Groot Gouda, woensdag 6 maart 1946

Hervorminö van het onderwijs Hoe kan er vernieuwd worden met de kinderen vertrouwelijk om te gaan In de luisterscholen zitten de kinderen teveel stil terwijl zij meer felf zouden moeten doen Daltonscholen geven de kinderen speciale taken Toch moet het gemeenschappelijk luisteren niet geheel verbannen worden ook luisteren moet geleerd worden maar de oefeningen kunnen practisch gemaakt worden Volgens spreekster wordt aan handenarbeid te veel waarde toegekend Menmoet echter ook niet te veel parate kennis eischen die uit het hoofd geleerd w Drdt maar leeren hoe een kwestie bestudeerd moet worden Grammatica entheorie zijn middelen maar geen doel Ook dit gaat makkelijker bij kleine klassen Cultureele vorming en kunstgevoel zijnaan te kweeken door excursies concertbezoek lichtbeelden e d Ook hier geldt dat de kinderen het genotene moeten verwerken Zij moeten van te voren voorbereid worden en later het gebodene becritiseeren Er moet getoond worden dat een film als Hendrik V belangrijker is dan woordenrijtjes leeren Het te veel aan huiswerk is dikwijls slechts schijnbaar Kinderen moeten leeren dat niet de lange duur maar de intensiteit van de studie beslissend is Heeft ieder kind een eigen taak dan zullen zij er Op de Maandagavond gehouden kaderbespreking van de Ned Volksbeweging èprak Mevr Dr M Helbers Molt over de hernieuwing van het onderwijs waarbij zij begon met te constateeren dat t systeem van onderwijs voortdurend moet worden aangepast bij de sociale en ideologische verschuivingen maar dat van een werkelijke aanpassing veelal geen sprake is Veel leerkrachten zijn conservatief en huiverig voor veranderingen omdat het onmogelijk is de gevolgen te overzien Men is de laatste jaren echter de periode van kennisaanbidding te boven Niemand aanvaardt meer het idee dat weten gelijk is aan kunnen waarop het schooliysteem nog gebaseerd is Met name het Gymnasium is in de zucht om met de H B S te concurreeren toen deze toegang tot de universiteit ging verleenen veel te zwaar geworden in zijn eischen terwijl het in zijn taak cultureele vorming te kort schiet De lagere school zit met veel te groote klassen dankzij de bezuiniging Thans neemt men bij de vernieuwingsplannen een geheel ander standpunt in dan voor den oorlog aldus spreeksterToen gold het vrijheidsstreven terwijl men nu naast recht op een plezierige opleiding ook het recht op n opleiding die bekwaam maakt voor de maatschappijheeft gesteld Een buitenlandsch systeem kunnen wij niet zoomaar overnemen Totale verandering is ook technisch onmogelijk Men kan oude onderwijzers niet in één slag veranderen Er zal vrijheid gelaten moeten worden aan de leerkrachten Op Montessori en Daltonscholen en de Werkplaats van Kees Boeken wordt reeds geëxperimenteerd menteerdmet een mode ne vorm van onderwijs dat echter geheel afhankelijk is van de leidende personen Ook de kinderen klampen zich meestal vast aan dat waaraan zij gewend zijn zoodat experimenteeren met groote voorzichtigheid zal moeten geschieden Vooral in dezen tijd hebben de kinderen in de eerste plaats rust noodig op school met een gedwongen rust maar rust in de oudè rs vinden veelal dat hun kinderen met werk overladen vorden en geen tijd voor zich zelf overhouden onderwijzers noemen de jeugd verwilderd Daartusschen moet een middenweg gevonden worden Er zijn grieven die onderwijzers en ouders gemeen hebben te groote klassen eigenlijk de kernfout de schoen zijn luisterscholen en moeten doescholen zijnde vakken zijn te theorethisch en in tellectualistisch geen ontwikkeling van kunstgevoel of cultureele vorming te veel huiswerk en het bevorderd worden per klas De grieven belicht Mevr Helbers Molt ging deze punten na en constateerde dat vooral de te groote klassen het onmogelijk maakten DE TAALZEEF 4 UIT PEN