Groot Gouda, donderdag 7 maart 1946

ook Sp wijnen geïmporteerd Evenwel uitsluitend voor medicinale doeleindei De voorziening van artsen met auto s Minister Vos achtte dé critiek van medische ajde op de overheid ten opzichte van het verstrekken van auto s uitgeoefend niet billijk Tot dusverre is voor 80 in de vraag van de ertsen naar auto s voldaan terwijl in de nationale behoefte aan auto s zonder medici voor 25 è 30 is tegemoet gekomen De artsen behooren tot de categorie die de belangrijkste prioriteit heeft bij de toewijzing van auto s Het productievolume van de Nederlandsche industrie Minister Vos verwacht dat de geproduceerde hoeveelheden der Nederlandsche industrie eind 1946 boven het peil van 1938 zullen liggen Bedroeg na de De krantenpapiervoorziening Aangaande de Nederlandsche papierpositie verklaarde de minister dat wij moeten trachten de betere papiersoorten te exporteeren teneinde de benoodigde deviezen te verkrijgen voor den import van krantenpapier Als een handicap bij de papiervoorziening der dagbladen beschouwt de minister het feit dat op het oogenbljk drie millioen krantenlezers in Nederland aanwezig zijn tegen twee millioen voor den oorlog Ilon Kabos in ons land De bekende Hongaarsche pianiste Ilona Kabos komt volgende week naar ons land Gedurende de oorlogsjaren was Ilona Kabos in Engelaad waar zij veel succes had 1 hans komt zij voor het eerst na 7 jaar caar het vasteland van Europa George Dahémel in Nederland De bekende Fransche schrijver George Duhamel die gisteren in Den Haag is aangekomen waar hij weer voor het eerstna den oorlog vertoeft zal tijdens zijn verblijf in Nederland onder auspiciën der Alliance Francaise een tweetal voordrachten houden NIEUWS IN HET KORT Welingelichte kringen te Lissabon meenen te weten dat president Salazar binnenkort aan de PortugeenscheSpaan sche grens een onderhoud met Franco zou hebben A F P r De niet communistische Duitschers uit den middenstand die aldus schrijft Reuters correspondent hun hoop hebben gevestigd op oneenigheid tusschen de üeallieerden bewonderen den moed waarmede Churchill in zijn rede openlijk tegen de Sowjet Russische politiek in is gegaan Rt Wat het eten betreft was het den minister opgevallen dat dit zeer goed is Slechts op twee punten is beperking aanwezig Het suikerrantsoen in Amerika is lager dan bij ons Verder is boter alhoewel niet gerantsoeneerd toch niet in voldoende hoeveelheden te verkrijgen Zeer ruim voorzien is men in Amerika met vruchten De import uit Amerika Uit Amerika zullen de volgende artikelen worden geïmporteerd metalen bestaande uit machines ijzer en halffabrikaten grondstoffen voor de Nederlandsche textielindustrie chemicaliën tarwe en vetten alsmede kolen en olie benzine smeerolie e d Hiermede zal een bedrag van 300 tot 400 millioen dollar gemoeid zijn De Nederlandsche exportmogelijkheid naar de Ver Staten is voornamelijk gelegen in den uitvoer van melkartikelen 1 Bloembollen kaas en jenever zijn daarbij de belangrijkste producten die wij kunnen uitvoeren SPORTNIEUWS GYMNASTIEK Bondsuitvoering K N G V Op 2en Pinksterdag zal het Kon Ned Gymn Verbond haar eerste bondsuitvoering na de capitulatie orgamseeren Ue belangstelling voor dit Vredesfeest is buitengewoon groot getuige de inschrijvingen welke op U Februari 14052 bedroegen en welk aantal veihg op 17 a 18 000 mag worden geschat Deze deelname is bijna 3 maal zoo groot als m 1939 Het aantal der zelf aan gymnastiek doende jonge menschen en kinderen bewijst weer eens te meer dat gymnastiek een sport van de daad is Het K N G V geeft met dit feeét een onomstootelijk bewijs van haar groote bijdrage aan de lichamelijke opvoeding van het Nederlandsch volk en haar devies Mens sana in corpore sano Dat het schouwspel