Groot Gouda, woensdag 27 februari 1946

Nieuw was ook het bericht dat er intotaal voor ruim één m ard gulden isingeschrevenop t 3 Grootboek 1946 hetgeen overeenkomt met de eersteschiftingen doch Jager is dan later werdverwacht Het ligt in de bedoeling demogelijkheid tot inschrijven te zijner tijaweder open te stellen h Tegen den rentevoet van de ó inschrijvingen Grootboek 1946 als zoodanig behoeft men waarlijk geen bezwaren te maken de conversieplannen van verschillende hypotheekbanken wijzen in de richting van dit rentepeil Ih de afgeloonen week werd het voorbeeld van de Nederlandsche Hyp Bank 17 miHioen gevolgd door de Hyp Bank voor Nederland 4 millioen en de Westlandsche Hypotheekbank 10 millioen tezamen dus al 31 millioen gulden Stelt men het bedrag aan uitstaande pandbrievenop Gevraagd op Handelskantoor Kaashandel te Alkmaar een FLINKE EMPLOYE Zelfstandig kunnende werken en bekend met den kaashandel Kennis der moderne talen strekt tot aanbeveling Uitvoerige solhcitatiei met opgave van dlpiomas ten refentits te richten onder no 4722 aan het bureau van dit blad c DE BEURS PRACTISCH DOOD Spaarcertificaten een geclasseerd fonds ties in Spaarcertificaten via de beurs moe ten geschieden Nieuws is er overigens genoeg Zoo werd dezer dagen bekend gemaakt dat ook de banken als koopers van Spaarcertificaten zouden mogen optreden Een en ander heeft de vraag echter met doen toenemen het koerspeil is blijkbaar niet aantrekkelijk genoeg Voor het overige mag men aannemen dat de Spaarcertiticaten waarvan er blijkens een officieele mededeeling F 117 millioen geplaatst zijn ook wel niet meer in grooten getale zullen worden aangeboden In algemeenen zin kan het Fonds reeds nu als geclasseerd worden beschouwd In dé financieele inlichtingen van de Rotterdamsche Bank N V lezeh wij het volgende x Voor wie de beurs kent doet zich het verbazingwakkende verschifnsel voor dat dit instituut momenteel in het geheel met meer reageert op vk elk bericht van finaji cjeeleconomischen aard ook De beurs is practisch dood Ondanks de omstandigheid dat het aantal verkoopvergunningen dagelijks met ongeveer één millioen gulden nominaal toeneemt loopen de omzetten terug De handel in 21 2 Spaarcertificaten is ingeschrompeld tot minimale proporties ondanks het voorschrift dat alle transac De Heer en Mevrouw HOGENDOODN MEBIUS geven mei blijdschap kennis van de geboorte van hun Zoon Jacobu Johannes Gouda 26 Februari 1946 Burg Martenssingel 75 Tijdelijk St Jozef Paviljoen Verloofd RIE VAN BEEK en HANS V GRONINGEN Gouda 2 Maart 1946 Regentesseplantsoen 20 Vierde Kade 23 Receptie Zondag 3 Maart 3 5 uur Vierde Kade 23 Jongelui die wenicben te trouwen buitcnmenichen zoeken Zit slaapkamer met gebralk van keuken Brieven onder no 4506 bureau v d blad meisle off werkster gevraagd voor 3 halve dagen jwr weck adres M D CABOUT V Itersonlaaa 8 Rullen een z g a n HBBBBNCOSTUUU m SO of zg an DAMBSCOSTUUM 38 Radiotafel of aoder menbelstnk BrtevtB oadtt no 4736 baraaa w d blad GEEN BETER MAN DAN M ET E RM AN voor Ja zegt de Heer des Huizes die Mr Meterman heeh gelijk Hij hannert er steeds v eer op zuinig te zijn met gas en licht opdat we allen tezamen er de vruchten van plukken I Letterlijk de vruchten Want ook de fabrieken voor vruchtenjam en vruchtensap kunnen alleen draaien als er kolen zijnHelpt U mee Als U minder gas en licht verbruikt krijgt de industrie meer Jongen geoogd Leeftijd ongeveer 16 jaar Banketbakkerij PUNSELIE Aanmelden Zaterdag na 3 uur Adrè i SPlËftlNOitRAAT 115 2t ets tedikdüè m spiraal of alleen spiraal alsmede deken te koop gevr Br onder no 4725 bur v d bl Gepensionneerde Heer P G zoekt langs dezen weg serieuze kenaismaking met Weduwe of Dame tusschcn 50 en 70 Jaar om samen gelukkig verder te kunnen leven Zij die een etgea huis of kamer hebben gelieven te schrijven onder no 4726 bureau van dit blad Te koop aangeboden poor Sttikerwetker of Banket bakker Pocderbakkca Saikerbecatcn▼ormca ▼ Paaachcivoraieo KobbcraiatteB voor boratplaat Rabbcrplaat CartOBBagc aan dooxcn