Groot Gouda, zaterdag 16 maart 1946

Aan de orde is dan het verzoek van de Nederlandsche agersvereeniglng om aanvulling van de algemeene politieverordening met een bepaling dat buiten de bebouwde kom in de gemeente geen honden mogen losloepen B en W stelden voor op dit verzoek niet in te gaan door de verstrekkende gevolgen aan een dergelijke bepaling verbonden Na uitvoerige discussie wordt aangenomen een amendement op dit praead vies ingediend door Mevr van der Tor renVeendo inhoudende dat strafbaar is hij wiens hond rondloopt op gronden In gebruik bij landbouwers veehouders en tuinders Achtereenvolgens worden nog goedgekeurd de voorstellen tot wijziging van de gemeentebcgrootingen voor 1945 en 1946 Van de rondvraag wordt gebruik gemaakt door Mevr van der Toircn en de heeren Pille en van Tol met vragen be treffende het uitbreidingsplan de electriflcatie van den Breedcweg de woningbouw en de huisslachtingen Daarna sluit de voorzitter niets meer aan de orde of voorgesteld zijnde de vergadering Wie mist een wagenhek In Waddinxveen werd een hek van een veewagen gevonden De rechtmatige eigenaar kan het bij den portier van Verheul s Carrosseriefabriek te Waddinxveen terughalen Gezagstroepen alle jonge officieren en onderofficieren laten uitkammen Jong is natuurlijk een relatief begrip want sinds 1940 zijn wij allen 6 jaar ouder geworden Deze jongste klassen worden ten deele bestemd voor de encadreering der twee lichte divisies waarvan de infanterie reeds in Indië aanwezig is en de aanvullende eenheden binnen enkele maanden vertrekken Ten deele voor de encadreering der 11 divisie waarvoor de recruten in September October van dit jaar onder de wapenen zullen worden opgeroepen Deze groep gaat ter herscholing naar de Engelsche trainingskampen blijft daar tot September krijgt dan tot taak deze II divisie af te richten en vertrekt April 1947 naar Nederlandsch Indié De oudere officieren en onderofficieren nemen nu de plaatsen der jongeren in bij de Nederlandsche eenheden en wanneer b v in den loop van het jaar de Gezagstroepen na het afloopen hunner verbandacte worden gedemobiliseerd kunnen deze officieraen en onderofficieren ook worden gedemobiliseerd Te gelijktijdig geeft het hun de mogelijkheid regelmatig met verlof te gaan en hun gezinnen ie bezoeken en zelfs bij uitzondering een kort zakenverlof te krijgen om hun zaken bij te houden Ik zal al het mogelijke doen om aan deze wenschen tegemoet te komen dat de jongeren de BU cofytH DE TAALZEEF 7 Weet U dat er in Gouda soms een ziekte heerscht die nergens anders in den lande voorkomt Dat is tiefolitis of tifelitis Wanneer U in de rij staat voor visch of koekjes zonder bon altijd is er wel iemand die tiefelitis in de familie heeft Het blijkt de Goudsche vertaling te zijn van diphtheric waarschijnlijk door tvfihus beinvloed en daarbij van een deftij Gn eksch achtervoegsel voorzien Weest U voorzichtig het is zeer besmetttelijk de ziekte zoowel als de naam Erger echter dan deze ongesteldheid is de aanwezigheid van den volgenden Duitschen vriend die ook voor den oorlog zich nu en dan bij ons placht te vertoonen Ontmaskert hem en jaagt hem weg Ik bedoel het voorvoegsel om inplaats van ver ter aanduiding van een verandering Omkleeden in plaats van verkleeden omvormen voor vervormen of veranderen omzetten voor vertalen ombouwen voor verbouwen enz Waar is difi omomhaal eigenlijk voor noodig Laten we die leelijke woorden omverhalen