Groot Gouda, dinsdag 19 maart 1946

Koert 9 S MO Waarde plus 5 Koers 1946 Waarde min 10 Lever Broa 75V2 f 792 75 296 f 2 664 f 1 237 0 Anaconda dlr 22 f 577 50 dlr 55 Houth Pont 66 f 450 45 1461 f 819 Ned Wol 56 f 595 90 1001 f 900 Balt Ohio dlr 3V f 98 45 dlr 26 27 f 596 25 UI Central dlr S A f 21655 dlr 43 44 f 971 75 at Service dlr 4 f 114 S5 dlr 33 f 74250 f2 846 45 f 7 938 wij ons dienen te onthouden van het doen van eenige voorspelling ten aanzien van het toekomstige koerspeil Tot slot laten wij hieronder een vergelijkende koersopgave volgen van een aantal Indische obligaties minder gunstig Zij zullen van de nieuwe wisselkoersen niet kunnen profiteeren doch wel te rekenen hebben met de stijging van de prijzen in het land zelf ten gevolge van de in verhouding ook duurder geworden importgoederen Doch ook hierbij zullen HOE WORDT DE VERMOGENSBELASTING BEREKEND ENKELE VOORBEELDEN TER VERDUIDEU KING Het weekoverzicht van de R tterdamsche Bank N V wil ertoe bijdragen de onzekerheid over de te heffen vèrmogensaanwasbelasting weg te nemen Daartoe geeft het een beschouwing die wij hieronder overnemen 7 Maart 1946 1003 16 lOO s 83 1 70 40 41 4 43 100 100 9 Mei 1940 3 Nederlandsch Indië 1937 79 4 3 Nederlandsch Indië 1937 A TTVz 3 2 Deli Spoorweg 1937 85 3 2 Ned Indische Spoorweg 1937 70 I 5 Oost Java Stoomtram 33 41 2 Samarang Joana Stoomtram 31 2 5 Semarang Cheribon Stoomtram 44 2 4 Bandoeng 1936 93 2 4 Batavia 1937 De reis van het Prinselijk paar naar de Scandinavische landen 84 C B S 80 schatting 48 33 Dow lones 88 65 Dow ones De devaluatie van deo lodischea gulden Een voordeel voor de Cultuurondernemingen Het ontwerp Vermogensaanwasbelasting dat onlangs gepubliceerd werd houdt de gemoederen in sterke mate bezig Men moge dan ai bezwaren hebben en inderdaad zijn hier en daar artikelen te vinden die niet in alle gevallen in hun gevolgen rechtvaardig werken het valt niet in te zien op welke andere wijze dan door een drastische heffing onze Staatsschuld van f 24 milliard kan worden verminderd Zelfs de ƒ 3 4 tot ƒ 4 milliard welke de Minister zich voorstelt door middel van de Vermogensaanwasbelasting in te vorderen zijn d ar toe bij lange na niet genoeg Effectenbezitters hebben kunnen lezen dat hun vermogensaanwas berekend zal worden door een vergelijking te trekken tusschen hun vermogens op de beide peildata waarvan de eerste zal zijn 1 Mei 1940 en de tweede nog nader zal worden bepaald op een datum gelegen tusschen Mei 1945 en Mei 1946 Daarbij zullen eenige correcties kunnen worden aangebracht in de koersen De koersen van den eer De waarde dezer aandeelenportefeuille is derhalve i guldens uitdrukt vermee derd met ƒ 5 091 55 Indien men nu even geen rekaning houdt met de in het ontwerp voorziene vrijstellingen voor natuurlijke personen b v ƒ 5 000 dan zou het resultaat zijn dat over een effectenbezit als hierboven aangegeven ruim ƒ 2 500 als Vermogensaanwasbelasting verschuldigd zou zijn n l 50 Mei 1940 Blsnenl Aandeelen Blnnenl Obligaties Anerlk Aandeelen Amertk Obligaties Indien men nu een effectenportefeuille veronderstelt die in Mei 1940 een reëele waarde van f 100 000 vertegenwoordigde en bestond uit f 30 000 binnelandsche aandeelen ƒ 40 000 binnenlandsche obligaties ƒ 20 000 Amerikaansche aandeelen en ƒ 10 000 Amerikaansche obligaties dan kan door middel van deze indexcijfers berekend worden dat de reëele waarde van n dergelijke portefeuille momenteel ongeveer ƒ 167 000 zou bedragend Indien men aanneemt en er zijn redenen om te veronderstellen dat zulks juist zou zijn dat hetr indexcijfer voor binnelandsche aandeelen momenteel lager gesteld dient te worden dan op 147 6 dus b v op 127 6 dan iJütf zulRs een verschil