op de hellende Sonsbeekweide te Arnhem waar de samengestelde oefening massaal met i uw deelnemers wordt uitgevoerd een imposant gezicht zal zijn behoeft verder geen betoog De oefeningen zijn gemaaKi op symbolische Vaderlandsche hederen De handel met Zuid Amerika en Spanje Van groote beteekenis acht de minister de hervatting van het Nederlandsche handelsverkeer met Zuid Amerika en Spanje Twee derde van de Spaansche leveringen bestaan uit Zuidvruchten Daarnaast zullen hout en glas uit Spanje worden geïmporteerd twee artikelen van vitaal belang voor den Nederlandschen wederopbouw Voor een gering bedrag worden Moordenaars van Nederlanders staan terecht totale evacuatie van het kamp nog ongeveer 1600 bedroeg Op 14 Maart a s begint te Hamburghet proces tegen Max Pauly commandantvan Neuengamme en de buitenkampensinds herfst 1942 den opvolger van Weiss die voor zijn daden te L acnau onlangs door de Amerikanen is ter dooa veroordeeld Karl Wiedemann den commandant van hetjWakingspersoneel van Neuengamme dk liet schieten op gevangenen die over de grens van he terreingejaagd werden door andere S S ers Karl Totzauer die adjudant was van Pauly van het begin van 1944 af Anton Thumann den lagerführer van het kampNeuengamme die om de geringste oorzaken de gevangenen trapte en sloeg honden op hen losliet eji in April ly a 58 gevangenen onder wie 13 vrouwen vermoordde Dr Bruno Kitt den laatsten kamparts die meehielp bij het uitvoeren van aeT B C experimenten en niets deed orahet tekort aan de noodzakelijkste geneesmiddelen op te heffen Willi Dreimann die van midden ly tot aan het einde rapportführer was esals zoodanig betrokken bij het vermoorden van de 60 Nederlanders en o m nogeen Belg die na zijn executie nog teenenen van leven vertoonde afmaakte Verder staan nog terecht Heinricn Ruge de blockleiter Willi Warncke Adoii Speek Andreas Brems de kommanaoführer Walter Kummel de helper in hei hospitaal Willy Bahr die doodelijke injecties gaf en de favoriet van Kauiy Johann ReesC die de gevangenen ovei de grens joeg zeker wetende iat ze aan doodgeschoten zouden worden Zestig Nederlandsche z g Nacht und Neber gevangenen werden het vorige jaar Februari in het concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg zonder vorm van proces opgehangen Zij behoorden tot een groep van 78 Nederlandsche leden van de verzetsbeweging die op specialen order van Keitel zonder dat hun familie er iets van wist naar Neuengamme gebracht werdep 18 waren er inmiddels al gestorven voordat de moord geschiedde Medische experimenten zooals het inenten met T B C bacillen die voor het meerendeel doodelijk verliepen werden niet alleen op de gevangenen verricht doch ook op jeen twintigtal joodsche kinderen die uit Auschwitz speciaal voor dit doel naar Neuengamme gebracht waren en bij wie ook drie Nederlandsche kinderen waren Menschen werden afgemaakt door middel van injecties met phenol en benzine Operaties werden verricht door volkomen onbevoegden zooals een voormalig taxichauffeur Krijgsgevangenen werden vergast en doodgeknuppeld Andere gevangenen die opgehangen zouden worden werden blijkbaar om het vlugger te doen verloopen in eenige cellen gebracht en met handgranaten afgemaakt Dit is een kleine lijst van beschuldigingen waarvoor binnenkort te Hamburg terecht moeten staan veertien voormalige leden van den Staf van het concentratiekamp Neuengamme dat gedurende de jaren van zijn bestaan niet minder dan een kleine 83 000 gevangenen heeft geherbergd en bovendien nog 12 000 vrouwen Onder hen wareti vele Nederlanders wier getalssterkte in Aprii 1945 vlak voor de Is Oranjchotd groot toonccl is zelfs volkstooneel in den besten zin vanhet woord En wij kunnen niet anders zeggen dan gaat dit stuk zien en bele