Groot Gouda, maandag 18 maart 1946

QFFICIEELE PUBLICATIE Contractprijzen graszoden oogst 1946 Meer bekendheid verdient het feit dat slechts voor verschillende grassen alleen een contactprijs is vastgesteld voor de nateelt van onbekende herkomst terwijl van de landrassen groeps en selectierassen de prijzen geheel vrij zijn Bovendien zijn van de overige rassen ook de contractprijzen van nateÈlt van onbekende herkomst geheel vrij Bij de klavers zijn de contractprijzen vastgesteld van het gecontroleerde rooden wit klaver iaad terwijl ook hier de overige rassen geheel vrij zijn Ten overvloede volgen hier nog de welvastgestelde contractprijzen Engelsch raygras nateelt van onbekende herkomst f 70 per 100 kg Westerwoldsch raygras nateelt van onbekende herkomst f 37 50 p 100 kg Italiaansch raygras nateelt van onbekende herkomst f 60 per 100 kg Beemd langijlöem nateelt van onbekende her kon t f 85 per 100 kg Rood klaverzaad controleefd f 400 per 100 kg Wit klaverzaad gecontroleerd f 425 per 100 kg De contractprijzen oogst 1946 der landbouwzaden zullen zoo spoedig mogelijk bekend gemaajct wordeji Bloemenhandel vrij Bij beschikking van den minister van Landbouw Visscherii Voedselvoor zriening zijn de mamregelen inzake de maximumprijzen voor snijbloemen potplanten bloemstukken en bloemwerken met ingang van 15 Maart 1946 ingetrokken SINAASAPPELEN Nu tegen het voorjaar r nog maar weinig versche en vitamme G houdende groenten te krijgen zijn en htt vitamine C gehalte van de aardappelen achteruit loopt kunnen wij een voedingsmiddel dat er rijk aan is uitstekend gebruiken En de sinaasappel is rijk aan vitamine C Bij voorkeur gebruiken wij de sinaasappel als zoodanig en niet het uitgeperste sap Het vitamine C wordt n l door aanraking met de zuurstof uit de lucht spoedig onwerkzaam hetgeen niet het geval zal zijn als het sap in de partjes besloten blijft Verschillende receptee voor het verwerken v§n sinaasappelschillen zijn te verkrijgen bij het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad Koninginnegracht 42 te s Gravenh ge Eén recept daarvan is het volgende Griesmeelpudding 1 liter melk 100 gram griesmeel 60 gram suiker een snufje zout eenige sinaasappelschillen De melk aan de kook brengen met de sinaasappelschil en eenigen tijd lajten trekken Het griesmeel met de suiker vermengen in de kokende melk strooien en de pudding koken tot zij gaar en dik genoeg is ongev 5 min De schilletjes uit de pudding verwijc e ren en de massa in een met koud water omgespoelden puddingvorm overdoen Film bedrijfsorgaiiisatie of Filmtrust Hegemonie 7 Het streven der fegeering naar plan matige gelelde economie en de daarvoor noodlge bedrijfsorganisatie vindt In de filmindustrie feitelijk reeds Jaren lijn beslag in den Nederlandschen Bioscoopbond Deze organisatie verrichtte reeds veel goed werk in opbouwende zin zooals bijv de sympathieke stichting van het Bio vacantieoord Het Is mede haar streven de culturecle en opvoedende taak van de ftlin aan te toonen en pp de juiste wijze totontwikkeling te brengen een evolutie die allerwegen de steun van de regce rings Instanties en de belangstelling van de bevolking geniet Het is daarom te betreuren dat er verschil van meening gerezen is tusschen de Ned Bioscoopbond en eenige Ameri kaansche Filmondcmemingeö De daardoor ontstane toestand is