Groot Gouda, maandag 25 februari 1946

ti Stand van de schepen met repatrieerendeo No 1 Alcanlara no 2 lodrapoera no 3 Bloemfontein do 4 Tegelberg no 5 johan de Witt no 6 Oranje VERHALEN UIT TJIDENG Corry Vonk was de Jappen de baas WADDINXVEEN Burgerlijke Statid Aangiften van 14 t m 20 Febr 1946 Geboren Albert zv J de Pater en W v d Braak Marinus zv T Baan en C Burggraaf Albert zv J v d Kraats en G Weerheijm Frederike H L dv W D te Gussinklo en W Hensel Gehuwd R L Evers en J M Th Kramp N C Wilschut en N v d Kraats G J de Mol en M Meiderwijk Overleden A Kraaijenbrink echtgen van A Hoogendoorn 69 jaar Gevonden en verloren voorwerpen Verloren 1 sjaal 2 vulpennen 1 dubbeltjes armband 1 bruine portemonnaie met inhoud Inlichtingen ter gemeentesecretarie BINNENLAND Bjkoek H M de Koningin aan Amsterdam Naar wij vernemen zal H M de Komngin naar aanleiding van den 25en Februari 1941 vanmiddag een bezoek aan Amsterdam brengen teneinde bij de plechtigheid op het Watérlooplein aanwezig te zijn Minister Vos in New York aangekomen Het vliegtuig Amsterdam met minister Vos en het gezelschap deskundigen is na een vlucht van 24 uur en 20 minuten op het vliegveld La Guardia bij Kew York aangekomen Verwacht wordt dat het gezelschap twee weken in de Ver Staten zal vertoeven De New York Times brengt naar aanleiding van het bezoek van minister Vos in herinnering dat Nederland reeds een leening van 100 millioen dollar heeft ontvangen van de Export en Importbank en 100 milloen in Wallstreet Volgens het blad zou Nederland nieuwe credieten wenschen en is men in officieele kringen van meening dat belangrijke leeningen van de particuhere banken verkregen zullen kunnen worden i K L M piloot Smirnoff Maandag terug in ons land Na een afwezigheid van bijna zes jaar keert de verkeersvliegr die een grooter aantal vlieguren op zijn naam heeft staan dan welken piloot ter wereld de heer I W Z Smirnnoff Maandagmiddag 25 Febr a s uit Engeland in ons land terug Na zijn aankomst op het vliegveld Valkenburg om half vier des middags zal deze beroemde piloot der K L M die binnenkort weer bij zijn oude maatschappij in dienst hoopt te treden ich per auto naar Amsterdam begeven alwaar hem in het Victoria Hotel om ongeveer half acht door een zeer klein geselecteerd aantal oude collega s en vrienden een welkomstdiner zal worden aangeboden DE STAKING DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Uitslag van het referendum Alhoewel nog niet alle lijsten voor het studenten referendum bij het bureau der A S V A zijh binnengekomen heeft het bestuur gemeend dat het resultaat van het oogenblik voldoende maatstaf is voor de beoordeeling van de stemming onder de studenten Ontwerp Vermogensaanwasbelasting Naar wij vernemen is heden het ontwerp van wet op de Vermogensaanwasbelasting bij de Tweede Kamer der Sta tenGeneraal ingediend Het wetsontwerp houdt voor allen vermogensaanwas welke op onoorbare wijze dat wil zeggen door zwarten handel of door leveringen aan of dienstverrichting voor den vijand is verkregen een tarief in van 90 De overige toenemingen van vermogen zullen worden getroffen door een tarief van 50 Van den vermogensaanwas van natuurlijke personen is ƒ 5000 vrijgesteld van belasting voor kinderen bedraagt deze vrijstelling echter ƒ 1000 Voorts is voorzien in een reeks van bijzondere vrijstellingen die evenwel niet in mindering komen op vermogensaanwas welke op onoirbare wijze is verkregen Behalve natuurlijke personen worden ook naamlooze vennootschappen eii èenige andere categorieën van lichamen