Groot Gouda, dinsdag 26 maart 1946

PGROOT GOUDA OMSTREKEN EENDRACHT AD ASTRA ALU Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Telefoon 3608 Abonn p w 27 c Losse nuram Ct NUMMER 188 DINSDAG 26 MAART 1946 Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda C J M F Daniër Nieuws Velen die interesse hebben voor t werk van deze oude en bekende vereeniging hier ter stede zullen verheugd zijn te vernemen dat er 3 April a s weer een jaar of propagandavergadering gehouden zal worden De avonden van vroeger ligg M g i n de herinnering en er wordlj rd gewerkt om ook dezen avond te doen slagen De bekende spreker van het Nederlandsch Jongelings Verbond de heer Qordeau zal dezen avond iets vertellen over Gebouw en Uitbouw Verder zullen enkele tooneelstukken opgevoerd worden afgewisseld met muziek Vanaf Woensdag 27 Maart zullen programma s verkrijgbaar zijn bij de navolgende adressen J van Wijk Heerenstraat 94 L Fink Kievitsstraat 10 H Steenbeek Wilhelminastraat 72 J Teekens Karnemelksloot 3 M Verschut Dokter Leijdsstraat 10 H v d Pool Raam no 107 De avond zal gehouden worden in de zaal Concordia Men wordt aangeraden zich zoo vlug mogelijk van programma s te voorzien Het aantal plaatsen is zeer beperkt Ziekenmelding Nog steeds komt het voor dat arbeiders verzekerd bij den Raad van Arbeid in gebreke blijven bij het begin van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte daarvan uiterlijk binnen 24 uur mededeeling te doen z g ziekmelding aan den Raad van Arbeid De ziekmelding behoort schriftelijk te geschieden hetzij door geruik te maken van het daarvoor besternde formulier dat verkrijgbaar is aan alle postkantoren en ten kantore van den Raad van Arbeid te Utrecht hetzij door een melding per brief of briefkaart Volgt de verzekerde arbeider dit voorschrift niet op dan heeft dit voor hem tot gevolg dat ziekengeld geheel of gedeeltelijk moet worden geweigerd Met klem wordt den arbeider wiens werkgever voor de uitvoering der Ziektewet bij tien Raad van Arbeid is aangesloten aangeraden aan het voorschrift van tijdige ziekmelding de hand te houden Op een kaart in de werkplaats opgehangen kan de arbeider zien of zijn werJ ever bij den Raad van Arbeid is aangesloten BurgerNike Stand Geboren 22 Maart Ncely E d v Th I C Haverkamp en E Bos Wachtelstr 7 23 Maart Adrlanus z v C C v d Tuljn en C Jansen C Huljgensstraat 166 Cornelia H M d v F A Koemans en G Versteeg Markt 7 Pieter W F z v P C G Schatz en B B Pfauth Gr Florisw 131 Adrianus M z v W de Wit en A M H Michael Peperstr 102 Leendert Chr z V P d HertogenACTeocharidu Bllderdijkstr 9 Martians z v Buitenhuis en D Vaskinder Willens 51 24 Mrt Frandsca A d v C A de Groot en W van Eik Vest 63 Johanna A d v A W M D Vervoort en P J Pieters Stoofsteeg 11 25 Mrt Robert z v L d Blijker en T M L V Loon De Genestetstr 22 Franciscus J M z v C v Kooten en A C V Loon Kievietstraat 36 Ondertrouwd 25 Maart J Both en A A de Bruijn Overleden 23 Maart Jurrie J Teeuwen 71 j 24 Maart Jansje Chr Blanken wed A J IJsselstijn 76 j SPORTNIEUWS Velax Gouda 2 2 Het mooie voorjaarsweer heeft vele bezoekers naar het Velox terreln gelokt en niemand heeft hiervan spijt gehad want het is een zeer goede wedstrijd geweest De eerste aanvallen zijn voor de thuisclub en gaat een keihard schot tegen de deklat Hierna enkele goede aanvallen van Gouda waarbij Rozeboom eerst naast schiet en een volgend schot door den keeper goed wordt gestopt Ook de Veloxmidvoor heeft aav den anderea kiint geen snccts wanneer hij dreigt gevaarlfk te worden Waaneer Mnltem I echter cea voorzet geeft is het Walthlc STADSNIEUWS Il er een nitweg nit de wereldcrisis Op Donderdag 28 Maart a s zal Ds Borger in de groote zaal van de Reunie een lezing houden over bovenitaaid onderwerp waarvoor gezien de groote belangstelling die Ds Borger met zi n wekelljksche