Groot Gouda, vrijdag 22 maart 1946

H GROOT GOUDA m ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN S a Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A I Riiksen NTTMMRD 1ÖC Administratie M J van Loon ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN NUMMER 185 VRIJDAG 22 MAART 194Ö Langer dan vijfjaren heeft de tweede vercldj rlof g uurd Honderddalzen a hebben hun leven gegeveg in den strijd tegen faciime ea atl aaal socialisme Een verwinning van de democratie over dictatumr een wereld zonder gressle stand hun hierbij voor oogen en wat ts hiervan tat nu toe terecht gekomen Het volkemen vertraawea tus ken de Groatc Drie is er niet en ook tüsschen de kleine staten in Europa zija nog tal van moellijkhedea die nog niet Hjn opgelost En te midden van dit alles Is voor de ocialiïtea één vaa de droevigste ervailngen dat in Spanje nag steeds Franco dictator de openlQke aazi vriend met n Phalaax oagestoard aan het bewind Het bestuur van de afdeeliag Gouda de Partij vaa dea Arbeid achtte het voor het regelmatig gevea vaa Hg aaa deze kwesties een openbareUn genoemd stadsdeel V d Steenhoven A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda STADSNIEUWS Vierde Gemeentcraadsvergadering Op Maandag 8 April a s om 8 uurdes avonds zal de Noodgemeenteraad van Gouda opnieuw in vergadering bijeenkomen Oe agenda zal nader worden bekend gemaakt Stichting Toezicht Politieke Delinquenten Hier ter stede is opgericht de onderafdeeling Gouda en omstreken van de stichting Toezicht Politieke Delinquenten Deze Stichting met medewerking en steun van de Regeering in het leven geroepen door particulieren houdt toezicht op en verleent bamiddellng aan in de maatschappij terogkeerende politieke delinquenten Zl stelt daartoe voor eiken terugkeerenden delinquent een toezichthouder aan Tevens heeft zii in haar dieast een socialen werker die tot taak heeft toezichthouders en ex delioquenten met raad en daad bij te staan hen op weg tè helpen bij den terugkeer in de maatschappij en zoo noodig zelf te beaiiddelen bij werkgevers buren enz De Stichting heeft dus een tweeledige funct e Behalve dat zij den delioquent helpt om een nuttig Ud van d samenleving te worden ziet zij uit naam van het Nederlandsche volk Êtt op de naleving van de bij de vrijlating aan den delinquent opgelegde voorwaarden en waakt er tevens voor dat na de vrijlating geen toestanden ontstaan het Nederlandsche volk onwaardig hetzij door wangedrag van den delinquent hetzij door het optreden van hen die na een beslissing van daartoe bevoegde instanties meenen nog eigenmachtl o als rechter te moeten optreden Uitdrukkelijk vestigt de Stichting er de aandacht p dat haar bemoeiingen zich uitsluitend uitstrekken tot de vrijgelaten politieke delinquenten In geen geval beslist of adviseert zij over de vrijlating zelf De beslissingen over al of niet vrijlating zijn evenals voorheen geheel in handen van de officieren fiscaal Men wordt op het hart gedrukt hiermede terdege rekening te houden Aangezien de onderafdeellng Gouda ook omvat een aaataï omliggende gemeenten waartoe o m behoorcn de plaatsen Bodegraven Woerden en Schoonhoven ligt het In de bedoeling van de commissie binnenkort correspondentschappen in die gemeenten te vestigden die onder verantwoordelijkheid van de Goudiche commissie plaatselijk een deel van het werk regelen Het bureau van de Stichting wordt gevestigd in het Waaggebóuw aan de Markt alhier Het spreekuur van den socialen werker aldaar zal gehouden worden wekelijks op Maandag van 9 tot 10 anr De Commissie van de onderafdeellng Gauda van de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten Ds F W G Verheul voorzitter Mevr C Nederhorst Posthuis M A Engelhard Da J Nlcnhuia Mr H de Jong secretaresse Partq Openbare vergadering van den Arbeid bat vergadeiing te wijden waar df bekende buitenlandredacteur Sal Tas het woord zal voeren De vergadering wordt gehouden Maandagavond 25 Maart a s la Kunstmin aanvang 8 uur Jengd en groei van roofdieren in Artis In Het