Groot Gouda, donderdag 21 maart 1946

Kapitein Klakkebos op de Leeuwenjacht Beste Kinderen Mag ik mij even poorstellen Ik ben Kapitein Klakkebos Vanaf morgen staan mijn avonturen in woord en beeld in Groot Goiïda Na alles achter den rug is snap ik niet dat ik het er levend heb afgebracht In duizelingwekkende ifêétt ben ik met vliegtuigen naar beneden gestort Door wilde stammen ben ik gevangen genomen en reusachtige leeuwen hebben my besprongen Ik ril er nog van als ik er aan denk en ik ben eigenlijk een beetje bang dat ik jullie slapelooze nachten bezorg Ik hoop dat jullie flink zult zijn Meer vertel ik niet en zag tot morgen Jullie Kapitein Klakkebos gADlOPROGRAMMA VOOR DONDERDAG HILVERSUM I 301 m NCRV 18 00 Bei Canto 18 30 Gram muziek 19 00 Nieuws 19 15 Oram muziek RNIO 19 30 Progr v d Nederl Stqdkrachten 20 00 Nieuws NCRV 2a05 Adr Schuurman orgrf 20 30 Chr Mannenkoor Valerius aLY Willem v Laar 21 00 Lijdensmeditatie door Ds W C Posthumus Meyes 21 20 Apollo 22 00 Nieuws 22 15 Actueel geluid 22 25 De vaart der volken door Dr L W G Scholten 22 45 Care v Leeuwen Boomkamp cello Marinus Voorberg piano 23 20 Kleinooden der muziek 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m AVRO 18 00 Nieuws 18 15 Zangklasse van Henk v d Heide Wyma 18 45 Sportbeschouwing 19 00 En nu naar bed 19 05 Lente idyllen Cabaret 19 45 Pierre Palia orgeL 20 00 Nieuws 20 05 De R V D antwoordt 20 20 Concertgeb orkest o l v Pranz André Zoltan Szekely viool In de pauze Prof R P Cleveringa over Nederland in de wereld 22 30 Studentenbal voorheen en thans 22 40 Ambrose en The Andrew Sisters 23 00 Nieuws 23 15 Red white and blue Stars 23 45 Qram muziek 24 00 Sluitrrg RADIOPROGRAMMA VOOR VRIJDAG HILVERSUM I 301 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 8 00 Nieuws 8 15 üram muz 8 45 Heilige V d Dag 9 15 Pluk den dag gr 9 45 Qram muziek 10 10 Gedichten v Justus de Harduyn 10 30 Duivelstrilïersonate van TaVtini door Yehudi Menuhin viool 10 45 Kath Filmactie 11 05 Ens Nina Dolce 11 30 Als de ziele luistert door Kap S Steur 11 45 Krijgsgev i h Verre Opsten 12 00 Continental kwintet 12 30 Hoe Ned den vrede wint 12 35 Ens Joan Lancé 13 00 Nieuws 13 15 joan Lancé 14 00 Piano Rawicz en Landauer 14 15 Reportage 14 30 Bertus Sondaar bas Luctor Ponse piano 15 00 Elsa v Bueren zang en piano 15 15 De vrouwenspiegel 15 45 Elsa v Bueren 16 00 Opera en operette klanken 17 00 Voor de jongeren 17 15 Suid Af rik liedjes en muziek 17 45 Corps van de Amsterdamsche Pol o l v J Pinkse HILVERSUM II 415 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Gram muziek 8 00 Nieuws 8 15 Gram muziek 8 50 Waarmee voeden v ij ons door mevr A j Otte Arnoldi 9 00 Engelsche muziek 9 30 PoLber 9 45 Kwartet van Haydn VPRO 10 00 Morgenwijding door Os D Richards VARA 1020 Voor de zieken 1045 Joop Walvis orgel J1 15 Feesten in net gezm door mevr W H Kuin Harttorff 11 30 Justus Bonn tenor isja Rossican piano AVRO 12 00 Renova septet 12 30 nerre Palla orgel 13 00 Nieuws 13 15 The Romancers 14 00 Kookkunst door mevr R Lotgering Hillebrand 14 20 Kamerorkest o l v Jaap van Ginniken Voordracht door Ati Crok 15 30 The Ked white and blue Stars VARA 16 00 Muzikaal babbeltje 16 30 De school is uit 17 00 Orkest Juan Petro 17 25 Kwartet Jèn Corduwener 17 45 Indische legen door Regina Zwart Amerika antwoordt op de tweede Fransche nota over Spanje De Anierikaan che ambassadeur tev i oa Boffery heeft Dinsdagmiddag den Franschen minister vanBuitenlandsche Zaken Bidault hetmtwoord der Amerikaansche r ee ï op de tweede Fransche nota met rekking