PoadaatatecB Rloa Brieven onder no 4742 bureau vnn d t blad Gevraagd NET DAGMEISJE MAARLEVELD V esthaven 64 TE KOOP stalen roeiboot Te bevragen H PRINS Karekietstraat 27 Gas en licht beperken Fabrieken kunnen werken Public tjh Min V Handtl tn lJvtrhn4 I b RijktkoUnhurtau Blanke geweekte Stokvisch Probeert ze eens tiit EIGEN WEEKERII dan zult U werkelijk smnllen 1 25 per K G Bcitclliogtli gratli ihuit FILIEKES Tisebbedrtjf Kleiweg 95 telefoon 8363 Rookerij Bakkerij Inmakerij Lampekappeaatelier J A NONNER vraagt Perkameotnaaisters en LeerliDgen Hoog loon Wcth Vcnteweg 171 Gouda 7 H Ti vv jj zoeken voor Gouda enj Omg ACTIEVE COLPORTEURS voor het plaatsen onzer inschrijvingen waarop zoodra vrij in den handel geleverd worden o a Meubelen Radio s Haarden Stofzuigers Naai en Waschmachines Fietsen enz Hooge prowisle Zij die hierin een omzet kunnen bereiken en hun energie en tyd hieraan willen wijden schrijven aan N V HANDEL MIJ OESTER P de Hoochstraat 17 Rotterdam W GOUDSCHE TOONEELKRING Dlaadag 5 Maart a 8 aur in Gebouw Concordia DBBDE OPVOBBING van het machtige tooneelwerk ORANJE hotel doM hM ZUIONBOERLAN DSCH TOONEBLHel itnk geeft a beeld vn ktt Icvu o lijdea vaa aaic akaealadcS SgtvMfeals Ie SdievcBingca flat grootst toonaalsoceaa van t Mkoan I Kaartverkoop Tarfnarkt SO ea aan Concodla BOND VAN CHR BAKKERSPATROONS Afdeel iag Goada en Omttrekni Geachte Collega I Hierbij hebben wij de eer U uit te noodigen tot een VERGADERING circa ƒ 600 mijllioen dan is dus thans de conversie aangeboden van 5 van de pandbrieven Nog niet veel doch er tal nog wel meer volgen Den hypotheekbanken wordt het overigens ook op ande re wijze mogelijk gemaakt haar bedrijven in stand houden Immers haar is de gelegenheid geboden gezamenlijk ƒ gg jnillioen tegei 3 uit te zetten bij de Schatkist Op deze wijze wordt althans voor 50 millioen gulden het renteverlies voorkomen dat tot nu toe door de beleg ging van overtollige middelen in Schatkistpapier werd geleden Voorwaarde is evenwel dat de pandbriefrente van de tegenover deze 50 milloen uitgegeven pandbrieven eveneens 3 bedraagt Ook dit geeft grond aan de verwachting dat er nog wel meer conversie aanbiedingen zullen worden gedaan op MAANDAG 4 MAART a a dea avonds om 7 aar precies in het Gèboaw Daalër Naalarstraat te Goad De Bonds$ecrttaris de Hter K KOLS TEIN te BÜthoven zal sprektn over De toekomstige Organisatie poor het Bakkersbedrijf en broodprijiperhooging noodsakelyk Te ea lallen Bakkcra komt alien Naiaaat b l Beilaar W HOOGENDOORN Voort hier wordt Uw bdaog be W HAMEUNK 2 Sec et l iprokea 1 A O BETER BRIEFONDERWIJS Tonraalistick ca Pablicitelt leergangen o l v gbladdlrecteur Dr WORMSER en F DE SINCLAIR Engalsch Fransch Duitsch Ned en Corresp middeait diploma steno boekhouden opl Practijkexamew I ACADEMIEVOOR INDIVIDUEEL 8CHR ONDERWl l SECnETARIAAT LUSTHOPSfRAAT 6 ROTTERDAM I J Adra Ie Coapon no 354 Gratia proefles leervak i Naam Een hart kan van veriangen branden Maar goeie koffie branden dai kan van der Plaah En daarom zeg Pim is an der Plaais kof He zoo bijzondei y L UDFFIE VAN DER PLAAT S KOFFIEBRANDERIJ BOLSVV A Depot Fa J wan Wifk Axn Cros$ier Kciicr strtf Het Bedrijfschap woor Zulwel district Gouda Hooge Schiclandsche Zeedijk 11 Gouda vraagt vtofspoedige indiensttreding een i geeouÜHUedc sUm i Schriftcl sollicitaties worden ingewacht v66r 6 Maarta TE KOOP AANGEBODEN ea kiadarjaste leeftijd l 13 laar Turfawrkl 1 t a kladentoe l McUa a 3 c a d bl aaatel M ea eea groole maat akker vaaroorl kwaliteit Stolw kcttlate B 274 Grootc cdtea iplegel vaoroori eikea ekaetje GUdca Wateiade 134 Moordrccbt Zwarte damceaiaBtcl m 40 42 m pcr lanei kraag Doakcrbl dameêaaatel m 4 M2 roodvoe Kleiweg 20 Madtragi kladctladikaat Bwgvlielkada M ea aroadlapoB et oaderjork Hrievea ooder ao ml bare Vy Cr bl lltbo f 15 G f VZi i lO Br Uderea d m boagc ioagei ichoeneB f d Wf R aüder ao 4711 bareaa ♦ l T TER RUIUNQ prln i1 rt poHé maatW voor tj 27 ai 2 Sophlattraat 1 e a s a oU i oJ palrooa oor wal ot let 1 fckoe w rt 3 4 kak 3 jj ZXf £ mai H