Groot Gouda, dinsdag 12 maart 1946

Brammetle Flapoor en x n vriendeii Nadruk perboden De Apontaren pmn door G Th Rotman 108 En tot zolang kan de machine ons nog goede diensten bewijzen besloot hij De machine werd naar een geschikt terrein gevoerd daar stegen ze op Mr Habberton aan het stuur de schilder Bram en de anderen er achter Ze konden er met moeite allemaal in Het was prachtig weer en met kloppend hart zagen ze de oude stad Tunis beneden zich verdwijnen 107 Gelukkig verliep de reis nu verder zonder ongelukken en de volgende dag legde de boot te Tunis aan Afrika s Noordkust aan En nu volgde de grote verrassing Want toen Bram en z n vrinden aan wal stonden zagen ze dat ook de vliegmachine waar ze mee naar Europa gevlogen waren van boord gehesen werd Ja ja zei Mr Habberton die heb ik stilletjes opgespoord We moeten den eigenaar proberen te vinden en hem z n eigendom teruggeven RADIOPROGRAMMA VAN HEDENAVOND HILVERSUM I 301 m KRO 18 00 De Minstreels o l v G Valten 18 15 Actualiteiten of gram piuziek 18 30 De Minstreels 18 50 s Avonds als ik slapen ga RNIO 19 00 Nieuws 19 30 Progr voor de Ned Strijdkrachten 20 00 Nieuws KRO 20 05 De graankorrel in de aarde Meditatie m m v Residentie orkest o l v Frits Schuurman 6e Sym phonie v Tsjaaikowsky 22 00 Nieuws 22 15 Gram muziek 22 20 Fiimkwaftiertje door A v Domburg 22 35 Avondgebed en koorzang 2 00 üram muziek 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 in AVRO 18 00 Nieuws 18 15 Uram muziek 18 30 Radio Volksuniversiteit 19 00 En nu naar oed 19 05 Pianorecital door Ilona Kabos 19 3P Materieele en geestelijke wederopbouw van Nederland Prof J L Walch Kunst en Maatschappij 19 45 Liederen V Fauré en Duparc 20 00 Nieuws 20 05 Departementen spreken 20 20 Omroeporkest o l v Nico v d Linden afgew door oude bonte Dinsdagavondfiitsen 21 30 Oexler Koening hoorspel 22 00 Contact de gram pla at V d luisteraiar 22 15 Buitenlandsch overzicht door H Ch G J v d Mandere 22 30 Contact 23 00 Nieuws 23 15 Nocturne 24 00 Sluiting GOERING s VERDEDIGING Op den tweeden dag van de verdediging van Goering voor het Tribunaal te Neurenberg is het verhoor van veldmaarschalk Milch die verbonden was aan het Duitsche ministerie van luchtvaart voortgezet Milch verklaarde dat Duitschiand s Luftwaffe in 1939 niet voor den oorlog gereed was en dat er geen overeenkomsten voor samenwerking met andere onderdeden van de gewapende macht bestonden Hij zeide verder dat militaire deskundigen uit het buitenland de manoeuvres van de Wehrmacht vóór den oorlog hadden bijgewoond en dat zij de nieuwste Duitsche wapenen in actie hadden gezien Hij noemde generaal Sir Edmund Ironside als lid van een Britsche delegatie met wien hij gesproken had Milch werd door de verschillende verdedigers op de beurt ondervraagd Op een viaag van Kauffmann den verdediger van Kaltenbrummer verklaarde Milch dat een Duitscher die probeerde iets te weten te komen over de concentratiekampen zijn leven riskeerde Een groot aantal Duitschers zou wegens het luisteren naar buitenlandsche radiouitzendingen ter dood veroordeeld zijn Milch zeide tijdens het voortgezet verhoor dat hij op zijn vijftigsten verjaardag 250 000 Reichsmark k contant ten geschenke had gekregen om een landgoed voor zich te koopen Nadat Jackson aan Milch vragen had gesteld over den tijd die de Duitschers noodig hadden gehad om de verschillende landen onder den voet te loopen vroeg hij hem en toch verklaart u als officier dat deze acties voor de officieren van de Luftwaffe alle bij wijze van verrassing kwamen waarop Milch antwoordde ik zeide in het begin van den oorlog later werd dat anders Milch verklaarde op verdere vragen dat Hitler de berichten omtrent de groote vliegtuigproductie capaciteit van SowjetRusland niet geloofde evenmin hechtte Goering geloof aan de cijfers over de Amerikaansche vliegtuigproductie en ook Hitler niet Milch zeide dat hij reeds vóór den oorlog verschillende malen gepoogd had ontslag te krijgen doch hij kreeg te verstaan dat hij wel van hoogerhand zou hooren wanneer hij den dienst zou mogen opgeven