Groot Gouda, donderdag 21 maart 1946

De NcdcrL RcfevcrecnigiDg 40 jaar Maak het een ieder mogelijk den blik te verruimeD Voor reizend Nederland zal 24 Maart een gedenkwaardige dag zijn Veertig jaar geleden werd op dien dag door mr M J v d Flier en den heer A Pieters den grondsteen gelegd voor de Ned Reisvereeniging Zij gingen te werk naar het voorbeeld van de Eng Toynbee clubs die het reizen voor de minst draagkrachtige lagen van de bevolking mogelijk maakten echter met dit verschil dat t arbeidsveld hier uitgestrekt werd over alle lagen van de bevolking Het beginsel van de N R V is anderen te laten meeleven van hetgeen zelf beleefd is en daarbij niet te streven naar winst Ook de leiders bestuur deren en andere functionarissen verrichten hun werk belangeloos Dat het werken en streven in breede lagen weerklank vond blijkt wel uit den enormen groei van de vereeniging Eind 1906 telde de ver 44 leden er werden 2 reizen gemaakt waaraan 26 leden deelnamen In 1911 bij het eerste lustrum verdubbelde het aantal leden en kwam boven de 2000 In 21 was het cijfer van 100 reizen per jaar bereikt met bijna 4000 deelnemers In 1936 werden 640 groepsreizen gemaakt met bijna 20 000 deelnemers terwijl het recordjaaf 1938 een aantal reizen opleverde van 71 1 met bijna 21000 deelnemers die in totaal 200000 reisdagen aan reiskosten 1 500 000 uitgaven Het ledental 75000 daalde in den oorlogsjaren aanmerkelijk doch thans is het 60000ste lid alweer geboekt De reizen strekten zich over allerlei afstanden uit tot zelfs een groepsreis rond de wereld werd gemaakt Met den groei van de vereeniging werd het noodig een eigen gebouw in gebruik te nemen met vast personeel Veel werd d or de N R V ondernomen Reizen met een geheel verschillend karakter zoodat elk lid steeds iets naar zijn smaak kan uitzoeken stonden op het programma Er ligt voor de N R V een groote maatschappelijke en tevens sociale taak in de toekomst Stichting voor den vrijen tijd Nu er door de voortschrijdende mechanisatie kans is op aanmerkelijk kortere werktijden heeft de N R V besloten tot oprichting van een Stichting voor den vrijen tijd die beoogt leiding te geven bij het besteden van dien tijd die buiten kantoor of fabriek wordt doorgebracht Het sociaal toerisme zal een belangrijk onderdeel van dit werk vormen Meer nog dan in het verleden zal de N R V er naar streven niet een neutrale vereeniging maar een positief algemeene vereeniging te zijn Dat wil zeggen dat er niet vermeden moet worden wat aanstoot kan geven maar dat datgene moet worden vooropgezet wat de deelnemers bevredigt Met de Ned Chr Reisver en de Ned Reisver voor Katholieken is contact gelegd om te komen tot één groote organisatie voor geheel reizend Nederland waarbij de N R V bereid is vergaande concessies te doen Een dergelijke organisatie zou veel kunnen bereiken in bin nen en buitenland Natuurlijk worden er plannen gemaakt om ten spoedigste weer reizen naar het buitenland te houden Met de huidige deviezen moeilijkheden ver eischt dat echter een niet geringe voor bereiding en daarom is er nog weinig definitiefs over deze plannen te vertellen Er is een goed contact met verschillende buitenlandsche reisvereenigingen zooals de Fransche Tourist et Travail en de Zwitsersche Popularis terwijl ook met het Russische bureau Intourist besprekingen gaande zijn om nog dit jaar een tocht van studenten door Rusland te organiseeren Door een systeem van toeristen clearing is het reeds thans mogelijk dat met de Paaschdagen een gezelschap Belgen een bezoek aan ons land kan brengen waartegenover een Ned groep naar België zal gaan Vermelden wij nog het prijzenswaardige