Groot Gouda, zaterdag 23 maart 1946

GROOT GOUDA wscuf ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SIX Redactie L J A v d Steenhovep Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 186 ZATERDAG 23 MAART 1946 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Telefoon 30M Abonn p w 27 c Losse numm If et VAN WEEK TOT WEEK Het sabelgekletter met groote woorden is In de afgeloopen week plotseling verstomd Oit wil niet zeggen dat de partijen plotseling tot overeenstemming zijn gekomen De publieke woordenstrijd tusKhea Churchill en Stalin in heviger mate overgenomen door de pers in de onderscheidene landen was een politieke krachtmeting in het openbaar om te toonen dat Engeland en Amerika niet bang zijn voor Rusland en de Sowjet Unieniet voor deze Engelsch Sprekendc landen De debatten zouden deze weck nog rustig doorgegaan zijn indien de Perzische kwestie niet plotseling urgent was geworden UH ICI icii iicciiii iiicji 11H U IJl jjiuuio geworden van het oude dat onder het publiek p houding van Perzië in de afge wordt verdeeld Zoo vervalt men lang eek toonde zeer sterk de aarze zamerhand in bedrog en verduistering P k hu i nrf dat aic wat VOLKSUNIVERSITEIT Alb V Dalsum en Loudy Nyhoff in Genesius Corruptie De politie ontdekt blijkens de berichten telkensnog nieuwe gevallen waarin gebleken is dat bestuurders en beambten van de Hark zich persoonlijk hebben bevoordeeld met goederen die hun ter uitdeeling waren toevertrouwd In plaats van te letten op de regelen die men behoorde te volgen heeft men het eigenbelang laten spreken Zoo iets komt gewoonlijk langzaam Het begint met kennissen voorrang te geven omdat men weet dat die het noodig hebben en men het van andere gegadigden moet gelooven Familie krijgt iets dat er nog goed uitziet zelf neemt men nieuw m plaats vnn hpt ctudf dat nnripr het niihliek bedrog en verduistering intusschen zijn het alleen maar de krasse gevallen die strafbaar zijn en kan de politie daarvan altijd maar een klein deel achterhalen De ziekte zit dieper Het is de uiting van een meer algemeen innerlijk bederf Men houdt zich niet meer aan wat recht is omdat men geen vertrouwen meer heeft op de zedelijke krachten waarop dit steunt De Duitsche propaganda heeft diridelijk geleerd dat men met de prachtigste leuzen kan werken en intusschen alleen eigenbelang en macht dienen dat men dierbaar kan rondgaan met bussen voor Winterhulp en intusschen wegrooft wat men maar halen kan Professor Donkersloot merkt daarbij op in De noodtoestand van den geest een artikel in De Nieuwe Stem Men kan wel zeggen dat nu de machten van geweld en onderdrukking tenslotte toch overwonnen zijn maar wie durft gelooven dat het geweld waarmee dit noodzakelijk ook weer heeft moeten geschieden voor meer dan een klein deel in dienst heeft gestaan der zedelijke bestrijding van het den mensch tot een blind gehoorzamend mechanisme verlagende régime en niet voor het grootste deel terwille van weer andere materieeie en machtsbelangen diende Misschien is zooals dezelfde schrijver te kennen geeft het vertrouwen i zedelijke normen nog meer geschokt omdat tijdens den oorlog verschillende menschen en instellingen de waarden die hun waren toevertrouwd slecht bewaakt hebben Zij weleen aldoor verder terug waardoor zij wel t lichaam dat zij bestuurden gaaf lieten maar dit hoe langer hoe verder den geest gaf Wij worden gedeeltelijk bevredigd doordat er straf wordt uitgebroken over een aantal van degenan die in den bezettingstijd met oorbijzien van het Nederlandsche belkng alleen hebben gekeken hoe zij ile meeste winst maakten en meegeloopen hebben met wie de macht im handen hadden Maar wie zou durven zeggen dat het zoeken van winst en het meeloopen met de machthebbers na de bevrijding uit den tijd zou zijn Het kleedt zich nu alleen in andere vormen Dat was van tevoren te verwachten Oorlog pleegt naast de devaluatie van het geld ook devaluatie van zedelijke waarden te veroorzaken Dat brengt een oversrooming mee van schadelijke invloeden waarin de goede gesteldheid