Groot Gouda, vrijdag 8 maart 1946

Brammetje Flapoor en z ii vrienden Nadruk verboden De Aponturen pén door G Th Rotman 101 Rommelbommelbom Daar kwamen Tom Fok en Menelik door de luchtkoker naar henneden rollen en vielen b ven op de héérlijke taart zodat het héle schone bakwerk ineens plat was De kok werd bleek van woede dat begrijp je want hij had het den kapitein al beloofd een fijne vtrrassing voor hem klaar te maken vóudigste wég is om utt de moeilijlcheden te komen waarin de wereld zich heden be i vindt Toch is Tsjecho Slowakije verlan l laatsten tijd RADIOPROGRAMMA VAN HEDENAOVOND HILVERSUM I 301 m KRO 18 00 Ensemble Nina Dolce 18 20 Voorwaarden luisterspelprijsvraag 18 30 Nina Dolce vervolg 18 50 s Avonds als ik slapen ga RNIO 19 00 Nieuws 19 15 Departementale uitzending 19 30 Progr voor de Ned Strijdkrachten 20 00 Nieuws KRO 20 05 Piano duo Beuker en Denijs 20 30 Lily van Haghe met een vroolijk verhaal 20 45 Vaudeville orkest o l v Cor v d Linden m m v Fred Starewood zang 21 00 Op de brug 21 15 lersche liederen 2L30 Vervolg Vaudeville orkest 22 00 Nieuws 22 15 Goodnight Sweetheart 22 20 De Kath sportorganisatie door rector E A M Paap 22 35 Avondgebed on koorzang 23 00 Ensemble Erica Helen m m v Robert van Doorn zang 23 00 Populaire platen 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 Metropole orkest o l v Dolf v d Linden 18 45 N V V kwartiertje In den nacht er op uit 19 15 Buitenl Weekoverzicht door Drs L de Jong VPRO 19 30 Ned Herv Kerk door Ds L H Ruitenberg 20 00 Nieuws 20 05 Geza Anda piano 20 30 Vernieuwing van het onderwijs 21 00 Op de brug VARA 21 15 The Kentucky Minstrel 21 30 Men vraagt en wij draaien 22 00 Metropole orkest o l v Dolf v d Linden VPRO 22 40 Avondwijdigg door dr E D Spelberg 23 00 Nieuws VARA 23 15 Tommy Dorsey en zijn orkest 23 45 Rustige klanken voor het naar bed gaan 24 00 Sluiting Een oordeel over Nederland in La Lanterne schrijft Peter Zeeman een zeer belangrijk artikel over den wederopbouw in Nederland Schrijver wordt getroffen door het tempo waai in dit proces zich volstrekt Als men de inspanning vergelijkt met die van andere landen kan men niet nalaten diepen eerbied te hebben voor deze vrij opgelegde discipline dikwijls ten koste van gevoelige ontberingen Men kan over het algemeen zeggen dat de regeering gevolgd wordt door de bevolking en dat deze zich rekenschap geeft van den ontredderden toestand van het land Met moed legt zij zich zware opofferingen op De heer Zeeman spreekt vervolgens over de automatische beweging in Friesland welke haar eischen tot een lateren datum uitgesteld heeft en die van NoordBrabant en Limburg Post voor gerepatrieerden op het postkantoor te s Gravenhage liggen honderden brieven voor uit Indië gerepatrieerden onbestelbaar te wachten Ze werden uit Indië doorgezonden met de mededeeling vertrokken naar Holland al of niet met de vermelding van het schip waarmede de geadresseerden zijn vertrokken Hoewel de pOstambtenaren steeds de passagierslijsten raadplegen van alle schepen met repatrieerenden aan boord is het toch niet mogelijk gebleken al deze correspondentie op haar plaats te brengen De directeur van het postkantoor te sGravenhage verzoekt daarom alle gerepatrieerden hem hun juiste aüres in Holland op te geven daar alle uit Indië teruggezonden onbestelbare stukken aan dat kantoor worden gericht BUITENLAND DE KABINETSCRISIS IN BELGIÉ Spaak formateur De Prins R ent heeft wederom den heer De Sckrijver voorzitter van de C V P verzocht een regeering te vormen Deze heeft het aanbod van de hand gewezen Daarna heeft de Prins Regent den heei Spitak ontboden Deze heeft aangenomen te trachten een regeering te vormen De Times naar aanleiding van de rede van Churchill De Times schrijft naar aanleiding van de rede van Churchill dat GrootBrittannië de keuze heeft tusschen een bonègenootschap waarin het de mindere deelgenoot is met de Sowjet Unie of de Vereenigde Staten en een onafhariT kelijke buitenlandsche politiek De Times dringt a Mi op een onafhankelijke buïtenlandsche politiek elke gebaseerd is op nauwere banden met het Qemeenebeilt en het ImperiuHi dëete tflilitair maa Voomameltik economisch en gebaseerd op militaire overeenkomsten met Frankïm de kleine landen van Europa Grie kenland en de Arabisch sprekende volken van het Oostelijk middellandsch zeegebied en het middenoosten In al deze landen is een economische actie even noodzakelijk als een militaire