Groot Gouda, maandag 18 maart 1946

P GROOT GOUDA pERAsgm MfiFMFFW HAnw AH VOOP GOIIDA FN OMSTREKEN Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Telefoon 3098 Abonn p w 27 c Losse numm 10 et MAANDAG 18 MAART 1946 Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda STADSNIEUWS Candidaatstelling voor de Tweede Kamer der Staten Generaal en de Prov Staten De Burgemeester van Gouda brengt ter openbare kennis dat op Dinsdag 9 April as de candidaatsteiUng voor de 2dc Kamer der btaten üeneraal en de Prov Staten zal pla ts hebben Candldatenlijsten als bedoeld in art 35 der Kieswet kunnen op dien dag bij den voorzitter van het Hoofdstembureau in den kieskring ter gemeente secretarie te Leiden resp Gouda worden Ingeleverd van 9 uur v m tot 4 uhr n m Op dezelfde lijst mogen ten hoogste 20 candtdaten worden geplaatst ledere lijst moet onderteekend zijn door ten minste 25 personen die Volgens de kiezers Het voorhanden hebben vantniet geijkte gewichten A B te Ouderkerk a d IJssel f 15 s 5 dh met verbeurdverklaring v d inbeslaggenomen gewichten Vestigen in een gemeente zonderschriftelijke vergunning J K te Woerden f 10 s 4 dh u Niet voldoen aan de Leerplichtwet J C C V U te Gouda f 15 s 5 dh 1 V d K te Gouda f 5 s 2 dh Th MW v P te Gouda f 8 s 4 dh A E Rte Bergambacht f 15 s 5 dh A H V D te Gouda f 10 s 4dh Th V teHaastrecht f 15 s 5 dh PO te Goudérak f 10 s 4 dh Het onbeheerd laten staan van een rijwiel J t M te Gouda f 5 s 2 dh j van Z te Gouda f 10 s 4 dh Venten zonder schriftelijke vergunning van den Burgemeester DS te Utrecht f 5 s 2 dh W B te Gouda f 5 s 2 dh Wateren buiten de openbare waterbakken H M te Waddinxveen f 7 50 s 3 dh A M te Waddinxveen idem Zonder toestemming van den bewo ne zitten in een raamkozijn M v Gte Woerden f 6 s 3 dh W IJ P teWoerden f 5 s 2 dh Niet toonen van het rijbewijs A v d L te s Gravenhage f 5 s 2 dh Onbeheer laten staan van een driewielig transportrijwiel op een brug C L te Gouda f 5 s 1 w t sch Rijden met een rijwiel over het trottoir C R v D te Woerden f 2 50 s 1 dh Met meer dan twee wielnjders naast elkander rijden P D L te Zegveld f 3 s 1 dh Rijden met een rijwiel zonder goede vooryerlichting C A B te Papekop f 2 50 s 1 dh D v D te Krimpen a d IJssel idem Rijden met een rijwiel zonder goede Partij van de Vrijheid Dh nieuw opgerichte Partij van de Vrijheid heeft een manifest uitgegeven bestaande uit de volgende punten De eerste voorwaarden voor een op Cbristclijken grondslag berustende samenleving als de onze is de vrijheid Alleen in vrijheid kan de mensch zijn persoonlijkheid ontwikkelen Deze vrijheid gepaard aan verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid en gewaarborgd in een rechtstaat bewerkt welvaart en geluk en is noodzakelijk voor het bereiken van een menschwaardig bestaan voor alle groepen onzer maatschappij Dit uitgangspunt eischt een vrije uitoefening van bedrijf en arbeid een vrije beschikking over de vruchten hiervan en een vrije maarschappeliike organisatie waarbij de staat wakende voor het belang der gemeenschap een corrigeerende j k uUM Weersverwachting medegedetld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwpchti Matige later aan den kust tijdelijk krachtige wind tusschen Z en Z W Meest zwaar bewolkt geen regen van beteekenls Verdere stijging van temperatuur Wat Is erin Gouda t do nl Reunie Vrijdag t m Woensdag i Alibi Toegang boven de 18 jaar Thalla Theater I Vrijdag t m Woen aag