OMTREK WADDINXVEEN Ons volk heeft intusschen het spel der vrederechtspraak direct voorzien maar intusschen heeft Carp het Nederlandsche volk gekrenkt in een zijner kostbaarste geestelijke bezittingen Mr Zaayer schrikt ervoor terug tegen Carp de doodstraf te eischen In de eerste plaats is de Nederlandsche rechter hier partij en past een zekere terughoudendheid om verzwaring van straf door het gelden maken van sentimenten uit te slüi ten Maar vergeten mag ook met worden dat ons hoogste rechtscollege de Hooge Raad zonder blikken of blozen deze menschen in de gelegenheid stelde hun werkzaamheid uit te oefenen Daarom vraagtspr levenslange gevangenisstraf tytn lange ontzegging van het recht als amDtenaar werkzaam te zijn en ontzetting uude kiesrechten Na zijn verdediging heeft dr Carp zen nog het woord gevoerd Hij zeide een weg van veel verdriet te zijn gegaan In jui 1940 trad hij toe als lid der N b B uit overtuiging dat de ontwikkehng der samenleving den vorm zou gaan aannemen van een socialistischen gemeenschap Daarbij meende hij dat tegenover het internationale socialisme een socialisme op nationale basis moest komen Terugkeer van het Koningshuis achtte hij uiterst gewenscht Vergadering van de Partij van den Arbeid Maandag sprak de heer Evert Vermeer lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor de Partij van dtn Arbeid Spr wees erop dat men de vorming van de Partij van den Arbeid moest zien in het kader van de ontwikkeling van de groote politieke stroomingen welke in den oorlog een sterke wijziging hebben ondergaan Hij besprak zeer duidelijk het Indonesische vraagstuk en toonde aan dat de regeering had te kiezen tusschen bloedvergieten of onderhandelen De regeering heeft den juisten weg gekozen onderhandelen Het Indonesische probleem staat niet op zichzelf Over de geheele wereld vragen de volken dia onder een koloninal bewind leven vrl held en zelfstandigheid Spr behandelde vervolgens de ontwikkeling der pohtieke situatie in Nederland i de vorBing van de Partij de samenwerking tusichen de A R en C H U de naamsverandering van de R K S P in K V P en de antilheiegedachte Hij besprak vervolgens de belangrijke maatregelen welke de Ned Regeering heeft genomen geldsaneering waaronder de opheffing van het bankgeheim en desocialisatie van de Ned Bank de ordenlngs aatfcgelen van minister Vos alsmede de maatregelen ten behoeve van hen die In zorg verkeeren t w de overbrugglngs ultkeerlng de voorbereiding van een algcmecne volksverzekering Spr wees vervolgens nog op de groote geestelijke achteruitgang vooral van de Jeugd Kerk partijen en dergelijke hebben hier eca groote taak De regeering heeft de plicht te voorkomen dat de jeugd geen uitzicht meer heeft op toekomst Het geheel was een dringend betoog zich achter de regeering te scharen en lid te worden van de Partij van den Arbeid Na afloop van de vergadering gaven zich tien leden op DAMRUBRIER Red H Tenwolde U kunt nu beginnen mede te doen Na 10 inzendingen wordt Uw balans opgemaakt Qroot Gouda looft m e klasse 2 geldprijzen uit Opgave No 4 thuisdammers At H T Zwart 4 11 13 18 21 23 Wit 15 24 29 32 34 43 48 Wit zet en wint Opgave No 4 Clubdammers beginners At H T Zwart 11 14 16 18 19 23 25 Wit 28 30 32 34 38 39 42 44 50 Wit zet en wint Hier volgt nogmaals opg no 1 welke foutief opgegeven bleek At H T Zwart 3 7 8 12 18 22 Wit 24 25 27 31 33 36 38 39 42 44 48 Zwart speelde 17 21 en wit zet en haalt daiii Opgave No 4 Clubdantmers gevorderden At H T Zwart 3 6 8 14 17 19 21 23 24 26 29 Wit 25 28 30 3 1 33 35 37 40 42 44 47 49 In dezen vtrflen stand voert wit een duol elslag uit en wint Oplossineen tot 14 d na plaatsing iM j Bureau Ofoot Oouda Markt 67 Oou Linker bovenhoek vermelden DammbneK Voox pers antw postzegel insluiten Een vorige maal hadden we het overhet slappe Germanisme