Groot Gouda, zaterdag 9 maart 1946

SkÊÊÊÊê HMHüMi COStUHyère vraagt nog eenig werk poor het maken en vermaken van mantels en costumes Br ondei no 6000 bur v d bl WAT BIEDT 1 lflaiMH AhhI 7 Uw boord stgf half stijf of slap Door dns behandeld altijd kflap STOOMWASSCHERU H SCHRAVE Zn I BoeUkad 171 a 1 73 Gouda 1 let utieifNi et Dnizende tientjea worden hier in Holland aan hnnr betaald Met tien golden rr maand te sparen kunt in korte tijd in uw igen hitfa wonen met een renteloze hyxMtheek mwimm DAMES Laat thans Uw vilthoed weer vervormen bij Maison Van EIjck Grocnendaal 12 Gouda DEN HooldlBspMtis n ViMm TM 4S4t5 ImM m l ma jratit brocAunJiro c N m Aim r GG lllllfl VNIN €U lll Bidnnr voor het Gewas Dinsdagavond 12 Maart 1946 half acht Ds ABMA van I sselsteln tl WILLEM DE BEUN Muxiekschool Wcathaven39 Leeraar Middelbaar Onderwijs ALLE VAKKEN f 12 50 per kwartaal Confectiefabriek Borgka ijn DACOBO vraagt Naaisters en Leerling Naalsters Strijksters Goed looB s Zatetdagi vil Aanmcidtn Kantoor Ridder vao Catiweg 65 Gouda Wie milt mijn ROSE Babywol voor WIT of BLEU ong 500 gr Gravin Jacobastraat 42 r Bif t€H oed eldecdc dame Ulnöod uh Flatteuse Chique Moderne Hoed Zie onze etalage met de nieuwste modellen In onze speciale VEDVODMAFDEELING kunnen wij ook door onze nieuwsle vinding Uw oude model weer modern maken Komf U eens naar ons loe en wij zijn geheel lol Uw diensl MAISON JOHANNA Markt 70 Gouda V vh Hoogstraat Rottetdaaa Naait Polltlebureaa y Expeditie Bremken Gouda Bussum Hilversum en het geheele Gooi v v Vertrekt Woensdag en Vrijdag 4 nnr Agentt Dortland s Scheepsagentttur Vest 40 Gouda Telefoon 2520 Gevraagd voor spoedige indiensttreding bij RV A J J VOS Papicrwarcnfabrieken aaRkomend Bediende en joogste Bediende Mmnl of Vr Aanmelden Kantoor Turfmarkt 128 H H SCHILDERS Wij zijn bevoorraad met TERPENTINA RETZEMA Zeigestriat 40 Gevraagd een URDEWESK DRilillEI Corn Ketelstraat 39 Corn de Jong Zn BOEKBINDERIJ Boschweg 62 Gouda Telefoon 3715 Voor een GOED BOEK naar tNsliililiitInk mpmi Groeneadaal 41 Gouda Brieven onder van dit blad TE KOOP 2 platte wagens 1 met losse zijboorden 1 van 1000 Rg 1 van 1500 Kg draagvermogen bij C VAN DAM Goudscheweg G 5 Stolwijk Gevraagd voor direct NET DAGMEISJE SCHUTTELAAR Flaw Singel 38 NET MEISJE gevraagd om te helpen in de naaikamer Wasscherij DAALMANS Flnwcelensingel 25 CREDIETEH f 800 5 uitkeering in contant geld voor eik doel absoluut zonder borgen o d Iedereen vraagt vrijblijvend de duidelijk omschreven voorwaarden Brieven porto antwoord De SpaarcredietittttcUing HatheaemrwegllOa ROTTERDAM W Gevraagd Zit en Slaapkamer of Zit Slaapkamer met gebruik van keuken of met keuken Brieven onder no 4986 bureau van dit blad Zakenman zoekt Sililiiiiiig groot f 5000 Br met event condities onder no 5037 bur van dit blad O BASS GEDIPL BONTWERKER Fluweelensingel 28 Nette werkster gevraagd voor hel schoonhouden van het kantoor Wasscherij DAALMANS FIttwccleoaingcl 25 