Hij rklaarde dat alle hooge functionaris pn Ifl Duitschland werkten en leefden on er voortdurend toezicht van Himmler s geheime politie Goering incluis aldus zeide hij waren wij er allen van overtuigd dat we dienstknechten waren en dat over ieder van ons een archief was aangelegd Volgens Milch had na de campagne in Frankrijk een dokter in privé van Hitler gezegd dat er een mogelijkheid van abnormaliteit bestond DAHLERUS EN GOERING De Zweed Dahlerus aan den vooravond van den oorlog tusschenpersoon tusschen Lord Halifax toen minister van Buitenlandsche Zaken in Engeland YJ i ë heeft aan Reuter medegeS c i ie Britsche legatie rlnïs u het tribunaal te NeuÏÏi 7t K t J t gezonden dat ÏSld end e4 S P g g verrtPriiain u F voor Goenngs K kiïVfiïf bijeede te lag S V aar ver ag geeft van hetgeen in 1939 tus schen Halifax Goering en hemzelf is voorgevallen Indien het tribunaal zijn boek onvoldoende acht is hij bereid schriftelijk op de vragen te antwoorden Hoewel hij telegrammen heeft ontvangen van den advocaat van Doenitz en Goering weigert hij hierop te antwoorden en zal hij alleen naar Neurenberg gaan indien de rechtbank hem meedeelt dat het in het belang van het recht is Bevin toch naar de bijeenkomst van den Veiligheidsraad Naar men gisteren t e Londen verneemt is het mogelijk dat Bevin de Engelsche minister van Buitenlandsche Zaken toch in de komende weken in New York de bijeenkomst van den Veiligheidsraad der U N O zal bijwonen Tot nog toe geloofde men algemeen dat Bevin het plan had de EngeLsche belangen door Sir Alexander Cadogan den permanenten vertegenwoordiger van Engeland te laten behartigen De veronderstelling dat Bevin nu misschien zelf gaat is vermoedelijk gegrond op den toenemenden ernst van den Internationalen toestand aldus Reuter s diplomatieke correspondent Oostenrijkscljg rantsoenen verlaagd De geallieerde Bestuursraad heeft gisteren medegedeeld dat op verzoek van de Unrra welke van 1 April af de verantwoordelijkheid voor het voedselvraagstuk in Oostenrijk overneemt de rantsoenen in het geheele land moeten worden verlaagd tot 1200 calorieën voor normale gebruikers 1400 voor kinderen en 1850 voor arbeiders Deze nieuwe rantsoenen xullen van 18 Maart a s worden ingevoerd De conferentie van Savannah A N P Aneta Nederland was reeds practisch zeker van zijn zetels in de uitvoerende directoraten van zoowel fonds als bank toen Nederlandsche afgevaardigden Maandagmorgen werden gekozen in de belangrijke uitvoerende commissies Nederland IS tevens vertegenwoordigd in de commissies voor het lidmaatschap en de verordeningen Prof Lieftinck vertegenwoordigt Nederland in de bestuurscommissie met dr Crena de long als plaatsvervanger Dr Beyen heeft zitting genomen in de commissie voor het lidmaatschap de heeren Bruins en Broches hebbert zitting in de commissie voor de verordeningen Het ligt in de bedoeling dat de commssies zich eerst met de zaken van het fonds en daarna met die van de bank zullen bezig houden om tegensbiidigheden te vermijden die zouden kunnen ontstaan wanfieer beide zaken tezelfdertijd behandeld zouden wor cen Interview met minister Lieftmck In een persgesprek verklaarde minister Lieftinck dat Nederland iedere drie maanden honderd millloen dollai noodig heeft om het in staat te stellen het herstel en de wederopbouw op beperkten schaal voort te zetten Hij geloofde dat het nog wel tot het einde van het jaar kon duren voor de Wereldbank en het Wereldfonds hun tiansacties zouden kunnen beginnen Dit beteekent dat Nederland Amerikaansche credieten moet vinden om het gat tot het eind van het jaar wanneer een leening gegarandeerd door de Internationale Bank kan worden uitgeschreven te overbruggen ln deze omstandigheden zal het voor ons noodzakelijk zijn onze buitenlandshcho foadsen te verstevigen op korten termijn met de opbrengst van een deel van de Nederlandsche particuliere beleggingen in Amerika De rantsoeneering in België Tijdens een persconferentie deelde minister Lallemand mede dat de voedselvoorziening van België in het geheel geen gevaar loopt De graanverdeeling