naar men ons van bevoegde zijde uit den Bioscoopbond meedeelt de volgende Het is natuurlijk aan een leder duidelijk dat de exploitatie der theaters voor de ondernemers looncnd moet blijven zijnde voor hen een noodzakelijke levensvoorwaarde Wegens de exhorbitaateiplschen die de Amcrikaansche filmondernemingen stelden besloot de Bioscoopbond deze films niet meer in hare theaters te ver toooen Een achttal der grootste film maatschappijen heeft zich nu aaneengesloten tot de M PE A Motion Picture Export Association De directeur van de M P E A de heer Allport ichrflft nu In het Amerlkaansche filmvakblad de Motion Picture Herald dat in den Ned Bioscoopbond eep kleine minderheid dictatoriaal optreedt tegenover de rest Dit is naar onze meeniog de zaak omdraaien Juist de M P E A wil dictatoriale macht in de Nederlandsche Fil wereld verkrijgen door een Ameii kaansche filmhegemonle hier te lande voor te bereiden Daar de Ned Bioscoopbond niet toestaat films van deze onderneming in haar theaters te vertoonen zal deze filmtrust gedwongen zijn aadbledingen op veel lagere basis dan oorspronkelijk ta doen Aan bepaalde ondernemers die hier op Ingaan zoo zij weg ns de consequenties die uit hun houding voortvloeien financleele concessies moeten doen Hierdoor zou dus een zeer onverkwikkelijke toestand ontstaan die naar onzt meening het best zou kunnen worden opgelost door een schikking tusschen beide partijen of door het ingrijpen van een Rijksbemiddelaar Ondanks het feit dat er nog films genoeg op ieder gebied © verblijven moet het niet mogelijk zijn dat een willekeurige trust te hooge elschen gaat stellen waardoor hun films bulten het bereik van het Nederlandsche publiek komen te vairen Hiermee is niemand gebaat H et opbouwende werk van den Bioscoopbond alsmede het gezonde zakenleven worden hierdoor ongunstig beinvloed Al goed werkende organisatie heeft de Bioscoopbond het ree t oneerlijke concurrentie en onjuiste buitenlandsche invloeden tegen te gaan NIEUW IN HET KORT r Volgens het Chlncesche persbureau Central News is Dinsdagnacht l het laatitc def acht ment van het Roode leger uit Moekden vertrokken Tegen de echtgenoote van denNoorschen schrijver Knut Hamson zaleen aanklacht wegens collaboratie worden ingedicnc In de apansche haven Osaktisaanboord van twee Bpanschc schepen eenpartij van zeven en een halve ton opiumin beslag genpmen welke voor verscheping naar China bestemd was De Finsche minister van Justitie Urho Kerkonen is door president Paa slviki met de vorming van een kabinet belast Rtr De voormalige commandant Vatihet concentratiekamp te AuschtfeHoe ss is gearrestefird Reuter Volgens den dipiomatiekefi cto respondent van Reuter vindt BevinX boycot der verkiezingen door de tiift sche partijen geen voldoenden gtm ofn de verkiezingen in Griekenland t te stellen Iets anders zou het m indien er bijv met de kiezersiijsiS gejjnoeid was Reuter Tsaidaris de leider van de Volkspartij reehts heeft te Athene een verkiezingsrede gehouden waarin hij o m zei dat Groot Brittannië en de V S Griekenland niet zouden uitleve ren aan het verraad van kwaadwillende buren b v de Bulgaren In Cochinchina is een autonomt regeering binnen het kader van de Indo Chineesche federatie opgerichtIndöChineesche fedeatie opgericht Rtr Wins tin Churchill heeft verklaard dat hijgde leider der