Blauwe Kruis sprak gisteravond voor het Nederlandsch Natuurkundig genootschap de heer A F J Portlelje over bovengenoemd onderwerp Voordat de heer Portlelje met zijn lezing begon werd hij door den voorzitter gtluic gewenscht met het door hem verworven eere doctoraat Hierna nam de heer Portlelje die nu reeds veertig jaar den schcpter zwaait over de levende have van Artis het woord Daar het gckozei anderwerp ontzettend veel stof biedt beperkte hij zich tot de katachtige roofdieren meer speciaal tot de jeugd van den leeuw In een zeer boelend betoog toaade spreker ons den jongen leeuw vanaf lijn eerste levensdagen wanneer hij nog niet zien kan neg op de volle voet loopt In tegenstelling met later wanneer hij op de teenen loapt en geheel afhankelijk is van zijn moeder tot het oagenbHk dat hij zich wat vooral bij het mannetje naar voren komt gaat voelen Bijtonder aardig was de schildering van het spelen van de jonge leeuwen waarbij zij zichzelf om beurten als aanvaller en praoi voordoea en dan ofschoon ze nog aoolt een ge vechtgegjgihr hebben elkaar eea klaDj fFör sclioft en een beet in den nek gtjfen Dit is dan ook zuiver een uiting val de vechtdrift De leeuw is dan ook een geboren jager Hierna passyerden achtereenvolgens de tijger de panter en poeaa de revue waarbij we angeveer dezelfde verschijnselen konden waarnemen als bij den leeuw De heer Portlelje verduidelijkte het geheel met diverse lantaarnplaatjes en wist door het stellen van vragen waarbij het auditorium niet passief bleef dezen avond voor velen buitengewoon leerzaam te maken Wanneer zelfs de heer Portlelje nog eiken dag nieuwe dingen ontdekt wat moeten outsiders er dan niet allemaal zieo en dan wordt een dicxentutn eerder een plaats waar volwassenen naar toe moeien gaan dan kinderen PaBsagiersl at m s Japara Op ons bureau ligt ter inzage de passagierslijst van het motorschip Japara dal op 29 Maart In Amsterdam wordt verv acht Oproep Repatriecrenden Repatrleerenden worden verzocht zich na hun aankomst in verbinding te willen stellen met dea secretaris van het Comité Nederland helpt Indië den heer P E van Bemmel Bodegravenstraatweg 68 telefoon Reeuwijk 272 Zij die repatrleerende familieleden verwachten worden dringend verzocht dit bezlchtje te bewaren Fümavond N CG C V Door de Nationale Chr Gehecloath Ver wordt Donderdagavond 2S Maart In de Kleine Kerk de zeer mooie Zwltscrsche film Taxi geprojecteerd Bij de flimvooisteillnf in October met de film Herwonnen Geluk moesten velea teleurgesteld worden Kaarten zija verkrijgbaar in het ilauwe Kruis Westhaven en bij Hulsman L Tiendeweg 25 en v Willigen Tollensstraat 55 Centrale van Buurtvereenigingen te Gooda VOOR DE KORTE AKKEREN Het distrlctskestuur Korte Akkeren der Centrale van Buurtvereenigingen heeft een cammissle benoemd welke in samenwerking met de Muziekvereenlgmg Korte Akkeren zal trachten zoowel door het verkrijgen van finaadeele medewerking van alle in de Korte Akkeren gevestifde buurtvereenigingea als door het werven van nieuwe leden en donateurs genoemd corps om te zetten in een Harmoniegezelschap Voorts ligt het In de bedoeling om bedoelde Harmonie meer speciaal voor de Korte Akkeren beschikbaar tehoudea concerten Geslaagd Voor ket te Rotterdam gehouden examen van de Kon goedgck Vereenigl g van Mo evakscholen slaagden voor costomlëre de damerf S Brolnlks B Gelderblom K Droog T P Oskam en H de Wit voor coupeuse N V Dam en T Verkade en voor 1ste dtcl lecrares de dames H laas M G den Hollander en H Boerefijn allen leerlingen van modevakschaol W Mettau ifRond de Vrouwetoren In het algemeene gehalte der vele amusementsavanden was gisterenavond in de Concordla zaal wel eenige verbetering te bespeuren Van het door de buurtvereeniging Oranje getrouw voor haar leden en donateurs gebrachte cabaret werden de nummers tamelijk vlot ten tooneele gebracht Zij vonden bij de stampvolle zaal een gretig gehoor Het programma was niet overvol en de scènes getuigden soms van goede voorbereiding jammer was dat het bestuur de