Groot Gouda, woensdag 6 maart 1946

PER ASPEEX APASTBA Drukk er Drukkerij Verzijl Gouda STADSNIEUWS Feestavond Goudsche Politie Sportvereeniging Maandagavond hield de G SX inj De Beursklok een feestavond De voorzitter riep alle aanwezigen een hartelijk welkom t oe in het bijzonder burgemeester K F O James en den heer Beekman met hun echtgenooten Hierna sprak BurgeLesïer Ja es als beschermheer eenige woorden waarbi hij de hoop uitsprak dat het dank zij de arrestaties der Goud rhp nólitie nu n et zijn zou als bi een vorfatn avond door de politie gehouden ïoeTkwaT elementen tegelükerM hun lap sloeeen dat toen de kat van huis wa de mSen juichten maar het nu zou S de muizen in de val de katten op het bal Nadat enkele leden een nieuw clubned gelanceerd hadden erd door de Goudsche Tooneelvereeniging het bhjspel j ii 3 bedrijven van H Nauw opgevoerd 1 dat met een welverdiend applaus beloond Q werd Nadat de voorzitter met woorden rf van dank aan het tooneelgezelschap en Hpn heer Moree voor het belangeloos afstaan van de zaal den avond had besloten werd een bal met medewerkmg van tSc Sythm Players en onder leiding van den heer Holthuizen gehouden Boksen Maandagavond maakten vier leerlingen S53d Sr 5Fi Deze wedstrijden zullen nu waarschi nli k 25 Maart gehouden worden Vrouwengroep Partij van den Arbeid In de bovenzaal van de Réunie zal meJr Beeker op Donderdag 7 Maart om Tuur s middais voor de Vrouwengroep vaHe Pa 3 valden Arbeid spreken ave de brochure van Sjahrir f btri a Ook nietleden zijn hierbij welkom Geslaagd Voor het examen costumière is geslaagd mevr Boom V Zanten die werü opge S kooïTe modevakschool van mej G Lafeber 25iarig jubileum Op Donderdag Maart hoopt de h r denked waarop 25 Jaar ge e rab erdrcaVlVAupke ind en ttrad Pasangierslijst m s Tegelberg Op ons bureau ligt ter Inzage de passaalerilHst van het m f Tegelberg öp de lijst komen o a de amen van e htoaar Kroeders Hu nmehng me t 7X d e hun intrek in de won St losephstraat 78 zul en n nen De Teg l 9 wordt ongeveer 13 Maan m verwacht Leger des Heils Men deelt on vanwege het Leger des Heils alhier mede dat Za d avond het Zaan damsche 5 Uil zZL NUMMER 171 Ö O 8 l l i a ö Q Q J ö onder leiding van oudbevelvoerend Alle diensten staan Maloor A van Veen officier van Gouda Terugbetaling in 4 716 posten Meer terugbetaald dan ingelegd Aan het einde der maand lan 46 was ten name der inleggers ingeschreven incl bijgeboekte rente over 1945 zoodat hun tegoed ultimo Februari bedroeg 1 Vergeet II niet dat U Donderdag Uw nieuwe distributickaart en tabaks snoepof gecombineerde kaart moet halen als Uw naam ligt tusschen SCHRADER UIITENBROEK U behoeft alleen Uw tweede distributie stamkaart en het Inlegvel mede U kunt m het GymnastleklokaBl aan de I Peperstraat terecht aan loket 3 5 en Itn cfeen9 30énl2o of2 en3 30u iBKN DAGBJADWWGajmJi OMagi Administratie M van Loon WOENSDAG 6 MAART 1946 Bj 2 Ii S j r if tto az3 c3ao c3r o o8Q 0 D o c3so a2o o c3 3a3ta= c3SCD a o K3 c3 a K euUdM De Jubilaris Hoe doet de kaars Wat zal zij even Men weetje zij haar werk vernchl Zii val eei vlam dan wachl zi even Pas daarna eeit zij volop lichi Nu deze iniroduche klaar is r i Spreek ik van onzen Jubilaris Als Goudsche kaars is hij begonnen Hii hield loen zeer secuur de kas En door zijn handen in en tonnen Tol t Maart van 2 was Men zocht en vond een Secretaris En wel in onzen Jubilaris Gij weet waarvan Of moet k het Ö el van de Goudsche Ka Vee l a Die iunciie verder uit Ie le öen Laat ik hier nu maar liever na Maar dat die baan hem heel niel raar is Toont dadelijk de Jubilaris Eerst bood één kamer deze Kamer Voldoende ruimte doch al öauw sWerd met een klop van Praeses kamer GezeOd dat men verhuizen zou En uit t kantoor bi den notaris Vertrok de nijvre Jubilaris ban Oaat de K v K hier firoeien V n Schoonhoven tol Zwammerdam V n Wes naar Oost ziet men haar bloeien Het was een ze en dal zij kwam En daar zij 25 jaar is Is Hogedorn de Jubilaris Och zit je eenmaal in zoo n schuitje Dan komt er zoo van Hes bi Je doet in meenden zak een du e Bewijst althans de Jubilaris Raar heeft Ter ouw ni t op ekeken Toen onze feest lin op 1 stadhu S Ook no6 een aanwinst is gebleken msn verdere