Groot Gouda, maandag 25 februari 1946

Brammetie Flapoor en z n wrienden Nadruk verboden Massamoordplan van Goebbels De Amerikaansche commissie voor oorlogsmisdaden is nu in het bezit van den tekst van de officieele toespraak van Goebbels die hij op 14 September 1942 ten Berlijn hield Hieruit blijkt dat Goebbels opdracht gaf tot algeheele uTtr9eiing van joden zigeuners en Polen die tot meer dan 3 j ar dwangarbeid waren veroordeeld evenals Tsjechen en Duitschers die iot levenslang gevangenisstraf waren gedoemd Volgens Goebbels moest men de slachtoffers net zoo lang laten werken tot zij bezweken België Luxemburg 7 0 Rust 3 0 Zaterdag j L werd in Charleroi de internationale voetbalwedstrijd België Luxemburg gespeeld De Belgen doorboorden zeven maal het vijandelijk doel Voorde Nederlanders die den strijd op 10 Maart a s tegen de Luxemburgers moeten aanbinden dus een hoopvol vooruitzicht Nederlandsche zwemster in Parijs Aan de zwemwedstrijden welke de Parijsche zwemclub Molitor Zondag organiseerde namen vM Nederlandsche zijde de dames Wagemaker Meeuwen A dam en The de Haan Zian Den Haag deel Zooals bekend zouden eerst eveneens Kees Hoving en mevr Iet Koster v Feggelen deelnemen doch deze konden met op tijd uit Denemarken in Parijs aanwezig zijn De Nederlandsche dames kwamen uit op de 100 meter rugslag welk nummer werd gewonnen door Monique Berlioux in den tijd van 1 min 20 sec Mej Wagemaker werd tweede met 1 mm 21 sec en The de Haan bezette de derde plaats met 1 min 22 sec De 100 meter borstcrawl won Alex Jany in den fraaien tijd van 58 6 sec Nakache won de 100 meter schoolslag in 1 min 14 2 sec Een monsterproces in België De krijgraad van Hasselt heeft uitspraak gedaan in een Gestapo proces 17 van de 24 beschuldigden werden ter dood veroordeeld Van de overigen kregen 2 levenslang gevangenisstraf die 20 jaar één 5 en één 10 jaar gevangenisstraf 81 De schilder was tegelijk woedend verbaasd en bedroefd Ach ijn mooie schilderij En hij had toch al in geen maanden een schilderij verkocht Waar moest hij nu zijn huur en waterleiding van betalen t Was verschrikkelijk Het huilen stond hem nader dan het lachen tegenover meeloopers Vooral tegenoverde jeugd zal een mild oordeel in acht genomen worden in dier voege tlat alleentegen uitgesproken actieve nazi s maatregelen genomen zullen worden Er zalvoorts onderscheid worden gemaakt tusschen partijleden die slechts actief nat socialist waren en hen die als deelnemersaan misdadige acties te boek staan Maatregelen zijn getroffen opdat geen vroecere partijleden die in de eene zone ontslagen zijn in een andere zone nieuwefunctieskunnen aanvaarden Volgens officieele mededeelingen van het militaire bestuur zijn van de vragenlijsteti die aanalle houders van levenmiddelenkaartenworden uitgereikt reeds een en eenkwartmilioen ingeleverd In de Amerikaanschezone werden 229 duizend actieve nazi s enVoor deze zuiveringsactie door et triilistrieele leven verwijderd waarvan 72 duizend Uit leidende posten en industrie Voor deze zuiveringsactie door het militaire bestuur waren drieduizend ambtenaren werkzaam in de Britsche zone warentot eind jaunari 81 duizend nazlb uit hunambt verwijderd De zuivering in de Amerikaansche zone in Duitschland Een zuiveringswet een nieuwe Duitsche wet inzake politieke zuivering van nat socialisme en militarisme geldig voor het gebied van de Amerikaansche