Gevraagd wegens huwelijk der tegenwoordige net Dagmeisje liefst niet beneden 18 j of enkele dagen per week een WBKKSTBR W OSKAM Gr Baetrixitraat 9 Telefoon 3298 CiRlictiifilr ik IriBtiim vraagt Naaliter en Leerllng Naalster Aanm Kaatoor Peperstraat 11 Gevraagd voor nette Dienstbode een slaapgelegenheid Brieven met pr sopgaaf onder no 4987 bureau van dit blad WONINGRUIL Burgerwoning ia nieuwe wijk te Lecuwardea tegen idem in Gouda Br onder no 5051 bur v d bl Met groote bl dschap geven wi keoDls van de geboorte van ons Uef dochtertje lOHANNA MARIE Wi zolkn haar noemen JOKE JAC H PRINSEN W P PRINSEN DiJkahoom Gouda 8 Maart 1946 Sophl van dt Goadctttamt 63 De Heer en Mevrouw VAN I GELOVEN hopen op 121 I Maari a s hun 1 12Va jarige echlv ereeni J i ing ie herdenken iOouda Jouberisiraai 124 Heden overleed plotseling mijn beste Man en der ktpderen zorgvoUe Vader Franciscns van Camp in den ouderdom van 51 laar N van Camp De Bruin Adri Arie fanny Tilly Frans Gouda 6 Maart 1946 De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag 11 Maart a s op de begraafplaats Oud Elk en Duinen te s Gravenhage te 12 uur 4 Tot onze diepe droefheid overleed heden na een xecr korte ongesteldheid in het Van Iterson Ziekenhuis onze jongste Lieveling en Broertje JOSJE tn den aaovalligen leeftijd van 2i jaar K Koemaos W Koemans Spoel Wim Anny an Nelly Leny Mlcpjt Gouda 8 Maart 1946 l ssellaan 124 De gezongen Engelenmis zal geschiecen in de Parochiekerk van O L Vr Hemelvaart aan den Kleiweg op Dinsdag 12 Maart te 8 15 uur waarna de begrafenis op het R K Kerkhof Vertrek van het woonhuis te 10 30 uur De Hoer en Mevrouw MEINDEDT SgELE zegden hiermede harielijk dank voor de zeer groole belangsiel liag bij de geboorle van hun zoon André Gouda Maart 194é Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van onzen lieven Jongen en Broertje Kleinzoontje en Neefje ARIE zeggen wij langs dezen weg hartelijk dank A C Vermij M Vermij Koek WlB en familie Gouda Snoystraat 13 Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij het overlijden van onzen innig geliefden Vader Behuwd Groot en Overgrootvader Zwager en Oom GERKIT VAN DEN BESG Weduwn v Rensina Gtrbregdina Koning Uit aller naam Familie VAN DEN BERG Gouda Maart 1946 Openbare Verkoopiog op Maandag 11 Maart a s des voorm II uur in Hotel De Zalm te Goudag t o v Notaris F J I MOEREL aldaar van a WOONHUIS net BBF te Gouda Heerenstraat 96 Weekhuur f 4 75 b WOONHUIS met SCHUUBen ERF te Gouda P C Bothstr 45 Weekhuur f 4 25 Aanv na betaling der kooppenningen 11 April 1946 Bezichtiging is gebruikelijk Nadere inl bijvoora Notaris Crabethstraat 46 Telefoon 2601 Abonneert U op GROOT GOUDA Notaris J van Kranenburg te Gouda zal op Maandag 8 Aprii 46 dea avoads half acht in Hotel De S lat aan de Markt aldaar publiek verkoopen de volgende Onroerende Goederen onder QOUDA WOONHUIS Burgvlletkade 72 huur p w f6 75 WOONHUIS C Ketelstraat 14 huur p w f 5 WOONHUIS Pr Hendrlkstr 69 