Groot Gouda, zaterdag 2 maart 1946

mrSRQ EENDRACHT MAAKT MACHT W GROOT GOUDA PEPASPEKA I APASTPA Al Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen trukker Drukkerij Verzijl Gouda Administratie M J van Loon ZATERDAG 2 MAART 1946 l SZJ Zl if JEM EEN DAG BLAD VOOR fiOlIDA EN OMSTREKEN NUMMER 168 werd Q a medegedeeld dat een permanente samenwerking met de Commissie voor Openbare Feesten is tot stand gekomen Vervolgens gaf Mr Rijksen een uiteenzetting betreffende het op te richten bevrijdingsmonument en deed hiervoor een beroep op de financieele medewerking der buurtvereenigingen Het grootste deel der avond was verder gewijd aan de bespreking van het voorloopig programma der feestelijkheden op 4 Mei a s welke een waardig karakter zullen dragen en waaromtrent in een volgende bijeenkomst het definitieve programma zal worden vastgesteld Een voorstel om alle buurtvereenigingen een bedrag voor de slachtoffers van overstroomingen beschikbaar te doen stellen vond algemeene instemming Gelden voor dit doel alsmede bijdragen voor het bevrijdingsmonument kunnen door de buurtvereenigingen worden afgedragen bij den penningmeester der Centrale M Both HWder van Catsweg 244B De volgende algemeene vergadering zal plaats vinden op Woensdag 13 Maart a s Rijwiel gestolen Een van de personeelsleden van een scheepswerf Th v d K uit Moordrecht die zijn fiets in den tuin bij den heer v v had gezet aan den Hoogen Schielandschen Zeedijk ontdekte na beëindiging van zijn dagtaak dat zijn fiets gestolen Wasr De gedupeerde kon te voet naar Moordrecht terug keeren STADSNIEUWS Lezing Portiele nitgesteld Het bestuur van het Natuurkut dig Genootschap verzoekt ons mede te deelen dat de voordracht van den heer Portielje over eugd en opgroei van roofdieren in Artls op Maandag 4 Maart a s in Het Blauwe Kruis door onvoorziene omstandigheden niet kan doorgaan en tot nader aankondiging is uitgesteld Gisteren vierde de heer PortieJje zijn 40Jarig Jubileum bij Artis Gouwenaar bevorderd Onze stadgenoot de heer W Langeraar die sedert 1940 bij de Marine werkzaam was en sindsdien niet meer in het vaderland terugkeerde is benoemd tot 2e adjudant van den Gouverneur van Suriname Zijn neef en naamgenoot W Langeraar is benoemd tot Ie adjudant van den It gouv en Dr H J van Mook Bakt zelf uw babbelaars Maar dat kost veel suiker Dat had de dief ook bedacht die het dus maar ging halen en bij v V in de Minderbroederssteeg 16 kg witte suiker ontvreemdde Ue politie stelt ook m dit geval een onderzoek in Centrale van Buurtvereenigingen In de laatst gehouden algemeene vergadering der Centrale waarin 60 buurtvereenigingen verteg enwoordigd waren eeniging cii vcii s p Meerdere diefstallen opgehelderd Een uitvloeisel vanden oortog Door de arrestatie van verschillende eug Het ve g j 35 kg dige dieven waarvan wij r ifSJen uit een chuur van E aan deiJakten zijn thans eeri heele serie diefstaUen aardappelen uUee 5 tot klaarheid gebracht L Z C pleegde met J M M op 18 Jan een inbraak ij T C R in de Keizerstraat waarbij ontvreemd 1 l tuums 5 groote lappen siof 3 kleine lappen 1 groite rol linnen 1 fape 1 winterjas 1 demi 1 Jongenscostuum 3 Pantalons garen voering en ontvlekkingsmiddelen 2 damesrijwielen met luchtbanden 2 compl achterwielen 2 buitenbanden 3 binnenbanden plm 35 kg tarwe verschillende gereedschappen