Groot Gouda, vrijdag 1 maart 1946

met het vak niets te artikelen welke maken hebben De grossier verzoekt vriendelijk goederen bij hem af te halen en de fabrikant maakt een ordertje gereed stuurt altijd wat mede dat men met meer moest hebben en maakt er zo nu en dan een klein koppelordertje van waarvan sommieen zeggen dat dit verboden is Men breekt er een dag uit door een alarmerende advertentie in het vakblad van iemand die op het punt staat een geweldige voorraad goederen binnen te krijgen en in die afwezigheid wordt er een wissel gepresenteerd die twee maanden geleden al giraal vereffend werd Men krijgt in Januari een eerste kolentoewijzing met terugwerkende kracht doch eersf belemmert de vorst het vervoer en daarna de hoge waterstand Kalenders zouden er dit jaar niet verschijnen doch ongemerkt had men met dit artikel in het faillissement terecht kunnen komen Er zouden spoedig echte vulpehliouders op de markt gebracht worden maar voorlopig moet men het nog met prentbriefkaarten stellen inplaats van bankpost en doorslag moet men zijn debiet nog zoeken in de verkoop van closetpapier De vroegere bediende zit bij de P O D Kantoorboekhandelaar 1946 In De Kantoorboekhandel lezen wij de voigende niet onaardige beschouwing t ver het leven van den boekhandelaar in dezen tijd Er wordt tegenwoordig heel wat van een mens gevergd Men isi meestal tegelijk directeur inkoper verkoper facturist boekhouder etaleur en chef van de besteldienst in zijn zaak Verder is men een nuttige schakel tussen eigen bezit en de Fiscus commies loonbelasting candidaat ambtenaar Raad van Arbeid klerk ziektewet en uitvoerend lid van de sociale wetgeving Alles vrij van pensioen Als Nederlands Staatsburger deelt men in de zegeningen van de distributie en heeft daardoor vorderingen op die btaat de vorm van een schoenenbon tex in tielpunten en een battle dres Het staatspaedagogisch instituut geeft gratis lessen in de levenskunst vertelt dat bezit en bezitter twee elkaar vijandige begrippen zijn hoewel men sinds eeuwen anders meende en dat black trade in het Nederlandsch gifhandel betekent OPENIN van B K Beccon Vulcaansoord en Edy Cllfla s ONTVANGEN Potten en Vazen ntt weer van echt glazuur C rFF M3Sil3 llHkt4 Te koop 6 eiken stoelen leer bekl Kleine canapélamp Te len Zaterdag 2 Maart na twee uur n m Turfs inqel 70boven Te koop l jtiliainsciii Iccirdioiis 5 Rijen knop WALESTRAAT 24 ONDERTROUWD 1 WILLY RUDOLF KREBAUM en LENIE DE JONG Huwelijksvoltrekking Woenjdag 13 Maart 2 30 uur Gouda 28 Februari 1946 Toekomstig adres Karekietstr 62 Tot onze groote droefheid werd heden na een langdurig doch geduldig gedragen lijden van onze zijde weggenomen onze jjeste zorgzame Man en Vader CORNBLIS JOHANNES VAN WIJNGAARDEN op den leeftijd van 51 jaar A P V Wijngaarden Verschut Cor Claudia Adrl Gouda 28 Februari 1946 Bockenbergstraat 6 De teraardebestelling is bepaald op Dinsdag 5 Maart 2 45 uur op de Alg Begraafplaats te Gouda Vertrek van het sterfhuis plm 2 uur Uit een exploit van mij deur waarder den acht en twintigsten Februari negentien honderd zes en veertig 1946 op de bij de wet voorgeschreven wijze bcteekend blijkt dat ter requlsltle van den E A Heer Kantonrechter te Gouda Is opgeroepen JAN GROENEVELD zeevarende laatstelijk wonende te Rotterdam doch thans zonder bekende woonof verbllj plaats om op Donderdag 4 April 1900 xca en veertig dea vm 10 aar te verschijnen terlerechtzltting van den E A Heer Kantonrechter te Gouda alsdan zitting houdende In het Gerechtsgebouw Artl Legi aan de Markt no 27 aldaar teneinde te worden gehoord naar aan leiding van een door zijn zoon Jan Uroeneveld wonende te Oudewater ingediend verzoekschrift strekkende tot huwell kstoestemming met Johanna Athonla van Achthoven wonende te Oudewater R VAN BLOKLAND De urwaarder Gouda VOORJAAR BLOEM vazen G L Vreemden kopen voor liet vak in be palen de prijs en de winst sturen een ambtenaar om een oogje in het zeil te houden dat men niet onder de prijzen gaat werken en een anderen die speurt naar te hoge prijzen Men wordt dus gelijktijdig met zijn prijs beheerst In de uitstalkast mag geen electrisch licht worden gebruikt want dan volgl een collectieve straf en snijdt men een goedwillende huisvrouw de