veranderen en verbeteren ons daarbij verhoudend van alle vergane Germanismen fidüM Hei OH de week De in 1899 geboren dichter H Marsman trachtte in het jaar 1940 vanuit Frankrijk over te steken naar Engeland De boot waarop hij zich bevond werd echter door de Duitschers aangevallen en tot zinken gebracht Ook Marsman kwam daarbij om Met dit plotselinge Vroegtijdige einde voor oogen klinkt dit gedipht als een voorvoeld afscheid HOLLAND De hemel grootsch en grauw Jaaronder het geweldig laagland met de plassen boomcn en molens kerktorens en kassen v verkaveld door de slooten zUvergrauw t Dit is mijn land mijn volk dit is de ruimte waarin ik wil klinken Laat mij één avond in de plassen blinken daarna mag ik verdampen als een wolk De voetbalwedstrijden voor Zondag Hopelijk werkt het weer a s Zondag mede en zal er weer een voetbalZondag gehouden kunnen worden Alle Goudsche vereenigingen zullen dan ook weer in het veld treden Gouda ontvangt U V V en zal een harde dobber hebben om het tot winst te brengen Mochten zij er in slagen de overwinning te behalen dan zou het de Goudsche ploeg ongetwijfeld een plaats hooger op de ranglijst brengen daar Velox er wel niet in zal slagen van H V C te winnen O N A krijgt Scheveningen op bezoek en krijgt een kleine kans haar vorige 2 1 nederlaag te revanceeren Maar er zal voor gewerkt moeten worden Zelfs bij een overwinning zal O N A op de vierde plaats blijven staan daar G S V nummer 3 op de ranglijst weinig moeite zal hebben om het tegen Olympia tot een overwinning te brengen D O N K tenslotte gaat naar G V R A J O en blijft altijd een kans op de overwinning behouden In het district Gouda worden de volgende wedstrijden gespeeld Ie kl A Gouda 4 Haastrecht 2 U uur O N A 4 Moercapelle 1 11 uur Unio 1 Waddinxveen 2 2 30 u D O N K 2 V E P 1 Ie kl B Gouderak 2 Zwervers 2 Olympia 3 Nieuwerkerk 1 11 uur 2e kl A Olympia 4 Nieuwerkerk 2 11 uur D O N K 3 Gouda 5 12 uur Oudewater 2 Stolwijk 2 O N A 5 Ammerst S V 2 2e kl B Boskoop 1 Bodegraven 2 Esto 1 Waddinxveen 3 G S V 4 Nieuwkoop 1 11 uur 3e kl A Schoonhoven 3 Schoonhoven 4 Stolwijk 3 Ammerst S V 3 GrootAmmers 2 Haastrecht 3 Oudewater 3 Bergambacht 3 12 uur 3e klasse B V E P 4 Unio 3 12 30 uur Boskoop 2 O N A 6 12 uur Moordrecht 3 Waddinxveen 4 12 uur Moercapelle 2 Boskoop 4 3e kl C Bodegraven 3 V E P 3 12 uur Esto 2 G S V 5 12 uur G D S 4 G D S 3 Gouda 6 Nieuwkoop 3 11 uur Alle wedstrijden voor zoover niet anders vermeld vangen aan om 2 uur klaard voor Oudewater en omgeving op te treden als correspondent van den Regeeringsdlenst Oog en Oor Eiken Woensdagmiddag van 3 4 uur op de Gemeente Secretarie van Oudewater houdt de Heer Spruyt spreekuur waarop hem wenschen idetën klachten grieven enz kunnen gorden voorgelegd Het doel en streven van den Regeeringsdienst zijn uit publiciteit voldoende bekend zoodat met de korte mededceling van de vestiging van het correspondentschap wel kan worden volstaan REEUWIJK Vergadering lidmaten Ger Kerk De lidmaten van de Geref Kerk aan de Brug hield onder voorzitterschap van Ds P van Warmenhoven een vergadering In deze vergadering werden de financieele verslagen van het gehouden beheer van de Kerk het orgel van de Zendingscommissie en van de Diaconie uitgebracht welke verslagen werden goedgekeurd en vastgesteld BUjartaienws D O S Voor den beker werden de volgende wedstryden gespeeld Afd 1 C Ballering M v d Starre 2 0 C Balleriog J v Vliet 2 0 H UiterwijkI v Vliet 