Groot Gouda, maandag 25 maart 1946

VIERING VAN DEN NATIONALEN HOOGTIJDAG Het Nationaal Instituut de Centrale Organisatie tót verdieping vanhet Nationaal bewustzijn en tot versterking van de Nationale saamhoo righeid heeft aan de burgemeesterseen leidraad voor de viering van denNationalen Hoogtijdag toegezonden enstelt deze ter beschikking van elkeendie daarom aan zijn bureau Heerengracht 499 Amsterdam verzoekt eenoverzicht van de algemeene richtlijnenen de daafbij behoorende wijzingenen suggesties teneinde te bereiken dat alom in den lande de eerste bevrijdingsherdenking waardig stijlvolen in dankbare vreugde wordt gevierd De samenstelling van deze leidraad was opgedragen aan een commissie van 19 afgevaardigden uit velerlei kringen als departement O K W In terkerkelijk Overleg Ned Jeugdge meenschap Stichting 1940 1943 F adio Nederland in Overgangstijd K N V B enz Voorzitter is prof dr W Assel bergs Anton van Duinkerken en secretaris de heer H v d Eerenbeemt In aansluiting op het regeeringsbe sluit om op den morgen van den Na tionaleh Hoogtijdag Zaterdag 4 iMei geen vrijaf te geven doet de neer deze autoriteit opzijzijn zouden vier millioen laüi soldaten in Jap an en nog vier oen daarbuiten doorgegaan zSn vechten en na den nederlaal iZeen guerillaoorlog Dit alles kan beter begrijpen aldus zeide dr rt Kat wanneer men doordringt in w wezen van den Shinto dienstV volgeT welks leer een mystieke verbintcnibestaat tuschen den keizer Tï tegenwoordiger van het heelal e Japansche volk Het was ver tamfi om van die opvatting gebruik te i ken ter democratiseering van hetJapansche volk dens den oorlog liever bij duizenden tegelijk harakiri pleegden dan zich over te geven verwacht hebben dat zij in bhnde razernij tegen de landende legers der Geallieerden te keer gegaan zouden zijn Toch is er niets dergelijks gebeurd MaCarthur heeft binnen zes weken tijds vier millioen Japansche soldaten ontwapend en gedemobiliseerd zonder dat er een incident voorviel en zonder één man te verliezen De bevolking betoonde zich niet vijandig doch vriendelijk en hoffelijk Daarna heeft MaCarthur een serie van de meest ingrijpende maatregelen getroffen arrestatie van oorlogsmisdadigers zuivering invoering van vrijheid van arbeid liquidatie van groote concerns scheiding van staat en Shintodienst enz En de Japansche autoriteiten verleenen bij alles hun medewerking Geen wonder dat menigeen geneigd is te denken dat de Japanneezen slechts comedie spelen en iets sinisters in hun schild voeren Dr De Kat meent echter een andere overtuiging toegedaan te kunnen zijn Volgens hem is het zelfvertrouwen van bet Japansche volk geschokt en voelt het zich than hulpeloos als een kind alleen in het bosch Dr De Kat betoogde dat het zich bedienen van de autoriteit van den Japanschen Keizer en van de Japansche regeering de eenige mogelijke methode was Wan commissie een dringend beroep op een ieder in geen geval eenigerlei herdenking op dien morgen te doen plaats vinden vrij te geven of vrij te nemen Juist op dezen dag moet ons volk begrip en discipline toonen Volgens de richtlijnen zal de geheele bevolking gelijktijdig Zaterdag 4 Mei 13 uur onder klokgelui de vlag uitsteken en zal 14 uur de herdenking bij de heidengraven en oorlogsmonumenten aanvangen 14 30 zal door de geheele bevolking één minuut stilte in acht worden genomen aangekondigd door klokgelui Met het Wilhelmus zullen de plechtigheden besloten worden Daar waar geen bijzondere herdenkingsplaats is kan de plechtigheid in een kerkgebouw geschieden