Groot Gouda, maandag 25 februari 1946

GROOT GOUDA § PER ASRER APASTBA Drukker Drukkerij Verzijl Gouda Administratie M J van Loon MAANDAG 25 FEBRUARI 1946 iJ J Sfnu m ALGEMEEN DAGN AD VOQg GOUDA EN OMSJ gH voor gramofoonplaten die binnenkort geopend wordt Vele Goudsche zakenheden heten doorzenden van bloemstukken van hun belangstelling blijkeu NUMMER 163 Invasiegeld voor Gemeentepersoneel en overbruggingstoelage B en W hebben besloten aan het gemeentepersoneel overeenkomstig de Rijksregeling inzake het z g invasiegeld een maand salaris c q vier weken loon extra uit te keeren Deze uitkeenng is gelijk aan het netto salaris of loon waarop de betrokkene over de maand September 44 of over 4 weken in die maand aanspraak had De betrokkenen moesten DO 15 October 1945 nog in dienst dezer gemeente werkzaam zijn en overigens voldoen aan de gestelde normen Tevens zal te rekenen vanaf 1 bept 45 een tijdelijke overbruggingstoelage wo rden toegekend van ƒ 240 per jaar voor gehuwden en eenige kostwinners en f 120 per jaar voor ongehuwden terwijl in principe de verhooging van het garantiebedrag werd overgenomen K eceUdM Weersverwachting medegedetld door het K N M l tot morgenavond STADSNIEUWS Wordt verwacht I Sin de nacht lichte pi mat vorst overdag eer stijging van temp Wisselende bew Droog weer Voor het Zw lichte vorst Meest half tot zwaar bew overw droog 1 zwakke veranderlijke wind Amor in de Pastotie Gisteravond trad voor de leden van de 6 K Leesvereeniglng Concordia het ZuidNederlandsen Tooneel oiider leiding van Pierre Balledux voor het voetlicht met het tooneelwerk Amor in de Pastorie v ac Ballings Zagen wij in de Uesvereeniging In de afgeloopen maanden tooneelwerk dat ons minder kon bekoren gisteravond is er werk geboden dat volkomen het prcdicaat best verdiend Onder de uitstekende regie van fterre Balledux de ronde joviale dorpsherbergier is er volop genoten van het vlotte correcte en bovenal beheerschte spel van ernst en Se heernonkel de priester die zooveel te bemiddelen en zooveel te slechten had vond in Rolf Botter een uitstekend vertolker In een adem met hem zouden wi Oradus den kerkmeester Niek Ëngelschman willen noemen Vooral in zijn rcndez vous met Dina Dora Haus was hij op zijn best het kleine puntige do P Max Marieenen Harry Kessels de stuur sche afgedwaalde heereboer hield zijn weer barstigheld goed vol maar moest bezwijken voor de bezielende woorden van den Pastor Yvonne Freddy Kole speelde haar rol luchtig en frlsch en gaf vooral bij de herberg van Baas Blom best spel te zien Dina een echte pastorsmeid een zorgenmoeder voor den heernonkel wai een graag Mzlene figuur vooral als Gr adus haar tegenSe wai ludlth Atl Crok had een moei iJke rol die voord in het laatste bedr f bj haar ontmortlng met den Pastor veel VM Eaar kunnen vroeg ZIJ vertolkte op uttnemende wijze de rol van de zwaar beproefde MaThlas Lijsters Jan Post de vergevlngsJindeoom wa er ook een die al noemen w hem het laatste er zijn mocht Rest ons nog de ronde Joviale herbergier Pierre Balledux onder schot te ƒ n iu regisseur èn al Baas B om wist hij w r te spelen wat er te spelen viel Het zoihem zeer goed afgaan dorpsher bergier te zijn en In het schieten van hazen ÏiTorSmen allen hebben zeeën verdiend Pierre Balledux verdient er twee Spreeknnr Wethouder van Onderwiis en Perionedszaken De Wethouder van Onderwl en Personeelszaken Mevr I N van Dant Q Melle zal op Woentdag 27 Februari a s GEEN spreekuur houden Wat Is er In Gouda t do ii1 Reunie Vrijdag t m Woensdag i De Mlllioenen erfenls Thalla Theitir Vrijdag t m Woensdag Kinderen der wildernis vw an tat Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag tot en met Dinsdag Hendrik V Maandag 25 Febr Kunstmin Partij van den Arbeid openbare vergadering Dinsdag 26 Febr 8 u café Central Kon Ned Mij V Tulnb en PlaatkundeJ Zwartendijk over Het forcceren van houtge