Groot Gouda, woensdag 6 maart 1946

hebben aan een betere voorlichting in zonderheid omtrent hetgeen er over he is beslist of nog zal worden beslist Zoo zijn zij ook in het onzekere over hun bezoldiging zij vreezen met een aalmoes te worden afgescheept Overigens hebben zij aan gevechtswaarde heel wal ingeboet Tenslotte wenschen zij dat ons moederland ondubbelzinnig onomwonden en daadwerkelijk blijk geeft teerkennen dat ook wij nog meetellen als burgers van het Koninkrijk 4er Nederlanden OFFICIEELE PUBLICATIE Extra zeep voor artsen enz ca voor hen die vnilen arbeid verrichten Het C D K deelt mede dat practtsecrtndc artsen tandartsen tandheelkundigen veeartsen enz rp plaatselijk nader te bcpalti dagen bi de distributiediensten aanvragen om extra rantsoenen zeep kunnen indienea voor de 4e Se en 6e periode 1946 17 Maart t m 8 Juni Personen die vullen arbeid verrichten ontvangen voor de 4e 5c en 6e periode 1946 twee rantsoenen inplaats van een rantsoen huiihoudzeep Se distributie van rqwielbanden De Dlr van het Rljksbur rubber maakt aan grossiers en kleinhandelaren in rywicU banden bekend dat in verband met de 8rie distributie van rl wielbanden door de disiributiediensten aan daarvoor in aaomerklng komende verbruikers rljwielbandeDbonBen zullen worden uitgegeven van I t n20Murt a s In aansluiting hieraan zijn voor grossiers resp kleinhandelaren data vastgesteld binoco welke zl de ontvangen bonnen moeten li leveren en wel ali volgt Inlevering bonnen door verbruikerslrf klelfthandelaren uiterlijk t m 22 Maart Inlevering bonnen door kleinhandelaren bi g ossiers uiterlijk t va 25 Maart Verzending van bonnen door grossiers rechtstreeks aan de bandenfabrieken of haar fill alen uiterlijk op 26 Maart De grossiers resp kleinhandelaren wordcJ er met nadruk op gewezen dat zij de opgegeven data strikt in acht dienen te nemen aangezien anders het gevaar bestaat dat de bonnen hun geldigheid verliezen waarvan de verbruikers de dupe zouden worden D kleinhandelaren dienen de bonnen zoo spoedig mogelijk naarmate zij bl hen worden Ingeleverd bi de grossiers in te leveren en niet te wachten tot den laatsten dag De grossiers dienen voor zoover zij niet uit eigen voorraad kunnen leveren de ontvangen bonnen zoo spoedig mogelijk aan de bandenfabrieken of haar filialen In te zenden en hiermede nW te wachten tot den slultlngsdatutn DE AAN SJAHRIR VERSTREKTE OPDRACHT Hieronder volgt de volledige tekst van de vijf punten teHende opdracht die Sjahrir van het Centraal Nationaal Comité heeft gekregen a de onderhamtelhtgen moeten worden gevoerd op den grondslag van erkenning van de republiek b er moeten voort ereidingen voor de verdediging van de Indonesische republiek getroHen worden op het stuk van defensie economie en sociale zaken c een democratische grondslag voor het centrale en het provinciale bestuur zal worden gevestigd d ontwikkeling van een zoo groot mogelijke productie en van een billijke distributie van voedsel en kleeding e onontbeerlijke ondernemingen en industrieën moeten onder het toezicht van de regeering worden gebracht handelingen die hierover gevoerd zljf tusschen de Ambassades van Gr Brlttannlë en de Ver Staten en het ArgentljnKhe ministerie van buitenlandsche zaken Tevens bevonden zich aan boord 29 personen aan wie het verblgf in Argentinië wegens het plegen van splonnage ten gunste van de As mogendheden was ontzegd De Dulfschers zullen worden vervoerd naar Hamburg Groothandel in Luxe en Hnishondelijke artikelea vraagt op dit gebied ALLES TE KOOP AaDbicdlDfcn Ztórdag van 12 nor KEIZERSTRAAT 5 KOG EKKEIE PUIiTSEII ÏEBKRIIGBIiU r e REVUE 1945 7 op Donderdag 7 Maart in Concordia Westhaven Entree f 1 25 incl bel Aanvang 8 uur Kaarten verkr gbaar Onder de Boompjes 46 en zoovervoorradig aan de zaal ♦ Bal GEVRAAGD Magazijnljecliende in grossierderij van Chocolade en Suikeriverken Brieven onder no 1498 ADVERTENTlE tUREAU HOUTMAN Burgemeester Martensstraat 6 Gouda D V n tieS Één der mooiate fiiMa vaa het iaar zondcc wtu STELLA DALLAS met Barbara Stanwyck Vanaf Vritdag Toegang boven M Reunie Theater Gouda TE KOOP AANGEBODEH Oud Hollaadicht