Groot Gouda, woensdag 6 maart 1946

Brammetie Flapoor en n vrienden Oe Aponturen vmn BADIOPROGRAMMA VAN HEDENAVOND HILVERSUM I 301 m wrRV iSOOQram muziek 18 15 Eng les T r hppinners 18 30 üram muziek So S Nieuws 19 15 DepartemenfaVe u izending 19 30 Progr voor de Ned riuikrachten 20 00 Nieuws Sv 20 05 Bel canto 21 00 Mr df F R lonker Enkele vragen over wel 24 00 Sluiting doorG Tb Rotmaa Meat and Kidney pudding een volwaardig vleeschproduct HILVERSUM H 415 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 Joop de uur en Tbny Schifferstein op 2 vleugels 18 1 J Het rijk overzee P Korthuys ue tbarsting van de Vuurberg 18j45 Johan Jong orgel Henk Dorel ng 19 15 Lezing V h Wetensch Bur der S D A P oïer de Dr H B Wiardi Beckman VPRü 19 30 Het intern Vrijz Prot door Dr W R M Noordhoff 20 00 Nieuws 20 05 Departementale uitzending VARA 20 20 Residentie orkest o l v Jean ofardlno m m v To v d Sluis sopraa 91 Als de ent € m de lucht zir ue èvïevd maand 22 00 Metropole orkest o IV Dolf v d Linden 22 40 GraSoonmuziek 22 45 Geestelnk leven Beschut de schatten door Ds A l BrSr 23 00 Nieuws 23 15 Pop avondklanken 24 00 Sluiting De geringe productie van vleesch in eigen land is oorzaak dat voor het vleeschrantsoen in ruime mate uit de voorraden vleesch in blik moet worden geput Tot deze voorraden blikvleesch behooren ook partijen Meat and Kidney pudding In tegenstelling met bewciingen uit slagerskringen volgens hem dit product te weinig vleesch bevat wordt thans van bevoegde zijde medegedeeld dat Meat and Kidney pudding een volkomen volwaardig vleeschproduct is met volgens officieele analyse van den keunnlsdienst van waren 85 a 909 r vleesch en vleeschbestanddeelen waartoe ook de pudding bijdraagt Voor f ll j 98 Om zich de tijd wat te korten en meteen nog wat te verdienen werden de ïiorstellingen ook aan boord voortgezet Zr de oefening werden ze steeds handiger Op zekere dag maakten ze weer 07 Tom had van den Afrikareiziger Mr Habberton een Prachtig gestreept costuum gekregen waarop hij zo trots w s a s n pauw Nu het stond hem dan ook prachtig zoals je hierboven zien kunt r ±A fhnic onkiiken als ze hen Meat and Kidney puddmg dat 465 ginhoud heeft zijn vier vleeschbonnen noodig en gelet op den uitslag van de analyse heeft de minister van Landbouw Visscherij en Voedse voorzieftmg geen aanleiding gevonden wijzigmg te brengen In de z g bonwaarde van tiet product dat zoo gelijkmatig mogelijk over het geheele land zal worden verdeeld Minister Vos terug in Nederland D chtig zoals ie hierboven zien kunt J f 7htiirieVnTe to7en tot grote De Minister van Handel en Nijverheid Z E Ir H Vos is gistermorgen per boot weer in ons land gearriveerd Zeer binnenkort hoopt hi mededeelingen te publiceeren over zijn bevindingen in Amerika afzö uden ze t uis opkijken als ze hem e P acht ge leve zo zagen verschijnen Maar zover ver a g was het nog lang met Dat zou nog een waakten ziJ uit dien toestand De gevangenen waren in het algemeen gedwee en bereid om de bruggen wegen en welke zij tevoren hadden vermeld te her Ser wordt uit Makassar bericht dat itv het bei Eland van centraal Ce ebes ten Westen vin Masamba waar de onrust voortduurt extremisten vijf bruggen hebbed vernield Op 3 Maart heeft een patrouille welke naar deze streek gezonden was een bende Pemoeda s ontmoet 1 de toen ontstane botsing zijn 7 Pemoe3a sTedood Bij