Groot Gouda, woensdag 13 maart 1946

Nieuwe regeling van de schoenendist butie Fusillade in het Weteringplanfsoen Daar er tot nu toe alleen zeer geringe hoeveelheden schoenen voor de distributie beschikbaar konden worden gesteld was het noodig dat deze werden verdeeld volgens de regeling waarbij van geVal tot geval de urgen tie van de behoefte werd nagegaan Weliswaar bestonden algemeene richtlijnen volgens welke de ambtenaren die met de uitgifte der schoenenbonnen waren belast te werk gingen doch een zeker persoonlijk element viel daarbij niet geheel te vermijden Nu de projductie van schoenen circa 600 000 paar per maand bedraagt kan een ander stelsel van verdeeling worden ingevoerd dat met ingang van 1 April a s van kracht wordt Het C D K zal re BINNENLAND Onderhottd met Gen Uhl Tot de rcpatrieerendeo die met den Skymaster welke Donderdag 7 Maart aiC Batavia is vertrokken in Nederland zijn aangekomen behoort o m de Generaaimajoor Uhl de afgetreden chef staf van op bet algemeen hoofdkwartier van het K N LL Een bijzondere A N P correspondent die met hetzelfde toestel naar ons land terugreisde had een onderhoud met den Generaal die de laatste jarea In Japansche krijgsgevangenschap heeft doorgebracht maar desondanks nog volkomen ftt is Generaal majoor Uhl begrijpt volkomen den wensch om het leger en zijn leiding te verjongen Htj had echter graag geziea dat deze maatregel niet zoo plotseling was genomen doch zou zijn uitgevoerd in een periode van enkele jaren Ervaring in bepaalde functies en commando s is toch voor bljaa lederen hoogen commandant onontbeerlijk aldus de Generaal Bovendien zou men bij deze methode meer gelegenheid hebben de juiste mannen op de juiste plaats te brengen Dat deze gcdachtengang ook bij lagere officieren post vat bleek wel uit een gesprek dat Generaal Uhl onlangl had met een betrekkelijk jeugdigen luitenant die er rond voor uit kwam dat er bij de Indische militairen een vrees bestaat dat de ervaring te veel uit het leger zou verdwijnen DE TAALZEEF Deze keer wil ik eens niet afkammen i aar prijzen Ieder dialect bezit wel Vah die uitdrukkingen die warmer en levendiger züjn dan de zegswijzen die onze officieele taal er voor gebruikt Daartoe hooren de woorden met het achteryoegsel achtig uit de Krimp nerwaard Het algemeen Nederlandsch kent de uitgang achtig alleen achter zelfstandige naamwoorden het wordt al voorjaarsachtig achter werkwoordstammen wat een babbelachtig meisje en bij de kleurnamen groenachtig het Krimpenerwaardsch echter gebruikt achtig ook na bijvoegelijke rfj amwoorden die hierdoor in hun beteekenis beperkt en vervaagd worden wat wij alleen bereiken door nogal of iets dergelijks er bij te zetten Deze woorden zouden werkelijk een vernijkin van het Nederlandsch beteekenen als we ze fnochten overnemen Er zijn op het dorp veel N S B ers vertelde een boer uit de omtrek me een paar jaar geleden zie je de menschen hier zijn ddmachtig Klinkt dit niet veel duidelijker en echter dan ons slappe nogal dom En ik kreeg vorig jaar geen kool want ze was slapachtig en voor inmaak niet geschikt Ziet U de miezerige koolplanten voor U Tusschen twee haakjes ik kreeg vorig jaar ook geeti kersen jiiet omdat dié slapachtig waren maar omdat de kersenboomgaardenier weigerachtig was ze aan de veiling te verkoopen en nog weigerachtiger ze aan mij af te staan de man was vermoedelijk zwartachtig Maar zonder gekheid ik wilde dat wij die uitganj achtig ook mochten gebruiken Het is nogal kouci daarbij zien we een bleeke stadsmeneer met opgeslagen kraag of de verkleumde mannetjes bij het postkantoor Het blijft nog koudachtig dat is een strakblauwe lucht met witte wolken weerspiegeld in een sloot waarlangs bottende wilgen groeien dat is een onhandig kalf met stijve sprongetjes