Groot Gouda, maandag 25 maart 1946

Kapitein Kiaicicebos op de Leeuwenjacht door G Th Rotman P VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD GIOOT GOUDA Russische troepen op 24 Maart zou beginnen Het Opperbevel der Sovjettroepen rekent erop dat onvoorziene omstandigheden voorbehouden d evacuatie binnen 5 of 6 weken kan geschieden Volgens een woordvoerder van de Perzische Ambassade in de V S had de Perziscche Ambassadeur Hussien Allah Zondagavond nog geen nieuwe instructies uit Teheran ontvangen noch eenige officieele mededeeling over een overeenkomst tusschen de Sovjet Unie en Perzië over de terugtrekking der Sovjet Russische troepen In deze omstandigheden was de Ambassadeur van plan ondanks de door Radio Moskou omgeroepen berichten zijn protest voor den Veiligheidsraad te handhaven J INDIE DERDE BIJEENKOMST NEDERLANDSCHE EN INDONESISCHE DELEGATIE Een officieel communiqué verklaart De derde jrfenaire t ijeenkomst van de Nederlandsche en Indonesisdie delegatie heeft plaats gehad op den 23en Maart De Conferentie welke weer gehouden werd ten huize van den Brifschen gezant begon om 4 15 uur en eindigde óm 17 30 uur plaatselijken tijd O a werden behandeld de toestand en de evacuatie van geallieerde krijgsgevangenen en geïnterneerden die zich nog in de binnenlanden van Java bevinden Er werd besloten een subcommissie te vormen welke de aangelegenheiden zal behandelen met betrekking tot het maken van een constitutie Deze subcommissie zal Maandag a s vergaderen Het is mogelijk dat de vierde plenaire bijeenkomst Dinsdag of Woensdag zal plaats vinden Volgens een woordvoerder zijn bij deze conferentie langzame maar zekere vorderingen gemaakt Hij voegde ér aan toe dat hij van meening was dat de ontwikkelingen te Bandoeng geen nadeeligen invloed op de besprekingen zouden hebben De Britsche en Nederlandsche delegaties bestonden uit dezelfde afgevaardigden als op de tweede conferentie De Indonesische delegatie bestond uit Sjahrir Soerachman minister van Financiën Abdul Karim minister van Verkeer Putuhena minister van Openbare Werken en Pringodigdo secretaris RADIOPROGRAMMA VOOR MAANDAG HILVERSUM I 301 m NCRV 18 00 AI Round Sextet 18 15 Gram concert 18 45 Sportpraatje RNIO 19 00 Nieuws 19 15 Dep uitzending 19 30 Progr v d Nederl Strijdkrachten 20 00 Nieuws NCRV 20 05 Bel Canto en Mandoiinata 21 10 Perspectieven v h Arbeidsrecht door Dr W F de Gaay Fortman 21 30 Anthonie Reicha Kwintet 22 00 Nieuws 22 15 Het ac tueei gebuid 22 30 Moeilijke teksten uit het O Testament door Prof Dr A H Edelkoort 22 50 Betty v d Bosch sopraan Marinus Voorberg piano 23 15 Gram concert 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting HILVERSUM IF 415 m VARA 18 00 Njeuws 18 15 Charles Panzera zingt 18 2v5ó Om en nabij de twintig 18 45 The Ramblers 19 15 Lezing 19 30 Arnhemsch Blaaskwartet 20 00 Nieuws 20 05 Prof Dr G van Siogteren Bloembollen een steunpilaar v d wederopbouw 20 20 Cavalleria Rusticana 21 30 Heinrich Heine voorspelt het derde Rijk 21 45 Soc liederen 22 00 Nat Goneila and fiis Georgians 22 30 Gram muziek 22 45 Ds L H Ruitenberg De kerk en het soc vraagstuk 23 00 Nieuws 23 15 Luchtige avondklanken 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR DINSDAG HILVERSUM I 301 m KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Morgengebed 8 00 Nieuws 8 15 Gratji muziek 8 45 Heilige van den dag 9 15 Pluk den dag gr 9 45 Russisch progr 10 10 Voordracht door Elise de Brouw en Lau Sterman 10 30 Gram muziek 10 45 Pohsarang Jav Kath centrum 11 00 Tom Hartvelt piano 11 30 Als de ziele luistert 11 4DKrijgsgev i h Verre Oosten 12 00 Continental Kwintet 12 30 Ensemble Joan Lancé 13 00 Nieuws 13 15 Victor Herbert Favourites 13 30 Ens Joan Lancé 14 00 Debussy progr 14 15 Ontwikkeling v de Sonate 15 00 Opera Dameskoor o I v Fred