functies noO incluis Vn of hij no6 maar deriij aar IS Verzet hij werk de Jubilaris Naast al zijn officieele banenIs hl ook gaarne no acteur Of weet hij tactvol te vermanen Als een volleerde regisseur En t allerbeste commentaar is Pas die revue I Niet Jubilaris Colleöas vrienden lal van menschen Ook buiten onze piipenstad offreerden umaniem Ijun wenschen Voor heel zijn verder levenspad En allen zeiden hem Al wil hij t niet de Jubilaris Hii is als Goudsche Kaars begonnen Als kaars h eft hij zijn werk vernchl Werd spoedig al aan glans gewonnen Mn qlraali hii overal ziin licht En daar deez meenin openbaar is Lang leve onze Jubilaris 11 Weeriverw chtlng medegedeeld door K N M I tot morgenavond Wordt verwacht I Langs de Waddenkust tijd bracht overigens mat wind tusichen O en Ï UZwaar bewolkt plaaU eenlge sneeuw of regen temp overdag om het vriespunt t Wat is er In Gouda t doanl Reunie Vrijdag t m Woensdag rhau i Theater Vrijdag t m Woensdag Hals over Kop Woensdag 6 Maart 7 30 uur Concordia Zeemans Thuiskomst Idem 8 u Beursklok Ned Reisvereeniging 40 larig bestaan Spr H I Stuveh Glorie I van Nederland o Idem 7 u Reunie bovenzaal Ds Borger De mcnsch van vandaag Woenidag 6 Maart 7 30 uur Veemarkt Restaurant Ned Herv M ies Vereen gl g op Geref Grondsl Ruth I6de jaarver Wl nsdag idem 7 30 uur Ned G f Gem Turfmarkt 54 Ds Joh van Welzen Donderdag 7 Maart 8 uur Reunie VolksunWemUit Slmon Vestdijk draagt voor uit eigen werk Idem 7 30 uur Nieuwen Schouwburgj Gymn en Athletiek Vereeniging Excelsior eugduitvoering Overgeplaatst naar Noordw k I De voormalige commandant van de gezagsU troe nTe Gouda kapitein l C HemsbergeiJH bwoemd tot compagniescommandant dery G T te Noordwljk TWEEDE KAMER 8 Vergadering van Dinsdag 5 Maart Melk in flcsschen De minister van Financiën heeft n de gistermiddag gehouden vergadering medegedeeld w denXaTvLTate 1 SreileT De heer K enhorst r k verzocht veer ATrÜn resollt voor de behandeling van w Hnn n Met dit vootstel werd niet accford gegaan Zonder hoofdelijke stemming werd het wetsontwerp bepalingen tot a nTu llng van het voed elvoorzieningsbeslult en het organisatiebesluit voedselvoorziening LrerMSolt deelde mede dat d rrirmr e=S J de melk zal hierdoor goedkooper zijn Staging bankbiljettcnomloop N N De weekbalan van de Nederl Bank van de afgeioopen week ateeg weer met bijna 80 nsilUoen golden Er ia than voor meer dan twee mUlivd Q golden aan bankbiljetten In omloop c3 C3 aKC3 a H= K = = In Mei 1940 waa voor 1 2 milliard iacircolatie lAVA TÏIDENS DE Op de 3 grootboekrekening ia voor Nutsspaarbank Gedurende de maand Febr zijn ingelegd ucaurcnui i ndc bedragen JAPANSCHE BEZETTING 7 De toestanaen n m f r jp op Java staan bij ve en Og volop in de hplan stellinc Ten einde ook op dit terrein van vo orlichting te dienen zal d Retreeringsvoorlichtingsdienst U p woSdag 13 Maart a s te Gouda een bHeenkomst beleggen waarop de heer m K F J Verboeket adjunct directeur van den Regeeringsvoorlichtingsd enst te Batavia een J J s de japansche BezeS D bije ntmst he ft laats fn de groote zaal van het café restaurant De eursklok Markt en vangt om 8 vo oTbesturen en leden van vereeniginuur kosteloos bewijzen van toegang ver te Gouda uUvreMnghöoït t geven terwijlz ondag 529 posten 13 917 7 ïunmeS werking in de diensten z J Bijgeschreven rente J 1 ± n staan onder leiding van a 414 010 03 De toestanden in Indië en speciaal die Wijziging van de kieswet de fy t Mi vPiPn noQT volop in de p jj j iale wet en de gemeentewet f 414 010 03 f 776 891 24 f 362 881 21 In hét Staatsblad van gisteren is opgenomen de wet van 1 Maart 1946 totaanvulling en wi ziging van de kieswet de provinciale ei de gemeentewe alsmede bijzondere voorzieningen mf toog op de in 1946 te houden verkiezingen f 10 913 3 51 60 Aanvragen extra Textielgocderen f I0 =i50 470 39 I den loop der maand Februari z n 376 euwe l Zlél l boekles oP TafS aa S zooïat aan het einde der Üni Fetuarl 22 753 boekjes in omloop waren Antwoord op de Ingediende aanvragen kan worden gehaald aan den Distrlbut edienst loket 11 Peperstraat door hen wier bew s van aanvrage het nummer draagt tusschen 33360 en 33702 op Donderdag 7 Maart tusschen 9 30 en 12 uur en 2 en 3 30 uur