Groot Gouda, dinsdag 5 maart 1946

De Yermogansaanwasbelasting Enkele details nader belicht De fraude bq de Unilever Verkoop Centrale 5 guldeo voor het ophalen van n Jood geen been in hun Uuitsche superieuren o j j toestemming te vragen na hun kantoortijd zoek g e it d dea ditwerk v r he algmê me 38 ménschen pp hun geweten hebbendeaen auwcir uv i ir ii j oicotito w rfp doodstraf aid Gouda werd alleen Cor Ballering geplaatst Hij won alle vier voorwedstrijdej3 en moet nu in de finale uitkomen waarbij hij in het bez t kan komen van de door den Ned Bond eschikbaar gestelde zilverenmedaille Zijn voorwedstrijde won hfj van Daane in 24 beurten n Blopt in 26 beurten van Niekeik in 29 beurten êii van Nune iii 26 beurten resp moyenne s Hmc M 3 10f en 3 4a D i ischrijVJüg vqör hèt Ü U bk tOurnooi overtr£ t xit i erwaditjng£n Reeds 22 vereenlgingen schreven in De loting is vastgesteld op Zondag 3i Maart a Jubileum tritvoering De TooneeKer V I O S te Reeuwijk heeft dezer dagen haar 25 jarig jubileum gevierd met het geven van twee uitvoeringen Beide avonden was de zaal stampvol De heer J van Wensveen één der oprichters nog steeds lid der vereeniging heeft steeds de functie van secretaris vervuld Hem werd dan ook een prachtig plateelen herinneringsbord aangeboden terwijl ook zijn vrouw werd gehuldigd WADDINXVEEN Waarschuwing Het komt zeer vaak voor dat de Jeugd opgeschoten jongelui zich vooral des Zaterdags en des Zondags ophouden in portieken Mamkozijnen e d in de omgeving van de Brug Dit hangen en lummelen veroorzaakt oude met de baldadigheid van deze jongelui veel last en hinder voor de omwonenden Derhalve wordt er op gewezen dat het zich ophoHden in portieken het leunen in raamkozijnen en tegen deurposten is verboden ingevolge de politte verordenlng De politie zal scherp letten op overtredingen Men zij dus gewaarschuwd Rijden zonder licht De Politie is voornemens strenger te gaan optreden tegen hen die des avonds zonder licht op hun rijwiel rijden In overweging wordt gegeven in den vervolge te zorgen dat zijn rijwiel is voorzien van een behoorlijke lamp Benoeming bij de Politie De heer Chr Wisse uit Brouwershaven li alhier geplaatst als ambtenaar van de Rijkspolitie Bevolkingscqfer Blijkens de vanwege het gemeentebestuur gedane telling waren per 1 Januari 1946 te Waddinxveen woonachtig 4054 mapnen en 4037 vrouwen in totaal dus 8091 personen Gevonden voorwerpen Inlichtingen ter gem secr Komen aanloopen jonge Duitsche Herder Verloren 1 br portemonnaie met inh div distribiitiebescheiden 1 paar kinderwanten l armbandje Burgerlijke Stand Aangiften van 21 t m 27 Februari 1946 Geboren Johannes zv j Roubos en E Uithol Nicolaas J zv P J Wijnbeek en J Krabbendam 1 Marinus L zv T B v d Stelt en N E v d Berg Catharina M dv H J V d Pouw en M A Steenbergen Nicolaas S zv J V Eeuwijk en W N Westdijk Gehuwd J de Redelijkheid en M de Knikker C J de Bruin en M v Ringelenstein C de Wild en W v Ringelenstein J Meijlink en V de Bruijn Overleden Wilftelmina Moraal 12 5 d Adrianus de Kooter wdr v M v Oosterom 68 jaar De goede geest óp de Zentralstelle für jüdische Auswanderung bij wijze van overwerk des avonds naar eigen goeddunken het voorbeeld van de Grüne Polizei te volgen en aan de hand van de door henzelf bijgewerkte kaarten uit de karthoteek jodenfamihes uit hun huizen te halen en af te leveren aan de Duitsche instanties van het schoolgebouw OD het Adam van Scheltemapleui Z z n vijven en zooals een van de verdach Als je het verbaal leest word je er onpasselijk van zei de president van het bijzonder gerechtshof te Amsterdam mr E H F W van Schalk Mathon gistermorgen tijdens de zitting Drie Nederlanders waarvan er twee bij de N b B aangesloten waren geweest waren in 42 als kantoorbedienden in dienst gekomen van de Zentralstelle für jüdische Auswanderung afdeeling karthoteek Zij verdienden