over de geheele wereld eischt evenwel dat aan ieder eenige opofferingen van tijdelijken aard opgelegd worden Het broodrantsoen is van 450 op 400 gram gebracht Het meel zal 10 rogge bevatten en zal gebuild worden op 83 Het vleeschrantsoen wordt gebracht van 60 op 70 gram per dag waarvan 10 gram vleesch met groenten Krankzinnige pianist voor de radio Een brilliante pianist die al sedert jaren krankzinnig is heeft een radioconcert gegeven voor geheel Amerika Op correcte wijze en zonder al te veel in het oog sprngende fouten speelde hij een cadans van Mozarfs concert in D mineur De psychiaters zijn van meening dat deze radio uitzending de eerste strompelende stap is op n weg die op zekeren dag nog eens tot genezing kan leiden Molotof naar Teheran Het links georiënteerde Perzische blad Dad meldt dat Molotof binnen enkele weken naar Teheran zou vertrekken om de onderhandelingen mtet Ghavam den Perzischen minister president voort te zetten Ghavam zou het nieuws zelf aan eenige afgevaardigden medegedeeld hebben j Voedselconferentie te Londen Van 3 tot en met 10 April zullen de ministers van Voedselvoorziening en Landbbuw van Engeland en verschillende Europeesche landen alsmede vertegenwoordigers van de Ver eenigde Staten te Londen bijeenkomen voor het voeren en besprekingen in verband met de ernstige voedselsituatie in Europa De conferentie is bijeengeroepen door het Economische Noodcomité Emergency Economie Committee dat vorig jaar als contactorgaan tusschen de regeeringen ra opgericht Eén van de hoofdpunten op de agenda vormt de graanvoorziening Nederland zal op deze bijeenkomst worden vertegenwoordigd door minister Mansholt Het Concertgebouworkest tê Londen Zij verdienden hun rijwielen Onder den kop Zij verdienden hun rijwielen schrijft de Evening Standard o m het volgende over de uitvoering die door het Amsterdamsche Concertgebouworkest alhier gegeven werd Berlioz Symphonic Fantastiqué kreeg de grootste ovatie die ik in een concertzaal hoorde sinds den laatsten avond van de Proms de bekende concerten die in de oorlogsjaren in Engeland gegeven werden een van de eerste dingen waarvoor men bewondering moet hebben bij dit orkest is zijn accuratesse en zijn evenwicht er zijn 36 violen tegen 26 of 30 in de meeste Engelsche orkesten door deze extra sterkte konden de violen zich in evenwicht houden tegen het zware koper in de Berlioz Symphonic Er is geen enkele zwakke plek De violen zijn levendig het hout is uitstekend van toon het koper goed het is een genoegen om op den leidenden drummer een kleine witharigen ouderen man te letten Van Beinum is een eerste klasse dirigent met een orkest dat zich heeft opgewerkt tot een hoogte als wij in deze dagen zelden te Londen zien Samengaan van Roemeensche socialisten en communisten Het congres van de Roemeensche Sociaal Democratische Partij heeft gistermorgen met 232 tegen 29 stemmen en zestig onthoudingen zich uitgesproken voor een samengaan met de communisten in een regeeringsblok bij de komende algemeene verkiezingen Hierover schijnt evenwel een spht sing in de socialistische partij te dreigen De partijleider Petrescu heeft nl verklaard den uitslag van de stemming op dit congres waar de wen schen der afgevaardigden niet vrij tot uiting kwamen niet te kunnen er kennen Hij had om een geheime stemming verzocht die niet werd toegestaan i NIEUWS IN HET KORT De persdienst van het Vaticaan spreekt de berichten tegen volgenswelke de Paus een audiëntie aan den Italiaanschen premier de Gasperi geweigerd zou hebben A F P De nieuwe president van Finland Paasiviki heeft Maandag den eed tegenover het parlement afgelegd De regeeringen van de Sowjet Unie en Polen hebben een commissie aangewezen belast met de afbakeningvan de grens tusschen beide landen Acht Orieksche communisten die op het eiland Cephalonia door een royalistische organisatie waren ont De liquidatievergadering van denVolkenbond is op 8 April te Geneve bijeengeroepen Men verwacht dat zij een tiental dagen zal duren De Noor Hambro zal het voorzitterschap voeren A F P Deze maand wordt in