tot het voor den VeiligJ aad brengen van de Spaansche ie overhandigd Naar verluidt aalt het antwoord de Amerikaanj e bezwaren tegen deze procedure r Fransche ministerraad moet nu ajn volgende zitting beslissen off krijk de zaak alsnog door wil zetten Help Holland Council staakt den arbeid J Times van gistermorgen staat een ingezonden stuk van de hee 1 Templewood en Godber leden van den Help Holland Council J vertelden daarin dat hun taak fl emde is Wij hopen aldus de schrijvers dat de meest dringende ooüen van onxe dappere bondgenoo jen vrienden in Nederland thans zijn temgd een kort overleg met de Neder landsche autoriteiten heeft de Counal besloten het vterk stop te zetten De schrijvers geven uitdrukking aan hun dankbaarheid voor de hulp van vele edelmoedige Britten en voor de gevers van overzee Gedurende het laatste jaar werd meer dan 23 000 pond sterling gegeven De gaven in natura waren enormgroot Er werden 2 250 000 artikelennaar Nederland verscheept Daaronder waren niet alleen kleedingstukken maar ook ambulance auto s motorfietsen fietsen kachels timmermans en tuinmansgereedschappen huishoudelijkebenoodigdheden ziekenhuisartikelen benevens de bevoori ading van de Britsche bibliotheken te Den Haa Amsterdam en Rotterdam alsmede nej en andere bibliotheken met boeken Engelsche radiouifzendtngen in het Russisch Voor het einde dezer maand zal de Brit sche Broadcasting Corporation uitzendingen in het Russisch gaan verzorgen In het begin zullen er drie uitzendingen van een half uur per dag plaats hebben Daar Moskou zijn standpunt over Perzië Griekenland Indonesië en andere kwesties in het Engelsch uitzond was de vraag gerezen wanneer Engeland zijn zienswijze in het Ru ssisch zou uitzenden De Grieksche verkiezingen Aartsbisschop Damaskinos de Regent van Griekenland heeft een boodschap gezonden aan Min Bevin waarin hij om Technische redenen een uitstel van de verkiezingen met 14 dagen aanbeveelt Er zou vertraging zijn opgetreden in het samenstellen der candidatenlijsten door de partijen die aan de verkiezingen deelnemen Terwijl de mogelijkheid aanwezig is dat eenige linksche partijen die geweigerd hebben aan de verkiezingen deel te nemen indien zij op 31 Maart gehouden worden wel zullen deelnemen indieni dit uitstel wordt toe Duitschland s Militairisme Harry Morgenthau de vroegere Am Minister van Financiën heeft hier heden verklaard dat indien de geallieerden in Duitschland falen zij de grondslagen kunnen leggen voor een nieuwe Duitsche agressie en een toekomstige oorlog Hij herinnerde eraan dat de conflicten en tegenstellingen tusschen Engeland Frankrijk de Vereenigde Staten en Sovjet Rusland èen herrijzing van het Duitsche militairisme na 1918 mogelijk hebben gemaakt en hij vtoeg zich af of hetzelfde thans weer zal gebeuren De hoop van vele Duitschers is hierop gevestigd en in het slechter worden van de betrekkingen tusschen de zegevierende mogendheden meenen zij hun kans te zien Het 258te Nederlandsche convooi te Praag Het vijfentwintigste Nederlandsche autotransport is gisteren te Praag aan gekomen De aankomst van dit convooi uit Rotterdam was aanleiding tot een kleine manifestatie van vriendschap waarbij de Nederlandsche gezant te Praag aanwezig was Kalinin afgetreden Kalinin heeft volgens radio Moskou verzocht om gezondheidsredenen ontheven te worden van zt n functie van president van de Sowjet Unie Dit verzoek is in een gecombineerde bijeenkomst van de twtt kamers der hoogste Sowjet gisteren door generaal Andrey Zhdanof voorgelezen volgent wien Kalinin aan een oogziekte