Groot Gouda, dinsdag 5 maart 1946

W GROOT GOUDA SI PEP ASPEK AP ASTBA R TTY nummer 170 Drukker Drukkerij Verzijl Gouda Administratie M J van Loon DINSDAG 5 MAART 1946 L t S ALGEMEEN DAGBlMVQQEJOim lLQMSIgi werden door de ra2 la s Twee l bevrijding werd weer begonnen met bet resultaat dat nu aan 7 leerlingen het diploma kon worden uitgereikt Hierna traden de verschillende leeraren achtereenvolgens op en Heten In vraag en ïwUd zien wat de leerlingen presteerden Dr lacobi ging daarna over tot de uitreiking van de diploma s die n d lde dat zeV de laagste P n i J t waste noemen Dit getuigt n hardwerken en inzicht in het belang van een theoretische basis naast practische opleiding Vele voordeelen ziln a n deze studie bo j J spreker legde er den nadruk o a Alleen kieier es als men in het bevolkingsregister voorkomt 4 f ni irrvmpnrl vnnr dcn UtuUUM WeeriverwBchtlng medegedwld door het K N M l tot morgenavoBd deze gemeente voorkomend vóór den dag ter candidaatstelling een verklaring hebben afgelegd De voorgaande bepalingen zijn voorwat het kiesrecht en de verkiesbaarheidvoor de Provinciale Staten betreft vanovereenkomstige toepassing ten aanzienvan personen die tijdens de vijandelijkebezetting op overheidsbevel dan wel wegens oorlogsgeweld of gevaar daarvoorhun woonplaats naar een andere provincie hebben verlegd De Minister van Binnenlandsche akenceeft nog nadere uitvoeringsvoorschriftenter zakefzie artikel 69 der Kieswet De dag ter candidaatstelling voor de verkiezini van de leden van de T yeede Kamer en der Provinciale Staten is de tweede Dinsdag van April 1946 De dag ter candidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raden der gemeente is de tweede Dinsdag van Juni De dag ter candidaatstelling voor de verkiezing van de leden der Ie Kamer is de tweede Dinsdag van Juli 1946 De Kieswet bepaalt dat alleen zij die vóór of op 5 April 1946 in t Bevolkingsregister van een gemeente z l opgenomen voor de toepassing dier wet behouIns bewijs van het tegendeel geacht worden werkelijk woonplaats te hebben Komt Xn en onre ch te nog in het bevolkingsregister eener andere gemeente voor dan kan men in het algemeen gesproken mV aan de stemm ngenjn de Gemeente van werkelijk verblijf deel rE zal dan goed doen ij veilimskaart oD te vragen en deze mteriijk o April al in te leveren ter gemeente H opis een uitzondering en wel voor degènen ie in het C B R Centraal Be vnlkingsrégister voorkomen zooals sSers woonschipen woonwagenbewoners buitenlands verblijvenden e d Tervoór is een speciale regelmg getroffen in 1946 zie artikel 67 der wet 1n t gèm s ravenhage wordt n lnaast de gewone kiezerslijst van artikel een afzonderlijke lijst opgemaakt deoersonen aanwijzende die opgenomen z jn n dH CBR en overigens bevoegd totViiezenvan leden der Tweede Kamer Zi worden geacht voor te komen op dekizersiisten dier gemeente en kunnenS daar hun stem uitbrengen behoudens het volgende wPrkeliik Jndien zij echter aantoonen werkeiijKwoonplaats te hebben in een bepaalde gemeente dan worden zij op hu ve o Wordt verwacht I Langi de Waddenkust tijd kracht ové rlgens mat wind tusichen O en N U Zwaar bewolkt plaats eenlge sneeuw of I regen temp overdag boven vriespunt Wat Is f In Gouda t do iil sÓreker legde er den nadruk op dat men VriJdag t m Woenidagi nieuwe vindingen op land en tulnbouwgebiedj Hals over Kop Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag tot en met Dinsdag Hotel Du Nord Dinsdag 5 Maart 8 u Concor ila Goudsche Tooneelkring met het Zuld Ned ToO zoekenen ncooruccicu o dament gekregen heeft door een cursus dat men door zelfstudie en vervolgcursussen kan V o laens spraken namens het bestuur n de Commissie van Toezicht respectievelijk u i ii Vink laatstee en de Commissie van Toezicht respectiev UjKi Oranjehotel de heeren G HendHksen en V nk Jaatstge Woensdag 6 Maart 7 30 uur Concordla Zeemans Thuiskomst Idem 8 u Beursklok Ned Relsvereeniqing 40jarig bestaan Spr H J Stuvel Glorie van Nederland Idem 7 u Reunie bovenzaal Ds Borger De