Bos iart 15 15 Vrouwenspiegel 15 45 Vervolg koor 16 00 Ziekenbezoek 16 30 Fifd Hartley 17 00 Ned Kamerkoor o I v Felix de Nobel 17 30 Voor de jongeren m HILVERSUM II 415 AVRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Gram muziek 8 00 Nieuws 8 15 Gram muziek 9 30 Pol ber 9 45 Arbeidsvitaminen gr 10 30 Van vrouw tot vrouw 10 35 Malando 11 15 Guus Verstraete draagt voor 11 30 Henk Dul orgel Karla Sondaar alt 12 15 Lyra trio 12 30 Boer en arbeider door P K Kistemaker 12 40 Lyra trio 13 00 Nieuws 13 15 Ens Jetty Cantor J4 00 Met naald en schaar 14 20 Vocaal solistenconcert 15 00 Handen uit de mouwen 15 15 Xylophonia 15 30 Ary Roodenburg tenor Felix de Nobel piano Beethoven progr 16 00 Muzikale beschouwing 16 30 Kindertijd 16 45 van 14 18 17 00 Red white an blue stars 17 25 Stichting oorlogsgetroffenen 17 35 Les gars de Paris Invalidewagensi zonder bon Met ingang van 23 Maart zijn invalidewagens racerijwielen carriers onderdeelen van carriers en frames voor jeze atikelen vrij van distributie Wederom invoer van horloges Naar wij vernemen zijn de eerste zendingen horloges uit Zwitserland in ons land aangekomen Dit zijn de eerste zendingen die Holland na den oorlQg bereiken vallende in het kader van het tusschen ons land en Zwitserland gesloten Handelsverdrag De aflevering zal via den detailhandel voorloopig uitsluitend geschieden op aankoopvergunningen welke door de desbetreffende instantie aan directies van vitale bedrijven zooals spoorwegen mijnen ziekenhuizen enz ter beschikking worden gesteld Wanneer het van te voren vastgestelde aantal aankoopvergunningen gehonoreerd is zal de verkoop direct worden vrijgegeven BUITENLAND Frankrijk en de Spaansche kwestie Het besluit van den Ministerraad n 3e Fransche nota over de Spaansche kwestie naar de Regeeringen van Engeland en de Vereenigde Staten te zenden wordt van het Fransche Ministerie van Buitenlandsche Zaken en tot op zekere hoogte van Bidault zelf geweten aan den voortdurenden dfuk die door de Communistische leden van het Parlement die tot nog toe in dit opzichf door de Socialisten worden gesteund op het Kabinet wordt uitgeoefend In veel officieele verantwoordelijke kringen is men van meening dat Bidault zich in een onnoodige impasse heeft gebracht door zich overhaast tot het besluit te hebben laten brengen de Fransch Spaansche grens te sluiten In gewoonlijk welingelichte kringen wordt de komende derde nota beschouwd als een poging van de gematigde leden van het Kabinet tijd te winnen en te voorkomen dat Frat krijk in den Veiligheidsraad op één lijn zal worden gesteld met Sovjet Rusland terwijl tegelijkertijd met het oog op de verkiezingen hiermede de beschuldiging te weerleggen dat de gematigden op de hand van Franco zouden zijn Nog geen distributie in de V S Pres Truman verklaarde gi steren aan de pers dat de voedsel situatie nog geen terugkeer tot een distributiesysteem in de Ver Staten rechtvaardigt SOVJET RUSSEN ONTRUIMEN PERZIÊ IN VIJF è ZES WEKEN Radio Moskou heeft gisterenavond het bericht verspreid dat onvoorziene omstandigheden voorbehouden de ontruiming van Perzië door het Roode Leger in vijf tot zes weken voltooid zal zijn Reuter meldt nader dat volgens hetzelfde radiostation de ontruiming van Perzië reeds vandaag begonnen is en dat deze nranoeuvre binnen vijf of zes weken uitgevoerd kan zijn De ontruiming van Meshket Shekruda Emnana die op 2 Maart begon is volgens radio Moskou reeds voltooid Een overeenkomst met de Perzische regeering stelde vast dat de evacuatie van de overblijvende Sov jetHussische troepen op 24 Maart zou heginnen Het opperbevel der Sovjettroepen in Perzië rekent er op dat onvoorziene om standigheden voorbehouden de ontruiming binnen vijf of zes weken kan geschieden De ontruiming van Mesjeskruda en Semnan die op 2 Maart begonnen