initiatief van de N R V om bij dit jubileum een serie sluitzegels uit te geven in een werkelijk schitterende uitvoering waarvan de opbrengst geheel ten goede zal komen aan de Stichting Putten s Jeugd De prijs van deze zegels bedraagt ƒ 0 30 per 12 stuks Een groote taak ligt er voor deN R V te wachten en gesteund dooreen groot aantal leden zal zij er zeker in slagen werkzaam te zijn in opbou wenden geest ten bate van ReizendNederland SMOKKELHANDEL DE GRENSGEBIEDEN te nemen Volledige vervanging van de gestolen en verdwenen apparatuur zal niet voor het einde van 1946 tot stand gebracht kunnen worden Met de terugvoering der walserij uit Duitschland naar Nederland kon worden begonnen Met medewerking van bevriende bedrijven werd een voorloopige installatie voor de stikstoffenfabriek samengesteld waardoor deze fabriek op gedeeltelijke capaciteit in Januari 1946 weer in bedrijf kon worden genomen GYMNASTIEK Het wedstrijdprof ramina voor dit jaar Op het werkprogramma van den Turnkring Gouda en Omstreken vinden we o a de volgende wedstrijddata s vermeld Tweede Pinksterdag groote deelname uit den Kring Gouda en Omstreken aan het Bondsfeest te Arnhem waarvoor het aantal inschrijvingen de 18 000 reeds gepasseerd is 27 Juli Kringuitvoering welke wordt georganiseerd door de Gymn Ver Pro Patria te Zoetermeer ter gelegenheid van haar jubileum 14 September afname der Vaardig IN Ter bestrijding van den smokkelhandel in de grensgebieden heeft het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwproducten een verordening uitgevaardigd De verordening grensstrook akkerbouwproducten 1946 bepaalt dat behoudens ontheffing vervoer in de grensstrook van de nader aan te wijzen akkerbouwproducten tusschen zonsondergang en zonsopgang verboden is dat het vervoer overdag slechts toegestaan is langs bepaalde wegen en daarbuiten alleen op geleidebiljet dat vervoer voor agrarische doeleinden mag geschieden uitsluitend langs den kortsten weg en dat de aan te wijzen producten alleen voorradig mogen zijn in de grensstrook als zij van geoorloofde herkomst zijn 18 jaar voor Dr Carp Het Bijzonder Gerechtshof heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak tegen dr J H Carp die in den bezettingstijd president is geweest van het z g Vredesgerechthof De procureur generaal mr Zaayer had levenslange gevangenisstraf geëischt Hiet Hof veroordeelde Carp tot 18 jaar gevangenisstraf wegens het in tijd van oorlog samenwerken met den vijand Tevens bepaalde het Hof dat de veroordeelde gedurende zijn leven geen openbare ambten kan bekleeden en dat hij uit de kiesrechten ontzet wordt Prinses Juliana bij de U V V Gistermorgen omstreeks elf uur heeft Prin ses Juliana een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers aan de Heerengracht te Amsterdam De Prinses werd ontvangen o a door het landelijke bestuur en het bestuur van de afd Amsterdam In een speciale bestuursvergadering is de Prinses door de presidente dr Jane de Jongh tot lid en eere presidente van de U V V geïnstalleerd en haar het insigne van de U V V overhandigd Eindexamens Middelbare scholen De eindexamens der Middelbare scholen voor meisjes zullen dit jaar worden gehouden op 2 22 23 en 14 Mei Het schriftelijk gedeelte van de eindexamens der openbare H B S met 5j c en de aangewezen bijzondere H B S met 5 j c en 4 j c zal in tegenstelling met een vorige bekendmaking gehouden worden op 20 21 22 23 en 24 Mei heidsproeven gymnastiek Hiervan is de organisatie toegewezen aan de Vereeniging Velocitas te Gouda 7 December Persoonlijke Kringkampioenschappen eigen gekozen oefenstof Verder zal op 30 Maart a s een aanvang worden