Groot Gouda, dinsdag 19 maart 1946

Brammetle Flapoor en z n wrienden Nadnk werbodm De A oninren vmn door G Th Rotmu 119 Vrolijk snorde de machine over de wijde vlakten en Bram en z n vrienden genoten van het gezicht dier oude vertrouwde plekjes Op hun aanwijzingen daalde het vliegtuig nu eerst bij het bos waar Meneliks ouders woonden en hij steeg uit Toen kwam Tom aan de beurt Neenmaar wat een vreugde voor zijn ouders het reeds verloren gewaande kind weer terug te zien 120 En toen Bram thuiskwam neenmaar je had die grote loggeolifanten moeten zien huilen van plezier Zulke dikke tranen En toen ookde zak met geld te voorschijn kwam kende de vreugde helemaal geen grenzen meer Na een hartelijk afscheidvan Mr Plumstake steeg de vliegmachine weer op en toen kwam Brammetjes vader met z n lange snuit en blies het hele vertelsel uit EINDE M RADIOPROGRAMMA VOOR DINSDAG HILVERSUM I 301 m KRO 18 00 The Minstrels o l v G Valten 18 15 Actualiteiten of gram fliuziek 18 30 The Minstrels 18 50 g Avonds als ik slapen ga 19 00 Nieuws 19 15 Gram muziek RNIO 19 30 Progr v d Ned Strijdkrachten 20 00 Nieuws KRO 2005 Meditatie door Pater Lohuis O F M 21 05 Omr kamerorkest o l v Jaap V Ginneken 21 30 Filmkwartier 21 45 Vervolg concert 22 00 Nieuws 22 15 Ens Erica Heien 22 35 Avondgei ed 23 00 Gram piaten 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m AVRO 18 00 Nieuws 18 15 Raie da Costa piano RVU 18 30 Dr Th van Schelven over Psychische relativiteit en de weg terug AVRO 19 00 En nu naar bed 19 05 Gerard Hengeveid pianp 19 30 Econ dictatuur of vrijhandel door J v d Berge 19 45 New Light Symph Orch 20 00 Nieuws 20 05 Dr C L Patijn Wetsontwerp Bedrijfsorganisatie 20 20 Bonte Dinsdagavondtrein 21 30 Oeler Koening hqorspeL 22 00 Gevr gram piaten 22 15 Buiten overzicht door H Ch G J v d Mandere 22 30 Oevr gram piaten 23 00 Nieuws 23 15 Symph muziek 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR WOENSDAG HILVERSUM I 301 m NCRV 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Koorplateij 7 45 Eenwoord voor den dag 8 00 Nieuws 8 15 Morgencontert 9 00 Mozart progr 9 30 Dvorak progr 10 30 Morgenwijding door Ds A W Boxman 11 00 Stoffel van Vliegen speelt Bach 11 15 Eline Hemrica sopraan Emmy van Eeden piano 11 45 Krijgsgev i h Verre Oosten 12 00 Stichtsch salonorkest 13 00 Nieuws 13 20 P v d Kerkhoff orgel 13 45 Melodia 14 45 Gram muziek 15 00 B B C Orkest 15 30 SolistenconcertVoor jeugdige postzegel erz 16 15 GramjTiuziek 16 45 gens en meisjes door Rie Beeremans 17 30 Jan Bom over N V H 17 35 Mandolinata HILVERSUM II 415 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Gram muziek 8 00 Nieuws 8 20 Gram muziek 8 50 Voorjaarsmoeheid door Mevr A J Otte Arnolli 9 00 Syrtiph No 2 v Borodin 9 30 Pol ber 9 45 Kleine pianowerken VPRO lOOO Morgenwijding door Ds A L Broer VARA 1020 Kookpraatje door P J Kers Jr 10 35 Mary Orbaan sopraan Cor V Boven piano 11 00 Voor arbeiders in Continu bedrijven 12 00 Eddy Walis speelt 12 30 Kalender 12 35 Corps v d A damsche Pol o l v J K Pinkse 13 00 Nieuws 13 15 Orkest Johnny Meyer 13 45 ZuidAfrik progr 14 15 Een kwartier voor onszelf door Dr M Kaas A Ibarda 14 30 Amer opnamen voor Ned 15 15 J L van t Huil met eigen comp 15 30 Voor de jeugd 17 00 Vaudeville orkest o l v Cor V d Linden GOERING PLEIT VOOR ZIJN VRIENDEN Dat de banden onder de samenzweerders nog niet gebroken zijn bleek toen Goefing Zaterdagochtend door de verdedigers van m debeschuidigden in kruisverhoor genomen werd Dezelfde Goering die tot nu toe in zijn verdediging de meest belastende documenten zwijgend passeerde en tegelijk met een royaal gebaar de Tolle verantwoordelijkheid op zich am voor allfes wat hij zelf nog niet Is strijdig met internationaal recht erkent beijverde zich thans om zijn collega s zooveel mogelijk te ontlasten Zijn gezicht vertoonde de gewone grimmig verbeten trekken óök terwijl N goedig en bijna vaderlijk de schuld op zich nam van hen die hijzelf kennelijk beschouwt alé mannen van lager plan dan zichzelf Zoo bijvoorbeeld toen hij van Funk beweerde dat niemand anders dan de Reichsmarschalk Kif de verantwoording