huur p w f 4 50 WOONHUIS Vierde Kade 15 huur p w f 4 50 WOONHUIS Minderbroederstraat 18 Huur per week f 3 50 WOONHUIS Boelekade 24 huur p w f 2 75 WOONHUIS Boelekade 18 huur p w f 2 50 WOONHUIS Vierde Kade 51 huur p w f2 50 WOONHUIS Boomgaardstr 20 huur p w f 3 lasten onderhoud en water voor huurder en onder GOUDERAIC ZES WOONHUIZEN Kattendijk A 43 t m 48 Huurp w ao 48 f 2 30 nos 43 en 47 elk f 2 10 no 46 f 2 50 terwijl nos 44 en 45 in gebruik zijn bij medeeigenaar voor f3 De perceelen zijn te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór en op verkoopdag van 10 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur i zij zijn te aanvaarden op den betaaldag 8 Mei a s Breeder bij notities gratis bij den notaris verkrijgbaar Uit een exploit van mij deurwaai der den 7en Maart 1946 op de bij de Wet voorgeschreven wijze beteekend blijkt dat ter rcquisitle van den E A Heer Kantonrechter te Gouda is opg eroepen PIETER HOFSTEDE kunstschilder laatstelijk gewoond hebbende te Gouda doch wiens huidige woonen verblijfplaats binnen en buiten het Koninkrijk onbekend is om op Donderdag den 4en April 1946 des voor middags om 10 uur te verschijnen voor den Edelachtbaren Heer Kantonrechter te Gouda alsdan zitting houdende in het gebouw Arti Legi aan de Markt no 27 aldaar teneinde te worden gehoord naar aanleiding van een door zijn zoon Leendett Hofstede souvenir schilder wonende te Gouda ingec iend verzoekschrift strekki de tot het bekomen van huwelljks tusscbenkomst R VAN BLOKLAND Deurwaarder Uit een exploit van mij deurwaarder den 7en Maart 1946 op de bij de Wet voorgeschreven wijze beteekend blijkt dat ter requisltle van den E A Heer Kantonrechter te Gouda is opgeroepen PIETER HOFSTEDE kunstschilder laatstelijk gewoond hebbende te Gouda doch wiens huidige woonen verblijfplaats binnen en buiten het Koninkrijk onbekend is om op Donderdag den 4cn April 1946 des voormiddags om 10 uur te verschijnen voor dtn Edelachtbaren Heer Kantonrechter te Gouda alsdan zitting houdende In het gebouw Arti Legi aan de Markt no 27 aldaar teneinde te worden gehoord naar aanleiding van een door zijn zoon Adriaan Hofstede souvenir schilder wonende te Gouda Ingediend verzoekschrift strekkende tot het bekomen van huwelijks tusschenkomst R VAN BLOKLAND Deurwaarder VRIJZ NBD HERVOSMDBN Kleine Kerk Peperstraat 128 A S Zondag 10 30 uur IsJiihiiiliieiiirStriitiii Haastrecht GROOT GOUDA vraagt voor Waddlnxveen een actieve BEZORGER Ruime bijverdienste Aanmelden zoo spoedig mogelijk aan ons Bureau Markt 67 Gouda Zoo pas ontvangen € Ja Mi Cl een nienwe collectie DAMESHOEDEN groei sort ering pasmodallcn voer strtf e n vilt U vindl bij ons alle modellea en pasvormen in de gewonschie kleuren en malen ♦ Zie onze et age $ Let op het luiste adres HOO jC Gouwe 9 VERHUIZINGEN door het geheele land Vakkundige bedieniag J Hoogendoorn Bogen 23 Telefoon 2818 Gon a Gevraagd M of Vr IIDMIIIISTIIIITIEVEIIIJIIIIII Sollicitaties N V