mensch van vandaag Woenidag 6 Maart 7 30 uur Veemarkt Restaurant Ned Herv Meisjes yereenlglng op Oeref Grondsl Ruth 16de Jaarvergadering Donderdag 7 Maart 8 uur Reunie Volksuniversiteit Slmon Vestdijk draagt voor uit eigen werk Idem 7 30 uur Nieuwen Schouwburgj Gymn en Athletiek Vereenlglng Excelsior £ n dan zal kunnen begriipen zelf onder Thall The ter Vrijdag t Woen aQ zoekenen beoordeelen als men eerst een fun de heeren j neDarmscu = no rode pleitte voor het aansluiten van de leerlingen bij Jongerenorganisaties om in dit verband onderwerpen te behandelen en te bespreken Wijziging voorbehouden De Minister van Binnenlandsche Zaken bepaalt den dag waarop de stemmmgen geschieden voor de 946 iS verkiezingen van de ledeij der Tweede Kamer der Provinciale Staten pn van de raden der gemeenten De besturen van bijzondere scholen dienen de daarvoor in aanmerking komende lokalen en het zich daarin bevindende materiaal kosteloos beschjkbaar te p V d Star de beste leerling van den cursus vertolkte den dank van deleerlingen waarna op het woord van den heer Barfflenthloo de secretaris van de maatschappij n il aaMorg edachten legde spreker nadruk op t belang van annexatie door den huidige landhonger en de groot oorlogs Khuld willen wij bestaansrecht hebben J schén onze naburige volken dan zullen Tpriiuctle op de wereldmarkt mepten brengen die beter zijn dan van de andere oTt vraagt vakscholing en Juist ir juicht de burgemeester het doel van den heugduitvoerlng Kruidenierstraat 21 Lena A dv H D Hoogendoorn en J Blankers Jan Kottensteeg 4 Els dv M A Ijsselstijn en P B VerhoeVOT IJssellaan 2 Willebrordus M zv J P de jong en M Heemskerk Wilh straat 48 Grietje W E dv W A Reinders en J Oosïïwi k Westerkade 49 4 Maart Truusje dv E J Wientjes en P Hoogendorp Ken zerstraat 18 Leonardus E G M zv O C R M Crebolder en C S A v Staveren Kat oiS d n 28 Febr Klaas v d Heuvel 19 maanden TUT DEN OMTREK St rïUtren ïnoTmde lijlt ren £ Tln SlSva r temlokalen X st op de kiezerslijst der gemeente p g STADSNIEUWS waar zij thuis hooren Het verzoek daartoe moet uiterlijk 30 dagen vóór den voor de stemming bepallden dag door de betrokkenen p rïoonlijk en mondeling worden gencht to den door den burgemeester aangewezen ambtenaar Hiervoor zal de Minister og nadere richtlijnen en uitvoenngsvoorschriften vaststellen ii kp Kiezers die tijdens de vijandelijke bezetting op overheidsbevel dan wel wegens oorlogsgeweld of gevaar daarvoor hun woonplaats hebben verlaten en voor 5 Anril 1946 noe niet naar de betrokken gemeente hebben kunnen terugkeeren Een bij den burgemeester der gemeente in welker bevolkingsreg ste zij op 4 April 1946 opgenomen waren uiterluk3U dapen vóór den voor de stemming oe naflden dak schriftelijk verklaren dat z j vom de in 1 46 te houden verkiezingen v d gëXteraad geacht willen wor den voor te komen op de kiezerslijst van eerstbedoelde gemeente De kiezer die gebruik maakt van ae be oegS is ev enals zijn f jhtigd niet bevoegd deel te nemen aan de ver k ezing van de leden van den raad de gemeente op welker kiezerslijst hij voor komt hij kaS geen lid van den raad dezer gemeente zijn In de andere gemeente kan hij niet bij volmacht stemmen Personen die tijdens de vijandeluke bezetting op overheidsbevel dan we Iwe gens oorlogsgeweld of S Z TdZ hun woonplaats hebben verla en worden voor de toepassing van artikel 21 der ge meentewet als ingezetenen van deze woonplaats beschouwd wannee J ten tijde van dit verlaten in gfval van te rigkeer het tijdvak na dezen terugkeer medegerekend twaalf maanden of meer in de gemeente woonplaats hebben gehad en voorzooverre niet op de kiezerslijst van MEDEDEELINGEN Dl TRIBUTipiENST GOUDA w hoenen De leider van den distributiekring Gouda maakt bekend dat tengevolge van het reeds geheel afwerken van de toewijzingen voSr schoenen over de maanden F ebruari en Maart 1946 het geeri z n heeft voor het publiek zich schriftelijk of mondeling tot den distributiedienst te hS wachten is nu op de door het Dep van Handel en