De Burgemeester sluit in elke gemeente het feest om 23 45 uur met een korte toespraak die via geluidsversterkers op radiodi stibutie zoo wijd mogelijk volgbaar worde Het heele volk zingt tegen middernacht het Wilhelmus Hieraan voegt de commissie toe het is een juist gebruik bij de zeevarenden de vlag des nachts te strijken Dit is een uitdrukking van de waarde die men aan de vlag a s Nationaal symbool hecht Zulk een symbool moet men niet als een willekeurig doek s nachts buiten laten han De B ritsche troepen in Griekenland Van de zijde der rechtsche Griek sche partijen is semi officieel m gedeeld dat zij van plan zijn m nieuwe parlement te verzoeken een motie aan te nemen waarin gevraagd wordt om handhaving der Britsche troepen in Griekenland totdat in Balkan daadwerkelijk aan de nootf zakelijke voorwaarden voor een vredestoestand voldaan zal zijn Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen zoon en broertje ROBERT rij tioemen bcm üobbl L den Biilker t M L den Blijker V Loon Maaike Hannie De Gencstetstraat 22 Heden li zacht en kalm In den Hcere haar Heiland ont lapen ons aller zorgzame en trouwe Vrouw Moeder Be huwd Groot en Overgrootmoeder Mej LecDtjc Schontei v Es in den ouderdom van 70 Jaar Mi Schouten AoHtodam anien Schouten G ansen RecuwMk A V d Berg Schouten M v d Berd Koog d Zaan T de Waal Schouten C P de Waal AmitclvecD C Schouten N Schouten Boer Retuwljr F Schouten H Schouten Boer Boskoop B Oosterwijk Schouten M Oosterwijk Gouda Fr Schouten G Schouten Den Blijker N Schouten J Schoutenv Wijk A Scharleman Schouten Scharleman Rccawlik M Schouten A Schouten v Elk L VerwelJ Schopten K Verwei Bctkcnwovde K Schouten M Schouten Stoppelenburg Zelit P Zaal Schouten C Zaal Reeuwijk 23 Maart 1946 GravtabrockKhcwcg F 15 De Uraardeknrtelllng al plaati fackbu op de Alg m n begraafplaat la d Tempel ep Woentdag 27 Maart B 1 302 30 u Vertrek lerfhuU I uur Verzoeke geen bloemen Heden nam de Heere van ons weg onzen innig geliefden Man Vader Behuwd en Grootvader Jarric JoluMeB Teeaweo in den ouderdom van 71 jaar PjflJm 103 7 en 8 Uit aller naam H G Teeuwen van Deth Gouda 23 Maart 1946 Kamemelksloot 70 Geen bezoek Geen bloenfCn De teraardebe tellinfl i D V bepaald op Woensdag 27 Mrt 11 45 uur op de Algemeene Begraafplaats te Gouda Vertrdt 1 I van het sterfhuis plm 11 n j Heden overleed onze lieve en zorgzame MQ der iehowden Grootmoeder Mevrouw JsDSjt Ciirbtlflt Blankea Weduwe van den Heer A IjHeJBtijn Atn in den ouderdom van 76 Jaar Mevr G T C IJsselstijn Dr D A Usselstijn E IJsseistijn Kuijpcr anny Gouda 24 Maart 1946 Vest 66 Geen bezoek De teraardebestelling is bepaald op Woensdag 27 Maart 1 45 u op de Algemeene Begraafplaats te Gouda Vertrek van woning plm 1 uur HUWELIJK Eenzame I Blijf tech niet ami doorleven met Uw stil vertbuucu naar een oprechten levenskameraad Dai ik zij de Verecnigde Ncdcrlandachc BcmiddelingakaBtoren kunt U immers ook in coatact komen met ienjand die evenals Uzelf oprecht verlangt naar een welgemeende kennismaking en huwelijk Wij hebben immers massa s ingeschrevenen uit alle plaatsenen dorpen uit gchacl Ncdcrlaad ook uit Uw provineie zasaiedc uit de plaats Uwer lawanlng en directe omgeving daarvan Onze bemlddcllog is voor jong en oud voor werkenden gegoeden midden en boerenstand Wl hebben een speciale prettige bemlddehng voor jongelui en kunnen beerea die In een moederloos gezin met huwelijk als d el een serieuze huishoudster zoeken of dames die als zoodanig geplaatst wenichen te worden ook direct van dienst z n Kom toch