zone zal vandaag te München onderteekend worden door drie minister presidenten van ZuidDuitsche landen en een vertegenwoordiger van het militaire bestuur Met het in werking treden dezer wet wordt de zuivering in deze zone in handen van Duitschers overgegeven al blijft het militaire bestuur controle uitoefenen De nieuwe wet stelt als hoofdbeginselen vast individueele behandeling van afzonderlijke gevallen en verdraagzaamheid NIEUWS IN HET KORT Radio Belgrado meldt dat de inwoners van het gebied Triest hun huizen versieren met Joegoslavische vlaggen en afbeeldingen van Maarschalk Tito in atwachting van de komst binnenkort van de internationale commissie voor onderzoek naar het probleem Triest Reuter Een Britsch economische expert te Berlijn heeft onthuld dat de Duitschers plannen hadden voor een onderzeeboot welke een snelheid van 28 knoopen zou kunnen bereiken en welke zelfs de Queen Mary had kunnen inhalen Reuter Het Kanton Zurich heeft tot 8 Febr aan 338 nat socialistische Duitsche burgers en 15 Italiaansche fascisten het verblijf in Zwitserland ontzegd S D A VERKIEZINGEN IN BELGIË A i ii n i u An or Henegouwen 14 kath 12 lib 49 soc 5 rex 10 comm Luik 12 kath 8 lib 34 soc 19 rex 10 comm 3 Eupensche volkspartij Limburg 32 kath 8 lib 7 soc 13 vnv Luxemburg 18 kath 8 lib 9 soc 15 Namen 17 kath 10 lib 22 soc 11 rex Totaal 227 kath 88 lib 221 soc 79 rex 28 comm 50 vnv en 3 Eupensche volkspartij Evenals verleden week hebben de verkiezingen Zondag in de grootst mogelijke orde plaats gehad Uit de eerste resultaten welke zooeven bnnengekomen zijn blijkt dat de socialisten en C V P meer stemmen zullen be halen dan op 17 Februari en dat ten nadeele van de liberalen de commumsten M eèr dan ooit blijkt deze verkiezing een strijd te worden tusschen de socialisten en de katholieken In een redevoering welke minfóter Spaak gisteravond in het Volkshuis te Brussel heeft gehouden wees hij er op dat in het arrondissement Brussel alleen de tot nog toe bekende uitslagen wijzen op een winst van 5678 stemmen voor de socialistische partij vergeleken bij de cijfers van verleden Zondag De minister herinnerde er zijn toehoorders aan dat van den uitslag der provinciale verkiezing de aanwijzing van de provinciale en van de gecoöpteerde senatoren afhangt en bi gevolg ook het omverwerpen va de toevallige meerderheid van een stem die k katholieken verleden bondag behaald hebben In dit verband is het vooralsnog onmogelijk zich aan voorspellingen te wagen INDIË De toestand in Voor Indié Het Fransche Persbureau A F P deelt mede dat de situatie in Bombay ernstiger wordt Er wordt op ieder die barricaden opricht geschoten Versterkingen zijn aangevraagd en het uitgaansverbod is verscherpt Het spoorwegverkeer werd ernstig gestoord door aanvallen op drie stations en brandstichting in twee treinen hen woedende menigte bestaande uit eenige duizenden personen heeft de spinnerij Kojindor in brand gestoken Volgens officieele cijfers zijn er 250 dooden en meer dan 1300 gewonden Nog meer dan 200 000 Japanners in Indië Naar uit betrouwbare cijfers blijkt bevinden zich in Nederlandsch Indië nog steeds meer dan 200 000 man aan japansche strijdkrachten Op Java zijn er nog 70 000 op Sumatra 80 000 en in de andere gebieden ruim 50 000 Behalve het evacueeren der duizenden geïnterneerden die nog steeds in de kamSen in de binnenlanden van Java verblijven moeten