2 0 Afd 2 A Hoogcveeo A Verhoef 2 0 Afd 3 G H Uitenbogaard A v d Starre 20 Afd 4 I Uiterwl k C v Ei 2 0 G de KnikkerC vap E Z Q Voor de voorwahtt étb vm it Ie klauc kampioenschappen speelde H Hoogenboezem in Gouda tegen W Baars en Wiltenberg Uit H Marsman Verzamelde V erken BINNENLAND EEN WOORD TOT DE RESERVE OFFICIEREN EN DE ONDEROFFICIEREN De minister van oorlog mr J Meynen heeft gisteravond via de radio een woord gericht tOt onze reserve officieren en onderofficieren over hun verplichten oproep in werkelijken dienst Hij argumenteerde waarom hij tot oproeping was overgegaan en hoe de geheele ministerraad zijn beleid deelde Over het gebruik der opgeroepenen zeide hij Waarvoor ik U gebruiken zal is momenteel drieledig Ik heb uit het huidige Nederlandsche leger ook uit de Wat de ZES VAN DE MARINE De uitslag was Brt carb gem H Hoogenboezem 38 94 2 47 W Baars 38 125 3 28 2e partij H Hoogenboezem 30 125 4 16 Wiltenburg 30 91 3 03 Benoemd tot tijdelijk leeraar in de scheikunde aab het gymnasium te Gouda is benoemd onze plaatsgenoot de heer Th van der Weel Zes straatzangers die toevalligerwijs bijde Marine terecht komen dat vormt het thema van de film die deze week in de Schouwburg Bioscoop vertoond wordt Alles draait echter om de tooverlamp van Aladin die na eenige omzwervingen tot een knoop aan een uniformjas vervormd wordt waarbij de magische kracht echter behouden blijft Wat daar het gevolg van is en hoe de matroos met zijn slaaf den toovenaar omspringt wij willen het niet in détails verklappen WADDINXVEEN Gemeenteraads ve rga deriog Donderdagavond kwam 4 gemeenteraad in openbare vergadering i ter onder voorzitterschap van burgemeesier Mum sen Aanwezig zijn alle leden Het verslag van de vergadering van 20 Dec 45 wordt onveranderd vastges e d de ingekomen stukken verschillende goedgekeurde besluiten van Ged Staten VoDrts blijkt dat de in de vorige vergadering vastgestelde verordening op de aangifte van wooniuimten tervernietiglrg h voorgedragen aan de Kroon wegens strijd met de wet en het algemeen belang De raad bepaalt voorts dat een herzie ning van het uitbreidingsplan in voorbereiding is verleent vervolgens machtiging tot verlenging van het contract met het dislructiebedrijf te Overschie en tot benoeming van een voorman stoker aan de gasfabriek De heer Sikkes wordt beëedigd als plv gemeentesecretaris Het afwijzend prae advles van B en W om geen adhaesle te betuigen aas het adres der gemeente Standaardbulten wordt na bestrijding van den heer Van Tol evenwel met algemeene stemmen goedgekeurd Zonder discu fsie of hoofdelijke stemmin worden achtereenvolgens aangenomen de voorstellen tot verlenging van den ont rutmlngstermijn voor onbewoonbaar verklaarde woningen tot vaststelling van htt vermenigvuldigingscijfer voor de heffing van schoolgeld tot goedkeuring van de begrooting der R K Vakteekenschool voor 1946 tot bet verleencn van medewerking aan de stichting van een Bijz Vakteekenschool tot het verleencn van voorschotten aan de bestores van Bijz scholen op de nitkeering ex art 101 der Lageronder wftswet 1920 UIT DEN OMTREK OUDEWATER Regeeringsdienst Oog en Oor De Heer J Th Spruyf aaibtenaar ter Secretarie alhier heeft zich bereid ver Flannagen en Allan de bekende Engelsche revuekomieken spelen de hoofdrollen en men moet een liefhebber van den Engelschen humor zijn om alles naar waarde te genieten De situaties in deze film zijn echter wel zoo dol dat zelfs de meest