tusschen de ƒ 200 en f 250 per maand maar besmet als zij waren door de Nazi propaganda zagen zij er eeen been in hun Duitsche superieuren Ongewenschte gasten Aan den rustend landbouwer K alhier die een groote villa bewoont was dow den Burgemeester met toepassing van het Besluit Vordering Woonruimte inkwartieringsplicht opgelegd Toen de nieuwe medebewoners zich kwamen melden werd hen de toegang geweigerd De Wachtm der Marechaussee die daarop verscheen vond het huis gebaricadeerd en oqk hem v rd de egang geweigerd Nadat voor een Venster e©n l eve tot binnentredmg an den bewoner wa getoond en deZp des ondanks bleef weigl ren de deur te óf enert verschafte de wachtm zich Het overzicht van de Rotterdamsche Bankvereeniging geeft eenige interessante gezichtspunten over de nieuwe vermogensaanwasbelasting die wij hieronder weergeven Het is voorwaar geen kleinigheid 3 4 tot 4 milliard gulden denkt de Minister van Financiën zich als opbrengst van de Vermogensaanwasbelasting waarvan het wetsontwerp thans bij de Kamer is ingediend Men kan wel verwachten dat er over dit wetsontwerp waarvan de grootste heffing afhangt ooit in ons land ondernomen het noodige te doen zal zijn zoowel in de Kamers als in de pers Ofschoon op dit moment feitelijk nog de tijd ontbreekt om het 63 artikelen tellende ontwerp in al zijn consequenties te overzien willen wij toch op een aantal punten de aandacht vestigen In de eerste plaats moet men bij het beoordeelen van de wet in het oog houden dat hier nauwelijks van een normale belastingwet gesproken kan worden Waar werd ooit in vroegere tijden een verschil gemaakt tusschen oirbaren en onoirbaren vermogensaanwas Thans wordt er een belasting voorgesteld welke zwaarder is al naarmate de bronnen waaruit de vermogensaanwas is ontstaan immoreel worden geacht Dit ethische element geeft een speciaal cachet aan het wetsontwerp en dient nimmer uit het oog te worden verloren In groote lijnen zal de vermogensaanwasbelasting worden berekend door een vergelijking in aantallen guldens te trekke tusschen de waarde van het vermogen op 1 Mei 1940 en thans Het ligt in de bedoeling dat alle Nederlanders hun deel bijdragen en op deze wijzereen offer brengen Derhalve wordt niet alleen de zwarte aanwas belast doch ook de witte Wellicht een der moeilijkste vraagstukken van het wetsontwerp ligt juist in dit verschil tusschen vermogensaanwas die op oirbare en die op onoirbare wijze is verkregen Aan de capaciteiten en het inzicht van degenen die deze scheiding moeten trekken worden hooge eisch en gesteld De gevolgen van hun uitspraken zijn immers zeer belangrijk terwijl de normale aanwas met 50 wórdt belast gaat van de zwarte aanwas 90 naar den fiscus Meii kan zich afvragen waarom de heffing in dit laatste geval niet 100 bedraagt Het antwoord luidt dat tengevolge van de overige heffingen toch de zwarte aanwas voor de volle 100 wordt weggezogen de resteerende 10 die dus niet door de vermogenaanwasbelasting worden getroffen vallen volgens den Minister ten offer aan de normale navorderingen Het is in dit verband van belang zich ten het gistermorgen uitdrukte ontvingen vijf gulden per binnengebracht hoofd Dit kwam dus neer op ƒ 1 per overwerkende kantoorbediende De geest van kameraadschap op dit fraaie kantoor was zoo groot dat wanneer een der kameraden op een avond verhinderd was zijn overwerk te verrichten hij niettemin van de totale inkomsten zijn deel ontving gegaan en dat zij er tenslotte mee uit hadden moeten scheiden omdat de S D er Lages het hun verbood De advocaat fiscaal mr M H Geeling hield een zeer fel requisitoir waarin hij aan de hand van door de verdachten zelf bevestigde gegevens voorrekende hoe zij ieder op zijn minst den dood van Voor alle drie eischte hij de doodstraf De drie verdachten waren de 45 jarige F H Meijer uit Amsterdam de 33 jarige H W j Temlo uit