ConservatievePartij in Engeland blijft totdat meneen betere oplossing zou hebben gevonden In elk geval heefrde besfis slng niet plaats voordat hij naar Londen is teiuggekeerd vermoedelijk de vTjlgende week Reuter De status v d Fransche bezittingen Mai tinique Guadeloupe Reunion en Fransch juyana zal wettelijk per 1 januari 1947 gelijk zijn aan die der departementen in het moederland Rtr Bij ongeregeldheden te Palermo Andria en Publia op Sicilië welke drie dagen duurden werden zeven burgers en vier politiebeambten gedood zestig personen werden gewond De ongclrt geldheden ontstonden tengevolge van werkloosheid en hooge kosten voor levensonderhoud Rtr Volksuniversiteit G uda ALBERT VAN DALSUM LOUDY NIJHOFF GEN ESI US van Henri Ghéon Donderdif 21 Maart 8 uur in de Reunie ToeganaBprijs voor ledtn V U op vertoon van lidmaatschap f 0 75 voor niet ledcn f 1 50 Kaarten verkrijgbaar aanLccBtaalgebouw V or de opvoering van de Cevue NU MAG HET WEEC op Dinada 19 Maart in de zaal KuDslmin aanvang 8 uur waarvan hei balif saldo wordl af edre en aan de T B C besfrijdin alhier zifH Mg thkeU UoocUh vt ui aat bij ƒ de Rooij Kltlwegstraat 5 en epent s avondi liande zaal BAL NA Te huur PAKHUIS groot of klein of event opeai terrein voor de afwasch Hoog looa Br osdcr no 5306 bar v d bl HOTEL DE ZALM vraagt voor direct nel KEUKENMEISJE Met dank aao God en groote bl dschap geven wij kennis van 4c gib99 te van een Zoon en Irgertjfli COENRAAD C DE HAAN E C DE HAANPostmaWlUyGouda 16 Maart 1946 Karnemelksloot 69 Mef blijdschap geven wij kennis van de geboorte van een dochter ELIZABETH B V d LINDEN H B V d LINDEN Von Dam Gouda 17 Maart 1946 Bodegraadchcttrantwcg 7 Tijdelijk Sint Jozef Paviljoep De Heer en Mevrouw VAN VLIETBROER geven met groote blijdschap en daakbaarheid kennis van geboorte van hun zoon Johanaes Immet Murtcn Gouda 16 Ms art 1946 Van Baerkstraat 32 Hiermede geven wij kennis dat ons tot onze groote teleurstelling faeden een leveoslooze zoon Is geboren 8 I N AKKERSDIIK I A AKKERSDljK De Munnik Gouda 16 Maart 1946 Gouwe 152 Tijdelijk v Iterson Ziekenhuis Heden behao de hel den Heere fql onze diepe droefheid noö geheel onverwachls van onze zijde veC Ie nemen in de Hope des eeuwigen levens onzen innlQ geliefden Mon en zorgzamen Vader Behuwd en Grootvader Arie H ekwat r in den ouderdom van 64 jaar Gouda L C Hoekwater Biesheuvel Reeuw k C Hoekwafer W M Hoekwaler Sweis en Elly Gouda A Hoekwafer M J Hoekwater Dijkman en Arie C Hoekwater Gouda 16 Maar j946 Kanoolstroat 27A Geen bloemen De ieranrdebeslelline mI D V plools hebben VJC oensdoö 30 Moer o s Ie 2 uur vanaf hel terfhuis Ie 245 uur op de Alcem Besraafplnols Ie Gouda Heden overleed zacht en kalm Jen huize van haar dochler onze lieve Moeder Qrool en Over rooffnoeder Wed AdrUoa van dca Toorea Geb BOER in den ouderdom van 86 jaar Dal 2li rusfe in vrede Gouda M Abbema v d Tooren F Abbema Wed A Keinders V d Tporen Den Haag P V d Tooren fe Boof v d Tooren L Boof G Hofman v d Tooren J Hofman Goada R v d Tooren C v d Tooren Wiezer Zaandam D V d Tooren C v d Tooren Slroo s Gravenhoge 16 Maart 46 Vlierboomslraoi 656 De lernarilebeslellin zal plaois hebben DinsdoO 19 Moarl au op do Bejraafplaal Oud Eik en Buinon Vertrek van hel slerfhuis te 2 uur Mevr BAALE Ridder v Catsweg 49a vraagt tegen 1 April een flink meisje voor 3 ochtenden