overigens goed bedoelde poging deed om tijdens de pauze een verloting op touw te zetten hetgeen dit nuttige en noodzakelijke prngranmaonderdeel tot onevenredige grootte opblies Eén der accenten van den avond was een klucht die een verdiend succes oogstte De heer E Ehlert heeft als regisseur behoorlijk werk geleverd Enkele reglefoutcn en hiaten werden voornamelijk door zenuwen veroorzaakt Als speler was hij goed te noemen en hield hij zijn dialect lofwaardig tot het einde vol Hij werd door zijn medespelers krachtig gesteund waarbij van den oom een meer daverenden indruk door de zaal verwacht werd De eeuwige two boys and a guitar werden hier vervangen door vier jongelui bij wien de melodlegroep ditmaal door 4ian o s gevormd werd De gitarist steunde het rythme met gaed accoardspel maar kon de zang met meer succes aan a dercn overlaten Verder moeten zij voor meer afwisseling zorgen De heer P Hak die hier op het tooneel al meer successen oogstte trad op als conferencier Zijn ongetwijfeld sterke mimiek is echter alleen niet voldoende maar moet meer vergezeld gaan van orgineele Invallen en jongleeren met onze taal De muziek goed verzorgd door het Boyantkwartet waarvan de pianist als begeleider geen grooten indruk achterliet Overigens spaarde het kwartet zich blijkbaar voor het volgende onvermijdelijke bal Opcnb Leeszaal en Bibliotheek Aanwinsten Romans H 3t Hart M E t aa Martien of het Het gouden Kruis K 16s Kampen A C van Stormaest Studlcwerken 020 L 3i Grevt H E In aacht en Ijs Openbare Leeszalen en Bibliotheken van September 9A tot 19 15 020 P 33 br Pit M A BlUlographlc van het werk van Dr H E Grevc 325 S 64 br Sjatihr S Onze strijd 332 Z 26 Zekerheid Saciale 2 deelen deel 1 Overzicht van de beat stelsels 2 Algemeeae richtlijnen 371 O 261 Onderwijs Het la 1942 371 R 19 br Rapport van de wctscom mlssle vaa Volksonderwijs 513 B 77 Botttma O Haofdstukken uit de elementaire meetkunde 530 H 32 Harto § H den Elcctrlschc trillingen en golven 530 Z 45 Zwikker C Techa physlca 540 B 82 Braana R Das Mlneralrelch 540 B 93 Bachner E H De leer der koHeledea 760 K 47 br Klein R Aubrey leardsley I 40 br In het verborgene gedrukt J 13 V Jacmhst M Vuur en wind SPORTNIEUWS O N A Zaterdag 23 Maart b s c i 3 30 anr baadt de V V O N A vaor z n junioren een bijeenkonut in het geboaw Amicltia Singelstraat waarbij ook ét oeders hartel k welkoa PREDIKBEURTEN Zondag 24 Maart 1946 Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur voorm Ds G Elzeaga 5 uur n m Ds C A Korevaar Westerkerk v m 10 uur Ds M C Koole Jeugddienst 5 uur n m Eerw HeerW Kranendonk cand t d H Dieast Vereenlglng van Vrljz Hervarmdea Kleine Kerk Pepcrstr 128 6 30 uur n ai Prof Dr Caslmir van Voorburg Vrljz Jeugdkerk Kelzcrstraat 2 nam 7 uur Ds J Nienhuis Ned Herv Ver Calvijn Geen opgave Rcmonstr Geref Gemeente 10 30 uur Ds J NlenhuU Evang Luthersche Kerk 10 uur v m Ds J J Simon Oud Katholleke Kerk 10 30 en 6 uur Pastoor Glskes Cereform Kerk 10 u vm en 5 u nm Ds J P C ten Brink Geref Zondagschool Jozef Groen van Prinstererschool Groenendaal en vervolgkl 12 16 jaai Van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Gereform Kerk art 31 8 30 u vm in de Remonstr Kerk en 4 uur nam in de Chr Geref Kerk Ds G Koenekoop Geref Gem Stationsweg 10 en 5 uur Dr C Steenblok van Rotterdam Maandag 25 Maart nam 7 uur Ds A Verhagea van Llsse Christelijk Gereform Kerk 10 en 5 uur Ds A Dubois Nederl Gereform Gem Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Vrijt Evang gcm geb Zeugestr 38 9 en 10 30 uur v m en 5 uur n m Ds H C Leep Woensdag 20 Maart 3 uur Gebedsuur Leger des Heils 10 u Heiligingsdienst 3 30 uur nam Lezing over Indonesië 7 30 uur nm openbare samenk Leiders Komaandant en Mevr B Vlas Maandag 25 MaarfT s mldd 2 15 uur Gczinsbondsamcnkomst onder leiding van Mevr Kommiuidante Vlas Willemse Dinsdag 7 30 u nam Ledenvergadering Donderdag 7 30 uur Openb samenkomst Dokters en Apothekersdienat De Zondagdienstwordt waargenomen door Dr H Reedijk Crabethstraat 45 en door J H F Remme