Groot Gouda, zaterdag 16 maart 1946

Na de V van Victorie a cU Y ycut üfheid Zij die zijn voor vooruilsirevende sociale maoiregelen maar tegen socialisaiie voor opbouwende economische politiek maar iegen slarre binding van hel bedrijfsleven voor toekenning van zelfbestuur aan de overzeesche gebiedsdeelen binncDhet rijksverband en voor snellere zuivering en rechtsherstel sluiten zich aan bij de Party Yan de Vrpeid Het voorloopig Comité van Actk voor Gouda en Omstreken t W C BIJL DE VROE A C COSIJN Mr J W RUTGERS E G STIJKEL B D VAN SCHAIK Hoogstraat 3 Gouda Telefoon 3182 alwaar betuigingen van instemming worden inge racht Wie ruilt een woonhuis met pakhuis gr SVa x 22 My inet beton vloer electr licht en waterleiding poor woonhuis met pakhuis groot 6 X 15 M of eventueel afzonderlijk Brieven onder no 5113 bureau van dit blad WINKELJUFFDOUW STEENLAND S Bakkcr en Cheffin Aanmelden Nieuwe Haven 1 Een pracht collectie Verlichtings Ornamenten WAND en SCHEMERLAMPJES Gaat U eens kijken bij KRANENBURG Vlamingstr 29 Tel 5366 Tcveas iict sdres voor reparaties aan Sidio i ca Blcctrische apparataa GEVRAAGD voor de Broodbakker een Sollicitaties te richten aan de FIRMA VERBURG Spie ngstraat 65 alhier ABONNEERT U OP GROOT GOUDA Heden overleed zacht en kalm onze litve Moedert Behuiwi Groot en Overgrootmoeder BLIZABBTH DE TONG Wed vaa obaiiBU Jacobt Broer in den ouderdom van 85 aar Amsterdam Broer C Broer de Graaf Goada S Broer Vuijk A Voijk Broer van Harten A V£ui Harten Alkmaar E Broer Smient J A A Smient Dotaburg A Broer v d Neut G V d Neut Goada C Broer M G Broer Lakervcld R de Vroom A Broer C Broer Lultje Klein en Achterkleinkinderen Gouda 15 Maart 1946 Rusthuis Huize Juliana Dr teraardebestelllng zal plaats hebben Maandag 18 Maart a s op de Algemecne Begraafplaats te 2 45 uur Hiermede dank ik allen ook Jiamen mijn ktideren voor deelneming en beiangsteülng bij bet overlijden en teraardebestelllng van pnze innig geliefde Man en Vader Stephanas JoliaaieB Keldtr Uit aller naam Wed Keldcr Lan enberg Goufia Maart 1946 Tollensstraat 123 Voor Uw deelneming ons betoond bij het overlijden van onzen lieven Man en zorgzamen Vader Behuwden Grootvader den Heer JACOB SCHULTZ betuigen wij U onzen hartelijken dank Namens allen M Scbultz de Jong Gouda Maart 1946 R aam 230 NET MEISJE GEVRAAGD Mevr DE JONG Zwarteweg 30 Gevraagd een net meisje voor dag en nacht om met de vrouw des huizes de werkzaamheden gezamenlijk te verrichten Hoog loan Brieven of persoonlijk bezoekt Mevr Eppink Margarite van Cleverlaan6 Amstelveen Tel 2521 Gevraagd een Nette Wiokeljttffrouw Hoog loon F RAVESTEIJN Levensmiddelenbedrij f Telefoon IH Bodegraven GEVRAAGD en toch gttat nog menig üen e verloren I Juist dat éne tientje dat U maandelijks kunt sparen maakt U rrij uw hele leven lanf hunr te betalen en U woont in korte tqd in een eigen iinis met een renteloze Hypotheek ÜW I6 IIHUIS OEN HsotdlBipsetta li r el IUB tt B dam M W Ztndt my I gratia brochure No S0 Levert bij ons Uw BON in voor een SCHOOLATLAS Kantoorboekhandel B A Veriijl K Tiendoweft 1 Tel 2176 Tijdelijk verkoop MADKT 20 DAMES Laat thans