in menig gezin de gezonde geestelijke ontwikkeling van menigeen omkomt Dat beteekent veel onherstelbare schade Het hoort tot deze moreele devaluatie dat velen niets atulers meer zien dan ontreddering Zij vervallen soms zelfs met een zeker welbehagen in de stemming alsof men zou verkeerep in een wereldcrisis waaraan geen ontkomen meer is Het is niet ongebruikelijk dat sprekers en schrijvers deze gemoedsgesteldheid cultiveeren Deze leent zich buitengewoon voor een indrukwekkend betoog en voor sensatie in het kleed van den ernst Hiertegenover past een gezonde nuchterheid Men mag verwachten dat ook deze inundatie zal eindigen lende houding van dit land dat zich wat onwennig voelt in het greote wereldconcert De oorzaak van deze zwakte moet gezocht worden in de moreele politieke zwakheid van de Perzen De autocratisch gezinde Sjah met zijn weifelende regeeting voelde zich aanvankelijk niet safe doch na de formeele rufgesteun van Amerika durfden de Perzen het aan om een verzoek tot spoedige behandeling van de kwestie voor de Veiligheidsraad in te dienen Het punt waar het m mcnteel om draait is het Russische voorstel om de behandeling tot 10 April uit te stellen Van deze periode willen de Russen gebruik maken om sterke druk op Perzië uit te oefenen teneinde hun wenschen de zelfstandigheid van Azcrbeldsjan en en olieconcessies in Noord Perzië ingewilligd te zien De Russen staan op het standpunt dat zij recht hebben op de Perzische olie omdat zij in de Kaukasus zooveel olie tengevolge van het Duitsche optreden hebben verloren De zelfstandigheid van Aserbeidsjan achten zij vanzelfsprekend Het toonaangevende Russische blad de Iszwestia meende goed te doen in een serie artikelen te wijzen op de houding van Perzië tijdens dep oorlog en slingert het verwijten naar het hoofd welke zeer veel overeenkomst vertoonen met de Duitsche verwijten aan verschillende landen in de jaren voor den oorlog en waarin Germania redenen zag een imperialistlschen oorlog te ontketenen Indien het den Russen in de Veiligheidsraad waarin de groote figuren van Byrnes Bevin en Wlnlnsky ditmaal zullen ontbreken niet gelukt de Perzische kwestie van het eerste punt der agenda af te krijgen zullen zij in ieder geval trachten de voorbesprekingen zooveel mogelijk te rekken ten einde tijd te winnen In hoeverre dit de Russische diplomatie gelukken zal staat te bezien In ieder geval ziet de wereld met spanning de ko mende Week tegemoet Uit ons gebiedsdeel ia het verre Oosten valt deze week weinig te melden Men krijgt den indruk dat de voorbereidende besprekingen naar wenseh verloopen Beide partijen zijn het er blijkbaar over eens dat er b4 deze subtiele besprekingen zoo weinig mogelijk bekend gemaakt oient te worden Gelukkig was het Br IndUche onthaal op de verklaring van Attlee Onomwonden heeft Pandit Nehroe verklaard dat voor het eerst een Br fliinister openlijk en met veel realisme het Britsch Indische vraagstuk heeft behandeld De frootste mannen zullen ditmaal niet van de Britsche commissie komen doch van de Mohammedanen en andere Daarvoor is zedelijke tegenkracht noodig Het is te gemakkelijk die maar van de jeugd te verwachten De volwassenen in de eerste plaats zullen de moreele slapte te boven moeten komen Daarin mag men ook eenig vertrouwen hebben Eenerzijds heett weliswaar eigen belang altijd neiging uit te groeien tot belangzucht anderzijds reageert dezelfde mensch of anders de gemeenschap daarop met het gevoel van hierdoor te worden bezoedeld Zoo pleegt het te gaan met het gevoel van hierdoor te worden bezo eld Zoo pleegt het te gaan over heel het terrein van menschelijke verhoudingen Aan de oude rottende bol groeit telkens nieuw kiemkrachtig leven minderheden Wij kunnen ook niet anders zeggen dat de geste van Engeland om BrIndië zelfstandigheid al dan niet in hetgemecnebest buitengewoon royaal was STADSNIEUWS Verzoek aan gerepatrieerdèn te Gouda De Secretaris van het plaatsel Comité Nederland helpt Indië verzoekt dringend opgave te mogen ontvangen van de namen en