ook deze Japansche militairen no2 afgevoerd worden terwijl de geweldige munitie opslagplaatsen d e over geheel Java en Indië verspreid liggen nog op hun vernietiging wachten RADIOPROGRAMMA VAN HEDENAVOND HILVERSUM I 301 m NCRV18 00 Celesta ensemble met intermezzo 18 25 Gram muziek 18 45 Sportnraatje door Dick Simons RNIO 19 00 Nieuws 19 15 Causerie 19 30 Progr v d Ned Strijdkrachten 20 00 Nieuws NCRV 2O05 Omroeporkest en vrouwenterzet o l v Piet V d Hurk 21 00 Declamatie door Peter Doorduyn 21 15 Utrechtsch Strijkkwartet 22 00 Nieuws 2215 Na het nieuws Het actueel geluid 22 30 Prof Dr A H Edeloort over Moeilijke teksten in het Oude Testament 22 50 Vioolrecital door Willy Busch a d vleugel Jean Bonda 23 15 Gram muziek 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting HILVERSUM l 415 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 üram muziek 18 25 Om en nabij de twintig gesprek over beroepskeuze 18 45 Kwartet Jan Corduwener 19 15 Het gesprek van de week 19 25 Radiostrijktrio 2O00 Nieuws 20 05 Dr Ir E W B v d Nuysenberg over Mechanisatie in den tuinbouw 20 15 Februari 1941 Hoorspel ter herdenking van de staking op 25 Febr 1941 te Amsterdam 21 00 Radio Philh Orkest en gem Omroepkoor o l v Albert v Raalte 22 15 Reportage van de herdenkingsplechtigheid op het Waterlooplein te A dam 22 45 Geestelijk leven door Ds J A van Nieuwenhuyzen 23 00 Nieuws 23 lo Gram muziek BUITENLAND Vechtpartij tusschen Nederlandsche soldaten en Fransche burgers In een café te Boulogne sur Seine heeft een hevige vechtpartij plaats gehad tusschen aldaar ingekwartierde Néderlandsche soldaten en Fransche burgers Een Nederlandsch soldaat loste verscheidene schoten zonder iemand te treffen maar werd even later in den i jg gestoken en in zeer zorgwekkende toestand naar het Ambrosius ziekenhuis vervoerd Zes soldaten zijn gewond tengevolge van slagen met flesschen De beheerder van het café en zes burgers hadden geneeskundige hulp noodig voordat ze zich naar huis konden begeven Een Nederlandsche soldaat en twee burgers zijn gearresteerd Communistische Partij herdenkt Febriiari staking in 1941 30 000 personen uit Amsterdam Haarlem het Gooi en de Zaanstreek waren Zaterdagmiddag aanwezig in de Markthallen op de herdenkihg van de Februaristaking van 1941 welke herdenking door de Communistische Partij Nederland was georganiseerd In groote stoeten met muziekcorpsen en fakkeldragers waren de demonstranten opgekomen O a werd het woord gevoerd door Chef Pieters Paul de Groot en Henk Gortzak SOCIALISTEN WINNEN IN BRUSSEl Communisten en Liberalen verliezen Aan de hand van de nietoffi cleele verkiezingsresultaten kanworden t erekend dat van de 44 provinciale senaatszetels 21 tendeel zullen vallen aan de ChnsteT Hike Volkspartij en 23 aan de linkerzijde indien alle linksche partijen in £ lle provinciën een cartel vormen Door coöptatie zullen dan wordenaangewezen 11 senatoren van deC V P en 11 van de linksche partijen 00 De C V P heeft dan in totaal özetels in den senaat tegen de Ihiksche partijen 84 De verkiezingen voor de Belgische provinciale radÉn zijn van belang omdat mede daardoor de samenstelling van denSenaat bepaald wordt De Belgische Senaat telt 167 leden van wie er 101 rechtstreeks door het kiezerscorps worden aangewezen zooals dat bij de verkiezingen van den vorigen Zondag geschied is Voorts worden 44 senatoren aangewezen