in de belasting betrokken Voor zooveel mogelijk wordt voorkomen dat zich tenjjevolge hiervan dubbele belastingheffing voordoet CONGRES NEDELANDSCHE VOLKSBEWEGING Vrijdag heeft de Nederlandsche Volksbeweging in Bellevue te Amsterdam een buitengewoon congres gehouden Daar prof dr W Banning wegens drukke werkzaamheden genoodzaakt is geweest zijn functie als voorzitter der Nederlandsche Volksbeweging neer te leggen heeft het congres heden een nieuwen voorzitter benoemd Dit is mr G E van Walsuni Voorts is een resolutie aangenomen waarin de beweging als haar meening uitspreekt 1 Dat de Nederlandsche Volksbeweging in dit stadium haar werkzaamheden op intensieve wijze moet voortzetten aangepast aan de nieuwe situatie waarin met name de partijpolitieke verhoudingen in Nederland zijn komen te verkeeren 2 Dat het karakter en de organisatie van de Nederlandsche Volksbeweging behooren omgeschakeld te worden naar de nieuwe taak die voor haar ligt 3 Dat de Nederlandsche Volksbeweging geen enkele voorkeur behoort aan den dag te leggen jegens eenige politieke partij die zich niet tegen het personalistisch socialisme verklaart De benzineprijs In sommige bladen heeft het bericht gestaan dat met ingang van 1 Maart de benzineprijs tot 18 cent zou worden verlaagd Van bevoegde zijde wordt thans medegedeeld dat omtrent een dergelijke prijsverlaging nog niets met zekerheid kan worden gezegd Alleen de studenten spelen Studenten doen wel eens meer dingen die een ander mensch niet doen Was het de laatste dagen en ook Zondag dergelijk deplorabel weer dat zelfs de meest verstokte voetballers die toch anders niet voor een kleintje vervaard zijn en hoewel bovendien gedreven door hun schreeuwenden tijdnood hun neus niet buiten de deur staken thans vonden de studenten den tijd of liever het weer rijp om het edele veldspel te gaan beoefenen Inderd d uitgezochte weersgesteldheid om tt rugby en Welnu de Delftsche studenten en hun collega s uit Leiden kledderden en modderden dat het een lust was doch de Leidenaars bleken beter de grondtechniek te beheerschen dan hun tegenstanders want deze bleken vaster op de been te staan zoodat deze met 13 3 wonnen Lijk van arrestante van den O D opgegraven Woensdag 1 1 is op last van de justitie het lijk van een der beide meisjes opgegraven die na de bevrijding in September 1944 door den O D te Axel waren gearresteerd daar zij als Deutschfreundlich bekend stonden Sinds anderhalf jaar was van de twee meisjes ondanks talrijke nasporingen niets meer vernomen Hemden uit munitiezakkèn Personen in West Brabant zijn op het onzalige idee gekomen om de stapels munitie die hier op verschillende plaatsen al dan niet behoorlijk weggeborgen opgeslagen liggen aan een nadere inspectie te onderwerpen Hierbij kwamen zij tot de ontdekking dat bij de groote granaten waarvan sommigen een lengte hebben van circa 1 50 meter linnen en katoenen zakken waren opgeborgen die dezelfde lengte hadden Vindingrijke geesten wisten uit te puzzelen dat uit twee van die zakken precies een hemd vervaardigd kon worden wat vooral in de omgeving van Wouw tot een plundering heeft geleid van de daar opgeslagen munitie Nederlandsche maatschappij voor de walvischvaart opgericht Vrijdagavond vond te Amsterdam de officieele oprichting plaats van de Nederiandsche Maatschappij voor de walvischvaart Tot de oprichters behooren o m Z K H Prins Bernhard Rijksbeurzen voor muziekstudie Dit jaar zullen Rijksbeurzen voor muziekstudie beschikbaar worden gesteld ten behoeve van on of minvermogende jongelieden