Groot Gouda, donderdag 21 maart 1946

Ruilen Prima nieuwe moderne D mmntel m 40 d blauwe wel voor vloerkleed vitrage of serviesgoed Peperstraat 48 Gevraagd een NET MEISJE voor halve dagen of WERKSTER Mevr DE VRIES Gr Florlsw 26E hoek J v Henegouwerstraat Te koop gevraagd 1 paar Heer ischoenen nieuw maat 43 ook te ruilen voor brand stoffen Brieven onder no 5338 bureau van dit blad Abonneert U op GROOT GOUDA Leert dan eerst de Motor en Verkeerstechnidt Volgt de cursus gegeven door DE TECHNISCHE AUTOSCHOOL Inschrijving en inlichtingen Dinsdag 26 Maart a s s avonds vu 78 uur in Café Het Schaakbord Kleiweg 13 Gouda EXPORT KANTOOR vraagt voor spoedige indiensttreding Jongste en aankomend Bediende Brieven onder no 5412 bureau van dit blad THALIA THEATER Vanaf Vrijdag 22 tot en mét Woensdag 27 Mut 1ste VERTOONING van de groote Belgisclx spannende en sensatione ele verzetsfilm Soldaten ovidet Uniforml fSOLDATS SANS UNIFORME 1 Deze film waaraan gewerkt werd tijdens de Dultsche bezettiog wm spiegelt authentieke episodes der illegalen tegen den overwtlÉgctl Ttcgant 11 aar Middag en avoDdvoonlciIi a Het lal weer itormloopen Om tclearatclllngcn te vooikoncn tadcD wij U ua ll Us Uw plaatKD te beiprekcn 1 voor icJerea vöoritelllng Telef oaderno 3230 iiKit Knd vaa amorgeni 10 12 uur behalve Zondag Aanv der voorst Vrijdag 7 u 9 15 u Zaterd 3u 7 u 9 15u Zondijj 3 u 5u 7 u en 9 15u Maandag en Dinsdag 3 u 7 u 9 15 u Woc dag 7u en 9 15 u KLEIWEG 103 TELEFOON 2230 Adminisfraliekanioor H Brand Moordrechi thans kanUor sevcstlgd N V Siencil Inrichlint D J Boekhoudingen Belastingen en Acco Laat Uw Tuingerecdtchappen zooals Schoffcia Schoppen Kieken otia VAKKUNDIG REPAREEHüï Gebr Buitelaar WÜheliiiuiastfa8t2 Gotii Vt loofd JOOP DE JONG en KEES SLOTHOUBER 24 Maart 1946 Gonda Van Bergen Ilzendoornpark 9c Den Haag Mandarijnstraat 52 Direct gevraagd DIRECTRICE Brieven met volledige inlichtingen aan de STOOMERIJ EN VBRVBBIJ DE PELIKAAN Amerika 21 Goocüa NETTE JONGENS gevraagd 16 20 jaar voor fqnc mctaalbewerklag Insfratnentenfabriek Kahn Godifa Lange Tieodeweg 73 Gonda JACQUES SCHOUTEN ea Gevraagd HOUT draaier voor enkele uren per week Goede verdienste Brieven onder no 1770 Adver tentiebureau Burgemeester Marten straat A FIEP VAN DER HORST geven U bij dezen kennis van hun voorgenomen Huwelijk waarvan de voltrekking lal i laats hebben op Dinsdag 9 April a s Kerkelijke bevestiging des nam 3 a tn de St Janskerk te Gouda door den Wcleerw Heer Ds F W G Verheul Gelegenheid tot felidteeren na afloop van den Kerkdienst in de consistoriekanpo Boskoop 19 Maart 1946 Zijde 28 Gouda VMMnbarchlMde 2i Weggeloopen een kleié zwart hondje luisterend naar den naam Blacke Tegen beloon ing terug te bezorgen v LOON Ridder v Catsweg 14Ö Toek adr Zuidkade 47 Boskoop Heden overleed ze r plotseling zacht en kalm onze lieve Moeder Behuwden Grootmoeder M vrouw de Wed Jongste Bediende gevraagd op het kantoor der Stoommenbelfabriek Modderkolk Dijs Waddinxvecn Johanna van Eijk Gtb JONGERHELD iB den ouderdom van bijna 73 Jaar Noördw k D M G Vos van Eijk M Vos en kinderen Rotterdam D L van Eijk H van Eijk Hoek en kinderen Den Haag J A van E k bestelt reeds nu Uw Straatveisieringen Direct uit voorraadleverbaar Aanbevelend Kaatoorboekhandei en handtl in Feestartikelen P J DIJKXHOORN WIJDSTRAAT 17 Gouda G van Eijk Kuipers s Gravenhage 20 Maart 46 Amandelstraat 9 Liever geen bezoek De crematie zal plaats hebben te Velsen Vrijdag 22 Mrt a s te 2 45 uur na de aankomst van trein 2 13 uur halte Driehuis huisWester veld Te koop een Ruwh Belg Herder reu oud 10 maanden Weth Venteweg H 132 Gouda Heden overleed tot mijn diepe droefheid mijn lieve zuster TONA V VAN DEN HOEK Jongmensch vraagt zoo