lijdt die nu een directe belemmering voor de uitoefening van zijn taak is geworden Nikolai Sjverniek is tot opvolger van Kalinin gekozen Sjverniek uas tot nog eeeste vice voorzittcr van de hoogste Sowjet en voorzitter van den volksraad De Italiaansche verkiezingen De Italiaansche coalitie van socialisten en communisten heeft thans 6136 gemeenteraadszetels voor 348 gemeenten tegen 5063 zetels in 275 gemeenten voor de christendemocraten Europeesche zetel der UNO in Geneve De Vereenigde Naties hebben besloten het Volkenbondsgebouw te Geneve in bezit te nemen Men acht dit een gevolg van het herstel der Diplomatieke betrekkingen tusschen Bern en Moscou In Geneve wordt waarschijnlijk de Europeesche hoofdzetel der Organisatie gevestigd Attlee over de toekomst van Brïtscfi Indiê De Britsche minister president Attlee heeft in het Lagerhuis een verklaring afgelegd in verband met het uitzenden van de regeeringsdelegatie naar Britsch lndië Hij zeide men is het erover eens dat de toestand in Britschlndië zeer gespannen is Dit is inderdaad het critieke oogenblik Ik hoop dat het Indische volk in het Gemeenbest wenscht te blijven Ik ben er zeker van dat het groot voordeel daarvan zal hebben Indien het zulks verkiest moet het dat uit eigen vrijen wil do n want het Britsche Gemeenebest én Keizerrijk wordt niet samengehouden door ketenen van van buiten uitgeoefenden dwang Het is een vrije vereeniging van vrije volkeren Indien Indië onafhankelijkheid verkiest heeft het ons inziens het rgcht ertoe Aan ons is de taak dien overgang zoo vlot njogelijk te laten verloopen In verband met het uiteindelijk verdrag tusschen Groot Brittannië en Britsch lndië zeide Attlee wij wenschen niets ten eigen voordeele voor Je spiegelen dat nadeelig voor Indië zou zij i Mijn geachte vrienden gaan naar Indië met het vaste besluit te slagen moge God hen zegenen aldus besloot Attlee Naar Reuter verneemt zullen de regeeringsafgevaardigdert a s Dinsdag per vliegtuig naar Indië vertrekken waar zij volgende week Zaterdag zullen aankomen Wanneer de kwestie Perzië in den Veiligheidsraad Ia Washington werd Woensdagavond officieel medegedeeld dat Sowjet Rusland verzocht had de zitting van de Veiligheidsraad uit t stellen Tn een door het Secretariaat van de Vereenigde Naties gepublikeerd communique wordt gezegd dat de Sowjets een uitstel van 16 dagen had gevraagd t w van 25 Maart tot 10 April en wel omdft het Perzische Protest onverwacht was Gelijktijdig heeft Stettinius namens de Amerikaansche regeertng verzocht de Perzische kwestie bovenaan de agenda te plaatsen en deze zaak met de grootste spoed in behandeling te nemen Het Sowjet Russische verroek was vervat in een brief van Gomyko den Sowjet Ambassadeur te Washington en Sowjet Russische vertegenwoordigers in d Velllgheidsraad De Sowjet regeerlng zoo zeide hij verzoekt om uitstel van de zitting van den Veillgheidaraad tot 10 April aangezien er eenigen tijd vereischt is om de deelneming aan de bespreking over de Perzische kwestie voor te bereiden In kringen van de V N was men van mcening dat het Sow et verzoek om uitstel vermoedelijk a s Maandag in den V ten sprake zal komen Het is echter ook mogelijk dat de zitting van Maandag in het geheel niet zal plaats hebben Volgens den Britschen vertegenwoordiger C Kodogan zat de zitting gewoon doorgaan Stettines heeft bovendien verzocht dat de regeeringen van Perzië en Rusland aan den V verslag zullen uitbrengen over hun tot dusverre gevoerde onderhandelingen Trygvc Lie de secretaris generaal van de V N heeft Woensdagavond medegedeeld