gemaakt met een Keurcursus voor dames en heeren terwijl na Paschen de voorturncursus sen weer zullen beginnen Al met al dus een actief gymnastiekleven in en rondom de Pijpenstad Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N V Ruim drie millioen verlies in 1944 1945 Blijkens het gecombineerde jaarverslag 19431944 en 1944 1945 bedraagt het saldo verlies der Kon Ned Hoogovens en Staalfabrieken in eerstgenoemd boekjaar na aftrek der onverdeelde winst 1942 1943 per 31 Maart 1945 ƒ 3 358 421 Aan het gecombineerde verslag over de beide boekjaren ontleenen wij nog het volgende Gedurende de bezettingsjaren is het streven der directie er op gericht geweest de organisatie en de apparatuur van het bedrijf in stand te houden opdat die na den oorlog weer ten volle in dienst der nationale huishouding gesteld zou kunnen worden Niet belet kon worden dat in Maart 1943 de zoojuist gereed gekomen walserij van zware platen door de Duitsche autoriteiten werd geroofd Een essentieel gedeelte van de bedrijfsapparatuur der fabriek van stikstofmeststoffen der maatschappij tot exploitatie van kooksovengassen Alakog werd in October 1944 gesloopt en naar Duitschland overgebracht Het was dientengevolge nog niet mogelijk deze fabriek weer volledig in bedrijf BUITENLAND De dienstpHcht in W Indië A N P Aneta melt uit Willemstad De regeeringsgecommitteerde Suermondt heeft Vrijdag j l aan de Staten medegedeeld dat een ontwerp verordening tot regeling van den militairtn dienstplicht voor het einde van dit jaar zal worden ingediend In 1940 had het Gouvernement beloofd de kwestie van den dienstplicht opnieuw te onderzoeken zoodra de omstandigheden weder normaal waren Belgische liberalen zullen zich van stemming onthouden De Liberale fracties van Kamer en Senaat rijn Dinsdagochtend onder voorzitterschap van den heer Deveze bijeengekomen Zij hebben vastgesteld Bevolkingsaanwas en voedselvoorziening Dr Bertram de voorzitter van het St John s college van de Cambridge Universiteit heeft op een vergadering van de Kon Aardrijkskundige Sociëteit te Londen verklaard dat de bevolking van Rusland die thans 190 000 000 zielen telt in het jaar 2000 zal zijn gestegen tot een getal van 300 000 000 Spr zei dat hoewel er nooit voor iederen wereldburger genoeg voedsel was geweest de bevolking der wereld nog steeds toenam den en hun houding motiveo en Zij zuUen vragen dat de Status Quo wat het voorzitterschap van Kamer en Senaat betreft behouden bfijven De communisHsche groep ven de Kamer zal later stelling kiezen daar zij nog niet in Het bezit van de regeeringsverkkring is Zij zal de candidatuur v den heer SoudMi voor het voorzitterschap van de Kamer steunen MINISTERIE SPAAK IN DE MINDERHEID Na een welsprekend pleidooi van Spaak ten gunste van kolonel Defraiteur en na een uiteenzetting dat een ministerie van Nationale Unie in de huidige omstandigheden Voedselrelletjes te Hamburg ZWEMMEN Examens voor het diploma van zwenM ndervbrijzer es In samenwerking met den Rijksdienst voor de Lichamelijke Opvoeding zullen in de maanden April en Mei examens voor zwemonderwijzers worden georganiseerd Zij die zich aan dit examen wenschen te onderwerpen diepen zich vóór 1 April a s bij het Bondsbureau K N Z B Gerard Doustraat 20 Utrecht aan te melden WANDELEN Voqrjaarsmarschen van De Globe trotters Onder het motto De natuur in houdt de Schoonhovensche Wandelsportvereeniging De Globe trotters voorjaarsmarschen over 20 en 15 km op Zaterdag 30 Maart Inschrijvingen voor deze marschen kunnen geschieden bij den heer B Kars Varkensmarkt no 7 Schoonhoven terwijl het inschrijfgeld bedraagt voor de afstand van 20 km voor