van ruim ƒ 7 000 maken en de aanwas op circa ƒ 60 000 komen te staan De in dit geval te betalen Vermogensganwasbelasting bedraagt Van verstrekkenden aard is het bericht dat de Ned Indische gulden thans gelijkgesteld is aan den Nederlandschen Onmiddellijk belang heeft dit voor degenen die de coupons van Ned Indische Staatsleeningen die vervallen waren niet hier te lande wenschten te realiseeren doch daarmede wachtten op de mogelijkheid in Ned Indië tot verzilvering over te gaan teneinde daardoor van de koersverhouding tusschen den Indischen en den Nederlandschen gulden te profiteeren Hun wachten heeft niet mogen baten ten gevolge van de koerswijziging van den Indischen gulden is aan inca sseeren van coupons in Ned Indië geénerlei voordeel meer verbonden De vraag naar den invloed van de gewijzigde koersen op de mogelijkheden voor de Indische ondernemingen zal ongetwijfeld velen ernstig bezig houden Voor de toekomst is een zekere invloed inderdaad te verwachten Ofschoon het Pond Sterling momenteel nog ƒ 7 60 in Indisch courant noteert ligt het in de Ujn der verwachtingen dat binnen afzienbaren tijd de consequentie uit gelijkstelling van den Nederlandschen en den Indischen gulden getrokken zal worden en bet Engelsche devies ook m Ned sten peildatum kunnen verhoogd w den met 59f van dit peil terwijl oè den tweeden peildag het waar ringsniveau met 10 van de yopr dien dag te gebruiken koersen kan worden verlaagd Een moeilijkheid is hierbij dat van verreweg de meeste fondsen geen koersen bekend zijn nu de beurs nog slechts geopend is voor den handel in obligaties en pandbrieven Er worden evenwel spóraÖisch ook aandeelen verhandeld waarvoor dan een speciale vergunning is verleend Hoewel wij geenszins willen beweren dat de prijzen die bij dezen handel worden bedongen eenig houvast geven voor de beoordeeling van het koerspeil hetwelk bij een voUeSig openstellen van de effectenbeurs zou tot stand komen is het toch uitermate intefessan t den vermogensaanwas te berekenen van een portefeuille bestaande uit aandeelen welke in den laatsten tijd met speciale vergunning werden behandeld Wij krijgen het volgende resultaat over het bedrag der waardevermeerdering Wij herhalen dat uit dit koersverloop nog geen conclusie getrokken kan worden Een theoretisch wellicht juister beeld kan verkregen worden door den aanwas van een fictieve portefeuille te berekenen aan de hand van indexcijfers Het verloop der indexcijfers is als volgt Thans H7 6 C B S Aug 100 schatting 77 45 Dow Jones 109 20 Dow lones dus zonder rekening te houden met de vrijstellingen ƒ 30 000 Na toepassing van de koersreducties wordt het te betalen bedrag aan Vermogensaanwasbelasting teruggebracht tot ruim ƒ 20 000 Noch uit de vergelijking van de koersen van de aandeelen welke momenteel verhandeld worden noch uit de vergelijking Van de reëele waarde van een fictieve effectenportefeuille valt met eenige zekerheid te concludeeren hoeveel de gemiddelde door den effectenbezitter te betalen belasting zal zijn Men an er slechts den indruk aan ontieenen dat de eigenaren van onroerende goederen die de waar van hun vast goed wettelijk tot maximaal 120 zien stijgen daarmede in vergelijking tot effectenbezitters nog niet zoozeer San den verkeerden kant terecht zijn gekomen Indisch courant ƒ 10 69 zal noteeren Voor de ondernemingen die op den export zijn gericht zooals de cultuurondernemingen is de nieuwe wisselkoers ongetwijfeld een voordeel Indien men uitgaat van de onderstelling dat het binnenlandsche prijspeil nimmer in dezelfde mate zal stijgen als de buitenlandsche valuta s door de gewijzigde koersvaststelling gestegen zijn dan mag verwacht worden dat de exporteerende Indische