dat Bevin hem op de hoogte heeft gesteld van zijn plaa de leiding van de Britsche delegatie bij de komende bijeenkomst van den V aan Sir Alexander Codogan over te laten Lie zeide dat de Perzische kwjtstie het eenige protest op d € zoo dicht bezette voorlóopige agenda vorpt VLIEGVELD OP DE ROTSEN Nauwelijks zijn de luchtdiensten op Londen Brussel en Parijs hervat of n nieuwe K L M lijn staat op het punt om heropend te worden de luchtverbinding met Noorwegen Van 1 April af zal eiken Maandag Woensdag en Vrijdag een vliegtuig naar Oslo vertrekken zoodat de K L M thans naast de vier maal wekelijksche dienst op Batavia en de speciale vluchten naar Curagao voor den Nederlandschen Regeeringsluchtt ransportdienst en het binnenlandsche luchtverkeer voor den Regeeringsvliegdienst niet minder dan acht Europeesche luchtlijnen exploiteert In enkele maanden heeft het luchtnet van de K L M zich zoodanig uitgebreid dat er op werkdagen van des morgens acht tot s avonds zes uur gemiddeld 80 keer een lijnvliegtuig op Schiphol landt of opstijgt d i dus om de T o minuut In werkelijkheid is dit aantal echter veel grooter omdat de militaire machines de proef ert lesvluchten enz hier niet zijn meegerekend Het heropenen van den luchtdienst op Noorwegen heeft meer dan gewone beteekenis omdat Fornebu het vliegveld van Oslo een geschiedenis heeft Tot kort voor den oorlog maakte de schilderachtige maar moeilijke ligging van deze plaats het voor landvliegtui gen onmogelijk er te landen Met pneumatische boren en dynamiet is toen Fornebu uit de rotsen van Noorwegens kust gehouwen en op 1 Juni 1939 kon ook de K L M haar dienst op Oslo de z g Norwegian Air Express in samenwerking met de Noorsche luchtvaartmaatschappij openen Tot het einde van den zomerdienst 1939 werd deze verbinding onderhouden terwijl het volgend voorjaar op 1 April 1940 de dienst op Oslo weer werd opgenomen Helaas acht dagen later vielen de Duit schers Noorwegen binnen waarna de K L M dezen Juchtdienst uiteraard moest staken Maakten onze vliegtuigen voor den oorlog een tusschenlanding in Christiaansand thans wordt in één sprong de afstand Amsterdam Oslo afgelegd waardoor de reis slechts vier uur duurt s Middags vertrekt U van Schiphol en s avonds landt U in Oslo Op het etensuur dat gedlirende de vlucht valt bent U de gast van de K L M Voorloopig zal de verbinding met Oslo alleen door de K L M worden onderhouden t z t hoopt Det Narske Luftfartselskap een Noorsche luchtvaartmaatschappij in oprichting eveneens op dit traject te gaan vliegen INDIÉ BESPREKINGEN UITGESTELD De be reking die gisteren tusschen de Nederlandsche en Indonesische delegatie zou worden getrouden is uitgesteld Het uitstel van de bespreking tusschen Nederlandsche en de Indonesi sche delegatie welke gehouden zou worden vindt zijn oorzaak In het feit dat de sub ccrnimissies nog druk aan het confereeren zijn en tot op heden de onderhandelingen over aangelegenheden welke op de derde plenaire vergadering besproken moeten worden nog niet voltoqjd hebben CRITIEK OP INVOERING VAN HET NIEUWE GELD Het Bataviasche Wad Het Dagblad oefende gisteren in een hoofdartikel scherpe critiek op de invoering van het nieuwe geld hi Batavia met het oog op de geweldige moeilijkheden welke deze maatregel voor de Indonesische bevolking meebrengt Het feit dat er geen sprake is van een enjjsel gezag heeft tot gevolg dat arbeiders kooplieden en allen die dappere pogingen doen om op een eerlijke manier aan hun broodje te komen tusschen twee vuren zijn komen te staan Aan den eenen kant geven de