droeg over al Jietgeen de economische minister deed Keitel zoo zeide Goering at in het oofdkwartier meer steenen dan brood ni heeft gesmeekt om velddienst te X lgen al ware dat in de functie die geenszins met de maarschalkstaf in overeenstemming was Maar Hitler het 1 niet missen en hij was in Dersn tegen elke wisseling van l n 1 eigen omgeving dat was 1 1 feden waarom Jodl aanbleef aat hij ten tijde van d € Kaukasus iy nclenlang geen hand wilde Ofschoon Hitler Herr Paulus Goering vermijdde zorgvuldig hem veldmaarschalk te noemen reeds al als Jodl s opvolger had uitgekozen liet hij tenslotte Jodl toch in functie omdat hij van nature slecht aan nieuwe gezicMten kon wennen Ook voor Keitel was ontslag nemen niet mogelijk getuigde Goering Hitler beschouwde elk verzoek om ontslag van een generaal als desertie Men heeft Keitel hier voorgesteld als een typische Jaknikker maar Iaat men liever eens zeggen wie neenzeggers geweest zijn aldus Goering Goering beweerde voorts dat de generaals in het derde rijk niet het ercht hadden politiek te bedrijven De eenige de dit wel mocht was hijzelf maar b v iemand ais veldmaarschalk Reichenau was door den führer ofschoon zij dik bevriend waren niet tot opperbevelhebber benoemd omdat hij zich te veel met de politiek bemoeide Rosenberg werd door Goering voorgesteld als een even onbelangrijk man als Funk Hij prikkelde Hitler steeds door met onbelangrijke voorstellen te komen aandragen op een moment wanneer deze andere zorgen had Met de kerkvervolging had Rosenberg niets te doen omdat dat een kwestie der politie was en de arbeidsinzet van menschen uit het Oosten had hij onmogelijk kunnen tegengaan Ook Flink had volgens Goering met den arbeidsinzet in het geheel niets te doen gehad Hitlers vertrouwen in von Schirach was geschokt sedert hij na Mussolini s val had voorgesteld von Ribbentrop door von Papen te vervangen als minister van buitenlandsche zaken Toen von Schirach later onthulde dat zijn moeder Amerikaansche was en hij in vrede leefde met zijn familieleden over den Oceaan had Himmler hem zelfs willen arresteeren Aan kabinetszittingen heeft von Schirach nooit deelgenomen Von Papen is volgens Goering vele malen in de bres gesprongen voor ter dood veroordeelde mannen van de verzetsbeweging Hij wenschte principieel alle ter door veroordeelde vrouwen begenadigd te hebben Van Seyss quart zeide Goering dat hij hem in ngen van den anschluss zeer wantrouwde Het befaamde niet bestaande telegram waarmee Seyss de Duitsche troepen binnneriep had volgens Goering heelemaal geen waarde daar de opmarsch ook zonder dit telegram zou zijn doorgegaan Seyss zou wel een telegram hebben gestuurd om den opmarsch tegen te houden oen deze reeds begonnen was was zeer woedend over dit stomme telegram deelde Goering mede Hij deed zijn best om den rol van Seyss zoo onbelangrijk mogelijk voor te stellen Niet Seyss doch uitsluitend de führer en jk hielden het lot van Oostenrijk in handen Op verzoek van Doenitz s verdediger zeide Goering nog dat de Seenotflugzeuge voor redding van in zee gevallen vliegers z er zware verliezen leden omdat ze werden aangevallen Voorts beschuldigde hij de Geallieerde troepen ervan voor üetzelfde doel gebruikte reddingsboeien te hebben vernietigd Goering onthulde aan het einde van zijn getuigenis vandaag no dat Hitler in Februari 1945 van plan was de Geneesche conventie op te zeggen Goebbels had hem daartoe aangespoord met het motief dat zoodoende zou worden voorkomen dat Duitsche soldaten naar den vijand overliepen Zij zoudet dan als krijgsgevangenen niet langer de bescherming der conventie genieten Het yas aan Jodl s ingrijpen te danken dat de führer van zijn plan werd afgehouden Het kruisverhoor van Goering Een speciale correspondent van het A N P seint Het belangrijkste kruisverhoor van het proces begon gistermiddag toen de chiefprosecutor Jackson zich tegenover Goering plaatste en den nadruk legde op het belangvan t verhoor door aan te vangen met de opmerking Gij zijt misschien de eenige levende mensch die de doeleinden en inrichting van de nazi partij ten volle kunt