direct even rustig en vertrouwelijk praten 95 pCt der ingeschrevenen kan direct kennismaking worden gegarandeerd De strengste gehcimkoudlag verzekerd VerccBigdeNedicrlaidgchc B aiiddeliogtkintorea oixcaiiier De grootste organisatie ia Europa geil oadar vrenwali ka Directie Kantoren doer gckedl Nederland Voor Zuid Holland Gouda Go we 9i s Graveahage Woudcnbergstr 5t Leiden Verdamstraat 36 Rotterdam Wolphaertsbecht 2191 Geopend van 2 Sm ookZtndaga S Maandags geslmten HoefdkMitoer t HaarleBi Kaasperafaiflel 48réed Dagelijks gespend van 2 5 uur ook Zaterdags s Zoadagi gesl WONINGRUIL Wie wil rujien Een vrij bovenhuis Fluw Singel h p f 5 p w en een heel huis met tuin h p f 5 p w voor grootere woning h p tot plm f 45 p m Br onder ne 5579 bnr v d blad i gen Na het sluitingsuur hale men dus de vlag binnen Enkele richtlijnen voor den Zondagmorgen opnieuw uitsteken van de vlaggen onder klokgelui herdenkingsdiensten in de kerken radioreportage en sluiting gaan vooraf aan eenige slotopmerkingen waarin de commissie er op aandringt dat op den Nationalen feestdag geen straat of huiscollectes worden gehouden dat de baten van alle uitvoeringen demonstraties etc worden gestort op postrek 2578 van het Nationaal Instituut opdat de commissie deze gelden kan afdragen aan H M de Koningin die het bedrag een passende bestemming kan geven Sterk ontraden wordt wedstrijdsport in het feestprogramma op te nemen Dr De Kat Angelino over MaCarthurs optreden in Japan Dr Arnold D A de Kat Angelino de Nederlandsche vertegenwoordiger bij de commissie voor het Verre Oosten heeft voor de vereenhging voor buitenlandsche politiek in t WaldorfAstoria Hotel te New York een lezing gehouden over het werk van generaal MaCarthur in Japan Spreker prees generaal MaCarthur ale een groot man En nog zeide hij is hetgeen thans in Japan gebeurt een mirakel Men zou van de Japanneezen die tij il OPENBARE VERGADERING PONDERDAG 28 MAART in de Bioscoopzaal REUNIE Oosthaven Spreker DS J BORGER Onderw Is Cf ecH ultweg uit de wereldcrisis Aanvang 7 15 uur Zaal open 6 45 uur Toegangsbewijzen verkrijgbaar 4 50 et bij de boekhandelaren G J v Burk P J W Jongencel de Ven Sigarenmag A v d Heuvel HecrensU en a avonda aan de zaal N SAMSOM N V Uitgever Alphen a d R vraagt vlot en accuraat FACTURIST E voor de orderafdeeling Vereischten Mulo diploma en type dlpIoma Leeftijd niet b peden 2 1 jaar Reiskosten worden vergoed Brieven met volledige inlichtingen worden spoedig ingewacht NIEUWE STOFZUIGERS Direct uit voorraad leverbaar ELZERMAN Lange Houtstr 14 Den Haag TELEFOON 11 51 23 BENZINE DE VOS pompt weer 11 Vluggebedienin§opelktiJdstip Bestelkliiei GlflfC HttOltrtm W de Voa Nieuwe Markt 23 24 Gouda tli BF S334 oflOOO belooning f 500 sigaren voor den of degenen die aanwijzingen kan kunnen verstrekken welke leiden tot de opsporing van 50 000 SIGAREN ot een depr hiervan welke in den nacht van Vrijdag op Zaterdag 23 Maart j l ontvreemd werden bij de inbraak uit de Sigarenfabriek Montana IJssellian 40 Gonda UUtU een JUfiefif Leert das eerst de Motor en Verkeerstèchniek Volgt de cursus gegeven door DÈ TECHNISCHE AUTOSCHOOL laachr ving en inlicbtiagen Dinsdag 26 Maart as s avonds van 7 1 nnr in Cafl Het Schaakbord Kleiweg 13 Genda MiuduA in t fcwA foudof Te koop gevraagd goud horloge met ketting Eventueel ook afzonderlijk Brieven onder no 5578 bureau van dit blad VERLOREN GELE ENVELOP Inhoud Keukengerei punten ser viesgoedpunten vergunning voor bed met naam T Schouten st n 025799 eigenaar zeer gedupeerd terug te bezorgen