fournituren eri andere kleinigheden Een groot aantal goederen kon nog achterhaald worden ten huize van A v G alhe dlc inlichtingen verschafte voor dezen diefstal Verschillende goederen waren in Zu P en aeruild bij boeren en bakkers en konden Soor een iering deel worden oPfl P Een tweede diefstal werd SeP eegd n de eerste week van Febr bij B aan den Bleke singel waar ontvreemd H I iir e vsl t J nJlkp SntswerS iJl M Na eenige weken kwamed de dieven terug om l aCs 1 vulpen 1 kker en6 sloop n mee te nemen Alleen de vulpen H De Coop Ons Voordeel aan deKafne melksloot kreeg ook bezoek in den nach y van 8 op 9 Maart 45 H r werden meegenomen plm 25 pakjes aardappelmeel 30 è 35 pakjes sago plm 60 pakjes stard 2 Goudsche en 2 Lcidsche kazen p m 7 kg roggevlokken plm 3 kg vermicelli pl 20 Itr spijsolie kaartjes oP9 7 tl v l handd ken 25 kg bloem 15 nina 16 kg stroop en een kaasmes Ook dit ï landde bij M Het kaasmes washet n ae dat van deze lijst kon w den achterhaald Ook hier werd een tweede bezoek afgelegd waarbij 50 kg uiker werd weggenom t Toen trad de politie echter als spel b eker op en de buit werd ia een poortje achtergelaten Aan de survedleerende agenten die onraad bemerkten v oegen zij wat er gaande was en wat ie zochten 1 Aanvragen extra Textielgoederen Antwoord op de i 0 d l S kan worden gehaald aan den Di ribu ie dienst loket 11 Peperstraat door hen wier bewüs van aanvrage het nummer draagt tusaclien 27400 en 27799 op Maandag 4 Maart tosschen 9 30 en 12 uur en 2 en 3 30 uur Geslaagd voor Coupeuse en Costumière Voor de te Den Haag gehouden examen slaagden de dames Tona Vonk Ouderkerk a d IJssel voor onderwijzeres lingerie Dini Steyn Truus Weeda Willy Lingmont en Gonda Romijn voor coupeuse Rie van Vliet Geerije Zeverboom Nelly Heij Bap Vonk Nel van Hendel en Jeanne Buurman voor costuumière allen te Oouda alsmede Rie Smit Leny Buitelaar Lokky Faber uit Waddinxveen Vier candidaten werden afgewezen Allen werden opgeleid door de Haagsche Modevakschool te Gouda UtteUdcU Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht I In het ZO des lands vrij zwakke wind Jn de overige deelen matige wind tnsschen N en O Meest zwaar bewolkt met tijdel nog eenige neerslag en pi nevel of mist Temperatuur om het vriespunt Wat fs er In Gouda t do n 1 Reunie I Vrijdag t m Woensdagi BURGERLIJKE STAND G e b o r e n 27 Febr Willem M zv H Goudkade en A M Rijnhout Tuinstr 30 Johanna dv H F Bruijstens en M P van Wijk Da Costakade 56 28 Febr Geertruida E A dv L Lakerveld en W S v d Linden Jan Philipsweg 41 Grietje dv J Postma en W Westra E j Potgieterstr 4 Robertus G D zv G C J H Wilberts en H D M Feber van Beverninghlaan Ib 1 Maart Dicky R dv P v Vliet en G E Barneveld Kanaalstraat 1 Ondertrouwd ThH Timmermann en J Verheul L Schouten en N Stout W R Kr baum en L de Jong A de Witte en M Broekhuijzen M J H v Hofwegen en J M Korevaar J P Huisman en b J Heijnsdijk H v Beest en J G Schotborgh A Hazenbroek en P W de Pater L Hofstede en C W Brinkman C W eser en J C V maak J Huisman en W J v VlaarXgen J de Boer en E M Stravers M V d Oever en A C Rietveld Overleden 28 Febr C J v W jngaarden 51 jaar Jan Blaauw 79 jaar ThallB Tteateri Vrijdag t m Woensdag Hals over Kop Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag tot en met Dinsdag Hote4 Du Nord r a Maandag 4 Maart 8 Uur Blauwe