Watampone is een geSeime Japansche bergplaats van vuurwapenen lin munitie gevonden NIEUWS IN HET KORT De Britsche minliter voor de voedselvoorzlening Sir Ben Smith ü gistermorgen per SSifl aar de Vereenlgde Staten vertrokïen om te Washington besprekingen te voeren over het tarwetekort in Engeland I Veldmaarschalk Montgomery heeft Dinsdag tijdens een vergadering r lkej oor heTmee rendeel van de Ifd van he Britsche kabinet werd bijgewoond een verslag gegeve over de voedselporitle in Duitschland Nauwelijks 1 pet van de 5000 Poolscbe vluchtelingen in Britsch Indie jP teruakeeren de meesten wenschen rich In Snada of Australië te vestigen aldus de olv voorxitter van de commissie voor de vÉKÓ fóiog van Poolsche vluchtelingen Ongeveer 40 000 onderwUïers in de provincie Bombay ilJn gisteren ia staking Lgaan nadat zij een verhoofling van salarU en duurtetoeslag geëischt hadden SSuRO OVER RUSLAND poosje duren 1 IV r waarschijnlijk niemand hen In het Westminster college lieeft Win h jn Visch naar Engeland worden Wil een uuuug vv w e S ïar3reengrv o t zoo besloot Churchill de verborgen kracht van het Britsche Rijk en Gemeenebest onderschatten ston Churchill gisteren een de uitge Uasüg vali voorkomen worden X hM perst sedert het uitbreken vanP Hij zeide dat oorlogen met voor vv Eldzakelijk schol en tong naar Enge wSeT r aanvoer hel toelaat zullen SV oerrSra T a n l S kg per week toegestaan Premières Buitenlandsche films n mipres van de laatste weken in de lrSrSe b iikt dat regelmatig nieuwe buitenlandsche lms o J r N p ïï eregt zijdrda bedrijf erin geslaagd is om in totaa de rechtln van 273 Ims voor ons ïirmTSen gVio t 69 Frankrijk 55 Rtjland D énSren L Tof mogelijkhdf nieT uitgesloten datdit quS nog eenige uitbreidmg onde gaat Evenals d t voor den oorlog he g val was komen OPk tjans wee dingsgewMs genomen de meeste de Ver Staten van Amerika Gerooide fabrieksihstallatie van Philips komt terug Met medewerking van het issan sKia lS as sir afai Sni isr Philips teruggevoerd Deze insTstaat uit ongeveer 1200 machines ingebruik waren bijeen fabrek Minden gelegen df Sand in de buurt bezette zone van Duitscmana m u van Hannover NIEUWE SCHOENENBONNEN MET INGANG VAN 1 APRIL Voor het eerst sedet een part P den kunnen worden en de wSeldveillgheidsorganisatie met m aaneen zou kulinen stijgen zonder een b oehpHüUp vereengng van de bngeiscnï ètnde v kel d w z een bij zonder nauw contact tusschen het Britsche WJk gêm enschappehiW gebruik an alle vtoen luchtmachtbases der beide landen over in internationale gewapende mach e voorzien Mijn voorstel is de mog heden te verzoeken een bepaad a eskaders vUeguigen in dienst ie van de Wereldorganisatie immers TIS e rg root bewo ndering voorIk heb een grom het dappere f Sen maarschalk Sta vriend m F Xiifeld ook in lin In Engeland en ongew Jte Amerika heerscht sympathie en g trouwen jege d vf en v en IS men vastbesloten u heden en tegenslagen te ver een blijvende vnedschap te vesugc Communistische invloed in Oost Earopa De communistische partijen die J an weinig beteekems waren mvan OostEuropa hebben ten en macht gekregen die jer cetalssterkte uitsteekt ve S T SSenScht eTpcilïtiein bijna al d e landen heer reg me en met 2 fe ware democraSlowakije bestaat er geen wae tie üewag ma ojnmunis druk op Turk je en van de c j tische beinv ceding der Sowje zone n DuitbChland ve v de uitgezonderd