Moscousche Nachten Toegang boven de 18 jaar Schouwburg Bioscoop Van Vnjdafl t m Dinsdag Zes van de Marine Toegang alle keftijden Maandag 18 Maan 730 nur VeemarktRestaurant Jaarvergadering Ned Chr Vrouwenbond o j j Idem 8 uur Coccordia Bordini s Hypnose Variété Dinsdag 19 Maart 8 uur Kunstmin Gez Zoek de Vroolijkheid met de revue Nu mag het weer Woensdag 20 Febr 8 aur Blauw Kruis Jaarvergaderlag Geref Bond atd Gouda Idem 7 30 uur Ned Geref Gemeente Turfmarkt 54 Ds Joh v Walzen Idem 7 uur bovenzaal Reunie Ui Borger over De mensch van morgen i Donderdag 21 Maart 8 uur Blauwe Kruis Nat Gen v Gouda e o A F Portlelje Jeugd en opgroei van roofdieren In Artis hooging toestaat van 25 boveir het loonpeil van Mei 1940 Geheel overeenkomstig ook de uitkeering ad 25 de vrijheid Is de sociale gerechtigheid In het bearijfsleven worde deze door samenwerking tusschen werkgevers en werknemers nagestreefd Zij verzetten zich tegen socialistische systemen welke onvermijdelijk lelden tot dwang en tot heerschen van weinigen over velen en zich niet thuis gevoelen bij naar kerk of confessie gevormde peilitleke groepeering die den strijd voor de vrijheid binnen door het algemeen belang gestelde grenzen zal voeren De Partq stelt voorop de eenheid van het Koninkrijk der Nederlanden en binnen dit Koninkrijk eigen meesterschap der deelen en gewesten Het Undelijk comité van Inltlatlet is als volgt samengesteld Mr D U Stikker prof mr R P Cleverioga M F H van Dijk Mevr A Fortalnerde Wit mej dr lane delongh drs H A Korthals mr K P van de Mandelc mr C H Telders R Zegering Hadders Het voorloopig comité voor Gouda en omstreken bestaat uit de hecreni W C Bijl de Vroe A C Cosijn Mr Wi Rutgeis E G Stijkel B D van Schalk Hoogstraat 3 Gouda Rijden tnet f n njwie zonaer goeue 1945 je gepensioi vooren achteryérlichting C K te welke over s neerden wordt uitbetaald zijn dan ookmaatregelen in voorbereiding om aan v de mobilisatieslachtoffers over 1945 n uitkeering in eens ad 25 te ver leenen In feite zal c verhooging voor bedoelde categorie iéugg o g van de reeds eerder tot stand gibrachte vere zelW meer bedra Woerden ontslag van rechtsvervolging H J M te Bodegraven 2 maal f 2 s 1 dh W O te Zwammerdam idem BINNENLAND TWEEDE KAMER Schriftelijke vragen Op de vragen van den heer v Steenbetreffende de financieele positie vande z g mobilisatieslachtoffers heeft deheer Meynen Min van Oorlog geantwoord Bij het maken van een vergelijkmg tuschen de positie der z g mobilisatieslachtoffers zooals die was voor 194U en zooals die nadien door de stijging van de kosten van levensonderhoud is beinvloed moet in aanmerking worden genomen dat gedurende de bezettingsperiode tweemaal een verbetering van de financieele positie van de tot deze categorie behoorende personen tot stand is gebracht Aanvankelijk werden n 1 bij het vijfde uitvoeringsbesluit van het hoofd van het afwikkelingsbureau van het Departement van Defensie zulks naar analogie van de verhoogins der salarissen van het Rijkspersoneel met 6 de normen aan de hand waarvan de uitkeeringen voor de mobilisatieslachtoffers werden berekend eveneens met 6 verhoogd Vervolgens kwam nogmaals een aanpassing aan de gestegen kosten van levensonderhoud tot stand bij het negentle uitvoeringsbesluit van den commissaris voor de belangen van de Nederiandsche Weermacht een verbetering die algemeen van karakter in het bijzonder ten voordeele kwam van de groote gezinnen Bovendien werd