Uw vHthoed wear vervormen bIJ Malson Van EIjck Grocncadaal 12 Gouda WILLEM DE BEUN Muxiekachool WeatbaTe 39 Leeraar Middelbaar Onderwas ALLE VAKKEN f 12 50 per kwartaal Uw overhemd en boord Wasschen wl zooals het behoort STOOMWASSCHERIJ H SCHRAVE Zn lekade 171 a I 73 aoiida Ciifictiifilir Eii Irinkmi iraaf Naaisters en Leerlinfl Naaisters Aaam Kantoor Peperstraat 11 Pédicnre Voor VeetbebafldeliBg ii vbbb DINSDAG 19 MAART bij ons gevestigd Mej A DE WEERDT Gediplomeerd Pédicnre Fi I lU leitEllOO WqdBtraat 39 Tel 2125 volslagen BAKKER GOUDSCHE TOONEELKRING Geboaw Concordia 2 ca 28 MAART 8 oor Het Zaid Nedmrlandsch Tooneel Dir Pierre Balledax voert op ROND EEN HALF MILJOEN Een vroolljk tooncelspel Een groot succes Nog enkele kaarten verkrijgbaar bij de administratie Turfmarkt 80 en aan de zaal Commissie Inxake Hulshoudell ke voorlichting en Gezinsleiding lUöUdcmöMtcaÜC van Paaschgerechten en lekkern en voor Paschen op Din sdag 2 en 9 Apr event ook oy 26 Maart van 3 tS a in e Haiahondschool Ooethavén 68 Toegangsbewijzen d f O 25 te verkrijgen aan de Huishoudschoolvoor 20 Maart Schoteltje en lepeltje meebrengen r £ eH nieuwe tentc dus een nieuwe Hoed U zou het niet zeggen maar over eakele dagen is het al weer lente en daar boort feitelijk een nieuwe hoed bij I Zoo n flatteuze moderne hoed van Johanna Komt U onze etalage eens zien Wij hebben een liitgebrelde sorteering met de NIEUWSTE MODELLEN Ook met Uw oude vilthoed weten wij raad In onze speciale VERVORMINRICHTING tooveren wij die om tot een p otfe moderne hoed van het allerlaatste model MAISON JOHANNA Markt 70 Gouda V rh Ho fl traat Ratterda Naaat Polltiebuftan GEVRAAGD WINKELJUFFROUW Leeftijd ong 20 jaar en BEDIENDE voor winkel en buitendienst Aanm op Maandag 18 Maart a s tusschen 3 en 7 u in het filiaal van P DE GRUIJTER en Zn N V Markt Gonda £ aa UW TUIN opnieuw aanla en in orde maken veranderen ophoogen onderhouden door TEMPO Burflvlietkade 82 Gouda Goad vlug en voordaallg Ontwerp en grondonderzoek gratis GOUDA CONCORDIA Maandag 18 Maart NOG ÊÊN voorstelling Bordioi s Hypnose Variété Prezen f 1 50 ca fl vanaf heden pi bel Plaatsbesprekea ea voorverko op In één slag wan groente naar 2 Rijkbloelende Sterheesters 2 prachtige Struikrozen 4 pakjes Zomerbloemzadea 2 schitterende nieuwe Dahlia s 2 Dubbelbl Begonia s 20 prachtige raede Gladiolen 20 Gladiolen in bonte mengeling 10 Meatkretia s grootbl gent 20 Greotbleemige Aacnonen 2t Raneakels grootbl gemengd 2 Reuzenhyadnthen hyac und Deza eheale rHEDSTELCOLLECTlE voor f 10 Holvo colleclie f 5 25 Bi basiellin par poslwisaal voor heele coll 1 voor halve coll f 0 75 voor vrachl ea emballatekoalen exira overmaken Bij ieverinft onder rembours worden levens f 0 25 rerobourakosien berekend Bestal apocdif wcgcaa schaarachtc van tcIc artikelen Kweekerij lepcnhorst Hïllegom Naar BagilaaJ Aatrika Caaada vctxcadtn wl aa alvasgit vaa itn ca 10 vakkctltn ladlalaa Toor U Pr atoaraat Of aaavMg AGENTEN QEVRAACD Gerraa cf V mC voor de Verf af deeling Vereischten Ali round vakman bekend met spuiten letters zetten etc Salaris f 60 per week Ervaren en halfw Plaatwerkera