w nsdag 27 Febr 7 u Reunie bovenz Dl 1 Böroer De mensch van morgen Idlm 7J0 u Idem 8 u Nieuwen Schouwburg Soc C s Genoegen met het gezelschap De Komedianten in Therese Raquin Idem 7 30 u Vefmarktrest Jaarverg Ned Chr Vrouwenbond c u Donderdag 28 Febr 7 n Nw Schouwburg Rotterd Philh Orkest o l v Guyla Wem 7 30 u Ned Herv Ver Calvljn Ds H A Leenman van Ede Passagierslijst m s Indrapoera Op ons bureau ligt ter inzage de passagierslijst van het repatrieeringsschip Indrapoera Dit schip wordt wordt deze week nog te Amsterdam verwacht Dr Wilberts gaat heen Opening van een nieuwen muzi handel De Goudsche winkelstand werd Zaterdagmiddag uitgebreid met een belaJMke aanwinst De heeren Bennis en DeTiraaf oSen in het pand Gouwe 34 een muShandeWnnex repartatieinrichting voor muziekinstrumenten Het betre th er een branche die in onze stad zeker aan aTt ecShe gedeelte wordt behartigd door den heer C de Graaf de Goudsche musicus hier ter stede werkzaam als dirigent componist en dirigent Het interieur werd verzorgd door den Jieer Van Leeuwen die ondanks de mateÏSenschaarschte erin slaagde van he ge heel iets aparts te maken De m licnte kLur uüjivoerde wanden omhullen een rSe en eTchaafde ruimte waann men kalm en deskundig voorgelicht zijn keiize kan maken De ruime in kersenhout uitgeïo de éialage biedt alle mogelijkheden rtgS stige streven der firma om tot een goeu geoutilleerde zaak te komen In aanbouw is een speciale afdeeling Benoemd tot Directeur Geneesheer te Bergen op Zoom 1 Met Ingang van 1 April a s i Dr G C 1 H Wilberts die sedert 1 November ü als internist aan het St Jozef Paviljoen was verbonden benoemd tot Dire cteur Geneesheer van het Algemeen Burger Gasthuis te Bergen op Zoom Dr Wilberts maakte in October deel uit van de 75 kiesmannen die de noodgemeenteraad hebben gekozca DE PARTIJ VAN DEN ARBEID Hedenavond om half acht zal de nieuwe Partij van den Arbeid die de laatste wektn het gesprek van den dag heett gevormd haar eerste Openbare Vergadering beleggen in Gouda Nederland helpt Indië De Nederland helpt Indië actie in Reeuwijk bracht ruim 7500 op Hiermede heeft ons dorp weer bewezen te wiUen helpen als er nood is Allen die medewerkten en allen die door hun gave deze actie deden slagen dank Ze wilden gelijk over de brug Donderdagmorgen had aan de Reeuwiikschebrug een aanrijding plaats tusTchen twee luto s Een luxe auto bestuurd door I L uit Gouda en een vrachtauto bestuurd door T v V uit Alphen a d R wüden gelijktijdig de brug P ff maar daar deze daartoe te smal is was en tofsing het gevolg Er ontstond echter averij Het bleek dat de van de richting Gouda komende auto voorrang had om de brug te passeeren Deze vergadering zal worden genoU den in Kunstmin en vangt om half acht aan Belangrijk is dat op deze bijeenkomst een 7 tal Goudsche sprekers van uiteenloopende richtingen de aanwezigen zullen vertellen waarom zij tot de Fartij van den Arbeid zijn toegetreden Het ligt in de bedoeling om onmiddellijk na deze openbare vergadering met de leden een ledenbijeenkomst te houden Vergeet U niet dat U morgen Uw nieuwe distributickaart en tabaks snoepof gecombineerde kaart moet halen als Uw naam ligt tusschen BOODE en DITMARSCH U behoeft alleen Uw tweede distributiestamkaart en het inlegvel mede te n men U kunt in het Gymnastieklokaal aan de Peperstraat terecht aan loket 3 5 7 en 9 tusschen 9 30 en 12 u of 2 en 3 30 u Diegenen die verhinderd zijn dezen avond bij te wonen en nadere inlichtingen omtrent lidmaatschap etc wenschen kunnen zich wenden tot de correspondentieadressen L den Blrjker de üenestetstraat 22 Mr J W Blankert Sophiastraat 41 en Th Allebrandi Kleiweg 98 ïïTT DEN OMTREK MOORDRECHT Hoog water in den IJssel Zaterdagavond ontstond door den aan houdenden N W r l ïïet odl stefg wntprstand n den IJssel Het pen sieeg S ca IS cm beneden R P rijpe l waarbi Se z rij ploegen uittrekken