dames en heeren van 15 jaar en ouder 75 cent voor de 15 km 65 cent welk bedrag gelijk met de inschrijving voldaan moet worden Aan deze tochten kunnen ook deelgenomen worden door militairen politie en brandweer Groepen of detachementen moeten tenminste bestaan uit 15 man plus leider Voor deze groepen zijn er tevens fraaie prijzen beschikbaar gesteld Na het volbrengen van deze tochten ontvangt iedere n wandelaar ster een fraai verzilverd draagmed voorstellende de Schoonhovensche veerpont anno 1601 Dus iedere n liefhebber ster van de wandelsport Zaterdag 30 Maart om 2 30 uur aan het startbureau Kavelaars Kerkplein alwaar de parcoursbeschrijving wordt uitgereikt Haniburg 20 Maart Reuts Maandag hebben te Hamburt eerste voedselrelletjes sedert h verminderen der rantsoenen niaal gevondea In verschillende deeièB der stad bestormden groepen van 20 tot 30 menschen bakkerswinkds en stalen brood Een voedseltrein werd door een groep va 150 menschen aangevallen Gopderenwa gens werden opengebroken è zakken meel gestolen Dè menigte vluchtte na aankomst van een spe ciale politieafdeeling In verband met het toenemen van diefstallen uit goederen en kolentreinen zijn speciale noodrechtbanken ingesteld uit den booze zou zijn werd giste ren in de Senaat tot stemming over Dommée Niemoeller pessimistisch over toestand in Duitschland Dominee Niemoeller de vooraanstaande Duitsche protestantsche leider die gedurende jaren in concentratiekampen geïnterneerd is geweest heeft op den vooravond van zijn terugkeer naar Duitschland van de conferentie van protestantsch orthodoxe kerkleiders te Geneve verklaard dat hij er van overtuigd is dat de werkelijke ramp in Duitschland zich mg zal voordoen en dat de ware ellende in den Duitschen toestand slechts in haar beginstadium verkeert Politiek economisch en moreel is het meest critieke punt in Duitschland nog niet bereikt aldus Niemoeller Ten aanzien van de Duitsche schuld zeide Niemoeller De menschen van middelbaren leeftijd staan open voor het idee van een schuld van het Duitsche volk maar de jongeren zullen voorzoover zij nog geen doel in hun leven hebben gekre gen iets dat de moeite waard is om hun intellectueele en physieke krachten aan te wijden ontvankelijk zijn voor het gif van het nazisme Amerika onderhandelt niet met Farnco Spanje Een woordvoerder van het Min van Buitenlandsche Zaken te Washington heeft tegenover een correspondent van het Fransche Persbureau A F P met beslistheid het gerucht tegengesproken als zouden de V S op het oogenblik met Spanje van Franco onderhandelen over een modus vivendi De woordvoerder de bij uitzondering toe stond letterlijk te citeeren verklaarde dat dit gerucht van iederen grond ontbloot is de ministrieele verklaring overgegaan Van de 194 uitgebrachte stemmen waren er 89 voor 90 tegen en 15 blanco afkomstig van de Liberale Partij De zitting werd vervolgens opgeheven De Belgisch Nederlandsche samenwert ing Tegen het einde van zijn regeeringsverklarhig zeide minister Spaak Indien de regeering zich voorneemt zoo actief mogelijk handelsbetrekkingen met alle landen te onderhouden wil zij voor alles de banden die het land met onze naaste buren vereenigen verstevigen Zij hoopt dat de Nederlandsch Belgische tolunie voorteeken van een nauwe economische samenwerking tusschen beide landen eerlang in werking zal treden Zij zou insgelijks willen dat de vierlanden overeenkomst ten volle haar vrucht afwerpt en toelaat gemeenschappelijk met Frankrijk een beter geordenden en meer vruchtbaren arbeid te verrichten Aanvallen van Koerden op Perzische garnizoenen Naar een Perzjschen stafofficier te Teheran heeft medegedeeld