krachtens dit laatste besluit van de inkomsten der inwonende kinderen van achttien jaar en ouder niet langer een bedrag van 2 doch van 4 per week met in aanmerking genomen bij de berekening van het gezinsinkomen Rekening houdende met de totstandkoming van vorenbedoelde maatregelen was nochtans bereids door den ondergeteekende overwogen of ook sedert dien de positie van de mobilisatieslachtoffers als gevolg van de stijging der kosten van levensonderhoud in ongunstigen zin is beinvloed De minister meent dat een meer zuivere maatstaf wordt gevonden in de betenngen derhalve gen dan 25 boven het peil van Mei 1940 Wijziging der Invaliditeitswet enz enz De Minister van Sociale Zaken de heer W Drees heeft bij de Tweede Kamer een wetontwerp ingediend itihoudende een wijziging der invaliditeitswet der ongevallenwet 1921 der land en tuinbouwongevallenwet 1922 der ziektewet der kinderbijslagwet en van het ziekenfondsenbesluit De Minister acht het wenschelijk dat maatregelen genomen worden opdai de arbeiders ook na de bovengenoemde loonsverhooging onder de toepassing v d sociale verzekeringswetten blijven vallen Daartoe zal de loongrens welke in de invaliditeitswet en de ziektewet op 3000 is gesteld verhoogd behooren te worden De Minister IS van meening dat verhooging dier loongrens tot ƒ 3750 voldoende kan worden geacht Niet te vermijden is echter dat er dan ook een aantal personen onder de ziektewet en de invaliditeitswet wordt gebracht die er voor de loonsverhooging meer dan 3000 en na de verhooging minder dan 3750 bedraagt of wier loon voorheen meer dan 3000 doch minder dan ƒ 3750 bedroeg en die geen verhooging ontvingen Naar de meening van den Mirifs er mag dit niet als een bezwaar geldelj Bij de loongrensverhooging doé zich ingevolge de ziektewet een bezwaar gevoelen te n aanzien van het ziekenfondsenbesluit De verplicht verzekerde krachtens de ziektewet is tevens rechtstreeks verzekerde krachtens het ziekenfondsenbesluit Hij is in verband met het bepaalde in art 50 dei ziektewet practisch gedwongen zich aan te sluiten bij een ziekenfonds Ook is van medische zijde tegen verhooging van de loongrens voor het ziekenfondsenbesluit ernstig bezwaar gemaakt De Minister heeft gemeend de loongrens van f 3750 In elk geval voors Cabaretavond G H B S Vereeniging De Gondsche H B S Vereeniging bracht Zaterdagavond in Kunstmin een cabaretprogramma met als titel H B Siers op de planken Na het openingswoord van den heer J Geverlnk Jr werd het H B S lied gezongen waarna direct de Surrogaia s de stemming erin wisten te brengen iret hun zeemansliedjes hoewel bij een volgend optreden meer aan voordracht moet worden gedacht Voor de pauze werden er nog enkele schetsjes opgevoerd waarvan hoewel wat te langdradig de les In land en volkenkunde het meeste In den smaak viel Daar het jprogriamma niet al te vlot verliep was het van den regisseur goed gezien Harry Hagedorn na zijn optreden als liedjeszanger als conferencier aan te stellen Een buitengewoon gord nummer was de pianosolo van Ivan Klomp die ons liet genieten van de Liebestraum vanLiszt Jammer was het dat door het blikken geluid van de piano veel schoons ver loren ging Als afwisseling werd een blijspel In 2 bedrijven Een Eeuw achter verdienstelijk opgevoerd Tot slot van het uitgebreide programma werdenr wi verrast met een bilzocder nummer n l In t Spookhuis dat veel succes oogstte Aan alle spelers en in t bijzonder aan den regisseur den heer