eft mede wat deze menschen en duizenden met hen beleefd hebben Het is goed dit alles op U in te laten werken zelfs nu de oorlogsellende alweer zoover achter ons ligt Binnenkort zal worden bekend gemaakt wanneer Oranjehotel voor de vierde en vijfde maal in Gouda wordt opgevoerd Na de bevrijding heeft het tooneelleven zich in ons land in stijgende lijn bewogen Het werd voor de nieuw opgerichte gezelschappen makkelijker goede stukken op het repertoire te nemen doordat met het verdwijnen van de Kultuurkamer weer een keuze kon worden gedaan uit buitenlandsche en wel voornamelijk Engelsche en Ame rikaansche stukken Maar daarnaast ootetond een apart genre stukken wat trouwens wel te verwachten was de verzetsstukken Visumplicht voor Luxemburg In een adres aan den Min van Buitenlandsche Zaken heeft de K N A C haar instemming betuigd met de vereenvoudiging der formaliteiten voor de grensoverschrijding naar België De afschaffing van het visum is uiteraard van deze maatregelen wel de belangrijkste In dit verband is het haar opgevallen dat ten aanzien van Luxemburg de visumplicht is gehandhaafd De K IN A heeft den Minister verzocht in overweging te willen nemen het daarheen te leiden dat ook voor Luxemburg het visum wordt afgeschaft In Gouda is het optreden van ge lschappen uit de groote steden nog altijd een evenement en tot nu toe zagen wi slechts 2 van deze stukken De Naamloozen van 1942 en Oranjehotel Naar aanleiding van de derde opvoering van dit laatste spel is het aardig eens te bezien of dit stuk nu gerekend moet worden tot wat men noemt groot 19 inistftr VOS oi er zijn reisindrakken naar Amerika Onmiddellijk na zijn terugkeer van een tiendaagsch verblijf in de Ver Staten heeft minister ir H Vos mededeeling gedaan omtrent zijn indrukken De besprekingen die zijn gehouden hadden plaats binnen het kader van het eigen apparaat dat in de Ver Staten aanwezig is Zooals bekend bevinden zich tegenwoordig in Amerika de missie Steen berghe Als voornaamste taak van zijn reis beschouwde de minister na te gaan in hoeverre de aankoopen die tot dusverre van regeeringszijde zijn geschied binnen korten tijd aan het particuliere apparaat kunnen worden overgedragen De minister acht het gewenscht dat zoo snel mogelijk het particuliere handelsapparaatiwordt ingeschakeld Men kan evenwelinog met geheel overgaan tot het vrijgev van den particulieren handel aangezien koopers op de Amerikaansche markten nog steeds afhankelijk zijn van een allocaüe een aan1 koópvergunning Deze aankoopvergun 1 ning loopt meestal een bepaalden tijd Door gebrek aan contact heeft het particuliere apparaat niet altijd gelegenheid om binnen een bepaalden termijn te koopen De financiering van het handelsverkeer Wat de financiering van het handelsverkeer betreft wees minister Vos op het feit dat door den minister van Financiën prof mr P Lieftinck thans in Amerika onderhandelingen worden gevoerd Wanneer wij alleen zouden kunnen beschikken over onze dolar saldi dan zouden wij weinig in de Ver Staten kunnen koopen Wi hebben dus crediet noodig Met erkentelijkheid maakte de heer Vos gewag van het groote begrip voor de Nederlandsche positie dat hij in Amerika heeft ondervonden Hij heeft met den Amerikaanschen minister van Handel en Nijverheid Wallace contact gehad waarbij hij veel inzicht en begrip voor Nederland ondervond Tijdens zijn verblijf in de Ver Staten was het den minster opgevallen dat twee vraagstukken op het oogenblik in het centrum der Amerikaansche belangstelling staan Ie De verhouding tusschen Rusland en Amerika 2e De Amerikaansche credietverleening aan Engeland Deze twee factoren zijn mede van beteekenis voor een credietverleening aan Nederland Op het primitieve tooneel van Concordia speelt zich de