zouden ong eveer 3 000 Koerden een aanval doeii op drie garnizoenen ten Oosten van de Perzisch b aaksche grens De garnizoenen staan al eenige weken aan aanvallen bloot en de verdedigers hebben hulp ontvangen van zeven Perzische vliegtuigen aldus de z man Waarom Mussert s cassatiberöep verworpen werd Wij ontleenen een en an er aan de immers Musserts opvatting was dat uitspraak van den Bijzonderen Raaijfi het Oraiijehuis als Vorstenhuis had van Cassatie die het door Mussert in opgehouden te bestaan en dat Konin gestelde cassatieberoep tegen de sen tentie van t Bijzonder Gerechtshof te sGravenhage waarbij Mussert ter dood veroordeeld is heeft verworpen Overwogen werd dat niet slechts de handelingen waarbij Mussert rechtstreeks Hitler trachtte te bewegen het land onder vreemde heerschappij te brengen maar ook de verder bewezen handelingen welke geëigend waren langs indirecten weg Hitler voor genoemd misdrijf te winnen vallen onder den onderiingen samenhang waarin Musserts handelingen dienen te worden beschouwd Aangevoerd was nu dat de totstandkoming van den bond van Germaansche volken nog niet met zich mede zou behoeven te brengen dat het land onder vreemde heerschappij zou komen De Raad van Cassatie vereenigt zich echter geheel met de uit voerige motiveering welke het Hof gaf voor het tegenovergestelde standpunt dat het gezag door den führer aller Germanen over ons rijk na deszelfs opn ing in den Statenbond uit te oefenen is te beschouwen als vreemde heerschappij Ten onrechte acht de Raad aangevoerd dat Mussert nu op het tijdstip waarop volgens zijn plan een regentschap tot stand zou worden gebracht de feitelijke onmogelijkheid bestond dat de Staten Generaal daartoe medewerkten zich op een noodtoestand zou kunnen beroepen Dit beroep is niet voor het Hof gedaan en is dus in cassatie op zichzelf reeds vruchteloos In de betreffen ie benoeming van een regent aldus is aangevoerd kan geen vernietiging van den grandwet teli ken regeeeringsvorm gifi Wilhelmina de laatste was van de regeerende Oranjes Wat nu de strafmaat betreft wordt verwogen dat Musserts misdrijven behooren fbt de zwaarste welke ons Strafwetboelt kent terwijl zij werden gepleegd in een tijd waarin ons land om zijn voortbestaan streed Mussert is tot zijn houding slechts kunnen komen doordat hij de oogen sluitend voor de verwerpel kheid van hét régime van den bezetter en den weerzin daartegen van het Nederlandsche volk eigengerechtigd een rol heeft willen vervullen welke hem maakte tot een valsch doch voor velen verleidehjk symbool van toenadering en zelfs vriendschap met den vijand terwijl hij deze rolnog is blijven vervullen in een tijd toen de toor den bezetter beganegruwelen iedere zoodanige toenadering zelfs voor hem onaanvaardbaar modest maken Al hetgeen requirant zij het ook j wellicht zonder laaghartige gezindheid tegen het Koninkrijk en het Nederiandschévolk heeft misdaan rechtvaardigt de doodstraf volkomen Bij het binnentreden in de zaal van den Raad van Cassatie zag Mussert er goed verzorgd uit gekleed in een donkerblauw costuum c worden ge dat in strijd met de beloften vmTm Sist H f h S f beschouwing Hii maakte bij het binnentreden een buiging voor het Hof keek om zich heen en scheen uiterlijk volkomen onverschillig Tijdens het vooriezen van het il ónnis toor Je hij weinig interesse alhoewel zijn gezicht af en toe teekenen vertoon le van inneriijke spanning Toen er djor een fotograaf gephotografeerd A erd keek hij in diens richdng Bij net verlaten van de rechtszaal draade Mussert zich naar het publie gli iilachte en verdween door de deur ziin onzekere bestemming tegemoet gaande