liggen We hebben nog zoo n fraaie erfenis n l het eindeloos herhaalde inzetten en zich inzetten Het klinkt wel wat fermer dan liggen maar is toch onnoodig en zelfs ontoelaatbaar + Evenals het vroeger besproken distancieeren is het voortgekomen uit de oorloesbuUetins De Waffen S S werd ingezet en een goede N S B er zette zich invoor het vaderland nieuwe troepen werden dagelijks aan dit of dat front ingezet Wii zeiden vroeger de troepen wordenin het veld gebracht en een rechtgeaard persoon geeft siijn beste krachten voor het vaderland Maar wat lezen we nu Een Roode Kruis ploeg wordt ingezet voor hulpver leening in geteisterde gebieden padvin ders worden ingezet voor een kleerenmzameling enz enz Waarom met worden gebruikt of er wordt gebruik gemaakt van de hulp van Waarom moeten we met alle geweld die onuitstaanbare taal waar we ons vijf oorlogsjaren aan geërgerd hebben blijven hooren Meestal zal de oorzaak een gedachtenloos napraten zijn Maar wat te zeggen van de redactie van het nieuwe literaire tijdschrift Het Woord die in haar programma schrijft poëzie waarbij de dichter zich inzet met al het vuur m hem aatiwezig Lees zich geeft Dit is een alzeer ongelukkig begin dat on van h tdichterwoord niet veel goeds kan doenvernachten Loop der bevolking Blijkens de voorlooplge gegevens bedraagt het aantal Inwoners per 1 Januari j l in deze gemeente 8091 te weten 4045 mannen en 4d37 vrou KB Du beteekent dat In het afgeloopen Jaar de bevolking met 200 personen Is afgenomen hoewel het aantal geBoorten dit Jaar hooger was dan voorgaande Jaren te weten 191 Het het aantal vertrokken personen Is echter ook In vergelijking met andere jaren oneven redlg hoog Er werden niet minder dan 606 perfonen afgevoerd terwijl er slechts 295 nieuwe bewoner in het bevolkingsregister werden opgenomen Vooral het groote aantal evacué s dat naar hun woonplaats terugkeerde Is hiervan een beduidende factor Hoewel la deze gemeente gemiddeld 65 personen overleden bedroeg dit aantal zoowel m 1944 als m 1945 80 Drankwet 31 bddvÉt n B n W la aaa den heer SL Bwtclwwrtte te Rattcr4aai CMitlaehouder M 4e H V trwi Dviihefaaw albkr eo vm h mev l dc Dt mi weiflerd op grmid dat bet maxiaom aaaUl te wfIceaea vctIovcb is bceelkt WADDINXVEEN Aansddiag vreemdelinge Ingevolge de voorschriften van het Dep van Justitie moeten alle personen die op i Mei 1945 de Duitsche nationaliteit bezaten t zonder nationaliteit waren doch tevoren de Duitsche of Oostenrijksche nationaliteit bezeten hebben en de uit hen geboren nakomellnöen die de Nederlandsche nationaliteit niet bezitten vóór 15 Maart a s ter gemeente secretarie een schriftelijk verzoek indienen om een vergunning tot tijdelijk voortgezet verblijf in Neder and Zij die voor of op dien datum geen verzoekschrift hebben ingediend zullen te zijner tijd zonder meer uit Nederland worden verwijderd meestal ook in hun vrijen tijd aan werken Geestelijk minderwaardigen met weinig liefhebberij zullen er echter altijd bestaan In Engeland en Amerika gaat men niet over per klas maar per vak Dat vereischt handigheid bij het maken van de lesroosters In de vakken waarin zij goed zijn kunnen de kinderen doorgaan en wordendus gespaard voor het troostelooze omalles te moeten overdoen wanneer voor een paar hoofdvakken onvoldoendes zijn gegeven Als men dit combineert met het facultatief stelen van bepaalde vaKKcn e de kinderen op een bepaalden leeft id psychotechnisch laat testen voor welke vakken zij geschikt zijn dan is er vee gewonnen 4 Anton van Duinkerken over de nieuwe Nederlandsche poëile Maandagavond hield Anton van Duinkerken Nederlandsch hoogleeraar dichter en criticus in de Vlaamsche Club te Brussel een lezing over de nieuwe Nederlandsche poëzie De rede van Anton van Duinkerken werd door het talrijke pubüek langdurig toegejuicht Onder de aanVvezigen