Groot Gouda, donderdag 7 maart 1946

W GROOT GOUDA EE ÏDRACHT PEP ASPER I AD AJS TPA AL Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A j Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Oouda Tel Abonn p w 25 et Losse numm 10 et lEM EEN DAGBLAD VOOP GOUDA EN OMSJRH CEN DONDERDAG 7 MAART 1946 Bu Markt 67 Oouda Tel 3096 NUMMER 172 Partij van den Arbeid In de op Dinidag l gehouden bestuurivergaderlng van de afdeeling Gouda werd het schema voor de verkieiingscampagne besproken en voorlooplg vastgesteld Binnen enkele dagen zullen de leden worden opgeroepen voor een huishoudelijke bijeenkomst waarin deze plannen zullen worden voorgelegd UcuUeiM Burgerlijke Stand STADSNIEUWS Nieuwe leerkrachten benoemd aan het Goudsch Conservatorium Met ingang van 1 Maart 1946 zijn aan het Goudsch Conservatorium benoemd de navolgende leeraren essen Mei Elsa v Bueren solozang en piano de heer Giliam Rietveld viool fluit en blokfluit o Mej EHsa v Bueren behaalde het Underwijs en Solodiploma aan het Koninkl Conservatorium te Den Haag Voor zang studeerde zij bij Ans v Weerelt en mevr Noordewier Reddingius piano J Karel Textor Carl Oberstadt en Cor de Groot Ook de heer Giliam Rietveld studeerde aan t Kon Conservatorium te Den Haag Hij behaalde zijn Solistendiploma met concerten van Vieuxtemps Lalo Bruch en Mendelssohn als leerling van Andre Spoor Tevens behaalde hij het Solodiploma voor fluit Hij was daarna in func ie Tls Concertmeester bij de Itaba n Je Opera Solofluitist bi de Arnhemsche oïestvereeniging enz Hij maakte bovendien vele concertreizen De heer Rietveld is tevens als leeraar Blokfluit aan t Goudsch Conservatorium verbonden Sportvereen Spoorwegen Gouda Gezien de sl tskortentüd van voor Weersverwachting medegedeeld door het K N M L tot morgenavond Geboren Huibertus zv E v Dijk en A S Brem Gerardus M V zv M L Moons en A H Sluijs i i lerwacht i maeiijit zwakke en veranderl wind overigens meest matige wind tusschenN en O zwaar bewolkt eenige sneeuw ot motregen Temp overdag om het vriesp Wat Is er In Gouda U doanl Reunlei Vrijdag t m Woensdag Een moeder zonder weerga Thalia Theater Vrildag t m WoenidM Sterren van Arizona Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag t m Dinsdag Verdwenen Meisjes Donderdag 7 Maart 8 uur Concordia Bil a tvereen Het Westen met de revue Donderdag 7 Maart 8 uur Reunie Volksuniversiteit Simon Vestdijk draagt voor uit Wem 7 30 uur Nieuwen Schouwburg Gymn en Athletiek Verecniging Excelsior Over de laatste week werden aan huis heugduitvoering slachtingen verricht 3 varkens i Wordj Tijdelij Overleden te Nieuwveen Anthonia l V Leeuwen 16 j dv L W v Leeuwen en M Vos Gerarda Blanken 73 ev A Wilschut Plaatsvsrvangend Leiderr Distributiedienst Met ingang van 1 Maart 1 Is de heer W van Meurs in dienst getreden al plaatsvervangend leider van den Distributiedienst te Gouda Benoeming Uitvoering Volksonderwijs Op 12 en 14 Maart a s houdt de vereeniging van Volksonderwijs in cafe Ue Sport een uitvoering voor haar leden Loop der Bevolking o Ingekomen zijn C W ütterspe J j gen van T Schouten in F 48 uit Gouda Denoeminy i vertrokken zijn F Burger uit 1 55 aar Onze oud stadaenoot dehcerC Eegdeman Terheiden D v Roon uit B 39 aar Ueltt we d ben md tot hoofd eener O L School U P Visser uit F 22a f jjfj t te s Gravenhage Tot 1941 tijdelijk onderwijzer hier ter 41 was hl Is Hoogeveen echtgen van Ijee un H naar uuuud j l iw Zeist j de Knikker uit F 88a naar Oudewater stede werkzaam H 88 naar Gouda J Broereuit E fiOa naar waarna hij als onderwijzer te Alphen a d Rijn en schoolhoofd te Eiburg werkte Momenteel is de heer Eegdeman hoofd van de ü L School te Berkenwoude C 1 B Agenda Voor de Trekvogels Zaterdag 9 Mrt 8 u Vluchtmiddag met praatje door dhr Maaskant over onze stad Er knnner aanteeke ningen gemaakt worden Bovendien Installatie van de geslaagde trekvogels