om even ueele doorbraken te voorkt men Di be zorgde velen bewoners die a d buiten kant van den dijk hun huizen hebben staan veel ongerief daar vele uinen en kelders onderlopen In een uiterwaard Senover het weeshuis dreigde een kad die de onderverdiepingen van de daar ge Souwde huizen tegen te hooge waterstan den beschermt onderm nd te rden Door het tijdig dichten met zakken kon erger worden voorkomen Een teleurstelling Een inwoner uit onze gemeente wiens radiotoestel door de Duitschers gevorderd was kreeg dezer dagen bericht dat z jn radiotoestel bi de firma C en A Brenninckmeijer te Utrecht was opgeborgen en daT het aldaar kon worden afgehaald Groot was echter de teleurstel ing daar bleek dat de lampen uit het toestel waren verdwenen Naar wij nog vernemen is na het tot stand komen van het Hoofdbestuur Gouda één der eerste plaatsen waar de vernieuwing van het politieke leven zich met een openbare vergadering van de Partij van den Arbeid aan het publiek voorstelt Vaste aanstelling verleend B en W hebben besloten aan den heer C C Mantz hoofdcommies in tijdelijken dienst ter secretarie met ingang van 1 Maart 1946 een vaste aanstelling te verleenen EEN QOEDE SLAG Groot aantal diefstallen opgehelderd Inzake den diefstal van margarine bij de Fa Z aan de Markt werden drie personen aangehouden te weten den 18lariKen fabrieksarbeider A den z t n h eïïwam echter he ander n S htek sDoedig dat de politie een diefstallen opgehederd een schrijfmachine uit de garage van VOOR DE POLITIE Jubilea bij P T T De heer Achterberg wonende in de afd Middelburg zal 1 Maart a s den dag herdenken wfarop hij 25 jaar geleden werd aangesteld als besteller der P T T ue heef Achterberg kwam als hulpbesteller in dienst op 3 Juli 1918 waarop h j op 1 Maart 1921 in vasten dienst werd aan dI heer M j Zijl Raadhuisweg E 55 zal 1 Maart a s den dag herdenken wLop hij 25 ifar geleden werd aan = tresteld als beste er der P T T Hij kwam Ik hulobiteller op 2 Nov 1919 in dienst en we d oTl Maart 1921 in vasten dienst aangesteld Hij vervulde de functie van besteller tot en met 1 juni 1938 waarna Sf werd aangesteld als Kantoorhouder der P T T alhier REEUWIJK Verlof B verleend B en W hebben aan den heer C den Ouden s Gravenbroekschenweg te Sluipwiikëén verlof B verleend voor den verkoop van alcoholvrijen drank in het door hem bewoond perceel Geslaagde uitvoering De Schoonhovensche Tooneelver Animo gaf in café De Sporf aan de Brug en geslaagde uitvoering De zaal was tot fn de uiterste hoeken bezet Opgevoerd werd het tooneelstuk Stormeiland van Sob Berina Het stuk werd op ontroerende en succesvolle wijze gespeeld Snelle verandering De heer Chr van Hofwegen die met olntr van 16 Febr j l benoemd was tot iSStefiaar tJr se re ire te dezer stede is h ans benoer d tot ambtenaar aan het Secretarie te Rotterdam Z 6 kazen uit het pakhuis van Fa v E een schrijfmachine die teruggevonden is en een klokje uit de Ambachtsschool een rijwiel ƒ eneens gevonden bij V V 9an de Burgvhetkade eenige pakjes vet bij een slager op het Groenendai 2 pakjes boter bij de Fa Z op de Markt de weggenomen motor bij Se Ambachtsschool en eenige costuums ten nadeele van J J M uit ae Toort tTnog een VrsU rSSriïn S Jichtigheid aan diefstarmet braak in vereeniging zijn aangehouden A S 21 jaar siroopwafelbakker nC M Z 16 jaar scholier L v S W 17 laar banketbakker H V 17 Aanvragen extra Textielgoederen Antwoord op de l fl XttT km worden gehaald aan den Dlstrlbo e dienst loket 11 Peperstraat door ten bew4t van aanvrage het nummer draagt tuasclien 21400 ea 21832 op Dinsdag 26 Februsrl tusschen 9 30 en 12 uur en 2 en 3 30 uur Tot Hoofd benoemd aan de Rijkslandbouwwinterschool te Gouda S Jnr Vni e ander i ugdige Perso i ffteï ird eSW Sw e Sr C W F H uit Nieuwerkerk a d IJssel als heler achter den opzet schoo I Neeen boefjes zijn in voorloopige bewa Jfn g gehoïden