nurksche bezoeker in een lach schiet wanneer de jachtstoet uit Olifanten blijkt te bestaan of wanneer de geest zich gaat moderniseeren Het is een bonte opvolging van dwaasheden die men zelf moet gaan zien Navertellen is onmogelijk HoUandsch nieuws en wereldnieuws vormen het voorprogramma MOSKOUSCHE NACHTEN De film die Thalia Theater deze v eek presenteert voert ons in gedachten terug naar het Rusland van 1916 De hoofdfiguur van deze Fransche rolprent vormt Brioukow grandioos gespeeld door Harry Baiier die deze film werkelijk boven het normale opheft Meteen van den aanvang af zitten we al in de Russische sfeer die de geheele film door goed volgehouden is We zien de stampende voeten in den grond van de arbeiders die een vrachtboot voorttrekken en daarop zien we in hetzelfde rythme andere voeten passeeren die behooren aan de menschen die de zakken meel aan boord van dit schip brengen De man die deze zakken levert en die over deze voeten heerscht is Briouwkow Harry Bauer Direct worden we dan midden in het vÊrhaal gewikkeld Harry Bauer bezoekt zijn verloofde teer gespeeld door Annabella die verpleegster is in het hospitaal te Moskou Onder haar verpleegden bevii t zich een kapitein en er ontwikkelt zich meer dan sympathie tusschen di e twee Briouwkow bemerkt dit Na zijn ontslag wordt deze kapitein bij de 16 Het was in den trein We stonden in den postwagen omdat de personenwagons geen plaats meer hadden Ér werd veel geklaagd gekankerd en met stelligheid en verheffing van stem verzekerd Ik zit nog te denken over één van de verhalen Er was ook een directeur van een autozaak Die vertelde van een jongen van 20 jaar in zijn zaak die nog niets kon De directeur had hem als onderduiker aldoor betaald Aan het eind van de vorige maand vroeg hij een voorschot op de salarisverhooging die hij later toch wel zou krijgen Verbeeld U meneer Daarna bleek nota bene dat hij een advertentie had gezet voor een aardig mei sje om samen naar gij neem ik aan billijk Binnen nu en een jaar is de aan mij door de regeering gestelde taak vier divisies te formeeren dat wil zeggen 4 maal ruim 2400 onderofficieren en 4 aal ruim 900 officieren ROODE KRUIS PERSONEEL NAAR INDIË Prinses Juliana neemt persoonlijk afscheid H K H Prinses Juliana heeft gistermiddag voor het eerst na haar herstel weder een bezoek gebracht aan het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis Zij nam persoonlijk afscheid van de 15 man verplegend personeel die vandaag per Skymaster naar Nederlandsch Indië vertrekken om d ar werkzaam te zijn op de schepen met repatrieerenden zwaarste lasten krijgen te dragen zult bioscopen te gaan en te dansen Hijgij neem ik aaii billijk vinden pad het telefoonnummer van den direc teur maar ofjgegeven voor te plegen overleg die kon den jongen man dan wel even roepen De directeur was te diep verontwaardigd om de humor te aanvaardenvan de eenige dame in het treingezelschap die opmerkte dat die jongenhem blijkbaar de primeur wilde gunnen Toen hij aan het arbeidsbureauverlof had gevraagd den vrijpostigenjongen man te ontslaan werd dezereden onvoldoende geacht De directeur moet de aanlokkelijke aanbiedingen dus nog aanhooren Je denkt dan wel eens over alle kansen mogelijkheden en verleiding Waarom moet de vrijpostige jeugd wel door de overheid beschermd worden en een volwassen man met een voorzichtig opgebouwde reputatie niet Het is een zedelijk gevaar de directie bloot te stellen aan zulke