van Nederiandsche nationaliteit die bijzonderen muzikalen aanleg bezitten en zich aan de muziek als vakbeoefening willen wijden Aan leerplichtigen en aan personen van gevorderden leeftijd kan geen beurs vorden verleend Sollicitanten zulen zich aan een vergelijkend examen dat te s Gravenhage zal worden gehouden dienen te onderwerpen Belanghebbenden dienen vóór 25 Maart 1946 eeii gezegeld ver oe chrift i te zenden aan het Ministerie van Onderwijs Opheffing Regeeringsdirectoraat voor motorvoertuigen Naar wij van het R D M vernemen zal het Regeeringsdirectoraat voor Motorvoertuigen R D M per 28 Febr 1946 worden opgeheven en de kantoren worden gesloten na zijn taak te hebben overgedragen aan het Ministerie van Verkeer en Energie Nog gedurende enkele weken zal aan de Rochussenstraat 78 te Rotterdam een afwikkelingsbureau gevestigd zijn hetwelk zich uitsluitend met financieel administratieve aangelegenheden zal bezig houden Voor het overige kunne belanghebbenden zich in den vervolge wenden tot de Rijksverkeersinspectie R V I in de desbetreffende provincie dus niet tot het directoraat generaal van het verkeer Dit directoraat draagt het uitvoerende werk namelijk geheel aan den Rijksvekeersinspecteur over Het College van Rijksbemiddelaars Met ingang van Dinsdag 26 Februari is net college van Rijksbemiddelaars uitsluitend te bereiken onder het nieuwe telefoonnummer 72 38 30 5 lijnen a inlevering buiten omloop gesteld bankpapier muntbiljetten i en zilverbons Het is gebleken dat de aanvragen per brief aan het Ministerie van Financiën of aan de Nederlandsche Bank N V om nainlevering van buiten omloop gestelde bank en muntbiljetten en zilverbons van andere coupures dan van ƒ 500 en ƒ 1000 in den regel geheel onvoldoende gegevens bevatten om een beoordeeling van het verzoek om na inlevering mogelij k4 te maken Derhalve is besloten de aanvragen niet af te doen op grond van deze brieven Voor hen die door omstandigheden buiten hun wil niet in staat zijn geweest bedoeld papiergeld tijdig in te leveren zal nog gedurende korten tijd de gelegenheid worden opengesteld een aanvraag tot na inlevering in te dienen bij het kantoor van de Nederlandsche Bank N V waaronder zijn woonplaats ressorteert Bij de aanvraag moet gebruik worden gemaakt van een formulier dat bij de Nederlandsche Bank N V afdeeling expeditie Amsterdam de bijbank te Rotterdam en voorts bij alle agentschappen verkrijgbaar is ad ƒ 0 50 per stuk Zoo wel zij die reeds een aanvraag per brief indienden en daarbij al dan met papiergeld inleverden als zij die dit tot dusverre niet hebben gedaan kunnen van deze gelegenheid tot na inlevering gebruik maken De na inlevering van biljetten van ƒ 500 en ƒ 1000 is reeds opengesteld geweest doch werd op 3 November 1945 gesloten zoodat deze biljetten niet onder voormelde regeling vallen De Nationale Omroep Naar aanleiding van het onlangs gepubliceerde manifest waarin een aantal vooraanstaande Nederlanders zich uitspraken voor een nationalen omroep werden reeds tienduizenden adhaesiebetuigingen uit alle deelen des lands ontvangen Er is thans een werkcomité gevormd waarvan het bestuur bestaat uit de heeren dr C P Gunning voorzitter J J Rouma secretaris mr J j C R v d Bilt penningmeester Het was in den tijd dat in Indië alleen de mannen geïnterneerd waren Eiken morgen werden zij in marschcolonne naar hun werkterrein gevoerd onder strenge bewaking Een vreemd schouwspel deed zich daarbij voor Een kleine vrouwenfiguur danste en sprong Voor den troep uit en maakte de meest gekke