Scheveningen en de 64jarige H P M Bartelsman uit Amsterdam Nummer vier van deze heeren is reeds dood en nummer vijf onvindbaar De verdachten die om beurten tegen elkaar getuigden erkennen dat het ver door het verbreken van een ruit toegangtot de woning Nu heeft K behalve inkwartiering ook nog een gebroken ruit en bovendien een procesverbaal Salarissen Gemeentepersoneel B en A hebben gesloten de vooi het Rijkspersoneel getroffen salarismaatrege len eveneens van toepassing te verklaren voor hét gemeeiitepe sOrie§J Aan hen zal d£rh Hre een óverlmiggiiigttoela e wórr de uitgekeerd terwjji voor het meerderjarige personeel de mininjyni iaarv ec de IS verhoogd u de chronologische volgorde der heffingen te realiseeren In de eerste plaats zullen de normale belastingheffingen over de afgeloopen jaien plaats vinden Daarna volgt de Vermogensaanwasbelasting waarvan het ontwerp nu gepubliceerd is terwijl tensUlte een Vermogensheffing zal plaats vinden waarover nog geen bijzonderheden bekend ziin Interessant is het te lezj i dat de Minister geen moeilijkheden vreest van pogingen de Vermogensaanwasbelasting te ontduiken doordat nu ree Is zooveel bijzonderheden door de geldsancenng bekend zijn geworden en door de effectenregistratie nog zullen worden v n bovendien speciale bevoegdheden aan de ambtenaren der belastingen zijn gegeven men denke bijvoorbeeld aan de bepalingen inzake de Fiscale Recherche wordt de kans op poginge i tot ontduiking niet groot geacht Aangezien ook lichamen onder de Vermogensaanwasbelasting vallen bestaat de mogelijkheid dat aandeelhouders van binnenlandsche vennootschappen dubbel worden getroffen n l eerst bij de vennootschappen en daarna bij henzelf Teneinde dit gevolg zooveel mogelijk te voorkomen ligt het in het voornemen om den datum van waardeering van binnenlandsche effecten uit te stellen totdat de handel ter beurze zal zijn hervat Overigens voorziet het wetsontwerp in de noodige correcties in de eerste plaats op de koersen van den eersten peildag 9 Mei 1940 die toen reeds onder invloed stonden van de oorlogsomstandigheden en verder op de koersen van den tweeden nog niet bekenden peildag aangezien de Minister een koerspeil verwacht dat door de groote vraag naar aandeelen vermoedelijk niet in overeenstemming zal zijn met het te verwachten rendement Eigenaren van onroerende goederen kunnen er mede rekening houden dat hun goederen thans aangenomen worden op Verschillende dagbladen hebben den laatsten tijd berichten gepubliceerd over arrestaties bij het C D K in Den Haag welke verband houden met de geruchtmakende fraude bij de Unilever Verkoopcentrale te Rotterdam Na een diepgaand onderzoek door justitie en politie ingesteld is van eenig verband niets gebleken al is er dan tegen een zestal verantwoordelijke personen van het C D K procesverbaal opgemaakt Zooals men weet betrof de malversatie bij de Unilever Verkoopcehtrale honderdduizenden bonnen Op een gegeven oogenblik heeft de Unilever Verkoopcentrale het distributiekantoor te Rotterdam een partij van 106 miüioen rantsoenen margarine boter en vet ter controle aangeboden Dit was zoo n ontzaglijke hoeveelheid dat in normale omstandigheden controle al uiterst moeilijk zou zijn geweest maar men zat aan de betrokken distributieafdeeling niet alleen met een tekort aan personeel doch daar kwam nog bij dat het kantoor juist voor een verhuizing stond Men heeft toen te Rotterdam het C D K in Den Haag in den arm genomen en gevraagd wat er gedaan moest worden Daar werd het advies gegeven neem eenige goede steekproeven Dit schijnt echter achterwege te zijn gelaten Ook de afdeeling nacontrole en vernietiging te Hattum heeft geen controle uitgeoefend Zoo kon het gebeuren dat de geheele fraude bij de U V C die in dit aantal van 106 millioen begrepen was als het ware kon worden weggemoffeld Had men wel gecontroleerd dan