geschiedenis af van de verzeVsmenschen die wachten op hun veroordeeling in de cel van het Oranjehotel Vier bedrijven in hetzelfde decor zonder veel actie of spannende scènes En toch ziet men met meer dan gewone belangstelling toe Men is geboeid Dat geheim schuUt in de tekst geschreven door iemand die dit alles zelf meemaakte en dè juiste vorm vond om het ten tooneele te brenjien De zuivere typeering van de personen die door het noodlot achterhaald hier ziin samengebracht hun spanningen en kleine vreugde om de gebeurtenissen van allen dag het is alles van een realiteit zooals w ons die niet konden voorstellen maar die wij na hetgeen ook buiten de gevangenis is doorgemaakt kunnen 33 nvoclGn Groot tooneel in deiTzin van grootschen oDzet uitgebreide decors massale regie is dit stuk niet maar wel groot door de diepgevoelde spanningen door de wijze waarop door meerendeels jonge krachten deze opvoering wordt gegeven Men waant zich mede celgenoot van dit stel dat alles waagde en verloor Dit stuk is een aanklacht met alleen tegen de lauwhartigen tegen hen die zich aan onze armoede vergrepen maar ook tegen hen die in Engeland dikwijls faalden in het toonen van begrip voor wat hier plaats greep Een felle aanklacht Die aanklacht vindt men ook in Ue Naamloozen Ook hier is het voor ons zoo bevattelijke kleine leven in oorlogstijd Maar de spanningen zijn er niet tot die hoogte opgevoerd als in Oranje Is dit groot tooneel Ja Dat is het Dit DE DATA DER VERKIEZINGEN Naar het A NP ter core komt is het waarschljnMik dat de data der a s verkiezingen als volgt zullen worden vastgesteld 17 Mei voor de Tweede Kamer 29 Mei voor de Provinciale Staten en 26 Juli voor de Gemeenteraden De export van visch naar Engeland In afwijking van hetgeen omtrent de hervatting van den export van visch naar Engeland reeds is medegedeeld vernemen wij van bevoegde zijde dat de eerste zending inmiddels naar Engeland is verzonden en wekelijks inderdaad zendingen zullen volgen die de voor Nederland toegestane hoeveelheid van 50 0ÜU kg mogen bereiken Bij den huldigen aanvoer zal dit kwantum geen invloed hebben op de binnenlandsche voorziening Er is voornamelijk vraag naar schol en tong doch ook andere soorten zullen geleverd worden Binnenkort K L M dten8t Amsterdam New York Curagao In dit verband echter vö klaarde de minsta nadrukkelijk dat de credietwaardigheid van Nederland in Amerika als volkomen geiond wordt beschouwd De toestand in de Ver Staten Wat den minister tijdens zijn kort verblijf in de Ver Staten bijzonder is opgevallen was wel het verwarmingsvraagstuk 0 eral waar hij kwam vond de minister een temperatuur van 80 graden zoodat de minister van meening was dat de Amerikanen ons best wat warmte konden afstaan De export van Amerikaansche kolen naar Nederland is dan ook door hem besproken Tot zijn verbazing had de minister geconstateerd dat in de Ver Staten een wezenlijk tekort aan kleeding en textiel I is Er is geen textieldistributie maar toch I schaarschte Od een bijeenkomst van de Engelsche agenten van de K L M ter gelegenheid van de heropening van den dienst Am BterdamLonden deelde de heer A Piesman directeur van de K L M mede dat in de naaste toekomst de dienst Amsterdam New York Curasao door de K L M zal worden geopend De heer Plesman heeft Dinsdag te Dublin met den minister van Handel een onderhoud gehad waarbij de technische details voor den dienst besproken zijn Voor de nieuw in te stellen transatlantischen dienst heeft de K L M enkele Constellations en D C 4 s in bestelling waarvan de eerste aflevertng binnen enkele weken te verwachten is De heer Besman deelde aan een redacteur van het A N P mede dat er reeds vluchten naar Curasao gemaakt zijn die als goed geslaagd beschouwd mogen worden