Huisslachtidgen BINNENLAND De Nederlandsche kinderen in Engeland De werkzaamheden van het Receptioo committee forlchildren from o P f j rlei worden minder vooral wat betreft d afdeeling die voor het onderbrengen van de Hollandsche kinderen zorgt Nu de toestand in Nederland zooveel beteris aeworden neemt ook het aantal kinderen ïat van de Engelséhe gastvrijheid gebruik t r WsliUr waren er H Aan gestorven vee werd bij den keuringsdienst van vee en vleesch ter vernietiging aangegeven 2 schapen 1 kalf en 1 pink Brandverzekering Reeuwijk en Omstreken Dinsdag hield de ver tot Onderlinge BrÏÏverï Reeuwijk en Omstreken haar jaarvergadering m het hotel lo merzofg onder voorzitterschap van den heer Th J Moons 1 J Oil I 1 i I 1 k n irl i Gezien de slechts korten tijd van voory je Roode Wachten Zat 9 M t T fOa jjroepsavona oii Ot avond zal een een igszins klassiek karakter draaen Op het programma staat o a muziek en enkele goede gedichten Er wordt op gerekend dat de leden zelf er nog wat aan xull n toevoegen Voor het kader Zondagmorgen 10 uur hPrPid ne mag de feestavond van S S G in Croepsavond bij Frank Kanaalstraat 9 KbS rS ij denwensc deze avond door en voor eigen personeej er toe bij zou dragen de saamhoor ghe d ïrzorg onucr vuu i i üngeiscne gi vv j heer Th J Moons n c moet maken af Oorspronkell k waren er n Het ledintal bedroeg op Ijaniiari 19 6 J JJ j Nederlandsche kln 186 met een totaal verzekerd bedrag van kampen lnge j ƒ 4 608 606 25 ooaenbllk en de V iendschapsband nog hechter te InformaHe adressen H n Sander iweeje maken Hierna werd de revue S S G 46 Alpheo traat 7 P c v Trekvogels opg oerd met als conferencier L de W l Wannet Boelekade 199 na 6 uur D e erschillende stukjes vonden vedb d ÈeurskTok Dinsdagavond geslaagd zal een eenigszins klassiek karakte ïleten De voorzitter ie heer Bare dsopende dezen avond en na alle aanwe Tge een ha diik welko toe e epe n zullVn eV n og maar 3 zijn Ov too Het bezit der vereeniging bedroeg ïan ïen boekhouder dhr C Schalkwijk werd décharge van zijn gehoudenleheer verleend a h De aftredende bestuurslederi A v o Bosch en C J Stolwijk werden beiden Kenoemd A egens het bedanken van den heer L Vergeer werd m diens plaats beïoemd de heeT W H Verkleij Hzn De heer A J de Wit die als commissielid aftredend was werd tot plaatsvervangend commissielid benoemd De heer K van Zoest werd opnieuw a Oooerscheidsman benoemd en in de plaats van den heer G de Ruiter werd als plaatsvervangend commissielid benoemd de heer P Baars Predikbeurten voor Zondag 10 Maart 1946 Ned Herv Kerk te Reeuwijk dorp gp esfer ir u enz ooThet aSïucïes oogstten Na e a Stig gehTol vtd slïótt he er Barelds met woorden van dank aan de mede 1Senden a an dezen avond arna men BURGT RLIJKE STAND Geboren 5 Maart Ellen J F dv E J v Arnhem en A G H Langeraar Krugerlaan 33a 6 Maart Arie M zv A Zandijk en M A Middendorp Bockenbergstraat 67 betrouwd 6 Maart BLammers en M bevinden zich in ce f Pf i ZTTn ooaeveer 2500 Nederlandsche kinderen In Sct gXl Zijn uit Nederland 8000 kinderen in Engeland geweest om aan ♦ de ondervoeding die zlJ tijdens de bezetting hebben geleden Zuivering Delftsche studenten nïid Seinrsa ènbleef voorl 3 J Broêr en C H Willemse nog eenigen tUd g e S p y n het lo K i iLu L t ïrhnnten 1 Kun ïïfsSb r n ënT Schouten J Kuijïer en M Letsch C N Klerks en J de Jong een dansje met medewerking Boyant Kwartet De uitreikingen van Ned Volksherstel H AjR K Gedurende de maand Februari werden s Ss s CnB ruim 1200 stuks per J T jm =£ fdr ef t oór£n l e nV Ltlr de ineewijden weten dat ir oorb rg tT L n oe e wor Hi kankeren dat zij niet vlug van den gang van zaken af w s en Ongeveer twee weken geleaen weru u Men vauf het bureau dus niet lastig hiermede dus rekening Vergeet ü niet dat U Vrijdag Uw nieuwe distributiekaart en tabaks snoepof gecombineerde kaart moet halen als Uw naam ligt