telefoontjes U hebt geluk gehad ilt Uv iMwraMkr Mg Ml mn ptkji IWtMa D M wtr U kMft kmMn iirlul iHfM Ot MMMf It MB toptrkt turn ffüiMt M ImMm rengen MAiZENA DLRYEA H oitd vmrmaarde merk ravitailleering tewerkgesteld Hij betrapt Briouwow er op ondeugdelijke waar te leveren Het conflict tusschen beide mannen ligt er nu Aan de speeltafel verliest de kapitein een enorm bedrag aan zijn rivaal Om dit geld te verkrijgen wordt hij in een spionnage affaire gewikkeld en wordt gearresteerd terwijl hij nog onschuldig ifi De groote strafzaak die dan komt vindt zijn hoogtepunt en tevens het hoogtepunt van de geheele film in het moment waarop Brioukow moet verklaren of hij de kwitantie van de schulddelging heeft ontvangen zonder dat de kapitein hiervoor het geld gestort heeft DE NIEUWE NEDERLANDSCHE SCHRIJFWIJZE In België reeds bekrachtigd Het vcrslaq van de BelgischNeder landsche commissie is thans door den Prins regent bekrachtigd Eerstdaags zn In het Staatsblad het be sluit van den Prins regent verschijnen v aarin de officieele schrijfwijze van de Nederlandsche taal de schrijfM ijze volgens De Vries en Te Winkel met inachtneming van de schrijfwijze van een e en o op het eind van een lettergreep behoudens de in ons land reeds geldende uitzonderingen Ook de ch komt te vervallen De bugin gs n is facultatief Op het Departement van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen te sGra venhage deelde men mede dat binnen afzienbaren tijd de indiening van een wetsontwerp betreffende de spelling van de Nederlandsche taal kon worden tegcmoctgezien TEXTIELPlJNTEN VOOR 1 MEI GEBRUIKEN In verband met het in gebruiknemen van de nieuwe Textielkaarten waarop na 30 April 1946 meer a rtikelen dan tot dusverre kunnen worden gekocht zullen de door de Distributiediensten uitgereikte speciale punten voor een aankoop van Textielgoederen per I Mei a s hun geldigdigheid verliezen Er zal dus geen gelegenheid bestaan tot omwisseling Men wordt dus aangeraden de speciale punten vóór 1 a s te besteden Briouwkow heeft zijn eed gezworen en geeft het antwoord dat zijn tegenstander de vrijheid hergeeft en hem tevens de liefde van Annabella geeft terwijl hij zelf alleen achterblijft Bij de fraaie muziek in deze film valt de Tziganenzang te genieten van Podesta terwijl Tino Rossi de Fransche en Napolitaansche liederen zingt Vooraf het Nederlandsch Journaal en een filmpje getiteld Waaghalzen Potpourri waarbij de toeschouwer zich wel eens zal afvragen wat het nut is van enkele der gefilmde waaghalzerijen ALIBI Het Réunie theater heeft deze weekopnieuw een Fransche film op het programma Erich von Stroheim die naeen Amerikaansche carrière nu eenFransche heeft opgebouwd speelt dehoofdrol als de sinistere teiepaat enhelderziende Zijn tooneelspelersgavenkunnen zich hier ten volle ontplooien Albert Prejean geeft een zeer goedeuitbeelding van den onverbiddellijk totde waarheid doordringenden inspecteur Zooals we van de Fransche films gewend zijn vragen opnieuw de cameratechniek en de muziek onze speciale aandacht Daarentegen is de regie matig en het draaiboek onduidelijk te noemen Voor liefhebbers van jazz muziek verschijnt in deze film herhaaldelijk n schitterend spelende negerband op het doek De hiermede beoogde afwisseling van scenario wordt echter slechts gedeeltelijk bereikt Hcdedohd Ucifd IndU Het voor programma bevat een komische voorfilm en het HoUandsch nieuws waarin onze Friesche turners schitteren i