haard bandini i J Brievaa onder ao 4832 bareaa v B kookkachel g a n l ikd rf ♦ 7 paar werktchoeneii maat lO modern G C Uoftland Lli erbe t Gooda na 6 ur 33 Gramofooaplaten KlaMleke op 30cM platen WO Opera Operette iw tures enx leti voor llefhebberi van U inztek Bventneel ook J Mu C Kranendonk Mlin I Huleorgel lo t 6 Reg I b kit Gr em Pornuii KL kacJielt e e kacheltje Wouditraat 38 TE KOOP GEVRAAGD Da a tlkJo TER RUILING Spliatvnieuw da Mpyama tü Brl onder o 1935 bo DIVERSEN Zit aapk r ia t gebr ra l iitt Brieven onder no 4920 bx r U blbllotheek ALPHA U gtbrtlil D tacti a ii Corn de Jong Zn BOEKBINDERIJ Boschweg 62 Gouda Telefoon 371S GEVRAAGD NET MEISJE voor halve dagen Vrijdags den geheelen dag Adrrs BURG MARTENSSINGEL 29 Adverteert in Groot Goada Zwitserland en de sluiting der Spaansch Fransche grens In verband met de sluiting van de SpaanschFranachc gren 1 ook het transltoverkeer v n Spanje door Frankrijk naar Zwltierland worden stopgezet Verdediging van Goering begint a s Donderdag INDIE PERSCONFERENTIE VAN SJAHRIR Op de persconferentie welke Sjahrir gisteren op zijn 37sten verjaardag heeft President Lawrence heeft aangekondigd dat de verdediging van Hermann Goei Ing Donderdag a s zal beginnen gehouden heeft hij in hoofdzaak weer n beschouwing gegeven over den gang van zaken te Soerakarta Wat betreft het programma van vijf punten hetwelk ais basis van de politiek van zijn nieuwe kabinet zal dienen verklaarde hij dat hij binnen enkele dagen de namen van de leden van het nieuwe kabinet zal bekend maken en een formuleering zal geven van een politiek gebaseerd op het vijf punten programma die ons standpunt betreffende de voorstellen van de Nederlandsche regeering zal omvatten Sjahrir voegde er aan toe Intuschen is er geen bezwaar tegen n voorafgaande bespreking met v Mook voordat de politieke richtlijnen worden bekend gemaakt Hij legde er weer den nadruk op dat het onderhandelen over de Nederlandsche voorstellen nu geheel aan het nieuwe kabinet wordt overgelaten Dit kabinet z l kunnen optreden zonder ruggespraak met Soerakarta Op een vraag betreffende het te voeren beleid van het nieuwe kabinet ten aanzien van de geïnterneerden verklaarde Sjahnt Mijn persoonlijke meening is altijd geweest dat die geïnterneerden die mid denJava willen verlaten naar Batavia moeten worden overgebracht Ik denk dat dit standpunt in een verklaring van het nieuwe kabinet zal worden vastgelegd De T R I is bereid deze menschen over te brengen maar volgens mij kan dit op het oogenblik niet gebeuren zonder dat men op groote moeilijkheden zou stuiten Wat betreft het reeds eerder door Sjarifoedin bekend gemaakte standpunt waarbij alle mannelijke geïnterneerden op middenJava zouden worden vastgehouden verklaarde Sjahrir dat ook dit een aan § elegenheid was voor het nieuwe kabinet jahrir besloot met te zeggen dat in hetledental van het Centrale Nationale Comité n kleine wijziging was gekomen doordat de hoofdvertegenwoordigers van het Volksfront tot lid zijn gekozen Sjahrir stelt wapenstilstand voor Volgens de radio van New Delhi heeft de Indonesische minister president Soetan Sjahrir aan de pers medegedeeld dat het Indonesische kabinet een voorstel tot het sluiten van een wapenstilstand op Java in in geheel Nederlandsch Indië zal doen De eerste officieele Nederiandsche radio uitzending in Nederi lndië Naar wij vernemen zullen de eerste officieele Nederlandsche radio uitzendingen op 8 Maart den verjaardag van den val van Java van het radio station te Tjioemoeloewit bij Bandoeng uit aanvangen De golflengte zal 99 5 meter bedragen en de uitzendingen zullen in het begin vier uur per dag duren men zal deze in de geheele Archipel kunnen beluisteren Proef uitzendingen hebben reeds met succes plaats gehad en het is mogelijk dat ook andere golflengten in gebruik zullen worden gesteld Onder de documenten die Doenltz als bewijsstukken tracht te verkrijgen zijn geheime documenten van de Bntsche admiraliteit waarvan de verdediging beweert dat zij zouden aantoonen dat de admiraliteit aan alle Britsche koopvaardgschepen het bevel had gegeven onmiddellijk