C de Man bracht de voorzitter hulde en dank De dansmuziek op het bal werd verzorgd door de Melody Boys die wij minder konden waardeer en Strafzitting van het Kantongerecht te Gouda d d 13 Mrt 46 Veroordeeld zijn wegens Het ten verkoop voorhanden hebben van brood met een te laag gewicht aan droge stof M J v V te Gouda f 250 s 50 dh Verbouwen zonder schriftelijke toestemming van den Burgemeester H v d V te Gouderak f 10 s 4 dh X Visschen zonder vergunning vaij en rechthebbende van het vischwatéT b V te Rotterdam f 5 s 2 dh met verb v d niet inbeslaggen hengel zuivere maatstaf wordt gevonoen 111 uc giciia u t iv gcvai vuui door de reeeering toegepaste loonpoli hands met te moeten doen gelden ten tiek welke in het algemeen een ver I aanzien van de verzekering van de ar NUMMER 18i t ure dorst De dorst kwelde van t H van de 2de Kade en hij ging dan ook gretig in op het voorstel van R van de Gouwe die wel aan een borreltje wist te komen voor f 12 50 per liter Hij stelde hem f 25 ter hand voor twee liter geestrijk vocht De dorst bleef maar R kwam niet opdagen Deze bekende thans aan de politie het geld niet meer te hebben waarom hij wegens verduistering bekeurd werd Brandstof afhalen tegen bezorgloon De Volenhaodelaar V van den Bleekerssingel is bekeurd daar hij de 35 cent per mud bezorgloon ook liet betalen door particulieren die ie brandstof aao de opslagplaats kwamen afhalen Wij ver melden in dit verband nog dat de prijs heeftOnverbrekelijk verbonden aan voor anthraciet en cierenkolen bij thuis u ij j loi nor rhtinhtld bezorgen resp f 2 95 en f 2 55 bedraagt I per mud Geslaagd Aan het Ned Taleninstituut te Rotterdam slaagde voor het examen Ned taal en handelscorrespondentie onze stadgenoot de heer Henny Cattel lijst zooals deze luidt op het oogenbllk 1 der Inlevering kiezers xijn voor de 2de Kamer resp de Prov Staten binnen den kieskring Cursus voor het politiediploma De gelegenheid om een examen af te leggen voor de thans bestaande politieorganisaties ter verkrijging van het diploma van agent van politie zal nog eenmaal worden opengesteld De examens zullen worden gehouden In de maanden Sept en Oct van dit jaar Tevens bestaat de gelegenheid examen te doen voor het diploma candldaat insp van politie en wel in Nov en Dec e k Het plan bestaat om hier ter stede bij voldoende deelname een cursus te organisecren Personen yan 20 28 jaar lengte 1 75 M die interesse hiervoor hebben kunnen zich Dinsdagavond 19 dezer te 8 uur opgeven aan Oosthaven 31 in het gebouw van den P O D De cursussen worden o a gegeven door politlelnspecteurs te Gouda Anti Franco Het bestuur der Partij van den Arbeid afd Gouda deelt ons mede dat zij er In Is geslaagd den Heer Sal Tas bereid te vinden om in Gouda een uiteenzetting over het huidige Spaansche probleem te komen houden De Heer Tas als Chef van de buiten landschc redactie van Het Parool Is wel blJ uitstek geschikt om het afwijzende standpunt dat wij als Nederlanders In een democratisch land tegenover het Fasci ïtische Spanje hebben aan te nemen toe te lichten Deze bijeenkomst zal worden gehouden in de zaal Kunstmin op Maandag 25 Maart a s en de toegang Is voor leder vrij Partij van den Arbeid Het afdeelingsbestuur van de Partij van den Arbeid verzoekt ons het volgende mede te deelen De leden worden erop attent gemaakt Maandag 1 April e k vrij te houden daar op dien avond een ledenvergadering wordt gehouden waar drs G M Nederhotst het urgentie