lezingen heeft getrokken ongetwijfeld veel Intereite zal bestaan Voor uitgebreider inlichtingen verwijzen wij naar de advertenties in ons blad van gisteren Niet voor de poes Van den melkwagen van M die van De Producent naar den Turfsingel reed brak een as waardoor 140 liter melk en 8 liter yoghurt verloren gingen Brutale inbraak In den nacht van Zondag op Maandag werd ingebroken in de woning van den loodgieter E aan den Boschweg Door het dakraam klom de onverlaat naar binnen doch stapte daarbi op een closetpot die op zolder stond Het ding brak met veel lawaai waardoor de dief op de vlucht sloeg Hij had echter nog de tegenwoordigheid van geest om 4 nieuwe buitenen 2 binnenbanden van een fiets mee te grijpen Ook bij café The Cotner dienstregelingen In aansluiting op ons bericht van Zaterdag kunnen wij nog mededeeien dat de dienstregelingen der autobusdlensten ook bij café The Corner Crabethstraat bij het Stationsplein ter inzage liggen Hunianistisch Verbond Het voorlooplg comité van het Humanistisch Verbond hield Zondagmorgen in Ter Gouw een openbare yergaderiag om te komen tot oprichting van een afdcellng in Gouda Dr J P v Praag hield een inleiding over Het humanisme In onzen tijd Spreker begon zijn betoog met eraan te herinneren dat wij voor den oorlog in een geestelijke en maatschappelijke crisis waren geraakt Overal was twijfel gerezen over de houdbaarheid van de overtuigingen op politiek en geestelijk teriein Het was dan ook geen toeval dat het fascisme dat de mensch alleen als een biologische verschijning als een soort dier zag in dien tijd kon groeien Nu de oorlog voorbij is bestaat er bij velen een groote behoefte aan bezinning en verdieping De Chisten kan hier teruggrijpen op zijn geloof Voor hem gelden goddelijke geboden en hij gelooft in het hiernamaals waarvoor dit aardsch bestaan slechts een voorbereiding is Groote groepen voelen dit echter niet zoo Spreker stelde dan ook de vraag Wat moet er met hen 1 Volgens hem hebben ook zij een taak Ook zij hebben verantwoordelijkheid te dragen voor de cultuur Door deze gedachten gedreven is men tot het stichten van het Humanistisch Verbond gekomen met de bedoeling een centrum te stichten van bezinning en geestelijke vorming van buitenkerkelijken Men beseft daarbij volkomen dat men niet alles kan verklaren en dat b v de vraag van het waarom door niemand beantwoord kan worden Dit neemt echter niet weg dat het Verbond een Verseet U niet dat U Woensdag nieuwe inlegvellen textielkaartcn en enquette formuliercn voor brandstoffen moet halen als uw oaam ligt tusschen tusschen BOP en BURGEZ U behoeft alleen Uw tweede distri butiestamkaart en het Inlegvel mede te brengen U kunt in het Gymnastieklokaal aan de Peperstraat terecht aan loket 1 3 5 7 en 9 tusschen 9 30 en 12 n of 2 en 3 30 uur Voor b zon derheden zie aanplakbllj levens en wereldbeschouwing voorstaat die gebaseerd is op den eerbied voor den mensch als drager van het goede en schepper van geestelijke waarden Wijzende op het gevaar dat zich in de toekomst zou kunnen voordoen wanneer wij opnieuw losraken en tot nihilisme vervallen sloot de spreker zijn helder betoog met de opwekking zich aaneen te sluiten in het Humanistisch Verbond Nadat een flink aantal aanwezigen als lid waren toegetreden werd overgegaan In huishoudelijke vergadering Sociëteit Ons Genoegen Niet alleen voor het Bestuur maar ook voor de leden van Ons Genoegen was het Zaterdagmiddag een groot moment toen Mr de Witt Wijnen den leden mededeeling heeft gedaan over alle moeilijkheden welke ontstaan waren door de beschadiging van het gebouw bij het bombardement van het station Na deze opsomming moet men wel respect krijgen v het bestuur en de commissie van bijstand die een societeitsgebouw hebben doen ontstaan zooals Gouda nooit heeft gekend Nadat spr allen die aaraan