is is volgens radio Moskou reeds voltooid Een overeenkomst met de Perzische Regeering stelde vast dat de evacuatie van de overblijvende Sovjet 5 Stap in zei de piloot en t volgend oogenblik zweefden ze hoog inde lucht De piloot liet precies zien welke handgrepen er al zoo noodigwaren en legde alles haarfijn uit Mag IK het nu eens probeeren vroeg de kapitein eindelijk Want ik ben erghandig al zeg ik het zelf Dr Aljechin overleden De Wereldkampioen dr Alexancter A Aljechin is in den leeftijd van 54 jaar aan de gevolgen van een hart kwaai te Estofil in Portugal overleden OFFICIEELE PUBLICATIE DE SCHOENENDISTRIBUTIE Het Centraal Distributiekantoor maakt bekend dat zij wier stamkaartnummer eindigt op het cijfer 3 in Aprjl 1946 in aanmerking komen voor een schoenenbon In den vervolge zal den 25sten van elke maand het num mer vo M de uitreiking in de volgende maand worden bekend gemaakt Op nader dqcN jie Distributiediensten bekend ïé maken dagen dienen de rechthebbenden zich te vervo en op het Nstributiekantoor van hun gemeente van inwoning waarbij zij hun stamkaart moeten overleggen Het afhalen mag slechts geschieden door de betrokkenen of door het gezhishoofd of diens echtgenoote Zij die na 1 Januari 1945 geen bon hebben ontvangen voor gewone of beroepsschoenen en wier stamkaart nummer eindigt op het cijfer 3 komen in April in aanmerking voor een schoenenbon Op nader door de Plaatselijke Di stributiedimsten bekjend te maken dagen zullen deze bonnen aan betrokkenen of desgcwenscht aan één van hun gezinsleden worden uitgereikt Zij die na I Januari 1945 een schoenenbon ontvangen hebben voor gewone schoenen of beroepsschoenen komen in 1946 vobr een schoenenbon niet meer in aanmerking Indien iemand op grond van het bovenstaande in aanmerking komt voor een schoenenbon dan mag hij des gewenscht in plaats van een bon voor zich zelf een bon voor één van zijn gezinsleden aanvragen op zijn eigen stamkaart wordt evenwel de uitreildng genoteerd Bijzondere regelingen a voor personen in gemeenschappelijke voeding gelden alle boven 6 We zullen t probeeren zei depiloot het vliegtuig daalde en de mannen verwisselden van plaats Kapitein Klakkebos greep het stuurrad enrrrr daar raasde het vliegtuig pijlsnel langshet veld maaide eerst eenige zwareboomttakken af en schoot toen loodrecht omhoog Juist nu nu iedereen weer het betere wil stijgt de vraag naar Maizens Ouryea met den dag Maar Uw leverancier wordt maar beperkt bevoorraad want er is nog geen grondstof genoeg MAiZENA OURYEA Het oude vermaarde merk staande bepalingen Alle aanvra gai voor instellingen en kampen moeten collectief worden ingediend door de leiders of door de admi stratie kinderen van O 10 maanden mit vangen in geen geval een bon voor schoenen Zoodra zij den leeftijd van tien maanden bereikt hebben wordt onafhankelijk van het stamkaartnummer een bon uitgereikt Ook dan is keuze m elijk Khideren gd oren op of na 1 Jan 1945 die den leeftijd van tien maanden bereikt hebben en th geen bon voor schoenen hebben ontvangen kunnen eveneens onmiddellijk onafhankelijk van het stamkaartnummer een schoenen bon ontvangen c schippers en andere personen die ingeschreven zijn in het centraal bevolkingsregister moeten zich wanneer hun nummer aan de beurt is wenden tot den Distributiedienst der gemeente war zij verblijven Werkschoenen Bovenstaande regeling geldt niet voor werkschoenen Deze moeten zooals gebruikelijk op een aanvraagformulier wbrden aangevraagd De reeds ingediende aanvragen voor werkschoenen blijven geldig Beroepsschoenen De tot dusverre bestaande regeling voor beroepsschoenen vervalt geheel Bijzondere bonnen voor beroepsschoe nen worden niet meer uitgereikt te maken Ze praatten over oude Tommy Dieen die en over iemand anders De kolonel informeerde of ze direct doorging naar