter Met ingang van 3 Maart zal yoorloonie tot nader aankondiging behalve aan k ndSen van O t m 4 jaar ook aan oudere nersonen wederom boter worden verstrekt De eerste groep behoudt haar normale rantsoen van 250 gram per 14 dagen de overigen krijgen m dezelfde periode de 125 gram toegewezen Eveneens van 3 Maart af zullen vee houdersmelk leveranciers op hun bonnen van margarine boter ontvangen Op bonnen van vet krijgen veehouders melkleveranciers uitsluitend vet De prijs van Ammoniak Het Directoraat Generaal yd Prijzen deelt mede dat het aan de leden van de vakgroep zeep wasch en reinigingsmiddelen s toegestaan de verbruiksprijs voor ammoniak lO in fles ch i P hoogste ƒ 0 25 per liter te stellen MEOBOBELINGBN PLAATSBLIIKB DlSTRIBUriBDIBNST GOUDA TEXTIEL De komende week kan antwoord gehaald a Xio ed In het Zwitsersche Kanton Wallis ko = rB s nS sir se H n H e met sneeuwruimen bezig waren fas op verscheidene plekken gestagneerd S D A ÖFFICÏE ELE PUBLICATIE Nieuwe petroleumbonnen Het Centraal Distributiekantoor deelt 0Ï7 en 542 der bonkaarten K 603 J 2 den handel i het mogelijk dat de petro MIJNRAMP Alle hoop op het redden van overlevenden uit de Unamijn bij Dortmund isthans opgegeven In deze mijn vonaeenige da en geleden een explosie plaats waaTna een brand woedt De mijn isthans afgesloten Men heeft zestien dooden gevonden Vierhonderdveertig slachtoffers onder wie drie Britsche ambtenaren zijn m de mijngangen achtergebleven SlC rvrnlonde aa d Nos 10018 10423 pp Maandag 25 Februari Nos 2140921832 op Dinsdag 26 Februari No i 2940O 29799 op Woensdag 27 Febr No s 30514 30999 op Donderdag 28 Febr No i 20547 20940 op Vrijdag 1 Maart Telkens van 9 30 12 en van 2 3 30 uur Schoeocn Tcxtiel enz In de week van 25 Febr t m 2 Maart 1946 zullen de loketten van de afdeelingen Schoenen en Textiel enz uitbuitend geopend ziln voor oproepingen NIRIIWS IN HET KORT Volgens het blad Roode Ster heeft de verkwezingscommissie van het district in MosRou waar Stalin als candidaat is gekozen bekend gemaakt dat Stalin met algemeene stemmen is gekozen Reuter Nieuwe aanvragen en informaties omtrett reeds Ingediende aanvragen kunnen gedurende du tijdvak niet In behandeUofl worden aenomen behalve aanvragen voor textiel schoenen keukengerel s 9 meubelen van a s moeders en voor huwelijk yEUGDsFAAPBANK ie Gourfa Molenwerf 1 weer geopend zijn WA r Woensdag van 1 0 tot 5 uur JONGEN g ïraagd voor Aar de wetk fabriek aanmelden Kilzerstaat O LEERT EHGELSCH Tnpk der autoriteiten Een bepTkt ntal burger kan deze l en ook volgen Lesaeld ƒ 2 50 per maand Wt curissen MALEISCH oHicie Njn militairen cursus In 5 maanden Lesgeld f2 90 per maand Ffansch Duitsch steno middens diploma boekhouden nnleidina practijkexamens Weer aangekomen prima Kachclblokkcn 7 i cent per KG ril MÜLLER s LEESBIBLIOTHEEK leent wederom boeken uit Dna even naat Groeoendaal 41 I ï r 2 G Confectküibr Edm BrinkmaOD NAAISTERS en Leerling a3istc s HED TAÏËïnNSTITUUT A nm Kantoor Peperstraat 11 CREDIETEH f 800 5 WIJ ZIJN Lader 0 Drakkcrij JOH BORST I S909 Klelwc9 f t uUkeerlng In contant geld voor elk doel abioluui zooder borgen od Iedereen vraagt vri bli vend de duidelijk omschreven voorwaarden Brieven porto antwoord ASwnrjRóöróüiiDA De Spaarcredutiostclliog HatkeMwerweg 110 BOTTERDAM W