Londeneen conferentie gehouden ter bevordering van de Engelsch Sowjet Russi sche vriendschap A F P De Tsjecho Slowaaksche regeering heeft aan de Nationale vergadering de eerste na oorlogsche begroo ting voorgelegd die een tekort aantoont van 26 208 millioen kronen Lands Nati fiale schuld bedraagt 97milliard 641 millioen kronen Tass De vroegere Hongaarsche minister van justitie Budinsky behoorendetot de fascistische pijlkruisbeweging IS Maandag te Boedapest in het openbaar opgehangen Tass In Japan woedt een epidemie van pokken en typhus Er zijn 6 500 gevallen van pokken en meer dan 5 000 van typhus A F P Tijdens een feestmaaltijd van den Amerikaanschen journalistenkring Nevï York heeft Krzycki een Slaviërvan geboorte verklaard dat Stahnhem twee maanden geleden het volgende heeft gezegd alleen de Sow jet Unie en de V S zijn in staat denvrede in de wereld te handhaven omdat zij de macht en rijkdommen bezitten en niets begeeren dat aan anderen toebehoort A F P De SpaansChe troonpretendent Don Juan heeft volgens rechtsgeoriënteerde Spaansche kringen het plan opgevat in de toekomst vertegenwoordigers bij de verschillende regeeriqgente benoemen A F P INDIE Nederlandsche troepen in Samarang aangekomen Blijkens het officieele communiquéis het tweede bataljon van het dertiende regiment infanterie van het Nederlandsche leger Zondag in Semarangaangekomen Ten Oosten van Semarang zijn in khaki gekleede Indonesiërsvan wie men niet wist tot welke groepeering zij behooren door artillerie beschoten Bij Soerabaja vindt een operatie voortgang om het gebied tusschen Ge dangan Tambak en Waroe te zuiveren men ondervond hier licht verzet van artillerie Het te Padang uitgevaardigde verbod om zich tusschen bepaalde uren buiten te begeven is ingetrokken Vertrek van Nederlandsche geëvacueerden uit Ceylon 525 in Nederlandsch Indië geboren Europeesche vrouwen en kinderen door de Britsche militaire autoriteiten als Iftu Inhabitants friendly to us geclassifceerd zijn aan boord van de Ruys uit Colombo vertrokken met als bestemming Batavia Semarang en Soerabaja Andere Nederlandsche geëvacueerden die oorspronkelijk Woensdag uit Colombo naar Holland zouden gaan zullen nu op een lateren datum vertrekken Zij zullen worden vervoerd met schepen die volgens ingekomen berichten nog altijd in Singapore liggen Intusschen blijven de geëvacueerden in quarantaine Dagorder van It generaal S H Spoor Luitenant generaal S H Spoor heeft een dagorder gericht tot het derde bataljon van het regiment stoottroepen dat het eerste contingent van het KiN I L was dat op Nederlandsch Iiraisch gebied is geland Daarin heeft de bevelhebber uitdrukking gegeven an zijn tevredenheid over hun verrichtingen gedurende de operaties op Banka en heeft hun gedrag tot voorbeeld gesteld voor de andere troepen van wie hij verwacht dat zij op dezelfde wijze hun plicht zullen doen zoodra zij daartoe geroepen zullen worden De toestand op Sumatra Uit betrouwbare bron heeft men uit Medan vernomen dat alle Sultans uit de Oostkust van Sumatra door extremisten zijn gearresteerd met uitzondering van den Sultan van Deli die door Geallieerde troepen in zijn paleis wordt bewaakt Revolutionaire leiders echter hebben Zaterdag 9 Maart een proclamatie uitgegeven waarin wordt bekend gemaakt dat ook dit Sultanaat opgeheven is Muiterij in de Minahassa geëindigd Uit gezeghebbende bron verneemt men dat de muiterij in de Minahassa geëindigd is De leiders van den opstand bevinden zich aan boord van de Piet Hein die gisterochtend een af deeling landingstroepen aan lanc heeft gezet Overal in de Minahassa waait weder de Nederlandsche vlag De radio verbinding is hersteld Uniforme salarieering in het K NJ L De Voorlichtingsdienst van het K N I L heeft het volgende bekend gemaakt De Nederlandsch Indische regeering heeft thans besloten tot de gelijkstelling ten aanzien van de soldij van alle beroeps militairen beneden den rang van sergeant Dit beteekent dat een einde wordt gemaakt aan het verschil in betaling tusschen Europeesche en niet Europeesche beroepssoldaten van het K N I L