Engeland of dat ze in Stamboel bleef Neen ik ga direct door Is dat eigenlijk geen zonde Ik maakte twee jaar geleden deze zelfde route en was toen drie dagen in Stamboel O juist Wel ik kan zeggen dat ik heel blij ben dat u direct doorgaat omdat dit met mij ook t geval is Hij maakte een onhandig buiginkje een beetje kleurend toen hij dat deed Hij is licht ontvlambaar onze kolonel dacht Hercule Poirot vermaakt De trein is even gevaarlijk als een zeereis Miss Debenham zei effen dai dat heel aardig zou zijn Haar toon was vrij gereserveerd De kolonel mer4 Poirot op bracht haar terug naar haa €Qygé Later kwamen ze doornHschitte rende landschap van den j aurus Toen ze keken naar de © Tlicische naast elkaar staand in den Feuilleton Het geheim van den hs sneeuwden slaapwagen Even later kwam iemand anders den festauratie wagen binnen Dit was een 3fige man van tusschen de veertig en l tig mager van gestalte bruin van H met haar dat aan de slapen cht grijsde De kolonel uit Indië dacht Poirot V J maakte een buiging voor het meisje Morgen miss Debenham oedenmörgen kolonel Arbuth rt£f onel legde een hand op den oei tegenover haar een bezwaar vroeg hij Natuurlijk niet Ga zitten we ziet u niet iedereen houdt van conversatie aan het ontbijt Dat is zoo iVlaar ik ontbijt niet De kolonel ging zitten Kellner riep hij gebiedend Hij bestelde eieren en koffie Zijn oogen rustten een oogenblik op Hercule Poirot maar dwaalden onverschillig verder Poirot die zijn gedachten las wist dat hij in zichzelf gezegd had Maar zoo n rare vreemdeling Hun nationaliteit getrouw waren de twee Engelschen niet spraakzaam Ze wis selden een paar korte opmerkingen en kort daarna stond het meisje op en ging terug naar haar coupé Bij de lunch deelden de twee weer een tafel en weer negeerden ze beiden volkomen den derden passagier Het gesprek was meer geanimeerd dan bij het ontbijt Kolonel A buthnot praatte over de Punjab en deed af en toe het meisje een paar vragen over Bagdad waar ze hSar het bleek een betrekking als gouvernante had gehad In den loop van het gesprek ontdekten ze wederzijdsche kennissen wat t onmiddellijk effect had hun conversatie vriendschappelijker en minder stijf l Poort corridor zuchtte het meisje plotseling Het is zoo mooi Ik wou ik wou Ja Ik wou dat ik er van kon genieten Arbuthnot antwoordde niet De vierkante lijn van zijn kaak scheen een beetje strenger en grimmiger Ik wou in s hemelsnaam dat u hier niets mee te maken had zei hij Sst alsublieft Sst O dat is niets Hij wierp een licht geïrriteerde blik in Poirot s richting Toen ging hij door Maar ik vind het niet prettig dat u gouvernante is de slavin van tyrannieke moeders n hun lastige wurmen Ze lachte met n tikje onbeheerscht heid in den klank O dat moet u niet denken De vertrapte gouvernante is een afgedane mythe Ik kan u verzekeren dat de ouders bang zijn door mij te worden getyranniseerd Ze zeiden niets meer Arbuthnot schaamde zich misschien over zijn uitbarsting Een grappig comedietje dat ik hier bijwoon dacht Poirot Hij zou zich die gedachte later herinneren Ze kwamen dien avond om zoowat half twaalf in Konya De twee Enge sche reizigers stapten uit om hun bee nen te strekken en liepen t besneeuwde perron op en neer Monsieur Poirot stelde zich erm ee tevreden de activiteit van het stationdoor het raam aan te zien Na een minuut of tien besloot hij echter dateen beetje frissche lucht misschien toch met kwaad zou zijn Hij maakte zorgvuldige toebereidselen wikkeldezich in verscheidene jassen en bouffantes en hulde zijn keurige laarzen inoverschoenen Zoo aangedaan stapte hij omzichtigiop het perron en begonop en neer te loopen Hij liep tot voorbij de locomotief De stemmen dedenhem de twee vage gestalten staandein de schaduw van n goeder nwaeenopmerken Arbuthnot sprak Mary Word perpoJgd