programma zal behandelen Gelijktijdig zal de verkiezingsactie worden ingezet Convocaties volgen Achter den naam van ledlr der onderteekenaars moet de gemeente worden vermeid op welker kiezerslijst hij voorkomt Tenzij eea onderteekenaar voorkomt op de kiezerslijst der gemeente waar het Hoofdstetftbureau is gevestigd wordt bJJ de inlevering der lijst een verklaring overgelegd van den burgemeester der gemeente dat de onderteekenaar voorkomt op de klczerlijst in die gemeente Dezelfde kiezer mag niet mfeer dan één lijst onderteekenen De candldaten moeten met vermelding van hun voorletters en woonplaats op de lijsten geplaatst worden in ce volgorde waarin door de onderteekenaars aan hen de voorkeur wordt gegeven Indien de candldaat is een gehuwde vrouw of weduwe wordt zij op de lijst vermeld met den naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot onder toevoeging van haar eigen naam voorafgegaan door het woord geboren of een afkorting daarvan Bij de vermelding van een cendidaat mogen de voorletters geheel of ten deele door de voornamen worden vervangen Derelfde candldaat mag niet voorkomen op meer dan een van de lijsten ingeleverd in denzelfden kieskring Bij de lijst moet worden overgelegd de verklaring van iederen dlarop voorkomenden candldaat dat hij bewilligt in 3i n candidaatsteiUng op deze lijst Indien de candldaat zich buiten bet Rijk In Europa bevindt kan de hier bedoelde verklaring telegrafisch worden gedaan en is zij niet aan het offlcieele formulier gebonden Voor candldaten voor de Tweede Kamer moet mede worden overlegd de verklaring vermeld in art 37a tweede lid der Kieswet betreffecde storting op naam van een der onderteekenaars van de lijst een som van f 250 in de consignatiekas De inlevering der lijst moet geschieden persoonlijk door een der onderteekenaars De candldaten icunnen daarbij tegenwoordig zijn De voorzitter van het Hoofdstembureau gfeft een bewijs van ontvangst af Primeur voor de Goudsbloem De tooneelgroep De Goudsbloem hoopt binnenkort een opvoering ie geven van de door Maurits Wagenvoort geschreven oranje komedie Om de Koningsmacht IQ Dit ituk werd geschreven in IV l en kwam In Januari j l van de pers De Goudsbloem wist zich als eerste vereeniging in Nederland van het opvoeringsrecht er van te verzekeren Het is een historisch spel behandelendeeen episode uit het leven van Stadhouder Willem lil 1672 1702 vlak voor zijnvertrek naar Engeland waar hij de Engelsche Kroon voor zich en zijn vronw wist te verwerven Formulieren voor de lijsten en voor de schriftelijke verklaring van bewilliging hierboven bedoeld zijn ter secretarie dezer gemeente kosteloos verkrijgbaar tot en met den dag der candidaatsteiUng In herinnering wordt gebracht art H8 der Kieswet luidende Hij die een lijst als bedoeld in art 35 Inlevert wetende dat zij voorzien is van handteekenlngen van personen die n t bevoegd zijn tot deelneming aan de verkiezing waarvoo de inlevering geschiedt terwijl zonder die handteekenlngen geen voldoend aantal voor een geldige lijst zou overblijven wordt gestraft met gevangenisstraf vat ten hoogste drie maanden of een geldboete van ten hoogste honderd twintig galden Met gelijke straf wordt gestraft hl die wetende dat hij niet bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing een voor die inlevering bestemde Üjst als bedoeld In art 35 heeft oaderteekcad Gouda 14 Maart 1946 De Burgemeerter voornoemd wg JAMES tl ti efti tM ii T