in jong gras dat is een frissche boerin die met blauwachtige handen in het boenhok de melkemmers schuurt Kortom dit is voorjaar in de polder Ach waren mijn fietsbanden maar niet poreusachtig dan kon ik er weer eens op uittrekken en een nieuwe verzameling mooiachtige woorden opdoen en misschien zelfs hier öf daar een bordje biest gepresenteerd krijgen Want daar ben ik doJachtig op M H M gelmatig een cijfer aanwijzen Degenen dje een distributiestamkaart hebben baarbij het laatste cijfer van het nummer correspondeert met dat aangewezen cijfer ontvangen zoo zij of hij sinds 1 Januari 1945 nog geen schoenenbon naar keuze d w z een schoennebon naar keuze d w z een heeren een dames of een kinderbon Het zou tot onbillijkheden leiden wanneer degenen die nog kort geleden een schoenenbon ontvangen hebben er nu weer een zouden krijgen Vandaar dat is bepaald dat zij die na 1 Januari 45 een bon kregen er nu niet voor in aanmerking komen Men houde er daarbij rekening mede dat vóór 1 September 1945 feitelijk niemand een schoenenbon heeft ontvangen De nummering van de distributiestamkaarten is zoo gedaan dat er geen vrees behoeft te bestaan dat b v een gezin met 8 kinderen vele paren schoenen en een gezin van 3 personen in het geheel geen bonnen zou ontvangen In het algemeen kan men aannemen dat voor het einde van het jaar iedereen die na 1 Januari 1945 er nog geen Jieeft gekregen een schoenenbon zal hebben Voor werk en beroepsschoenen blijft de oude regeling van kracht Radio rede Mio v Oorlog De Minister van oorlog Mr J Mcynen zal a s Vrijdagavond 9 uur voor de radio spreken over Een woord tot onze re serveofficieren tn onderofficieren over bun verplichte oproeping In werkclijkcn dienst Graaf de Marchaat etd Ansembourg staat 29 April terecht Naar wij vernemen zal het Bijzonder Gerechtshof van Limburg op Maandag 29 April de zaak behandelen tegen Graaf de Marchant et d Ansembourg voorma g commissaris van de provincie Llmburg en gevolmachtigde van Mussert Op 15 April zal terechtstaan Ir H Vos dlstrictslelder van de N S B te Maastricht en een van de kopstukken der N S B uit dien tijd Opnieuw mpeili klieden ia het internèeringskamp te A dam Ondanks het feit dat de bewaking Zondagavond na de relletjes van Zondagmiddag den toestand in het Interneeringskamp aan de Levantkade te A dam weer geheel meester was bleef de verhoudlag tusschen de geïnterneerden n de bewaking toch zeer gespannen Dit heeft Maaindag opnieuw tot een uitbarsting geleld Een der geinterneerden een N S B er begon de bewakers te provoceeren door zijn tong uit te steken Hij hwhaalde dit verschillende malen ondanks de sommaties van de wacht Tenslotte loste de schildwacht waarschuwingsschoten en toen zelfs dit niet hielp de man bleef spottend zijn tong uitsteken werd op hém geschoten Hij werd ernstig doch niet doodelljk getroffen Dit was het sein voor de andere gevangenen mannen en vrouwen om wederom tot ernstige ordeverstoringen over te gaan De wach t van de gezagstroepen wist de situatif echter meester te blijven Thans zijn in het kamp dusdanige maatregelen getroffen dat herhalingen taiet voor zullen kunnen komen De gewonde N S B er is naar een ziekenhuis overgebracht zijn toestand is bevredigend Afscheid Min Van Klef f ens Nu min Van Kleffens dezer dagen als Nederlandsch vertegenwoordiger bij den Veiligheidsraad naar Amerika vertrekt heeft hij gisteren in zijn departement afscheid gen omen van de in Nederland geaccrediteerde hoofden der diplomatieke vertegenwoordigingen De bijeenkomst droeg een informeel karakter De scheidende minister heeft een woord van afscheid gesproken waarop de deken van het corps diplomatique de Brkyche ambassadeur Sir Nevile Bland met vriendelijke woorden antwoordde Hij noemde het heengaan van Mr Van