geallieerde militaire autoriteiten bevel het Japansche geld in te trekken en anderzijds bedreigen de Republikeinsche autoriteiten hen die anders dan Ja pansch geld aannemen met zware straffen Doch erger nog dan de vrees voor strafmaatregelen is de voortdurende angst voor de Pemoeda s waarin de kampongbewoners leven Juist doorde aanwezigheid van deze Pemoeda s kan het aannemen van het nieuwe geld levensgevaarlijk zijn Bovendien dreigt voor de bevolking nog het gevaar niet in staat te zijn voedsel fruit of groente voor den verkoop in te slaan daar men buiten Batavia het nieuwe geld niet accepteert Zoodoende is het duidelijk waarom het nieuwe geld niet populair is en Het Dagblad besluit met te zeggen dat de geallieerde autoriteiten zich hadden moeten onthouden van welken maatregel dan ook welke gehoorzaamheid vereischt zoolang zij niet in staat zijn zich van deze gehoorzaamheid met geweld te verzekeren en hen die tot het opvolgen van de maatregelen bereid zijn te beschermen Kolonel Asjes otitvangt Parlementaire Commissie De leden van de Parlementaire Commissie welke gistermiddag op het vliegveld van Batavia is gearriveerd zijn bij hun aankomst begroet door kolonel D Asjes De heer v Poll werd begroet door zijn dochter die hij voor den oorlog het laatst gezien had Gevallen van waterpokken en kinkhoest aan boord van de Nieuw Amsterdam Niemand mocht aan boord van de Nieuw Amsterdam toen dit schip gistermorgen uit Singapore te Colombo was aangekomen daar er op het schip eenige gevallen van waterpokken en kinkhoest waren Men verwacht dat het schip een groot aantal Nederlandsche evacué s uit Ceylon naar Nederland zal brengen De meeste diamanten van de onlangs in Japan ontdekte partij uit Ned Indië afkotnst Men heeft kunnen vaststellen dat het grootste deel van de partij diamanten ter waarde van 100 millioen gulden welke kort geleden in Japan is ontdekt uit Nederlandsch Indië gehaald is Het is evenwel niet mogelijk nauwkeurig vast te stellen hoeveel diamanten daarvan in beslag zijn genomen en hoeVeel er door de Japan neezen door gedwongen of vrijen verkoop zijn verkregen Malakka bij Indonesië Aan het Volksfrontcongres dat zooals wij reeds bericht hebben van 15 tot 17 Maart te Madioen bijeen is geweest Red is opvallend dat vertegenwoordigers van de meeste partijen die deel van dit Volksfront uitmaken niet aanwezig zijn geweest Slechts ongeveer 40 afgevaardgcféri van de 140 constitueerende groepeeringen woonden de vergadering bij De acht punten die zijn opgesteld beiiat ten ook nog een eisch tot inlijving van Malakka bij den Indonesischen staat zoomede van Noord Borneo het ge heele Oosten van de Archipel én geheel Nieuw Guinea Dit omvat dus Britsch Portugeesch en Australisch gebied Men is ook bereid om als lid van de Vereenigde Naties te onderhandelen over het vinden van een oplossing in het probleem van den Indonesischen staat Boodschap van Hare Majesteit aan geêvacueerden in Siam Wij vernemen uit Bangkok dat de leider van het Roode Kruisteam dr H Brugmans een persoonlijke boodschap van H M de Koningin heeft meegebracht Deze boodschap werd gisteren in het stadion te Bangkok aan de troepen en geêvacueerden voorgelezen In haar boodschap zegt Hare Majesteit dat zij dankbaar is voor hetgeen allen voor de Nederlandsche zaak gedaan hebben en diep getroffen is door hun lijden Nederland leeft mee en zal zijn uiterste best doen voor een snellen terugkeer naar het Vaderland on voor een hereeniging met het gezin binnen niet te langen tijd Het Roode Kruistea m vertrok heden naar de kampen in Siam