tusschen DE VAAL en VIJVER IU behoeft alleen Uw t d f stamkaart en het inlegvel mede te nemen U kwit l het GymnastieWmkaal aan de Peperstraat terecht aan loket 3 5 7rnv tusschen 9 30 en 12 u of 2 en 3 u UIT DEN OMTREK HAASTRECHT Notarieële verkoop Door Notaris K Zeevat zijn gisteren verkocht ten huize van T D oth twee woonhuizen van wi len mevr de wed J Verburg taande aan den Lieseweg onder nummer C 112c Kooper werdjle heer B F M Lutein voor den prijs van 2800 Tweede pand C 114c de heer F W üro ten ook ïoor 2800 Beide koopers woonachtig te Haastrecht MOORDRECHT Holland helpt Indië De actie Holland helpt Indië gevoerd in de gemeenten Moordrecht en Gouderak heeft met inbegrip van de opbrengst van tot den mmisicr w uu m tinq tot hooger beroep te verkrijgen Het is gebleken dat voor degenen die eenmaal geteekend hebben reeds een reductie in de maximale uitsluitinpstermilnfn ♦ P die naar s minister s meening voldoende met zijn opvattingen overeenstemt Voedsel kleeditig en speelgoed nit Amerika Naar het A N P van Ned Volksherstel verneemt is het s s Edam uit AmeMkaop weg naar Nederland met levensmiddelen kleeding schoeisel en speelgoed als n nieuw geschenk van het Amerikaansche volk voor onze oorloosstachtoffers Onder de levensmiddelen bevindt zich o a melkpoeder Ingeblikt vleesch groenten en fruit sardines en vttaminetabletten Tevens bevat de zending een hoeveelheid naalden scharen en v v Het totale gewicht van alle goederen oe draagt 912 426 pond Tengevolge van een bespreking = den minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen den rector magnificus der Tech Hoojeschool en de Delftsche studentenzuiveriugscSmmissie heeft de ndnlster z n verzoek aan den rector om de eds gedaneuitspraken inzake de zuivering 0 Dalftsche studenten te h 0 De studenten die uitgesloten zijn omda zi de loyaliteitsverklaring meer dan eenmaal ge ikend hebben en daarvan geprofiteerd k nnen zich overeenkomstig de toezeggingvan den ritister in de vergadering van derJ ede Kamer der Staten Generaal gedaan Ned Herv Kerk te Reeuwijk dorp j 7 ht schriftelijk en goed gemotiveerdv m 9 30 en nam 2 30 uur Ds H Roe desg r iTtulofsen Ned Herv Kerk te Sluipwijk v K uur de heer Twigt en nam 4 uur Ds H oefKerk a d Brug v m 10 en nam 5 uur Ds P Warmenhoven WADDINXVEEN Raadsvergadering met inoegrip ven ut S j den Indië avond georganiseerd door het U V V te Moordrecht en een bijdrage uit de kas van Ned Volksherstel een som opgebracht van ƒ 5000 hetgeen neerkSmt op een bedrag van ongeveer 1 per inwoner Burgerlifke Stand Ondertrouwd P Pols 26 j en A Oos oThuwd M Vos 30 j en J Mak 33 j OveSenrW C Putters 75 j ev D de Wilde REEUWIJJK Benoemd De tijdelijke raad dezer gemeente is bijeen nerl lïn op Donderdag 14 Maart s des VZr uur ten gemeentehuize Aan deorde zullen o a komen i Ji BURGERLIJKE STAND Aang hcn van 28 Febr t m 6 Maart 1946 GebSren Peter E zv P vf f Linde en O C Lammens Leooardus M zv jHMoe rings en C A van Schalk Maarten zv D n ïïer Van S5S Nicolaas Sander 4 dagen Aanvragen extra Textielgoederen Antwoord op de ingediende aanvragen kan worden gehaald aan den Dl r bujUdienst loket 11 Peperstraat door hen wier bew i van aanvrage het nummer draagt tnsschen 34577 en 35279 op Donderdag 7 Maart tusschen 9 30 en 12 uur en 2 en 3 30 nor Ha vaststellen van een vermenigvuWlgings difer voor de heffing van schoolgeld en een JlSrstel tot het verleenen van dewer ing aan de Vereeniging voor Chr Naf Jf onderwas voor de stichting van een bijzondere Vakteekenschool Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden 1 Z T c een grille wol IdubbeUiesar xx Dp heer F C van Vendelo onderwijzeraan de chr school aan de Brug s m gelijke betrekking benoemd te Rfn Qol Tot onderwijzers aan e Chr bc ooi aan de Brug n benoemd de ne J j u i grijze ktoderwant BouwmeS uit Borculo en M den Her kin ert sch e g l j tog uit Giesendam