verklaren Goering die de strijdbaarheid uit de beste nazidagen blijkt te hebben bewaard heeft ook de degenkruiamg met ongeduld afgewacht Rustig zelfbewust pn met nadruk op ieder woord antwoordde hij op Jacksons eerste woorden Daarvan ben ik mij ten volle bewust Daarna ving Jackson onder voelbare spanning zijn verhoor aan met een seMte vragen die kennelijk het kar ktei vam eerste schermutselingen hadden Nederland op de laatste Volkenbondsvergadering In de Volkenbondsvergadering d op 8 April a s te Geneve zal bijeenkomen met het oog op de liquidatie van den Volkenbond vCn de overdracht van de werkzaamheden van den Volkenbond op de Vereenigde Naties zal Nederland vertegenwoordigd zijn Het Zelfbestuur van de Philippijnen President Truman heeft verklaard dat de berechting van burger collabo rateul s op de Philippijnen overgelatenzal worden aan de burgerautoriteitenen dat het Philippijnsche volk volledig in staat is om op 4 Juli zelfbestuur te aanvaarden President Truman verzekerde het Philippijnsche volk dat de Ver Staten alle vertrouwen hebben dat de Philippijnen in staat zijn om hun eigen politieke beslissingen te nemen zonder interventie of aanwijzingen van de Ver Staten Proces tegen kampstaf van concentratiekamp Neuengamme begonnen Het proces tegen veertien leden van den kampstaf van t concentratiekamp Neuengamme is thans begonnen De politiek die hier gevolgd werd was uitroeiing door werken De beklaagden verklaarden zich niet schuldig De aanklager haalde woorden van Himm ler aan die zeide dat als asociale elementen voor uitroeiing door werkeii in aanmerking kwamen Joden Zigeuners Russen Oekrainers Polen Tsjechen en Duitsche gewone misdadigers De Commissie v r het Verre Oosten Op haar wekelijksche vergadering heeft de Commissie voo het Verre Oosten drie Vice Voorzittters aangewezen Andrei A Gromyko Sowjet Unie Dr Wei Tao Mjng China en Lord Halifax Engeland Het zijn de ïimbassadeurs der betreffende landen in Amerika Permanent voorzitter is Generaal Majoor Frank R McCoy vertegenwoordiger van Amerika De Commissie heeft ook 6 Sub Commissies goedgekeurd Commissie voor de Schadeloosstelling voorzitter Sir Frederick Egg leton Australië wnd voorzitterG A P Weyer Nederland Commissie voor Economische en Financieele Aangelegenh voorzitter Sir George Sanson Engeland Commissie voor Constitutioneeleen Rechterlijke aangelegenheden voorzitter Sir Gira Bajpai Britsch Indië Commissie voor Versterking van Democratische Stroomingen voorzitter Nikolai V Novikov Rusland Commissie voor de Oorlogsmisdadigers voorzitter Dr C L Hsia China fi Commissie voor Vreemdelingen in Japan voorzitter Francis Lacoste Frankrijk DE VERGADERING VAN DE UNRRA Ter gelegenheid van de opening van de vierde zitting van den Bestuursraad van de UNRRA in Atlantic City heeft President Truman een boodschap gezonden waarin hij er op wees dat Amerika thans krachtig achter het hulpprogramma staat om een zoo groot mogelijke hoeveelheid voedsel voor export ter beschikking te krijgen ten behoeve van de hongerenden in de wereld Dit hulpprogram heeft tot doel de UNRRA verder te steunen Amerika heeft zijn rol gespeeld bij de schepping van de UNRRA aldus Truman Het heeft de UNRRA zijn steun van ganscher harte gegeven en het ligt in mijn bedoeling er voor te zorgen dat deze steun gehandhaafd zal blijven Sol Bloom voorzitter van de Commissie voor Buitenlandsche Aangelegenheden voor het Huis van Afgevaardigden heette de gedelegeerden namens de Vereenigde Staten welkom en wees den Bestuursraad er op dat de naties die deel uitmaken van de UNRRA een beslising moeten nemen over de voortzetting daarvan omdat anders 500 XX 000 menschen van honger zullen omkomen in de grootste ramp van de geschiedenis Volgens de oorspronkelijke plannen zou de UNRRA haar werkzaamheden staken in Europa tegen eind van dit jaar en in Azië tegen Maart 1947 Een half milliard menschen bidt om hulp aldus Bloom De goede God zal U niet laten falen doch gij kunt thans niet ophouden Het zou de grootste ramp zijn wanneer na ommekomst van dit jaar de UNRRA hquideerde en op zou houden te bestaan Er zijn aanwijzingen