en misschien nog dringender Binnenkort wijziging in de Spaansche regeering Dé laatste tien dagen doen te Madrid hardnekkige geruchten de ronde over een wijziging in de Spaansche regeering Franco zou niet den indruk willen wekken onder druk van het buitenland besluiten te nemen Men acht het waarschijnlijk dat Artajo de minister van Buitenlandsche Zaken wiens poging tot toenadering met Don Juan heeft gefaaid zal worden vervangen Toch blijft zijn aftreden nog twijfelachtig omdat hij in het kabinet een sterke roomsch katholieke strooming vertegenwoordigt en omdat aien niet weet welke persoonlijkheid van een zelfden wijden geest de weinig benijdenswaardige plaats van minister van Buitenlandsche Zaken in de huidige omstadigheden zou kunnen innemen Daarentegen acht men zeer waarschijnlijk het vertrek van de ministers van Binnenlandsche Zaken Landbouw en Handel en Industrie alle drie Phalangisten waarmee Franco een bewijs zou willen leveren dat de regeering geheel los staat van de Phalanx Tarieven luchtverkeer Europa V S vastgesteld De Internationale Vereeniging voor vervoer door de lucht heeft de vrachtprijzen voor trajecten tusschen Europa en de de V S vastgesteld Vertegenwoordigd waren o m Canada Frankrijk GrootBrit tanniè Noorwegen de Ver Staten en Zweden hieronder diverse landen die deze trajecten nog niet bevliegen Ook Nederland was vertegenwoordigd De reis van Amsterdam naar New York zal 384 dollar kosten Het accoord geldt tot 24 Juni a s De Pan American Airways heeft zich van stemming onthouden hetgeen volgens de statuten der vereeniging als goedkeuring geldt Senatoren voelen niets voor Churchill s voorstel Churchill s voorstel betreffende een feitelijk militair bondgepootschap tusschen Engeland en de Ver Staten heeft onder de leden van het Amerikaansche congres een weinig gunstigen weerklank gevonden en wel om de volgende redenen 1 het wantrouwen van de Sowjet Unie zou kunnen worden opgewekt 2 de Ver Staten zouden te nauw verbonden worden aan de Britsche buitenlandsche politiek Senator Taft z de ik acht het hoogst ongunstig voor de Ver Staten om in vredestij d hetzij met Engeland de Sow jetUnie of welk land ook een militair bondgenootschap aan te gaan Engeland wenscht Spaansche kwestie niet voor den Veiligheidsraad te brengen De Parijsche correspondent van Reuter verneemt uit betrouwbare bron dat de Britsche regeering het Fr nsche voorstel de Spaansche kwestie voor den Veiligheidsraad te brengen van de hand heeft gewezen De nota der Britsche regeering is gisteren door den Britschen ambassadeur te Parijs Duff Cooper aan Bidault overhandigd De nota die nog niet gepubliceerd is geeft zooals Reuter verneemt de redenen voor het Britsche standpunt aan Dit Is naar verluidt gefundeerd op het feit dat de Britsche regeering het Spaansche regiem als een binnenlandsche aangelegenheid beschouwt die alleen het Spaansche volk aangaat Masaryk over de buitenlandsche politiek van Tsjecho Slowakije Masaryk de Tsjecho Slowaaksche min van Buitenlandsche Zaken heeft in de voorloopige nationale vergadering van TsjechoSlowakije de algemeene richtlijnen van de buitenlandsche politiek van TsjechoSlowakije omschreven Masaryk zeide o m het volgende Twee factoren vormen op het oogenblik den grondslag van de buitenlandsche aangelegenheden Het deelnemen van de Sowjet Ume GrootBrittannië en de V S aan de oplossing van alle internationale problemen en het feit dat deze drie groote mogendheden de leiding en de verantwoordelijkheden op zich hebben genomen De houding van Tsjecho Slowakije is gebaseerd op het geloof dat gemeenschappelijke actie van de drie mogendheden de een gend zijn aandeel te krijgen in de verantwoordelijkheid Verder sprak Masaryk nog over de banden die Tsjecho Slowakije m t Engeland heeft mogen ontvangen in den strijd tegen fascisme en nationaalsocialisme Pearl Buck vindt het een catastrophe Mej Pearl Buck de schrijfster van de goede aarde en drakentanden heeft het bezoek van Churchill aan de Vereenigde Staten een catastrophe genoemd waardoor fcet lot van het land op een gevaarlijke wijze is beïnvloed Zijn rede aldus de schrijfster maakt ae kloof tusschen rechts en links dieper Uitlevering Degrelle geëischt De liberalen te Brussel hebben een resolutie aangenomen waarin de regeering verzocht wordt de onmiddellijke uitlevering van Leon Degrelle den voormaligen leider der rexisten die zich in een militair hospitaal in Spanje bevindt te