werden opgemerkt de heeren Van Berghof perschef van de Nederlandsche Ambassade de Nederlandsche letterkundigen Top Naeff Donkersloot Schotman Keuls en verder vele Vlaamsche vooraanstaande personaliteiten Orde en regel dienen echter steeds te worden gevolgd De leidende persoon ijkheid van de leerkracht dient de teugels strak in handen te houden Er is dm echter een mooie taak weggeleg l voor het ondeiwijzend personeel dat da wel beter betaald mag worden dan tegenwoordig Bezuiniging op t onderwijs is funest en zal zich wreken aldus spreekster Tenslotte stelde mevr Helbers Moit voor om als N V B aan de wethoudster van onderwijs te verzoeken dat r Gouda het onderwijzend personeel gestiiiri eerd wordt om nieuwe wegen te bewandelen en dat een herscholingscursus oor b lang ellende leerkrachten om de nieuwe methodes te leeren zal worden gegeven Ook de overgang per vak wilde spreekster aan de wethoudster voorstellen Na een geanimeerd debat werd deavond gesloten Dc vrcdcsrcchtcr voor zijn rechters 20 jaar voor Prof Carp geëischt In bezettingstijd is Nederland gezegend geweest met n zoogenaamd vredegerechtshof De rechterlijke macht in Nederland moest worden ingeschakeld in de pogingen het nationaal socialisme hier ingang te doen vinden De uitspraken waren vaak in de wonderlijkste philosophische beschouwingen vervat en verrieden het auteurschap van den president van dit gezelschap dr J H Carp Deze had zich dan nu voor zijn daden te verantwoorden Hem was ten laste gelegd dat hij de geestelijke ontwikkeling in Nederland in nationaal socialistischen zin heeft bevorderd door middel van de rechtspraak waarbij een nieuw besef van recht en onrecht moest worden gewekt De publieke belangstelling voor deze zaak was matig De President van het Hof mr Van Berckel vroeg den verdachte of hij toegaf dat Nederland in oorlog was met Duitschland Verdachte gaf dit niet toe De President vroeg of verdachte niet kon toegeven dat het Nederlandsche na tionaalsocialisme Duitschland gesteund heeft door het afstaan van vrijwilligers Ook dit gaf hij niet toe Het ging hier om den strijd tegen Rusland Wel heeft de N S B zich zoovepl mogelijk versterkt maar de bedoeling daarvan was een zoo groot mogelijk tegenwicht te vormen tegen de Duitsche macht in Nederland Voorts zet verdachte uiteen dat hij weliswaar medegewerkt heeft aan de opstelling van een nieuwe grondwet maar dat hij dit alles gedaan heeft uit studieoverwegingen te zamen met mr Schrieke Wel achtte hij een regentschap van Mussert gewenscht om tegenover de Duitsche bezettingsoverl eid een Nederlandsch politiek gezag te stellen Als getuige a décharge werd gehoord de heer Smink prediker van de Haagsche stadszending Hij verklaart dat hij vefl illegaal werk deed Daar de heer Carp slechts enkele huizen van getuige ff woont moest hij geweten hebben dat er vergaderingen van illegalen bij getuige thuis gehouden werden Eind 1944 kreeg getuige een boodschap van mevr Carp dat getuige gearresteerd zou worden Mevrouw Cajp deed dit naar verklaard werd op last van haar man Hierna is het woord aan den Procureurgeneraal mr Zaayer Hij noemde deze zaak de eerste van een nieuwe reeks ernstige gevallen die het Hof ter behandeling krijgt Spr wijst er op dat de verdachte verscheidene functies in de N S B bekleedde O a was hij hoofd van de afdeeling bestuurzaken en hoofd van de secretarie van staat Het gaat hier niet om een van de kopstukken der N S B maar een man van de studeerkamer Het schandelijkste was wel dat men de justitie verlaagde tot een propaganda instrument tegen het Nederlandsche volk Een belaitgr ke smet biüft lüer op den Hoogen Raad rusten De Hooge Raad heeft deze meaaehen beledigd en dus toefelaten ea fke td Het coU toonde daari een Msari a 0 norc n laoed l sM ae ntt u3UWi S8£tsx Sfëa£feiSXa wASiËl ói m a i ëis hn i y