spoedig mogelijk net Kosthuis liefst omg Wachtelstraat Br nder no 5407 bur v d bl 1b den ouderdom van 40 jaar M C VAN DEN HOEK Meerssen L 20 Maart 1946 Rnilhalt Hniac Scboonilclit Begrafenis Zaterdag a s 2 uur ep de Algemeeac Begraafplaats te Gouda BEKWAME HUWEUIK IS sevraagd Aunmelden STEIJNKADE 2 Weduwn met vait werk oud 45 2 kinderen Meiajei 16 en 14 aar wenscht kennismakUig met Wed of gc ch vrouw oud 38 45 jaar aet eigen Inboedel om na wederzijds goedvinden ten huwelijk aan te gaan Br onder no 5408 bur v d bl Net R K Meisje gevraagd v dag en nacht Aaam s avonds tusichen 7 en 8 uur J V Heaegoowcaitraat 9 Te koop aangeboden 4 wicllsc Venterswagen gesch voor ponny of hit Nieuwe Haven 159 De NUTSSPAARBANK TE GOUDA vraagt voor spoedige indiensttreding een aankomend Bediende Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht ten kantore OOSTHAVEN 12 GOEDE TOEKOMST Jongeman in het bezit Mulo of gcl kwaaKÜg diploma bi voorkeur goed kunnentlc tyfèn kan geplaatst worden op fabrickskantoor Prettige omgeving en behoorlijk aanvangssalaris Brieven onder no 1778 Adv bnr Houtman Burg Martensstraat 6 Adverteert in GROOT CÖUDA REMNIE BIOSCOOP THEATER Directie T v d Toorea Gouda Ot r smaak valt niet te twisten ffeunie brengt de grootste oariatie s in haar programma s Vanaf VRIJDAG 22 tot en net WOENSDAG 27 MAART 1946 De grandioze ea pwiadeBde leriefllm In twee deelen met Don Terry Gwen Caxe en Grant Mitheri Avantanrl ke actie Spanaing Moed en Bcheodiglieid De geest van den ZWARTEN PIRAAT Een stevige sensatie Het zal stmrm loopen De meest fantastische film Middag en avoadvoorateilingen TOEGANG BOVEN M JAAR Vooraf De nieuwste actaaliteiten Ie vertooning Gouda o a latcrnatloaale voetbalwediti dea Lnxcaibars Nederland 2 6 ea 7 7 Aaovang dagelijks behalve Donderdag 3 u 7 u 9 15 a Vrijdag 7 u en 9 15 u Zondag 3 u 5 u 7 u en 9 15 uur Ptaatabea ekeB dagelijks li aar voor dea aaavaag Niet ftt telcfooa Bciatkenbuitca Gouda kuDDea Khrifteliik plaataen buleileR aan de Directie Het oordeel van dnliendea bcioeker BcMiC kitn Wtck a gocd prograUiS Binnenkort ia ona Theater 7 Ben onvergetel k meetterwetk act téa der bcroeaittc ilan i j i m l t wy 3 Een onde traditie is het vakmanschap en de zorgvuldige behandeling die tijdens her samenstellen en mciceren aan D E thee wordt besteed Daardoor ts het mogelijk de inhoud van elk pakje te garandccren Gevraagd Meisjes en Stryksters Aanmelden Stoomcrij en Ververij Dc Pelikaan Amerika 21 Gouda Schouwburg Bioscoop BOELEKADE GOUDA Gooda s mootsfe en grootste Theater presenteert vanaf Vr dag tn Diasdag een zeer belangrijk en uitgebreid programma STQRM OVER BENGALEN Adembenemende avonturen la ravijnen en spelonken waar het tecken tot opstand was gegeven Romantiek spanning en actie in mysterieus liitschIndiC Een film van kerels ult één sluk van durf zelfopaffering en triomf In ons voorprogramma de lacter VAN AAP TOT MENSCH ca verder Weretdaleawt In ou Necriaad i bIcbwi a de InUra voetbalweditrijd L e b r Nederl d Jocgaag bove 18 jaar Aanvang der voorstellingen i Vrijdagavond 7o en9 5 u Overige dagen 3 uur 7 uur en 9 15 uur Zondag 4 voorstellingen 3 uur 5 uur 7 uur en 9 15 uur Verwacht de r ot nccei ilm HET CHINEESCHE LANDHUIS ec i ueue iJouive Cgherts THEE Uiiftoverij Gouden Garven Korie Tiendewet 1 Gouda Drs J Taal Beeielliiift kan ook schiedeo i Groot Gouda Markf 67 Ulij den boekhandel Hugo de Grooi en Gouda Prqs r S 50 NOG 2 DAGEN 22 en 23 Maart Koopt hèt SUCCES PAKKET van d Unie Vier gewilde artikelen tegen verlaagden prijt IJJ WINKELT PRETTIG lEn goedkoop BIJ DE uw 16 0 GOUDA ta Damet Laat Uv manlel regcBJai ei lal cottuum kccren U knigl a j terug voor oordccligen prijt Blieven onder no 5421 bur via dit bly