door de provinciale Mden die gisteren gekozen zijn De aldus aangewezen 145 senatoren kiezen tenslotte zelf nog 22 leden De provinciale staten in 1936 gekozen waren als volgt samengesteld Antwerpen 35 kalh 10 lib 31 soc 4 rex 1 comm 1 vnv WestVlaandéren 38 kath 3 lib 19 soc rex 14 vpv Oost Vlaanderen 37 kath 13 lib 25 soc 4 rex 1 comra 10 v n v 82 Maar Bram Tom en Menelik wisten raad Om hem wat afleiding te bezorgen en het misdrevene weer goed te maken besloten ze enige van hun kunststukken ten beste te geven die zij zich i Afrika aangeleerd hadden Nu dat hielp Klodder klaarde er helemaal van op Sjahrir en Van Mook gasten van Sir Archiblad Clark Kerr Sjahrir en Van Mook hebben gisteren naast elkaar gezeten op een feestelijke receptie welke Sir Archibald Clark Kerr heeft gegeven r Sjahrir denkt vandaag naar Djokjakarta het nationalistische hoofdkwartier op midden Java te vertrekken en zal a s Zondag naar Batavia terugReeren OPPICIEELE PUBLICATIE Officiersopleiding Koninklijke Marine De minister van Marine brengt ter kennis van belanghebbenden dat in 1946 naast de opleidingen tot zeeofficiers officier van Marine Stoomvaartdienst en officier van administratie ook zal worden aangevangen met een verkorte opleiding tot beroepsofficier der Mariniers Verzoekschriften voor toelating tot de verkorte opleiding tot beroepsofficier bij de Kon Marine die tot officier der Mariniers inbegrepen aanvangende medio Mei 1946 moeten het ministerie van Marine voor 15 Maart 1946 hebben be reikt MF vij y a if y Verzoekschriften tot toelating tot de normale 3 jarige opleiding tot zee officier officier van den Marine Stoomvaartdienst en officier van administratie aanvangende in September 1946 mogen eerst na 1 April 1946 worden na ingezon den en moeten het ministerie van Marine voor 1 Juni a s hebben bereikt Verzoekschriften voor candidaten die nog niet in werkelijken dienst bij de zeemacht zijn dienen door ouders of voogden op zegel gesteld te zijn en dienen verder te voldoen aati de eischen nader aangegeven in een aanvullende bekendmaking van den minister van Marine welke evenals de eerste bekendmaking op verzoek te verkrijgen is bij den Marine Voorlichtingsdienst Koninginnegracht no 12 te s Uravenhage l Voorschotten voor gedupeerden in den landbouw De afdeeling Voorlichting van het Mimpi en van Landbouw Visscherij en Voedsekoorziening deelt mede de Rijksdienst voor Landbouwherstel heeft alle voorbereidingen getroffen om in de periode van drie maanden aanvangende 22 Januari aan alle gedupeerden een aanzienlijk voorschot te verkenen op de nader definitief vast te stellen Rijksbijdrage Het Ministerie van financiën heeft goedgekeurd dat in vrij geld wordt uitbetaald maximum ƒ 10 000 per gedupeerde met dien verstande dat dit bedrag wordt verminderd met het bedrag der eventueel reeds gedeblokkeerde tegoeden tot een maximum van ƒ 5000 Indien een gedupeerde volgens de gel dende richtlijnen dus voor een bijdrage tot een zoodanig bedrag in aanmerking komt zal hem in ieder geval 5000 in contanten kunnen worden uitgekeerd Bonaanwijzing stikstofmeststof Het Kunstmestdistributiebureau heeft met ingang van Maandag 25 Februari a s den stikstofbon voordien van opdruk nog 3 geldig verklaard De reeds vroeger geldig verklaarde kunstmestbonnen n l stikstof N 1 en 2 fosforzuur 2 05 l W en 3 en kah K 2 1 2 en 3 behouden hun geldigheid tot nader order