Fluw singel 59 Men gelieve boodschappen af te geven des mariens voor 10 uur Apothekersdlenst Apotheek Grendel Prins Hendrikstraat 15 HAASTRECHT Nederl Herv Kerk 10 uur Dr W de Voogd van der Straaten Ntd Herv Geref Ev 9 30 u v m en 6 30 uur a m dhr v d Kraats van Kinderdijk Geref Kerk 9 30 en 6 30 u leesdienst HAASTRECHT OUDEWATER EN POLSBROEK Dt dokterdleast voor de gemeenten Haastrecht Oudewater en Polsbraek wordt van Zaterdag 23 Maart 12 uur tot Maandag 25 Maart vm I n waargen door Dr J J Hoving te Oudewater Tel 57 REEUWIJK Nederl Herv Kerk Reeuwijk dorp i vm 9 30 ea nm 2 30 u Ds H Roelofsen Nederl Herv Kerk ta Slulpwljki vm 10 uur de heer Twigt nam 4 uur Ds E S de Lint Geref Kerk a d Brug v m 10 u en nam 5 uur Ds Heij emer pred te Vlaardingen ATHLETIEK De parkwedstrqd op a s Zaterdag De parkwedstrijd op a s Zaterdag belooft een spannend evenement te worden In de C D en E klasse starten niet minder dan 140 loopcrs terwijl In d A en B klasse een selecte graep van H maa start Hieronder bevladea zich alle proalneate stayers van Zuid Holland Een groep van 40 junioren gaat dezes wedstrijd vooraf terwijl een 5 tal veteranen het geheel compleet maken Een geInidsioitallatle zal het pobllek op de hoogte houden van dea wedstryd De De mlaofoaist Is de bekende Haagschc ofiklal Koos de Kok Aanvaag 4 30 nor Administratie M j van Loon Bur Markt 67 Gouda Telefoon 30M Abonn p w 27 c Losse numm 10 et UtetUdM Weersverwachting mcdeoc inM door het K N M I tot morgeaavoad Wordt verwacht Nieawe kleine storingen naderen uit het Zuidw en het zal opnienw eealgen tijd regenen Wind Z en Zw aan de kust tijdelijk krachtig welnjg verandering van temperatuur Mat is er In Gouda ta d iit Reoalei Vr dag t m Wocoadag i De geest van den Zwarte Piraat ThallB Theateri Vr dag t as Woensdag Soldaten zonder uaifprm Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag t m Dinsdag Storm over Bengalen Maandag 25 Maart 8 uur Kunstmin Partij v d Arbeid spreker Sal Tas over Franco en de Internationale politieke spanningen Dinsdag 26 Maart Concordia Goudsche Tooneelkring Z Ned Tooneel met Rond een half milliocn Idem 8 uur Reunie bovenzaal Sticht ten alg nutte t h expl v cons bur v geslachtskunde Dr W Storm SexU eele problemen in na oorlogschen ti d i Woensdag 27 Maart 7 uur Nieuwen Schouwburg Goudsch Volkrcoacert R daaisch Phillh Orkest o l v Guyla Bando m m v Herman Bril viool Idem 7 30 uur Concordia Leerlingen ultv Goudsch Conservatorium Idem 8 uur Sportschool Jo de Groot Kazernegebouw Boksdcmonstraties Chr Sportvereeniging De Jodan Boys Voor a s Zaterdag zijn de volgcndt wedstrijden vastgesteld Campetite Jodan Boy Zwaluwen aanvang 3 30 uur Viiendschappelijk Comb OverschotjeJodan B oys 3 Óverschotje a Jodan Boys a Verder zullen 4 leden der JodaU Boys deelnemen aan de P P W HANDBAL A s Zondag 12 30 uur speelt Vires et Celeritas op haar terrein aan de Waaiersluis een handbal wedstrijd tegen Meeuwen I R dam Deze wedstrijd is van zee veel belaag daar de winnaar zich offielena kampioen van de 2e klasse kan noemen UIT DEN OMTREK REEUWIJK Feestavond Bordini Dinsdag experimenteerde de heer Bordini in de zaal van den heer A v d Starre aan de Brug De aange kondigde conferencier de heer Leen houts kon wegens omstandigheden niet aanwezig zijn De avond werd geopend met het zingen van een drietal liedjes door mej Snel waaronder een snedig lied van Bal 1896 en Bal 1946 Hierna trad de heer Bordini voor het voetlicht met een hypnose vanété programma Hypnose bracht gezelligheid en gezondheid aldus Bordini en als zoodanig was ook de avond bedoeld De onder hypnose gebrachte gevoelt zich aangenaam en dat konden we bij het vertoonen ervan bemerken In slapenden toestand liet hij verschillende dames en heeren allerlei kunsten vertoonen Met het zingen van 6en paar liedjes door mej Snel werd het eerste gedeelte van den avond besloten waap na nog een gezellig bal plaats had onder leiding van het gezelschap Bordini Het mag gezegd dat de aanwezigen een buitengewonen avond hebben gehad o