capriolen De Japanners lieten het maar gaan Ze begrepen er niet veel van wat die vrouw liep te koeterwalen Dat was maar goed ook want zij vertelde onder haar gespring de laatste radioberichten aan de mannen die van alle communicatiemiddelen verstoken waren Totdat op een goeden of liever kwaden dag het argwaan van de Jappen werd opgewekt en zij een resoluut einde maakten aan de vertooning Corry Vonk want het was de met haar man Wim Kan in Indië gestrande cabaretière werd opgepakt en na eenige verhoren als straf in een kooi ten toon gesteld Poedelnaakt Oo c daardoor was zij niet klein te krijgen Kwam een Japanner dicht in de buurt van de kooi daa kon hij er zeker van zijn met en hoon ende ojMnerking en een malle grimas begroet te worden r f WIE HIELP GEALLIEERDE VLIEGERS Zooals reeds eerder bekend gemaakt werd zijn sinds kort na de bevrijding de Military Intelligence Service U S Army en het Engelsche Bureau LS 9 te Wassenaar bezig in opdracht van hunne Regeeringen een onderzoek in te stellen naar de hulp welke tijdend de bezetting aan geallieerde vliegers en paratroopers werd verleend Aanvankelijk werden zoo veel mogelijk degenen die een dergelijke hulp verstrekt hadden door een officier Van een der genoemde bureaux bezocht Dit is thans niet meer mogelijk daar vóór 15 Maart de werkzaamheden beëindigd moeten zijn Er zijn echter htans nog velen die om een of andere reden hog niet bekend zijn aan deze inlichtingendiensten Dethalve wordt een ieder verzocht die nog geen bezoek ontving of die nog niet op een andere wijze met één der bureaux in contact is geweest of een vragenlijst heeft ingevuld zoo vriendelijk te willen zijn vóór 15 Maart zijn naam en adres op te geven aan de Military Intelligence Service U S Artny Bloemcamplaan 36 Wassenaar Het is voldoende dat men naam en adres opgeeft onder vermelding dat men geallieerde vliegers of paratroopers geholpen heeft Hierna wordt te eemger tijd een vragenlijst toegezonden waarop men nader de bijzonderheden uiteen kan zetten Er wordt dringend verzocht in deze brieven geen andere onderwerpen te wilen behandelen Indie n men over andere aangelegenheden wil schrijven dan moet zulks in afzonderlijk schrijven geschieden NIEUWS IN HET KORT De Fransche minister voor de voedselvoorziening heeft Vrijdag tijdens het debat over de voedselsituatie in de constitueerende vergadering gezegd dat de bezittingen van de Fransche zwarthandelaren misschien op grond van de maatregelen welke de regeering overweegt geconfisceerd zullen worden Reuter Het resultaat was dat zij de idioot maar weer los lieten En den volgenden dag marcheerden de mannen naar hun werk voorafgegaan door een springende en dansende vrouw Onverstoorbaar had zij haar taak weer opgevat Ook Wim Kan liet zich niet onbetuigd waar het erom ging de stemming erin te houden In het kamp waar hij geïnterneerd was gaf hij cabaretvoorstellingen Bij een zoo n gelegenheid beantwt ordde hij het applaus na elk nummer met de opmerking Wacht U nu tot het slotnummer dat is het mooiste Eindelijk komt het slotnummer en Wim Kan pakt een kopje en smijt het kapot Een bordje deelt datzelfde lot Andere voorwerpen volgen totdat hij een ijzeren pannetje in zijn hand heeft Even staat hi besluiteloos om dan op te merken Ja pan jij moet er toch ook aan gelooven Eerder is het niet afgeloopen Zoo werkten twee dapperen Hollanders mede om de geest van de Europeanen in Indië sterk te houden Met vreugde zullen wij ze TA eer in Holland terugzien waar zij hopelijk spoedig hun kleinkunst weer zullen beoefenen