dat de wereld voedsel situatie volgend jaar nog slechter zal zijn tenzij er meer landbouwgrond beschikbaar komt tenzij er meer zaad kunstmest en landbouwwerktuigen ter beschikking worden gesteld De eerste zaak die de Bestuursraad te behandelen kreeg was een verzoek van Brigadier Generaal Carlos Romulo Commissaris van de Philippijnen in Amerika om een bedrag van $ 100 000 000 dat besteed zal worden voor hulpmaatregelen voornamelijk de verschaffing van voedsel medicijnen kleeren en huisvesting voor 1 600 000 Philipinos die letterlijk aan alles behoefte hadden Lijken van in het concentratiekamp Vught gehisileerden opgegraven Van de zijde van den dienst identificatie en berging deelt men ons mede dat even buiten het kamp Vught opgegraven zijn de lijken van vier gefusil leej den Op een van de lijken heeft men een trouwring teangetroffen een andere gefusilleerde heeft breukbanden gedragen Voorts waren overjassen aanwezig Verder beschikt men niet over gegevens Bovengenoemde dienst verzoekt ieder die daartoe in staat is inlichtingen te willen inzenden welke zouden kunnen leiden tot identificatie De dienst zou gebaat zijn met opgave van signalementen van personen die in het concentratiekamp hebben vertoefd Het adres van den Dienst voor Identificatie en berging is Karel van Bij landtlaan 30 kamer 207a Den Haag Engeldnd s standpunt tegenover Franco Duf Cooper de Eng ambassadeur in Frankrijk heeft in opdracht van de Engelsche regeering Bidault den Franschen Minister van Buitenl Zaken gisterenmiddag een bezoek gebracht om de zienswijze van de Engelsche regeering over het Fransche voorstel de Spaansche kwestie aan den Veilig heidsraad van de Vereenigde Naties voor te leggen nog eens uiteen te zetten Volgens gewoonlijk welingelichte kringen bracht Cooper in zijn onderhoud met Bidault vooral vier redenen naar voren waarom de Engelsche Regeering het onwenschelijk acht de Spaansche kwestie voor den Veiligheidsraad te brengen Ten eerste Omdat de Regeerings vorm in Spanje een interne kwestie is en het een gevaarlijk precedent zou scheppen zich in de interne souvereine regeering van een land te mengen Ten tweede Indien Spanje gedurende den oorlog met de Asmogendheden heeft samengewerkt zijn er andere landen die dat ook hebben gedaan en in welker binnenlandsche aangelegenheden men zich niet mengt Ten derde De toestand in Spanje beschouwt men niet gevaarlijk voor het handhaven van den vrede Ten vierde Het valt ten zeerste te betwijfelen of de economische sanctie die de Fransche Regeering zich voorstelt werkelijk afdoende zou blijken Het Canadian Wives Bureau in Nederland Het Canadian Wives Bureau heeft thans zijn kantoor in Den Haag gevestigd Het adres is Canadian Wives Bureau Civilian Repatriation Section p a Canadeesche Legatie Den Haag Nederland Het doel van dit kantoor is het regi streeren van vrouwen en kinderen in Nederland van leden der Cafiadeesche strijdkrachten INDIE Aanval op het huis van Dr Amir Volgens zeer betrouwbare berichten heeft dr Amir de republikensche gouverneur van Sumatra verklaard dat in den nacht van 14 op 15 Maart door extremistische leden van de Jeugdbeweging een aanval op zijn huis is gedaan De aanvallers werden echter verdreven door Indonesische politiemachten Het Hoofd van de Re publikeinsche politie te Medan is eveneens oatvoerd doch weer vrijgelaten op den volgenden dag Deze laatste heeft op een vergaderfing van alle partijleiders zijn ontslag ingediend daar hij niet verantwoordelijk wilde zijn voor dezen toestand van wetteloosheid Zijn ontslag werd echter niet aanvaard Dr Amir heeft eveneens verklaard dat de functie van republikeinsch resident op Sumatra en aan de Oostkust is opgeheven en vervaagen is door een Raad van Vijf waarüi e voornaamste deelen van de Residentie vertegenwoordigd zijn Te Bordeau Toulouse en Montpellier zijn twaalf Spaansche agenten gearresteerd die voor het tribunaal te Bordeaux zullen verschijnen Zij zouden tijdens verhooren bekend hebben dat zij aan de Franco regeering Fransche troepenbewegingen in de Pyreneeën en handelingen van Spaansche Republikeinen moesten melden Rtr