Kleffens een verlies voor het corps doch een winst voor de Vereenigde volken IJSHOCKEY De Zweedsche ploeg Hammarby naar Nederland De Zweedsche IJshockeypIoeg Hammarby uit Stockholm zal op Zaterdag 23 en Zondag 24 Maart een bezoek aan ons land brengen Op 23 Maart speelt zij een wedstrijd op de Hokij in Den Haag en een dag later spelen zij in de Apollohal te Amsterdam Momenteel brengt het team een bezoek aan Engeland Belleviie te Amsterdam in brand De sociëteitszaal De Koeper in de bovenste verdieping van het gebouw Bellevue in de Marnixstraat te Amsterdam is gisteravond in vlammen opgegaan Door tot nog toe onbekende oorzaak heeft omstreeks 9 uur het meubilair fn deze groote zaal vlam gevat Het vuur greep onmiddellijk zeer snel om zich heen De brandweer werd spoedig gealarmeerd door een toevallig per tram passeerenden brandwacht Hoewel zeer snel groot materiaal aanwezig was kon niet worden voorkomen dat de bovenste verdieping van het gebouw spoedig een prooi van loeiende vlammen was De brandweer trof direct alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om de omliggende gebouwen te beschermen Uiteraard trok het felle vuur op het Leidscheplein groote belangtselling De brand is vermoedelijk veroorzaakt door een olievergasser Commissie ter vooibereiding van Internationale handelsconferentie Door den minister president prof ir W Schermerhorn is op 12 Maart een commissie geïnstalleerd ter bestudeering van de door de Vereenigde Staten uitgewerkte voorstellen tot uitbreiding van den Wereldhandel en de werkgelegenheid Op de voorbereidende vergadering van de later te houden algemeene handelsconferentie zullen om deze Amerikaansche voorstellen besproken worden Genoemde voorbereidende conferentie waartoe Nederland eveneens is uitgenoodigd zal in den zomer van dit jaar plaats vinden De commissie is als volgt samengesteld voorzitter prof mr dr Q M Verryn Stuart Amsterdam ondervoorzitter prof mr dr P P van Berkum Tilburg leden prof dr J H Boeke Leiden dr E Heldring Amsterdam dr R Kuperus Leeuwarden mr P Leendertz Amsterdam mr D W F Lichtenauer Rotterdam prof BUITENLAND Aanvullende benoeming Belgische ministers De nieuwe Belgische minister president Spaak heeft gisteravond de namen van drie nieuwe ministers bekend gemaakt L Craybeckx socialist voor koloniën A Wauters minister van landbouw Van Benden minister voor volksgezondlieid De portefeuille voor de Nationale Defensie is nog onbezet Het was gisteren een jaar geleden dat 32 Nederlandsche jongens en mannen als represaille voor den aaqslag op Rauter door de Duitschers uit de gevangenissen in Amsterdam werden gesleept en la het Weteringplantsoen gefusilleerd werden Terwijl de hocgcrige Amsterdammers zich op weg begaven naar hun werk of voor een hongertocht vertrokken stonden daar in het prille ochtendzonnetje 32 ondergrondsche strijders die met hun leven moesten boeten voor hun vaderlandslievend werk tegenover de Duitsche geweerloopen De kruising Ferdinand BolïtraatWeteringschani werd afgezet en lederen voorbijganger werd gedwongen hét hartverscheurende schouwspel gade te slaan Wellicht hebben de gefusilleerden in deze laatste oogenblikken moed geput uit de onbegrensde haat en afschuw die op de gezichten van de omstanders te zien was Genadeloos ratelde een machinegeweer en de 32 mannen vielen ter aarde Enkelen waren niet onmiddellijk dood en ontvingen uit een Duitsche geweer het genadeschot in den nek Slstermorgea em 11 uur hebben de nabestaanden bij het eenvoudige houten gedenkteeken omfloerst door de stil neerhangende Neikrlandsche vlag hun vaders maanen en zonen een groet gebracht Het garaizocnspatrouillecsrps van de Nederlandsche gezagstroepen te Amsterdam vormde de eercwacht onder leiding van luitenant F Beekman in de illegaliteit