verkrijg en Het incident te Haiphong Het Fransche Ministerie van Oorlog heeft bekend gemaakt dat 18 manschappen gedood en ongeveer 40 gewond werden bij Haiphong haven van Tonkin m Fr Achter Indië toen op de Fransche oorlogsschepen werd geschoten Voir Papen wil Koning Gustaaf vragen stellen Von Papen een der leidende diplomaten der nazi s heeft het tribunaal verzocht vragen te mogen stellen aan den 87 jarigen koning Gustaaf van Zweden teneinde zijn beweringen dat hij in 1939 en 1940 pogingen deed om den Europeeschen vrede te herstellen en een eind te maken aan de kerk en Jodenvervolging te bevestigen Een der kwesties die v Papen door koning Gustaaf beaamd wenscht is het feit dat v Papen in het voorjaar van 1940 konig Gustaaf in een brief dringend verzocht zijn invloed aan te wenden voor het herstel van den vrede 0 k het verzoek tot dagvaarding van Kurt v Lersner het hoofd van de Duitsche vredesdelegatie te Versailles moet bewijzen dat hij het initiatief nam tot vredesonderhandelingen e d Russische leerboeken in de door de Russen bezette zone van Duitschland De Amerikaansche Nieuwsdienst uit Duitschland meldt dat in de door de Russen bezette zone Russische leerboeken zullen worden ingevoerd Een half millioen geïllustreerde boekjes voor het eerste onderwijs getiteld laat ons Russisch leeren zullen spoedig in Berlijn gedistribueerd worden INDIE DE PARLEMENTAIRE COMMISSIE NAAR INDIË Het ligt in het voornemen van de Parlementaire Commis welke naar Ned Indië zal gaan Dinsdag 12 Maart des ochtends te 8 uur te vertrekken per SI master van SchifMhol De comndssie reist met het gewone verkeerstoestel der KXJM n langs de Indlë oute van den 102 Diep verontwaardigd greep hij een pan vol kroten sla aardappelen en andere heerlijkheden Het waren de kliekjes van de vorige dagen waar de kok huzarensla van moest miken En terwijl Fok hem verwoed naar z n benen sprong zwaaide de kok de pan dreigend heen en weer Prof de Savornin Lohman gaat wegens ziekte niet mee Hij is voornemens zoo mogelijk na te komen Rust in Singaradja op Bali Uit zeer betrouwbare bron verneemt men dat de stad Sinjaradja rustig en ordelijk is en dat de bevolking buiten de stad vriendschappelijk gezind is De Radja van Boeleleng ten noorden van Singaradja die zich bedreigd gevoelt heeft om troepen verzocht ook de Radja van Kloenkeng heeft hoewel zijn hoofdstad vol met zijn gewapende volgelingen is een dergelijk verzoek gedaan De toestand op Timor Omtrent Timor kan gemeld worden dat aldaar onder benarde omstandigheden hard aan den opbouw gewerkt wordt Men leeft er in een miniatuurkamp in een klappertuin aangezien de stad Koepang volkomen in puin ligt Tnans wordt overwogen een beter gelegen punt te kiezen Zullen de Indonesiërs eeU wapenstilstand voorstellen Gistermiddag heeft Sjahrir als zijn verwachting uitgesproken dat de Indonesiëis spoedig aan de Britten het voorstel zullen doen voor den duur der komende onderhandelingen regelingen te treffen voor een algemeenen wapenstilstand met betrekking tot alle militaire operaties tusschen de republikeinen en Dr van Mook Sjahrir verwacht dat zulk een voorstel binnen veertien dagen zal worden gedaan OFFICIEELE PUBLICATIE Nummercoupures De Plaatselijke Distributiediensten zullen in de week van 10 t m 16 Maart de nummercoupures uitreiken voor jam 7 0 cacao 721 kofife 722 brood 702 Am bloem 703 inl bloem 704 rc ductie melk 723 724 huihoudzeep 725 lucifers 726 727 728 aardappelen 729 730 Toeslag voor jam 50 voor melk 20 voor cacao koffie en huishoudzeep 10 Toewijzingen voor huishoudzeep op basis van twee maal het aantal ingeleverde rantsoenen voor lucifers op basis van 11 2 X het aantal ingeleverde rantsoenen Deze nummertoewijzingen met uitzondering van die voor melk en aardappelen zijn geldig voor detaillisten van 17 t m 13 April De toewijzingen voor melk en aardappelen zijn geldig van 17 t m 23 Maart a s Afleveringsvèrbod granen De Voedselcommissaris voor Zuid Holland maakt bekend dat het met ingangvan Maandag 11 Maart 1946 te O uuraan alle handelaren in granen aangesloten bij den Vakgroep Groothandel in granen Verboden is tarwe rogge gerst en of haver af te leveren zonder zijn toestemming NIEUWS IN HET KORT Lange de Nöorsche minister van Buitenlandsche Zaken heeft verklaard dat Noorwegen bereid is zich de opofferingen te getroosten die een eventueele diptomatieke breuk met Spanje op instigatie van de U N O met zich mee zou brengen Rt