Nijverheid aangekondigde ïieuwe regeling inzake de distributie van Brie ve n of telefonische en rnondelinge verzoeken terzake kunnen door mijn dienst momenteel niet in behandeling worden genomen Inbraak bij De Pelikaan in den nacht van Vrijdag op Zaterdag wis en onbevoegden zich door het verbreken van een slot toegang te verschatten ot de expeditieafdeeling van de wasscherH De Pelikaan Een juist voo de verzending gereed staande hoeveelheid gestoomde kleeding werd meegenomen te wetenf 3 regenja ssen 2 Japonnen 5 cos ms 2 swaggers 3 mantels 1 molton dekenen iSrhemden waarbij nog een Daar gouden manchetknoopen verdween rfnl f transDortfiets met luchtbanden be9 A w HP buit alsmede een bedrag vaS MW dat uit de brandkast werd gehaald Geslaagd voor costmnicre Te Rotterdam slaagden voor het examen costumière de d = nnie EveHng Tjn Oostlander Hendrika Rietveld MelntjeHoek en Hennie Bunschoten Radio Amateur Vcreeniging De heer Brouwers uit Den Haag hoopt OD DoSrerdag 7 Maört a s 1nc fé Duynstee Z de Markt om 7 30 uur n ezing te SSuden voor de Radio Amateurs Ver over de 5 Meter band Su iTndenken aan dezen cursus werd tenslotte door den heer Oudshoorn namens d veiling aan lederen leerling een tuinbouwgids aangeboden REEUWIJK Bedankt Rotterdamsche Schaakkring In de schaakcompetitie werd gf peeld Acr i SD K I Hillegersberg VoorfoofSe uillag 0 De gedetailleerde fS zëeuw J Schellingerhout 0 1 A BroekhSniH Struyk v Bergen aLi A V d Zaan J Kunnen O 1 t fclandR T Bosman 0 1 Overige 6 borden afgebroken y t eA S C huishoudelijke compet S WiezerJ Woudenberg 0 1 j vEngelen M Lugtenburg It O Revet M Benninga O l J W 9 h doornQ de jong 1 0 J den HaagH den Haag 0 1 De heer Jac Kruijt die tot Ouderling in de Ned Herv Kerk te Reeuwijk dorp was benoemd in de plaats van den heer T G Gaikhorst heeft voor zijne benoeming alszoodanig bedankt Een nieuwe verkiezing zal moeten plaats hebben Jubileum Op 21 Maart a s zal de Meisjesvereeniging te Sluipwijk haar 25 jarig bestaan herdenken Hiervoor zal eerst een dankdienst gehouden worden in de kerk die gelëfd f al worden door Ds Ottevanger 1 vroeger predikant te Sluipwijk thans te Leiden wiens eerste echtgenoote veel onder de meisjes heeft gewerkt C mvereeniging Damtust Teeen Haastrechf en Denk en zet uit Reeuwijk speelde Damlust twee vnend A d Frankrijker 2 0 J Y i P Tom 0 2 P Tom M Zu ra 1 1 A Rodenbach P v Dam 2 ü Biljartnieuws D O S Voor de onderlinge bekerwedstrijden werden onderstaande partijen gespeeld Afd 11 W A Nonner C de Jong 20 A Verhoef X de Jong 2 0 iN onnerA Verhoef 2 0 AW lU A V d Starre J G Edelman 0 2 A de long G H Uitenbogaard 2 0 A de lone 1 O Edelman 2 0 Van de drie aangewezen spelers voor de lie klasse kampioenschappen van ae De Meisjesvereeniging zal waarschijnlijk een week later nog een gezellige avond geven voor genoodigden Eindles Tuinbonwcursus van de Kon Ned Mij van Tuin en Plantkunde Gisteravond i t s vaf drluT Vergeet U niet dat U Woensdag Uw nieuwe distributiekaart en tabaks snocpof aecombincerde kaart moei halen als Uw naam ligt tusschen PICKO v d SCHOUW U behoeft alleen Uw r stamkaart en het Inlegvel mede te nemen U kunt t het Gymnastieklokaal aan Peperstraat terecht aan loket 3 5 7 t a ch n 9 J0 en 12 n of 2 en 3 30 n Aanvragen extra Tcxtielgoederen Antwoord op de Ingediende aanvragen kan worden gehaald aan den Distributiedienst loket 11 Peperstraat door hen wier bew s van aanvrage het nummer draagt toBsdien 24800 en 25222 Woensdag 6 Maart tusschen 9 30 en I nor en l en 3 30 oor SïÏ k rrï eeXm tmeteen r K TRllks Tuin en Laodbouwco u iriafa aïwezig om de diploma s uit IC reiken u ond zich verder BURGERLIJKE STAND Geboren 2 Maart Albertina F J dv J Koster en F A Dijkstra Jan Phi ipsweg 61 llcoba J dv J A B A Stree ke k en cVzomervrucht Steijnkade 19 3 Mrt Wilhelmina M dv N C Zorg en G Vet op W Onder de fl van toezicht tZ T nlsse opende den avond e Pee kort overzicht van de cur usjn 3e moeilijke oorlogswinter v Jj Ji r kt d = ip td fgmlddag Tho i wjfJe SWi l9 on oHUik