bekend onder den naam Gossens In een halven cirkel om de plek op de berm stonden daar verder familieleden vaa de gefusilleerden geschaard Namens Het gemeentebestuur legde de wnd burgemeester vaa Amsterdam wetliottder B C Franke een krans Verscheidene sprekers herdachten dedooden Daar waren e a ioiteaaat Beekman de heer Ten Hoonten voorzitter vaa de R K voetbalvereenigittg St Louit te Amsterdam éie vijf harer leden door DnitKhe kogels heejft vertorca ea eakdc dr G Minderhoud Wageningen mr dr L F H Regout Maastricht de heer J Schilthuis Rotterdam prof dr J Tinbergen Dpn Haag een vertegenwoordiger van de arbeidersbeweging nog aan te wijzen door den raad van Vakcentralen Als secretaris van de commissie zal optreden drs S Korteweg Bijeenkomst van den Veiligheidsraad uitgesteld Gezaghebbende kringen te Washington verklaren dat men alhier de mogelijkheid overweegt de opening van de bijeenkomst van den Veiligheidsraad te New York welke op 21 Maart a s is gesteld een paar dagen uit te stellen Deze kringen deelen mede dat de bijj enkomst om zuiver administratieve redenen zou worden uitgesteld dus niet in verband met den internationalen politieken toestand Byrnes beantwoordt vragen Tijdens zijn wekelijksche persconferentie verklaarde de Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken Byrnes Dinsdag dat de Japansche Grondwet voor deze gepubliceerd was niet aan de overige geallieerden was voorgelegd doch dat de Grondwet voor deze in werking zal treden door de commissie voor het Verre Oosten overwogen zal worden Op de vraag wat de reactie der Vereenigde Staten zal zijn wanneer Peron gekozen zou worden tot preisident van Argentinië zeide Byrnes dat ér geen wijziging in de houding der Vereenigde Staten gekomen is sinds de publicatie van het blauwboek over Argentinië in Februari doch hij legde er den nadruk op dat hij liever geen commentaar wilde leveren nu de telhng der stemmen nog voortgang vindt Ten aanzien van het Spaan sche vraagstuk zeide Byrnes dat hij geen tegenstelling zag in het feit dat Ametika zijn instemming heeft betuigd met het voorstel van Uruguay tot collectieve interventie en het verwerpen van het Fransche voorstel de Si3aansche kwestie voor den Veiligheidsraad te brengen Het voorstel van Uruguay werd gedaan op de PanAmerikaan sche conferentie in Februari vorig jaar en het vroeg om collectieve maatregelen tegen individuen en groepen van individuen behoorende tot de Asmogendheden die een gevaar voor het democratisch systeem zouden opleveren of die zouden provoceeren tot een nieuwen oorlog Byrnes zeide dat de Argentijnsche kwestie door de Amerikaansche regeering bezien en behandeld was terwijl het Spaansche vraag nabestaanden De K P was vertegenwoordigd door een sectie verplegendpersoneel van den geneeskundigen dienst Nadat alle kransen waren gelegd zongende aanwezigen het Wilhelmus waarnatenslotte het garnizoenscorps van degevallen kameraden met stram militaireerbetoon afscheid nam De Amsterdamsche Opera Telegram aan den Minister President Door den bond vanoud lllegaie werkers en de landelijke verecnlging van ex politieke gevangenen te Amsterdam is Zaterdag het volgende telegram aan den Minister President verzonden In verband met opera voorstelling Fidelio 12 Maart te Amsterdam brengen wij onder de aandacht van Uwe Excellentie dat de solisten nog steeds niet zijn gestraft voor optreden Frontzorg Vreugde en Arbeid en reis naar Festsplele Salzburg als gasten van Seiss Inquart Dit is in ernstige mate onbevredigend voor het rechtsgevoel van de Amsterdamsche burgerij In de eerste plaats voor hen die gedurende de bezetting om prlndpleele redenen de opera niet bezochten Wij dringen op maatregelen van regeerings zijde aan om de voorstelling te verhinderen Inzake deze opera