in het Britsche 1 t Hs ïf iiide s rrtSmeSTtdJging en gevaar ToorTe christelijke chavmg Ik geloof niet dat de b l oorlog wiU Zij ver erkte uitbreiding f macht en leerstellingen vanvan haar macni en vrienden hetgeen Ik van onze Russisch he INDIË Het Japansche geld door Nederlandsch lndisch geld vervangen Bij proclamatie van t ge era ÏSe iXUdIsche geld in N dfland die formeel ingevoerd i de gulden Het Rapwi kamp Struyswijk door Indonesiërs aangevallen BUITENLAND Hpt nfficieele communiqué van heden hee rb Sgen aaHdar Rapw Franco waarschuwt Amerika Naar verluidt heeft de Spaansche receering in een Zondag j l door den Soaanschen ambassadeur aan het Dep v Buitenlandsche Zaken te Washington aangeboden nota de regeering yan de Ver Staten gewaarschuwd z ch met in hpanje s binnenlandsche aangelegenheden te oTnota voegt er aan toe dat alle ver rïSa onï3p ps Sreci dêf a S a e a en Een i aS s7eS 9S ro Stand van ongeveer 100 ndonesit nioet daarbij werd n 1 man ged irgelreTd ie zuiverin sactie van giïren nog een man verloren werd Een tweede Java in Perzië Z f kunnen d enen tot net upia ci nStionaie gevoelens van het Sj aansche ïolk en dat de Spaansche regeering deze afwijzende houding deelt De Egyptische eischen Het Egyptische parlement heeft besloten een uit vertegenwoordigers van alle partijen SestaandI delegatie te vormen Sm onmiddellijk met de Britsche regeenng in onderhandeling te treden De Eevptische eerste minister Sidky Pasfa verklaarde ik heb de Britsche regèering verzocht haar troepen onmidS uft Egypte en den Soedan te doeo AU Mn kousche bladen publiceeren n tot het oprakelen van de u t n Tass uit New York waarin JJJ j gvoelens van het Sj bericht van l ass uuj g h a r x iche ree tr Het Centraal Distributiekantoor deelt ie h nln TgfM worden g r pnJïlen worden uitrekTSen Tn ededeelin r Sband hiermede zullen de thans in omloop zijnde schoenenbonnen na 6 Maart a s hun g d ghe d verliezen zullen nog toj en met aa a e tegen uitgereikt f igëvaT plaats nieuwe zal m geen enkele geva v kunnen hebben Men dient dus op oude bonnen zoo fpoedig mogel ik sen nen te koopen Slechts wanneer de na delaar geen passende schoenen m v taad heeft zal f J jeveren die schoenhandelaar m en waarop een ontvangstbewijs zal a g van vermeld moeten zijn aam en adres va den klant en handelaar a medeJeMn schrijvingsnununer van aarsigci bij het Rijksbureau vQor huiden en eae de soort en mnat der scho ne f datu van afgifte De levering der schoenen w in dat geval pl t3 hebbett zoodra de kaneel d sehoewa besteld en ont vangen heeft De onlusten op Celebes Uit betrouwbare bro ZL ïnlSd S Ê oSapte a a nnen Saka a M o o en S Sd tro See dt o S verf eu a e vluchtelingen De bevolking van Ceylon hebben aan de Nederlandsche kampen in Kandy een gift van 2750 rupee s gezonden om den Nederlandschen vluchtelingen eemgen w van onze Russische grienden ff den Voor ae geen ik van onze rv hei l L e nier m j inwoners bondgenooten tijdens den Ü de ord herste jen weet Ik dat er n ged o d H T n aevlucht terwijl hun en P vo = rnXS Eéiarefrrb rlvi7i= i e eer van de 7 c e iX van aanzlndTge w n Het S J volgend geiien weet iic aai c g r Z i ef in brand gestoken zoozeer bewonderen als kracni niets is waarvoor zin f i Jff De je ben dan voor J JtJ 7enJicht is derleerstelhng van mach seveji westersche ScrSTïiiiven r t waren Pg eepr n rZo dra zij ggvof s sr ont