per week van 912 uur Werkster aanwezig Te koop een greenen schouw laadvermogen 1800 Kg Bcdelijkheid Bloemeodaal 16 Gouda Gevraagd een oet Meisje W KLEIN Bod Straatweg 101 VULPEN binnen 2 x 24 uur gerepareerd indien d onderdeelan voorradig Fa B A VERZIJL Vttlptnkuis K Tlandewcg 1 T l 2176 heek K Tti dawaf Te koop aangebodent TACHO TYPE Steno Schri fmac bine Brieven onder no 6010 bureau van dit blad Alleenstaand Weduwnaar zoekt kennismaking met dame van ongev 35 40 jaar Brieven onder no 5303 bureau van dit blad MEISJE Gevraagd Lietsf voor dag en nacht Goede kost en goede verdienste V d HEIDE Tempel zijde Reeuwijk D 70 d Te huur 700 M tuingrond gelrgen aan de joubertstraat Te bevr C Teekens L Tiendeweg 49 Te koop gevraagd vittt atevige Kinilerwagenwielefl liefst met dikke banden laag model J V Renesseplein 2 Pottenbakker vraagt Moffeloven liefst met werkplaats Br onder no 529S bur v d blad Wonlnfruii AangebodtB mooie raime woning in een van 4e buitenwijken met garage te ruilen poor raime woning in de binnenstad ook genegen dit pand te kaapen Brieven bü A W v Vliet Makelaar K Tlendtweg 10 tel 3509 HUWELIJK Bcamac I Blijf tech altt laager i rleven met Uw stil verlaagen aar eca of rechtcn IcVtaakaaieraad Oank zij de Varaaalfdc Nedcr laadtch Bcnlddcliagakaatarca kunt U Immers ook ia contact kernen met iemand die evenals uzelf oprecht verlangt naar eca welgeaceade kcanismaklag ca ku wtl k Wt hcbbca immers massa s lagcschrcvcaca uit alle plaatscaea dorpea uit tabaal Nadarlasd ook ait Uw praTiacic zaaniadc nit de ylaata Uwer iawaaiag ca dlfcctc oafavlaf daarvaa Onze bemiddeling is voor jong en oud voor werkenden gegoeden midden ea boerensland Wij hebben een speciale prettige bemiddeling voor jongelui en Kuniten beeren lie in een moederloos gezla met huwelijk als doel een seriruie huis kaudster zoeken of damrs die als zoodanig fcp aatst weaschea te warden ook ditect vaa dienst zijn Kom toch direct even rustig ea vertrouwelijk praten 95 pCt der ingeschrevenen kan direct kenais aking worden gegarandeerd De strengste geheimhouding verzekerd Vercffii 4 Ntderlaidiclic Bcaidl ieliigakantortB IxctJgiar De grootste organisatie m Europa fch oader Troawal kc Directie Kantoreadoara hatl Ncderlaad Voor Zuid Holland Go da Goawe 90 s Gravenhage Woudeabergstr 50 Leiden Verdamstraat 3é Rotterdam Wolphacrtsbocht 209B Geopend wan 2 5 u ook Zondags a Maandags gesimten Haafdkaatoar t Haarlaai Kaaspcraiafol 48raad Dagelijks geapend vaa 2 5 nar ooÜ Zaterdags s Zondags gcsl Adperteert in Groot Goudm Na de V van Victorie de V i cu Vcifhetd Zij die zijn voor vooruiislrevjMjde sociale maatregelen mai lege socialisaiie voor opbouwende economische polilid maar legen sparre binding van hei bedrij f sl en voor toekenning van zelfbesluur aap de overzeesche gebiedsdeelen binneï hel rijksverband en voor snellere zuivering en rechlsherste sluiten zich aan bij de Party van ie Vrpeid Htt voorloopig Comité van voor Gouda en Omstreken W C BIJL DE VROE A C COSIJNMr T W RUTGERS E G STIJKEL B D VAN SCHAlK Hoogstraat 3 Gouda Telefoon 31S2 alwaar betuigingen van instemming worden ingewaa BENZINE I DE VOS pompt weerll Vlaggebedieningopelktijdatip Bettclkuitta GiragS H l C J W de Voa Nicnwa Markt 23 24 Goada TBLlFj t I e Rotterdamsche Bankvcrce N V voor het schoonhouden van haar kantoor FLINKE WERKSTEh