Kruis Nat Gen voor Gouda en ómstr A F J Portielje over Jeugd en opgroei van roofdieren in Artis Idem 7 30 u R K Bew school Gouwe 31 Kon Ned Ml v Tuinb en Plantkunde Eindles tuinbouwcursus Dinsdag 5 Maart 8 u ConcorHia Goudsche Tooneelkring met het Zuid Ned Tooneel in Oranjchotel en als ze jongen hebben trekken de moeders in een grooten omtrek van hun broedplaats er op uit om voedsel te halen Voornamelijk paling is dan hun prooi Telkenjare strijken groote koppels neerin de Reeuwijksche plassen In de oorlogsjaren is bijna geen jacht op dezeroofdieren gemaakt zoodat de schollevaar in de laatste jaren wel m aantal isvermeerderd i lllT DEN OMTREK REEUWIJK Op verkenning uit Dezer dagen vlogen boven het plas enSied een groote zwerm scholevaren zeer tot schrik van de Reeuw jksche tTa ïeSd is de broedplaats va dezen vogel in de omtrek van Lekkerkem De visschers zullen nu probeeren voorzoover ze nog voorzien z n van een jachtgeweer jacht te maken op dezen zoo schadelijken vogel V örwa ens van 24 op 25 Juni 45 Dezebuit ging naar de woning van Z aan deBeatr xstraat waar de beesten onder toezichtvan den vader werden geslacht M kreeg 1 3 van het vleesch terwijl 2 3 bij C M Z een scholier bleef i Bij tandarts M aan den Bleekerssingel werden 20 pakjes zeeppoeder gestolen door L C Z C M Z en J M M waarvoor inlichtingen waren verschaft door de vrouw van den broer van J M M Dit verdween bii Z en M j Tijdens de bezetting toen het gebouw door de Duitschers bezet was werden uit de Ambachts school 2 heerenrijwielen zonder banden 7 autobanden 2 rootorbanden 1 dynamo en verschillende gereedschappen weggenomen door hetzelfde drietal Van deze goederen die aan de Ambachtsschool toebehoorden werden 5 autobanden teruggevonden bij een boer in Ba rchem bij Vorden waar ze voor eten geruild waren terwijl de 2 motorbanden bij Z in beslag werden genomen met een groote hoeveelheid gereedschap van de Ambachtsschool Bij dezen persoon werd bovendien een gedeelte van de kleeding van de inbraak in de Keizer traat gevonden Ten huize van een ander n Z in de Gravin Beatrixstraat werd eveneens een hoevefiheid gereedschap gevonden dat uit de Ambachtschool ontvreemd bleek te z n tijdens de bezetting Dit geval staat echter los van het comploti De dro e opsomming gaat verder met den inbraak bij B aan de Boelekadc omstreek 45 Hier bestond de buit uit een fiets vier kisten tien roode en witte kooien zeven of acht rollen closetpapier en strengen touw Alleen het rijwiel werd achterhaald Ten nadcele van P G G werd uit een schuur naast een bakkerij aan de Veerstal op aat wijzing van A v G een geit gestolen dfe in de bakkerij het leven de twee motor binnen en buitenbanden die aar M aingen Diens vader zou ze uit angst Xand hebhen De geit werd ten huize van V G gedeeld en geconsumeerd il laatste inbraak vermeld de lijst den diefstal van een auto buitenband en een accu in Aug of € ept 45 uit de O J J aan de Spoorstraat waar L C Z werlczaam was De werden verkocht door den gede tineerde C S die eenige weken geleden zelt een flets heeft gestolen Hi Het m q echter een gelukkige omstandiflhe genoemd worden da de politie er in qeslaagd is een groot aantal i braken t opheldering te brengen Daarvoor is een compliment zeker op zijn plaats Schoorsteenbrandje Ten huize van den heer Ruttenberg aan d Weth Venteweg heeft