ondernemingefi een grootere opbrengst in guldens zullen toucheeren Wij zouden geenszins zoo ver willenfi gaan hoogere koersen voor de cultuuraandeelen te voorspellen de politieke situatie in de eerste plaats en de fiscale heffingen in de toekomst in de tweede plaats om de ontwikkeling van de Iq jnen en kostprijzen nog buiten beschouwing te laten vormen zoodanig onzekere factoren dat elke suggestie omtrent het tqék stige koerspeil van de aandéelenVüOJWOgelijk wordt Men kan slechts zeggen dat de nieuwe wisselkoers voor de cultuurfondsen beslist onvoordeelig is De situatie voor de ondememmgen in Indië die niet voor den export werken zooals de spoorwegen en de openbaar nutsbedrijven ligt uiteraard Thans is de reis van H K H Prinses Julana en Z K H Prins Bernhard naar de Scandinavische landen vastgesteld Het Prinselijk paar zal op Vrijdag 5 April om half negen in den ochtend met eigen vliegtuig na r Kopenhagen vertrekken Waarom deze reis Nederland is grooten dank en aan Denemarken en aan Zweden verschuldigd voor alles wat deze beide landen tijdens en na de bezetting deden tot leniging van den geestelijken en stoffelijken nood ten onzent Het verheugt de Nederlandsche regeering zeer dat Prinses Juliana en Prins Bernhard dezen dank van ons volk in eigen persoon te Kopenhagen en Stockholm willen overbrengen Deze dank bezit een geheel eigen karakter en wordt op zeer bijzondere wijze tot uiting gebracht door een tournee van het Concertgebouworkest naar de Scandinavische landen Het behoeft gen betoog dat de voorbereiding tot dit alles veel moeit Len zorgen gekost heeft Om n orkesfvlHi 117 leden voorzien van instrumenten over te brengen heeft men zes vliegtuigen noodig Het ensemble moest zich losmaken van bepaalde verbintenissen die het reeds had Dit was te moeilijker waar de Amsterdanirrters oorspronkelijk van plan waren na Paschen te gaan Toen werd de reis varf Prinses Juliana en Prins Bernhard op Februari vastgesteld maar de Prinses werd ziek en alles moest opnieuw worden verschoven Ook dit is kunnen ge schieden dank zij de medewerking van de leiding van het Concertgebouworkest die het eminente belang van deze tournee onmiddellijk inzag Het Prinselijk paar bezoekt eerst Kopenhagen vervolgens Stockholm ten slotte Oslo He bezoek aan Oslo draagt een beleefdheidskarakter Te Kopenhagen gearriveerd zijn onze Prins en Prinses gasten bij den Kroonprins en de Kroonprinses van Denemarken zij logeeren te Maliënborg Opl den dag van aankomst 5 April wordt de Nederlandsche kolonie ontvangen in het üezantschapsgebouw t p Zaterdag 6 April zullen in den midag in de ambassade de decoraties aan de Denen en enkele Nederlanders uitgereikt wdrïIeTh als uiting van dank voor alles wat dezen deden voor ons Nederlandsche volk In den avond is er een galadiner ten Hove door Koninf en Koningin van Denemarken aa 1 Prinses Juliana en Prilis Bernhard aangeboden Het galaconcert van he Amsterdamsche Concertgebouworkest onder leiding van Eduard van Beinum te Kopenhagen vindt Zondag 7 April plaats om acht uur in den namiddag in de K B hallen Het wordt per radio uitgezonden waardoor de Denen en de Nederlanders gelegenheid hebben deze manifestatie mee te maken Dit concert wordt bijgewoond door Prinses en De Luchtpost voor Zuid Afrik Ten einde een snellere overkomsi van luchtpost naar Zuid Afrika te be werken wordt deze post voortaan op Dinsdag en Zaterdag via Amsterdam en Cairo naar Johannesburg verzonden De correspondentie komt dan resp den Vrijdag en Maandag d a v aan Het tuchtrecht is van 50 cent teruggebracht op cent per 5 gram Nog meer artikelen der ijzerbonnen Aan de lijst van artikelen waarvoor geen ijzerbonnen behoeven te worden ingediend voor het