identiteitsnummer van gerepatrieerdèn die zich in Gouda gevestigd hebben Het adres van het Secretariaat is Bodegraverstraatweg 68 Uitvoering van Utile Dulci De Goudsche GymaasiStStenver Utile Duici geeft op 3Ö Maart a a een grooten feestavond in Kunstmin Boelekade welke om 8 uur aan zal vangen Opgevoerd wordt Vadertje Langbeen Daddy Longlegs van J Wepster Na afloop is er bal onder leiding van Chr v d Heuvel Het bestuur zou gaarne weer eenig contact opnemen met de oud gymnaziasten en aoodigd hen allen uit dezen avond bij te wonen Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar bij den heer P C de Vries vi Bergen I zerdoornpark 3 Het Is een sublieme gedachte geweest van de V U afd Gouda op haar sloitingsavond Genesius van Henri GLéon te laten voordragen door Albert van Dalsum en Loudy Nyhoff Ghéon is in ons land geen onbekende Wie kent er niet zijn tooneelwerken als De drievondige wijsheid van Vader Wang en De gehangene met den koorde in welke stukken hij de measchelijke natuur laat breken door de macht van het Christendom Evenals d ce stukken is Genesius imponeerend van vorm en inhoud goed te begrijpen voor den gemiddelden luisteraar en het laatteen diepen ontroerenden Indruk achter In een soort eenvoudig Berecht gaf Albert van Dalsum vooraf de korte inhoud van het stuk Ondanks de wreede christanvervolging van keizer Diocletlanus breidt het christendom zich toch langzaam uit Zelfs in het keizerlijke leger Een moedig bevelhebber als Adriani was christen geworden en moest den marteldood sterven Oud geworden wordt Diocletlanus zija luguber bedrijf moe en probeert afleiding e zoeken In boat vermaak waarvan tooneel ea spel belangrijke onderdeelen vormen Da zorg voor het tooneel is opgedragen aan den groaten meester Genesius In één van zijn angsliöe droomen ziet Diocletlanus de figuur van Adriani Merkwaardig veel lijkt Adriani In dien droom op Geneslus Diocletlanus vereenzelvigt die twee en s ochtends geeft hij Polydoros een tocneelschrijver opdracht de itof van den marteldood van Adriani te verwerken Ineen tooneclstuk Genesius moet de rol speles van Adriani Hoe laat gaat de bus Nu het busverkeer van Gouda met de omliggende plaatsen zich steeds uitbreidt is dit een dagelijksche vraag voor velen Daarom hebben de exploitanten der busdiensten besloten de dienstregelingen ter inzage neer te leggen aan de volgende adressen M C Baas Bothastr 14 J C Langeraar B Martenssingel 105 C J V d Sprong Karnemelksloot 8 café De Spil Gr Florisweg 40 J de Groot Wachtelstraat 43 C de Jong Boschweg 62 M H van Leeuwen Raam 67 N Kietveld Oosthaven 34 café Sport Lange Tiendewgg 83 Bureau van Politie Markt 72 Men kan zich op de hoogte stellen Op deze adressen van de dienstregfelingen van de Citosa Zoetermeer De Rijnstreek Boskoop De Twee Provinciën Slikkerveer De Valk Schoonhoven en Van Gogh Capelle a d IJssel Inbrekers troffen het niet In den nacht van Woensdag op Donderdag wisten eenige inbrekers bij H op het Jaagpad een ruit aan de achterzijde uit te snijden waarna zij de kantoordeur forceerden De buit die slechts bestond uit een kistje met 7 sigaren en 4 doosjes lucifers werd later doorheen buurman in de omgeving teruggevonden Een onbegrijpelijk geval In den nacht van Donderdag op Vrijdag werden bij S aan de Boelekade drie binten van 7 meter lengte meegenomen die wel in de kachel zullen verdwijnen Tegelijkertijd werd geprobeerd in te breken op Boelekade 92 waar de bewoners afwezig waren Het uitsnijden van een ruit veroorzaakte echter zooveel lawaai dat de buren opmerkzaam werden en door hun verschijnen de dieven op de vlucht joegen Spreekuur v gerepatrieerdèn lederen Woensdagavond van zeven tot negen uur zal het pi Comité Nederland helpt Indië zitting houden voor gereiiatrieerden in het gebouw van het Dagblad Groot Gouda Markt 67 tt Gouda ten einde hen die zich hier uit Indië vestigden met raad en daad bij te staan hetgeen hij na veel tegenwerpingen doet Door de intense rolstudie druppelt de levensvisie van hef Christendom In de ziel van Genesius Op de