was de fraude reeds in Januari van dit jaar ontdekt In hoeverre de U V C er op gespeculeerd heeft dat door de verhuizing en het gebrek aan personeel van de Rotterdamsche distrrbutieafdeeling een controle onmogelijk maakte zal nog wprden nagegaan In ieder geval zijn er bij het CD K ernstige 120 maximaal van de waarde op derf eersten iJtjiidatum 9f op den lateren datum van verwerving Bedrijfsmiddelen van natuurlijke personen en onroerende goederen van lichamen zullen op nwximaal lio worden aangenomen Tenslotte nog een enkel Woord over valutawirtsttn In beginsel zullen ook de vermogensaanuassen welke ontstaan zijn door winsten tengevolge van de gewijzigde wisselkoersen belast worden Van zfi groot belang is zulks bi de ver mogenj kanwassen tengevolge van de liquidafic door Nederlandsche houders van Duitsche beleggingen Immers deze ve al in 1940 uitermate laag gewaardeerde effecten ijn onroerende goederen konden gedurende den oorlog tengevolge vaji het opheffen van de deviezengrens het vervallen van de geblokkeerde markenbelasting en t vaststellen van den wisselkoers op 75 36 tegen zeer behoorlijke bedragen in guldens worden omgezet In stede van een wederinvoeren van de vroegere Geblokkeerde Markenbelasting heeft de Minister thans dergelijke valutawinsten onder de door de Vermogensaanwasbelasting te treffen objecten gebracht waardoor tevens de valutawinsten op Amerikaansche saldi en effecteif worden getroffen BINNENLAND De vrijlating van Mussert s echtgenoote De officier fiscaal te Utrecht deelt mede dat de vrijlating van Mussert s echtgenoote is geschied op gronden welke zijn ontleend aan de overweging dat de gedetineerde reeds 69 jaren oud en ernstig ziek is en haar eigen nat socialistische activiteit niet van dien aard is geweest dat een voorrecht hetwelk aan andere gedetineerden in soortgelijke omstandigheden pleegt te worden verleend haar zou moeten worden onthouden Fraude bij distributie te Apeldoorn De afd recherche van den economischen dienst te Apeldoorn is er in geslaagd een fraude met distributiebescheiden te achterhalen welke heeft geleid tot de arrestatie van eenige distributieambtenaren en een winkelier Bij het verhoor bleek dat de gearresteerden de bonnen ten deele ten eigenbate haden aangewend en ten deele hadden verkocht Melkbonnen brachten ƒ 0 20 per stuk op brandstoffenbonnen varieerden van ƒ i3 tot ƒ 15 Deze laatsten bleek men te kunnen bestellen bij een kruidenier aan de Sumatralaan J B die eveneens in arrest werd gesteld fouten gemaakt maar van eenige verband tusschen de twee zaken is mets gebleken Wat d zaak van de Unilever Verkoop centrale betreft deze is nu om m politietermen te spreken rond Er werd voorts nog een achttal aanhoudingen verricht Het bezoek van de Don Suisse aan Nederland Gedurende den afgeloopen week hebben de directeur van de Don Suisse aeheer R Olgiati en diens assistent de heerR Lenz een inspectietocht door Nederland ondernomen Naast de 52 Walcherensche barakken stuurde de Don Suisse een 100 tal nooa woningen die n l in de provincie üe der land werden geplaatst Verder schonK z l 400 ameublementen 400 kisten huishoudelijke goederen 18500 paar schoenen 6000 dekens 75500 kleedingstukken alsmede 1000 kg wol Het grootste deel van deze goederen is naar Gelderland en Zeeuwsch Vlaanderen gegaan Zaterdagmiddag j l had te s G rayen hage een plechtigheid plaats waarbij aoor den directeur generaal van de Volksge zondheid Dr C van den Berg aan den heer Olgiati den dank werd overgebracm aan het adres van het Zwits che voik Zweden komt naai l éderland De Zweedsche IJshtJckeyploeg zal op 23 en 24 Maart een tweetal wedstrijden i Nederland spelen Amsterdam en uen Haag zullen elk een wedstrijd krijgen Opheffing van den bijzonderen staat van beleg in Nederland Met ingang van 4 Maart 1946 Js bijzondere tcat van beieg to ehe iNededtód opgeheven