gastoevoer af waardoor de koude maaltijden aanvangen en men de periodieke innerlijke verwarming moet verbeuren Men toffelt de hele dag op slecht uitziende bottines met moderne bindwi ze in een colbert dat sterk begint te glim men met een gekeerde das voor en hei laatste boord om door de plaatselijke wasserij orrondig gesloopt tegen inlevering van de familie zeepbon Door den vertegenwoordiger wordt men in de gelegenheid gesteld hem te bezoeken en een keus te doen uit de veie Zaterdagmiddag 2 Maart a s 2 Hur AGAZIJN arp Het adres voor Schoonmaakartikelen Emaillewaren Draadartikelen Blikwaren Houtwerk Gascomforen Petroleumstellen Gloeilampen etc etc l yKC Telefoon 2035 Gouda DANSSCHOOL BRON MUL Zaal Kunstmin Boelekade Gouda Eiken Zondag vanaf 3 5 30 uur MATINEE CLUB Inschrijvingen voor alle leeftijden 5 30 7 15 uur Lcercursus 7 30 10 30 uur Opcnbaar Dansen Alleen personen boven ISjaar Medewerking van The Oké Rhythm Stars Vanaf MAANDAG 4 MAART kunnen regelmatig goederen om te stoomen worden afgegeven Door de MODERNE inrichting op dit gebiedkunnen wij de goederen op de JUISTE wijzebehandelen Voor Verfgoederen verwijzen wij U naar onze volgende berichtgeving Stoomerij Ververij sinds 1876 Firma J P MUL Korte Ticndcwcg i Gouda Telefoon 3257 na 5 aar 3794 Woninginrichting H TER MEULEN KLEIWEG 25 GOUDA f VLOER BEDEKKING zonder vergunning 90 cM breed Pikanle saus voor Ju Worchesier sauce Tomalen Kelchup Saus mei Tomaien Piccalilly Kaneel Peper Nootmuskaat en Kerry I Op bonnen alleen versche eieren Hollandache ea Amerikaanache toepen zonder boa Fa J C DEN BOES Groeiendadl 13 Tel 2012 65 et p Meter of nam op zich de Jappen gevoelig af te straffen de De winkeljuf raakte op drift en demonstreert haar jeugdige bevalligheid in een war dress met rangonderscheiding n floept s morgens om ongeveer tien uur een jeep of een groot gebouw binnen inplaats van de eerste klant welwillend te ontvangen Het boodschappenmirakel verschijnt ook niet meer op het appèl en zit volgens de courant in de zwarte handel De reclamezuilen op de hoek van de straat suggereren Er zit schot in en Doe Mee Als er onverhoopt eens een dag is dat men de huisarts laat komen omdat men zich niet al te lekker gevoelt schrijft hij bij gebrek aan middelen welke zouden baten levertraan voor en geeft het advies Vooral kalm blijven Éen advies waarvan je vrouw zegt dat het onbetaalbaar is JAN SPIRIT NEmND HELPT IKOir Hiermede geeft ondergeteekende aan zijn geachte Clientèle kennii van de overname van zijn Brood en Banketbakker Reeuwijk Brug E 133 met ingang van 1 Mrt 46 door dhr C v d DOES Met dankzegging voor het genoten vertrouwen beveelt hij zijn opvolger In Ieders gunst aan Ondergeteekende bevestigt hiermede de Brood en Banketbakkerij van den Heer P VAN DAM te hebben overgenomen Voor goede bediening en prima kwaliteiten hoopt hij Uw gesteld vertrouwen In den Heer VAN DAM niet te beschamen Onder beleefde aanbeveling C V d DOES Not d Aumerielaan E 133 SCHOUDERTASSCHEN Portemonnaies Zalckam Etul s speciaal Leder en Staalwarenhandel d A l eceift Markt 20 h K Ti iggj Voor direct gevraagd een bekwame Strijkster Stoomerij en Vervcrq FIRMA J P MUL KORTE TIENDEWEG 4 Aanmelden tusschen 8 en 12 30 uur 2 en 5 uur S TE KOOP in knop en eikenhonten Jhe katt Queen Anne 2 Dameahoedjes en e i groot triplex pakhnia JANSEN Zeugestraat 84 Gevraagd een NET MEISJE voor dag of dag en nacht Aanmelden Mevr C OKKERSE Wilheimlcakade Waddinxveta Gevraagd door echtpaar zonder kinderen Administratief onderlegd zakenman wenscht Adm te voeren van en kapitaal te verstrekken aan kleinbedrijf voor aandeel in winst Br onder no 4797 bur v d bl Voor spoedige Indlenstredtng gevraagd actieve bezorgers voor weekbladen Br onder no 480 bur v d bl Heer Ned Herv zoekt seriioze kinnismikini met dame tusschen 50 en 60 jaar Br onder no 4802 bur v d bl Te koop aangeboden 2 pera eiken waschtafcl met Biaraier bladen 2 pracht wasehstelicn en eiken kapatok Graaf Plorlsweg 40t Café De SpU KAMERS met gebruik van keuken Brieve onder n o 4806 bureau v i l ooccacUg HoUandschc Herder Spaniels eü Huishondje LOEF Klciwc gög Gevraagd een nette WerkslW voor kantoor Aanmelden C OKKERSE Wilhelfflini Waddioxvee V e oo d l rG ot liiiHUiitiii G1081 miM