Varkensmarkt 11 Net pension aangeboden bi Dame alleen 1 April Brieven onder no 5558 bureau van dtt blad WoDlngriii Bilgie Aangeboden te Gent C vrij huis met garage voor woning te Gouda Den Haag of omstr Inl Woningruilbureau Succes Korte Tiendeweg 26 Gouda 10 12 en 2 3 uur Telefoon 3316 RUILEN Woning Centrum voor de rand van de stad Lange Willemstr 2A Jongedame zoekt Zlt Slaapkamar of Ziten Slaapkamer met gebruik van keuken liefst Burg Marteassingel Brieven ender no 5560 bureau van dit blad XtfU€€WOl voor div doeleinden breekbare waren frultverpakklng enz Vraagt monster Balen vanaf 50 Kg De Ste Gonda Telefooi 2700 Vulpenhouders B A VERZIJL Het Volpenhaia K Tiendeweg 1 Telefoon 2176 Tijdelijk Markt 20 Jongelui die wenschen te trouwen zoeken 2 kamers met keuken of badkamer die omgebouivd kan worden Tot ruime tegenprestatie bereid Br onder no 5552 bur v d bl Op Handelskantoor voor spoedige indiensttr gevr JONGSTE BEDIENDE Brieven nder no 1803 Advertentie Bureau Houtaan Burfcm Marténsstraat Bod gevraagd op mooie piano Boelekade 175 2 x bellen d P Hu PERSONEEL AANGEBOOEN Net ineiije alt hulp la de balihoadiag m S tot 3 tt Brieven do S41S bttretuv d li TE KOOP AANOEBOOEN Etn rijiadel Brieven onder no 5515 barenuvuditU Een luidiprelier G Slinger Pr Headrlkitr I7C Meiijeimantcl 15 aar danetmMlcl a ia heerenjas I cirtutiut It Te lioop of te rniicn nieuwe iwlrtedu mantel 4244 voor lamerkleerea Kon Wilhelmlaawig 217 Oonicerroede vlltheed en bi loiatrkcei Br onder no 5447 bureau vii dil kU Een toilettafel Brieven onder na 5488 bureai f d bUd Spiegel Philips lui preker 1 pau Wyi Welff hcerejuchoenn maat 42 1 Gr FlotiiwejSiJ Handgraiinachine papletpen I Kortlevco L Dwaniltut li lomerfapon met bijp KatleDtiogel 27 bom 1 Een zwarte mantri 40 42 3 pen houten ledikant met ipiraal C G de Graauw Zcugutt IK Twee bette waakhonden Bouvier tei a DuitKhe herdet reul ïwartdekl4eBl7 MW v iaanen L Burchwal B 399 OudewilB LintiaagmacblenIJe met electro motor kIi machieatje met electromotor eleclr ilij j machine eiken bijuttafeli eiken clabW j twee oU finiih clubtafeli M een kUI r mcubelmakengereedKhap Wed Versluiji O de looapjo 1 Boomtaken f 1 50 per boa T V Driel Conit Hayiemitl B GamBixetlt ei voor wiegen ta kiadeiH kant ei BockenbergilfM 1 Ultnecabaar ichuurtje 2 x 2 1 200 kg 1 tiiipileca met itoel 2 tuta Wlntetdijk ö TE KOOP QEVRAAOD Marmotten Rlen V Vliet ToUenntraat 5t GiwH I Dlvankleed ook genegen te milta kveeren bcddeatljk y Brieven onder no 5514 biueaa v d Vloerkleed 3 4 t Vliet Tollean RUILEN Br ichoenen i g a n maat 39 oof j 38i lage hak L Noodgodsir 13 Ge Projectleapparaat bcI films tegea he costnum of vloerkleed r v BloWtt en divan met moquet dlvankleed ♦ 1 finisch boekeakast baby commode voofw radiotafel Brieven no 5449 bur v d D Keurig onderhoudea v o kinderwagea vW behoorlijke dames of heerenfiel Brieven onder no 5451 bur v 1 Oi Een radio merk Enet tegen j Brieven onder ao 5492 bureau vaa dit DUDIVERSEN Aanleg en odcrfaoad van tuinen levöljj rotenii ilrulktf van alle soorten sierplanten enz G Niekerk Tuinman Tollenssifaat 50 Go Kerkelltke en andere beelden P bewerken en schüderen DeBeeldeadW Kelierstraat 4 Good Te huren pakhuis in bet centrum Brieven onder no 5480 bnreau v d ENGELSCH Van de wereldtaal moet U 9 bezitten Zonder diploma Eng haadei reipondeatie komt U niet in tel Brieven onder no 4843 bureau Wie ruilt benedenhuis met tuin H Gouda oo bovenhuis In Go da Brieven onder no 5541 kur van dit f Groot Gouda het maast g l z n blading n om9 jM iiShSL ii i