verkrijgen van een invoeren betalingsvergunning zijn textielmachines en onderdeelen daarvan alsmede stalen gietstukken al dan niet gelegeerd toegevoegd Eerste transport mariniers van Nederland naar Indtë De Marinevoorlichtingsdienst meldt Woensdag a s vertrekt uit Amsterdam Prins door de geheele Koninklijke fauiUie en 3000 invite s Maandag 8 ApHl bezoekt Prinses Jul ana in den ochtend een kinderziekci huis waarna het Prinselijk paar zich naar Amager begeeft waar zij in de kerk worden ontvangen en toege spioken door den predikant die bij den doop van Prinses Juliana aanwezig was Na de lunch vertrekken zij naar Stockholm waar zij als gasten van den Koning in diens paleis logeeren Op Dinsdag 9 April biedt het Kroonprinselijk paar van Zweden aan P rinses Juliana en Prins Bernhard een dejeuner aan en wordt waar Nederland momenteel niet over een eigen gezantschapsgebouw te Stockholm beschikt in het Grand Hotel een receptie gehouden waar de onderscheidingen zullen worden uitgereikt In den avond vindt een galadiner plaats door den Koning aan den Prins en Prinses aangeboden Zooals men weet wordt sedert begin Maart een v üoghtentoonstelling te Stockholm gehouden waarvan de opbi n st geheel ten bate komt van het relMwerkr Eerevoorzitter van deze tfifltoonstelling is de Kroonprins 10 April zal het Prinselijk paar deze tentoonstelling bezoeken waarna het op Haga het buitenverblijf van Prins Qustav Adolf de lunch zal gebruiken Dien avond heeft in de opera een galaconcfrt plaats wederom onder leiding van Eduard van Beinum waar de geheele Koninklijke familie aanwezig is Op 11 April wordt in de particuliere woning vr en Nederlandschen Gezant jhr mr P D E Teixeira deMattos door Prins en Prinses aan denZweedschen Kroonprins en Kroonprinses een lunch aangebo waarna in Grand Hotel de onjti Fifgst der Nederlandsche kolonie zal plaats hebben Bovendien zal hier een aantal Nederlandsche kinderen van nog niet gerepatrieerde Nederlanders aanwezig zijn In den ochtend van den 12en Aprilvertrekt het Prinselijk naar Oslo Hiec krijgt het bezoek zooals reeds gemeld een beleefdheidskarakter Nadere bijzonderheden zijn hieromtrent nog niet bekend Wel kan worden medegedeeld dat het 13 April na de lunch eindigt waarna het Prinselijk paar per eigenvliegtuig weer naar Nederland zal terugkeeren In hetv vervolg van het Prinselijk paar bevinden zich Mevrouw L Verbrugge van s Gravendeel hofdamehonoraire van H M mr j C Baron Baud Kamerheer van H M en particulier secretaris van de Prinses de twee adjudanten van den Prins kapitein H W J Baron van Tuyl van Serooskerken en ritn ieester C C Oeertsema mr dr H J van Maasdijk treedt op als public relationsofficer terwijl kapitein Gerard Sonderman het vliegtuig van het Prinselijk paar zal besturen per motorschip Boissevain het eerste transport van hier te lande opgeleide mariniers naar Indië Het zal dienen te versterking van de daar gelande afdeelhigen van de brigade mariniers die in Amerika haar opleiding ontving Dit transport bestaat uit 800 man Goud op straat Een militaire vrachtwagen die de bagage ya i repatrieerende Canadeezen met hun souvenirs vervoerde verloor onderweg een kist elke op het Haarlemsche plaveisel uit haar voegen sprong en haar kostbaren inhoud prijs gaf Gouden horloges kostbare sierraden een fonkelende overdaad van edele samenstelling rolden ov r iiqi weg Een handje vol thee wat ciga tt n en een sttik krantenpapier vormden het schrille contrast met de uitgestorte rijkdommen Eenbejaard echtpaar die deze schat ontdekte zocht alles zorgvuldig bijeen en deponeerde de kist met inhoud bij de politie waar zij nu op den eigenaar sta t te wachten GEBROEDERS DE VILDER STAAN TERECHT Bent u Alphonsus Franciscus