CarroMeriebottwerit Vuursmeden ea een bekw Schilder Zonder vakkennis onaoodig te melden Bij gebleken geschiktheid zeer gunstige vooruitzichten Sollicitaties aan H MULDER Carosseriefabriek BOSKOOP DANSSCHOOL HOLTHUiSEN Coacordia Wtstkavca Goada Zondag 17 Maart a 8 aanvang 7 30 u spelen THE RHYTHM PUYERS ia CencofdiA WcatluiTea SS9ndagnüddag 3M mr Matinée elnb HOLTHUIJSIN DaaaleeaMT KarmoiMlkaleet 4êm F 10 BELOONING voor den persoon die bruin ederen motorhandschoenen terugbezorgt verloren voor Boscbweg 49 op Vrijdagavond 9 30 uur C BOTH Woudstraat 27 Tc koop aangeboden vei chroond theemeubel mwt 2 glasplaten f 35 1 kinderwagen f 59 1 gasoventje f 50 1 vulpenhouder nieuwf 17 50 zuiver linnen voorooi logsch man telpak je maat 40 f 25 Te bevragen N RIETVELD Oosthaven 34 Te huur gevraagd ZOMERHUISJE aan de Rccnw kschc plasaen Brieven onder no 1040 aan Adv Bur Minerva Kon Emmaplein 8 Rotterdam Te koop gevraagd een trapiiamielilni zware uitvoering Geschikt voor stoffeerderij Beslist in goede conditie Brieven onsier n 5249 bur v d bl d y n ties PERtONEIL AANGEBODEN mttc witkittr vo r de Khaaaraaak f 5 p dag Br oadtr no 5tt8 bur v d bUd TE KOOP IVRAAOO VlatrUud vtitaBatlaa af liaaliiut la rail vaar tar o aardappclta H vaa Maaaia Kaïundlik Rtaawl k Swaggtra m 43 af tt rallaa vaor ralt aaatdpak oad kwal 43 ac Balttlaar WllIitlBiaaMnat Matarkaad 0 36 zS 00 wialaaat 30 acku fUvra aadu S317 bataaa vaa dll klad TE KOOP AANOnODiN aakMUatifl keal Makak taa palkaakal H vaa Mawiaa KarMad k Raaaw k bckUcda Wieg tikca armitotl la bfSU kaaglaap Br aad ao 268 baruav d H Kindarwagea l g i Gravto eabaitn tea aooi xwart Kecikaad rala i l lief voor kladerca C v d lerg Tarta Stofxuigcr ticeaiodel 127 V ca en Pre 320 V Blaaxcr Cappeaeiitccg 30 ten gefloten fornul merk godin Te fcew H j V d He4 tetkmaatilraal é1 Maalelcoitnua vaaroorl i g J J en gatkacbel Br aa 3224 knr v d W Vlaggutak kapilok paraplaitbik ilka Crabethitraat 5 Kapakbed met twee itroonatnuen e ijierea leedamp Br no 52 2 bar v d l Btauwc krniae ca rijie dameihoedea Brievea no 5203 bureau van dit W cea aicaw krooatje ea een kobbelp l Parket wegca ometaadigheden eea iw r Cocher Spaniel allerlleftt voer kl derr Te bevr bi Van Wijnen Fluw Si 8 een l fl ét ï waterkit te koop of Br no 51T9 kareaa v n dit z f a n zwarte danie choen B m 3 Brieven no 5176 bure v n Accardeoa 5 rijer 130 b iMn 4korl8 Stradivari Ancana Italia met kolfer B lek a 7 een bruine en een iwarte villhotd 8 Te bevr Raam 133 Opvoawbare Kladerwagen MoMtr t II DIVERSEN Naaiwerk gevraagd oak l J j Voar ieder eea baek bl ALPHA Gtaenead HNGELSCH Kenaii U macht Kennl vaa BngelKh zakel k Diploma Eng h y verelichte Inlicht na 4842 bar v TER RUILI aat 13 vaor 24 f ut Unge Will dameMchocncn ai 3 grootc maal Ufi 5266 burcaa v 33 voar m 20 Mul f ric Kinderickoeatji D de nleuwe swaï becrcapiiMAi BrieA Sckoeat g a É ft 0 a wiBicrjae ic i jaa laeftlld 6 11 aar t a Ueft 6 7i Td r Ni J pr vooraail Mel t i WlBter j j a te ▼ oot daaMzoBannantel of tiuett twcepcreaaa ledikant met f iti een paraaane met iplraal C oalH aaa raiaia ka awaBing C Uii aattate Bi aa 33 l b