een schoorsteen oe SSnSSft uit Gouda was uitgerukt maar behoefde geen dienst te doen 7 t I zien De geruchten over het aftreden van Van week tot week sia ren SeSss S J ss In de afgeloopen week is de aandacht van de wereld plotseling op Spanje geSt Franco heeft waarschijnlijk met kunnen vermoeden dat zijn bevel tot executie ïaS Garcia en de zijnen de latente antipathie tegen zijn regime zoo snel zou eïï er in diverse landen zoowel door Sorniaaren als niet Spanjaarden reeds op kleine schaal attie tegen Franco gevoerd rhans bemoeien zich de regeenngen van Frankrijk Engeland en Amerika zich met de binnenlandsche aangelegenheden om dat zij in de handelwi ze van Franco een met voeten treden van de democratische Stervan den mensch en een rustver Ti u ten aSVe nsch Spaansche rrens heeft een meer formeele dan pracische beteekenis Indien Engeland en Amerika tot het stopzetten van het handelsverkeer zouden overgaan zal dit voor Span e heel wat nadeeliger zijn daar he land vrijwel van import afhankelijk is Of Engeland en Amerika echter hiertoe zulff overgaan staat zeer te bez erK H feit dat deze zaak voor den Veiliglieias aad wordt gebracht duidt er daarentegen nn dat het Engeland en de Ver Maten e nst is al besift men dat het aftreden van France een zuiver binnenlandsche S St leit dat de Belgen hadden I pf esoroken de Koningskwestie buiten 5en vSSngsstrijrte houden heeft z j toch een belangrijke rol gespeeld hetgeen vooraT duidelijk bleek uit de verklaring ïan De Schrijier tot het vormen van een kabinet De zeer labiele verhouding m de Rpli ische Senaat zal indien de KathoHeE er nfet in slagen met een of andere So een meerderheid te vormen tot iroofe moeilijkheden leiden hetgeen niiSr Spaak de huidige formateur gisteren ook volmondig erkende De berichten uit onze archipel zijn nog steeds niet van dien aard om de toekomst met een optimistischen bhk tegemoet te f au inr VWE stroo H 1 reeds een flinke stap in de goede richting z m md en hu toestemming krijgt om met Dr v Mook te onderhandelen De gegeven toelichting op de Nederlandsche voorstellen heeft in de wereldpers een goeden mdruk gemaakt De Times noemt de voorstellen royaal en practisch sommige Amerikaansche bladen hadden een mindere vaagheid DfSpInffn Menado die in de vorige week s£eds begon wordt thans als siga retten len bieroorlog uitgediend Van de niCtevredenheid der soldaten hebben de Het blijkt dat deze groep klein is en een eroote meerderheid van de bevolk mg trouw blijft aan de Nederlandsche vlag en de Koningin In Britsch Indië is de vrede weer hersteld al blijft zij gewapend De gevolgen van de Japansche bezetting spreken nu wel een duidelijke taal in het verschil van houding tusschen den Britsch lndischen leider Nehroe en Soekarno hoewel Indonesië natuurlijk niet dien strijd tusschen Mohammedanen en Hindoes kent Uoch Tk over Britsch lndië is t laatste woord nog niet gesproken S oè en r edr v7 dè democratische extremisten dankbaar gebruik gem aaki mei vucii ii nistver Vergeet U niet dat U Maand Uw nieuwe dis tributiekaart en tabaks snoep of gecombineerde kaart moet halen als Uw naam ligt tusschen KOCH en LOU VS U behoeft alleen Uw tweede distributiestamkaart en het Inlegvel mede te nemen U kunt in het Gymnastieklokaal aan de Peperstraat terecht aan loket 3 5 7 en 9 tusschen 9 30 en 12 u of 2 en 3 30 u