de Vilder geboren 29 September 1893 wonende te Amsterdam en u Cornells Franciscus de Vilder geboren 17 Novembef 1896 wonende te Huizen Met deze gebruikelijke vragen die de president van het Amsterdamsche Bijzondere Gerechtshof mr E H I W van Schaeck Mathon gistermorgen richtte tot de gebroeders De Vilder begon het strafproces tege deze wellicht grootste althans meest bekende collaboratelurs van ons land een proces dat naar verwacht twee dagen in beslag zal nemen De belangstelling was dezen morgen zeer groot Als verdediger treedt op mr D Giltay Veth Gedagvaard werden 12 getuigen a charge en 16 getuigen a décharge Nadat de gebruikelijke vragen waren gesteld las de advocaat fiscaal mr W P Bakhoven voor dat de gebroeders De Vilder terechtstaan terzake dat zij in Nederland tusschen 24 Juni 1940 en 1 Januari 1943 als directeuren en bestuurders der N V Amsterdamsche Ballast Mij tezamen en in vereeniging althans ieder voor zich opzettelijk gedurende den oorlog ten voordeele van den vijand aan hem hulp hebben verleend Dr Hir schfeld secretaris generaal van het Departement van Handel ei Nijverheid werd als eerste getuige gehoord Op 31 Mei en 7 Juni 1940 is vergaderd door de secretari ssen generaal tot het vaststellen van de houding in bouwwerken wanneer de bezetters terzake vorderingen zouden doen In art 52 Landoorlogsreglement van 1907 worden vliegvelden niet genoemd Aan den getuige prof H I Hellema beheerder van de Amst BallastMij stelde de verdediger de vraag of hij het waarschijnlijk achtte dat deze Mij met het aannemen van een flinkere houding aan de Wehrmachts werken zou hebben kunnen ontkomen Getuige achtte dit uitgesloten voor een Mij van deze importantie Hij heeft nergens den indruk gekregen van eenige vrijwillige aanvaarding van werkobjecten Deze getuige vertelde ook nog dat oorspronkelijk afgesproken was met den cdt van Amsterdam Ben heer Lohuizen na conferenties met de Departementen van Justitie en Handel en Nijverheid dat gee arrestatiebevel tegen de collaborateurs zou worden uitgevaardigd vóór eenif onderzoek was geschied Mi sverstand daarover veroorzaakte dat A de Vilder tot drie maal toe is gearresteerd geweest Churchill naar Nederland Naar wij vernemen zal Winsto Churchill waarschijnlijk omstreeks half Mei gedurende korten tijd de gast zijn van H M de Koningin Tijdens zijn verblijf in Nederland zal Churchill persoonlijk het hem door den Senaat der Leidsche Universiteit aangeboden eeredoctoraat in de rechtsgeleerdheid aanvaarden De heer Portielje van Artis eeredoctor der Amsterdamsche universiteit De Senaat der Universiteit van Amsterdam heeft in zijn op 18 Maart j lgehouden zitting besloten het eeredoctoraat in de faculteit der wis en natuurkunde te verleenen aan den heer A F J Portielje te Amsterdam De promotie honoris cau sa zal op een nader te bepalen datum plaats hebben BUITENLAND De verkiezingen in Italië Bij de stemmingen voor de verkiezing van gemeenteraden in Italië nam de linksctie coalitie der socialisten en communisten volgens radio Rome Zondag spoedig de leiding met winst m 14 van de 30 gemeenten waarover volledige gegevens ontvangen waren Hiermede behaalde zij 196 zetels terwijl de christen democraten katholieken er 110 de onqfhankelijken 5S en de coalitie der middenpartijen i behaalden Referendum in Italië Prins Uniberto van Italië zou een verklaring afleggen volgens welke U J zich onderwerpt aan den uitslag het referendum met betrekking f tret toekomst van de monarchie de peri zenden Tevens heeft hij een u creet onderteekend waarbij het re rendum op 2 Juni a s wordt fS Dit is de dag der verkiezingen de Constitueerencle Vergadering Op 18 Maart zal hij een desben nde brief aan den Premier de