kwestie vernemen wij nader dat de opvoering van Fidelio gisteravond in den Stadsschouwburg is afgelast Hedenmiddag is in de openbaie vergadering yan den Amsterdamschen gemeenteraad de opera kwestie behandeld Wanneer door den raad het besluit genomen wordt de opvoeringen doorgang te doen vinden dan zal de eerste opvoering vaa Fltjelio Vrijdag a s kunnen gefevea worden ofwel op Zondag 17 Maart a a stuk een ander geval is ten aanzienwaarvan de Vereenigde Staten gezamenlijk met Engeland en Frankrijk uitdrukking hebben gegeven van hunzienswijze i De Paus woont de plechtigheden in de Sixtijnsche kapc bij Pius XII heeft gisteren de plfechtig heden welke ter gelegenheid v n de herdenking zijner Pauskroning in de Sixtijnsche kapel werden gehouden bijgewoond Naar het door hem ingesteld gebruik moest de eerste door hem gecreëerde kardinaal mgr Agagiani hierbij officieeren Dit was de eerste maal dat deze plechtigheid volgens den Armeenschen ritus geschiedde Voor zoover hun gezondheidstoestand zulks toeliet waren alle kardinalen hierbij tegenwoordig evenals de leden van het corps diplomatique en de leden van de Hofhouding Nieuwe Fransche nota over de Spaansche kwestie De Fransche minister van Buitenlandsche Zaken Bidault heeft aan de Engelsche en Amerikaansche ambassadeurs te Parijs een nieuwe nota overhandigd over de Spaansche kwestie De nieuwe Fransche nota tracht te bewijzefi dat het geval wel degelijk door den Veiligheidsraad behandeld kan worden Sowjetautoriteiten spreken berichten over bezetting der banken tegen Sowjet vertegenwoordigers bij de geallieerde bestuurscommissie voor Beriijn hebben Dinsdag verklaard dat de berichten in de Britsche pers dat de banken in den Sowjet Russischen sector van Beriijn zouden zijn bezet oniuist zijn De banken waren al sinds Juni j i gesloten geweest maar door officieele personen waren clandestiene transacties tegen de Russische orders in voortgezet Daarom waren gewapende wachterf voor 35 van de 150 banken geplaatst De Britten hebben de verzekering gevraagd en verkregen dat het archief van deze banken zou worden bewaard Troepenbewelfingen van het Roode Leger in Iran Diplomatieke kringen te Washington hebben berichten ontvangen over voortgezette troepenbewegingen van het Roode Leger in Iran Volgens deze berichten zou het Roode leger tevens eenige versterking hebben gekregen Ofschoon de berichten welke Dinsdag werden ontvangen niet volledig genoeg zijn om de juiste bedoelingen achter deze bewegingen te raden bestaat er in diplomatieke kringen alhier geen twijfel dat de 65 000 a 70 000 Sowjet Russen die zich reeds in Iran bevinden thans eenige versterking ontvangen Hiertoe zouden tanks en cavalleriedetachementen behoo ren De Italiaansche gemeenteraadsverkiezingen Tot Dinsdagmiddafj waren van 229 van de 427 gemeenten de uitslagen der gemeenteverkiezingen bekend De partij van minister president De Gas peri de christeüjk democraten hadden de leiding in lOfi gemeenten het communistisch socialistische blok had 83 onafhankeiijken 18 liberalen 10 republikeinen 5 arbeiders democraten 4 Unomoqualanque 2 en de democratische partij I DAMRUBRIEK Red H Tenwolde U kunt nu beginnen mede te doen Na 10 inzendingen wordt Uw balans opgemaakt Groot Gouda looft in elKe klasse 2 geldprijzen uit Opgave No 5 thuisdammers At H T Zwart 4 11 13 18 21 23 Wit 14 24 29 37 42 43 Wit zet en wint Opgave No 5 Clubdammers beginners At H T Zwart 6 9 13 16 18 19 23 25 29 Wit 17 26 27 31 32 35 37 39 41 43 46 48 49 Wit zet en wint Opgave Clubdammers gevorderde At H T Zwart 7 9 11 13 18 20 22 28 Wit 30 31 33 36 39 43 46 49 Wit zet en wint Oplossingen tot 14 dagen na P sing inzenden Bureau Groot Gouüa Markt 67 Gouda Linker bovenhoeK vermelden Damrubriek Voor pers antw postzegel insluiten H