het vuur te openen op alle onderzeebooten die aan de oppervlakte kwamen ze te rammen en met dieptebonnen te bestoken De Britsche aanklager Mazwell Fyfe heeft onlangs medegedeeld dat de verdediger van Doenltz Kranzbuchler reeds verlof gekregen had naar Londen te gaan om de documenten bij de admiraliieit op zijn gemak te bestudeeren Britsche nota inzake Perzië overhandigd De Britsche zaakgclastifide te Moskou Frank Roberts heeft zooals in Londen is bekendgemaakt een nota van de Britsche regeerlng aan de Sowjct Russische regeering overhandigd In de nota wordt gewezen op de bepalingen van het drlemogendhedenverdrag welke betrekking hebben op het terugtrekken van geallieerde troepen uit Perzlc Ook wordt in de nota gevraagd wat de Sowjet Russlsche regeering beoogt met het blijven handhaven van troepen van het roode leger in sommige deelen van Perzië Voor 225 dollar naar Eoropa Openbrief van voormalige Nederlandsche krijgsgevangenen in Siam Voormahge Nederlandsche krijgsgevangenen in Siam hebben een open brief gericht tot het Nederlandsche volk Daarin hebben zij er op gewezen dat terwijl de voormalige Engelsche en Amerikaansche krijgsgevangenen reeds lang naar huis zijn zij nog altijd in een soort krijgsgevangenschap verkeeren welke sedert de capitalatie weinig verbeterd is Om allerlei redenen stellen zij geen vertrouwen in hun leiding die huns inziens in alle opzichten heeft gefaald Verder leg1 gen zij er den nadruk op dat zij behoefte De Moore Macormack scheepvaartmaatidiappij heeft de eerste vaart van New York naar NoordEuropa aangekondigd en biedt voor het eerst sinds den oorlog een onbeperkte passaglersdienst aan De Grlpsholm xal den dienst op 30 Maart openen met een reis naar Oslo en Gothenburg Een enkele relt zal 225 dollar kosten Bemanning van de Graf Spee in Lissabon Qsterochtcnd Is in de Taag oor anker gegaan het ss Highland Monarch dat hier alt Buenos Aires Is aangekomen met aan boord Sil leden der bemanning van den vroegeren Dultschen kruiser Graf Spee die tijdens de oorlogshandelingen voor de Argentljnsche kust is vergaan De repatrleerlng der bemanni ng is een gevolg van de onder Zondag 10 Maart hopen wij ons te verlovca Reken en Telmachines f Stelt U met ons in verbinding Geh l tot Uw dienst is Kantoormachincliandcl Fa B A Vcrzyl i Korte Tiendeweg 1 Goudn Telefoon 2176 NEL P LINGBN B Martensslngel 88 WIM BRUIJNIKS Na een langdurig doch geduldig gedragen lijden nam heden dt Heere tot Zich in alle stilte naar het Vaderhuis onze beste Vader Behuwden Grootvader lOHANNBS VUIJK Wcdm n r HELENA RUIS in den ouderdom van 76 jaar De Heere verzachtte vaderlijk zi n lijden en deed hem in de ruimte gaan H Vtt4k S A Vul k Verboom J W Vuljk M yuijk A Vui k den Os D Vuijk en Kleinkinderen Gouda 5 Maart 1946 IJuellaan 136 De teraardebestelling zal D V plaats hebben Zaterdag 9 Maart 2 45 uur op de Algem Begraafplaats te Gouda Vertrek vanaf het woonhuis pi m 2 uur Pretorlaplein 35 Wat denk je ervan Willy Br onder no 4001 bur v d bl Gevraagd Kappersbediende bij P J SNEL Groene weg 5 Gouda Gevraagd fongste Bediende op Handelskantoor kunnende typen Aanme lden GOUWE I2a Gevraagd HUiSNAAlSTER voor I dag per week C S aOUTER L Tiendeweg 11 Beiaard paar methuwelijksplannen zoeken bovenverdieping met kookgelegenheid Brieven onder no 4938 bur van dit blad Gevraagd voor direct NET DAGMEISJE SCeUTTELAAR Flow Singe 38 Wi wil mooie befonnen werkplaats huren in centrum stad ong 50 M licht en waterleiding in ruil voor pakhuis voor stalling van paard en wager Brieven onder no 4932 bureau van dit blad Mooi woonhuis te koop aangeboden in centrum Gouda huur opbrengst t 675 per jaar Beneden en bovenwoning Brieven onder no 4946 bureau van dit blad Gevraagd voor DEN HAAG FLINKE DIENSTBODE voor dag en nacht in gezin met Tier kinderen Inltchtingen en aanaeluen Vrijdagmiddag na 3 ur Kantooi Turfmarkt 106 Gouda Nette Heer 38 Jaar zoekt s rlcuxe kennismaifing met net meis e Br met foto welke op eerewoord wordt teruggezonden onder no 4942 bur v d blad Strikte geheimhouding fliokc WINKELJUFFROUW Aanmelden STEENLAHD S BAKKERIJEN Kastoor NIEUWE HAVEN 1