uitvoering bekent hij christen te zijn en wordt weggevoerd om den marteldood te sterven gelijk Adriani Dit is in het kort het gegeven De bekeering vaa Genesius Is als een sublimatie diep ontroerend en aannemelijk voor hen die In een bovennatuur gelooven Albert v Dalsum dwingt tot luisteren en meer dan dat Meesterlijk was zijn uitbeelding van Diocletlanus Neerhangende breede mond één oog tot een streep getrokken het andere tot op een geniepige kier geopend De stem van een wellusteliag van een zinnelijk gedrocht Maar ook de stem van een ziener een prediker in de rollen van Felix en Adriani Een prachtig kunstenaar Loudy Nljhoff heeft perfect geassisteerd Hel valt ook niet mee een ster te laten schitteren als de zaa al schijnt Toch moeten we zeggen dat haar persoonsverwisselingen geaccentueerder waren dan die bij Albert v Dalsum In het derde bedrijf bereikte zij zeker het niveau van haar tegenspeler Met goaden letters kan de V U dezen avond In haar annalen apteckenen Een zeldzaam maote opvoering voor een goed bezette kleine zaal Deze avond was één der weinige cnltureele hoogtepunten die Gouda te beurt vallen Het belangstellende publiek voor dergelijke mee aropvoerlngen U toch nog miezerig klein Zijn wij Gouwenaars dan zoo slecht bedeeld met goede smaak en endersehelv sllng 7 Ons caltorcclc levtn lift nog zwaar ziek WucUdM Weersverwachting mcdeflcdMld door het K N M I tot mvrgjCBaveacl Wordt verwacht I Heldere nacht overdag toenemende bewolking met later weer eenige regen vooral in het Zuiden van bet land Matige wind tusscben Z ea Z O Iets zachter Wat II er In Gouda t d ii1 Reunie I Vrijdag t m Wseasdag i De geest van den Zwarte Piraat Thalla Theaten Vrfldap t ai Woemdag Soldaten zonder uniform Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag t m Dinsdag Storm over Beagalen Maandag 25 Maart 8 uur Kunstmin Partij v d Arbeid spreker Sal Tas over Franco en de internationale politieke spanningen Dinsdag 26 Maart Concordia Goudsche Toeneelkring Z Ned Tooneel met Rond een half millioen Idea 8 uur Reunie bovenzaal Sticht ten alf nutte t h expl v cons bur v géslacbtskunde Dr W Storm Sexueele problemen in na eorlogschen tijd Woensdag 27 Maart 7 uur Nieuwen Schouwburg Goudsch Volksconcert R daasch Phillh Orkest o l v Guyla Bando m rn v Herman Bril vio l Idem 7 30 uur Concordia Lcerliafcn uitv Goudsch Conservatorium Idem 8 uur Sportschool Jo de Groot Kazernegebouw Boksdemoostraties Minister Massholt over ooze voedselpositie Met ingana van 31 Maat t 400 graat brood minder Gisterenavond sprak de minister van Landh visscherlj en vocdselvoorz Ir L S Manshoit in de serie Op de Brug over onze voedselvoorziening In verband met het wereidf raan tekort heeft de minister besloten In overleg met den ministerraad het wekelljksche broodrantsoen van 2800 gram met ingang van 1 April a s met 400 gram te verlagen Ekze verlaging geldt niet voor kinderen en voor zwaren arbeid Dit is de eenige verlaging dia de minister in uitzicht stelde Een verlaging van het tulkerrantsoen kon op het laatste moment worden voorkomen Niemand behoeft bevreesd te z n voor honger en gebrek Ons huldig brood verbruik bedraagt 1 3 meer dan het voor oorlogsche Bovendien heeft de regeering behoorlijke reserves kunnen aanleggen De verlaging vindt zijn oorzaak dat er aanzienlijke tekorten aaa graan op de wereldmarkt zQn omdat de oogst 1945 Is tegengevallen Nederland zal zijn steentje bijdragen in het tekort en zal In de eersta plaats Frankrijk 50 000 ton graan leveren i p v de gevraagde 150 000 ton Het tekort aan graan beïnvloedt ook anw vleeschpasltle Na de moeilijkheden In degreente voorzlealag In den afgeloopen winter lè een behoorlijke voorziening In de toekomst gewaarborgd i Voorts drong de minister aan i verspilling van brood tegen te gaan Ia Amsterdam alleen wordt wekelijksch et de schillen 20 000 k oud brood opgehaald De minister verzocht alle Nederlanders mede te werken tn deo strQd tegen den fraudnlcazen kan tel Dit is een zaak die eiken Nederlander betreft ABONNEERT U OP GROOT GOUDA