Houthandel en Stöomhoutzagerll De Hoop v h H J Nedcrhorst Stolw sluis post Gouda VAN OUDHEUSDEN I siaai elk uur van den dag voor ü klaar mei Als extra attractie Croquetten Salades enx vanaf heden KOFFIE met org Am STOOPSTEEG 1 K Hot Cakes h k s on d w Telefoon 2353 DANSSCHOOL HOLTHUIJSEN CONCORDIA WESTHAVEN GOUDA THE RHYTHM PLAYERS weer in Concordia WeithsTcn Aanving 7 30i Zondagmiddaf inschrijving en aanvanfder maiineeclub Aanvanf 3 30 uui HOLTHUIJSEN Gediplomeerd Dansleeraar Aardewerk draaier gevraagd Zij die in staat zijn goed Huishoudelijk en Sieradenweik te vervaardigen genieten voorraag woning disponibel Eigenh geschreven sollicitatie met gegevens over laatste werkkring loon gehuwd of ongehuwd grootte gezin en godsdienst aan Potteibakkerl DeYierPaddsstoelsi S £ LST U Werkster gevraagd voor een dag of 2 ochtenden per week v OEL Gouwe 83 Z l éfw PERSONEEL GEVRAAGD VcritcInMitCf bi D Mar veldt ie Kade 58 Handig meisje helpen bij PERSONEEL AANGEBODEN gevraagd om te gordijnenspan nen Wasscherij DAALMANS FlaweclcnBiaQcl 25 het Voor cokclc ochtenden per weck evcat vooi het Incaneeren van wUmIiBrieven onder no 4992 barcaa v d blad Vrntelnaaleter lieefi nog cakelc dagen vrii Brieven onder no 4970 bureau van dll blad TE KOOP AANGEBODEN Mantelcoatnum doakerbr z g a B aiaatll Sooyetraal 25 Nette Heer vraagt zit slaapkamer eea dameiwiatermantel kleine maat Z g t n kinderbox Eea wicgenbedje met kaMeatJe R van Kenbergen Jan Pblllpiweg 77 Phil Elcc Schetrapp Twee Radlolampea Phit min phil min A K 1 Tuagiraa P P 4101 Burgvlietkade 18 met pension 5009 bureau Waichtobbe itampton graot geCmailleerd kinderbad Krugerlaan 21 no Jonge bouviere MoordrechticheTiendeweg I een Battle dreH m 4l fnieuw Jan Luykeneti aat 9 cec Duveltje Waadelwagea eeoplti gantei Graaf vaa Bloiutraat 56 een paar bokihandichocnen z g a n Sophiaitraat 3o Radlotocitet te koop of te ruilen Brieven no 5038 bureau van dit blad Nog enkele nieuwe moderne Stofzulgefi tleemodcl 2X ea 127 volt Kon Wllh weg 217 een paar Bokehandich 2HaBgmattentegen elk aannemelllk bod Adriaan Vlackitr I DIVERSEN door long echtpaar zonder kinderen word gevraagd Zit en Slaapkamer m g v k of bovenverdieping Br nr 5026 bur v d blad Onderwltzerei zoekt tegen 1 Aprii Zit alaap kamer met gedeeltelijk peneioB Brieven onder no 5018 bur v d Dame met ichootgaaad melije zoekt onges Zit en ilaapkamer met keuken of gebruik van keuken Brieven no 4265 bur v d blad Verloren een bruin leder kindericboeotfe Stolw kersluii H n ENGELSCH U het U een beetje moeite en welnltf gU waard gaed Engelech te kunnen iprckcn Schrijf onder o 4841 bureau van dit blad TER RUILING tweeperiooni ledikant met toebeboorenvoor Unpenoona ledikant Rh nvli Feiliiitr 15 prima Snelweger merk Flnl voor prlffl Radio Doeleitraat 16 een divan voor Itepenooni opklapbed ombouw en matra met bijbetaling Brieven aan Den Hertog Oorpetr 52 Goodarak gelegcnkeidacoetuuai vaot calbcrtcaat d Iroek Rcigentraat r 1