hadden medegewerkt had dank gebracht werd de sociteit Ons Genoegen geopend verklaard Het gebouw is smaakvol ingericht en den tijd in aanmerking genomen Is hier wat meubiieering en stoffecrlng betreft aan de zaal groote aandacht geschonken Voor de kaartllefhebbers z n vele zitjes gemaakt terwijl de biljart liefhebbers niet vergeten zijn in het midden van de zaal staan 6 biljarts opgesteld Het buffet valt nog nit den toon maar het bestuur heeft het plan een modern buffet te laten aanbrengen waardoor de societeltszaal wat men noemt af zal zijn Het Gewestel Bestnur van de Partq van de Arbeid Zaterdag j I kwam het gelest ZuidHolland van de Partij van de Arbeid te Rotterdam bijeen Een nieuw bestuur werd voorlooplg samengesteld waarin alle richtingen zijn vertegenwoordigd Het dagelijksch bestuur wordt thans gevormd doori A J ongeleen Leiden voorzitter A van Dijk Spijkenlsse secr W Horsman Zwijndiecht penningm mr H B Engelsman Schirdam 2e voorz W A Dogterom Dordrecht 2e sccr penn I den zijn Emmerts Naaldwijk Van Oyen Gouda H van Woudenberg Leiden T de Bruin Vlaardingen A C Swagers Gorkum A W de Landgraaf Sliedrecht J B A Rook Ridderkerk mevr A C de Cler de Bruin Leiden mr Slager Schooahovea ir J D J Waardenburg Alphen mr Th J h M van Lier Dordt Th Allebrandl Gouda mr G J S Schildhuis R dam D Wijkenga Katwijk J Pasman Voorburg G I ten Velden Delft Keyzer S senhelm De uitreiking Nieuwe textielkaartcn In de komende weken zullen de plaatselijke distributiediensten nieuwe textielkaarten uitreiken Er zijn zes soorten kaarten t w een paarsgekleurde textielkaart voor mannen leboren in 1931 of vroeger va 605 een paarsgekleurde kaart voor vrouwen geboren In 1931 of vroeger y b 605 een blauwgekleurde kaart voor long geboren in één der jaren 1932 t m 1941 v c 605 een blauwgekleurde kaart voor meisjes geboren in één der jaren 1932 t m 1941 v d 605 een blauwgekleurde kaart voor kleuters geboren In éèa der 1942 t m 1944 v e 605 een blauwgekleurde kaart voor babies geboren In 1945 of later vf 605 deze kaarten tellen 100 punten en een aantal letter en cijferbonnen Einde April zal een aantal punten van deze kaarten worden aangewezen voor het koopen van textielartikelen Vóór deze offlcieele aanwijzing door ceatraal distributiekantoor is het verboden op deze punten te koopen of te verkoopen De punten vdn de textltl ederkaart v a 510 blijven geldig en hebbendezelfde waarde als de punten van de nieuwe textlelkaarten de kousen ensokkeabonnen a van de oude textielkaart bluft eveneens geldig Met nadruk wordter op gewezen dat losse textlelpuntenniet ttliig zlJn en door den deUllhandel Biet mogen worden aangenomen if Franco en de internationale spanningen In een goed bezette Kunstmin zaal Lield de Goudsche afd van de Partij van den Arbeid gisteravond een bijeenkomst waarop Sal Tas redacteur buitenland van Het Parool een uiteenzetting gaf van de ontwikkeling van de Spaanschc kwestie In Neurenberg aldus spreker ligt het symbool van de nederlaag maar de bezettingszones geven nog niet het beeld van de overwinning Uitvoerig releveert de heer Tas vervolgens de geheele ontwikkeling van den toestand in Spanje en het ingrijpen van Duitschland en Italië bij den generaals opstand Er was een groot mititair belang daar Spanje de Middellandsche zee afslnit Het fascisme werd door een belangrijk deel van de Kath kerk in Spanje gesteund die een deel van het groot grondbezlt in handen had De Europeesche democratieën van voor den oorlog verzuimden de Spaansche democratie steun te verleenen In Londen werd een non interventie commissie opgericht waarbij Hitler ervaarde dat metdeze democratieën alles gedaan kon worden Dat was een van de grondslagenvoor den nieuwen oorlog Rusland verleende echter niet alleen militaire maar ook politcke hulp aan het Republikeiasche Spanje waardoor de comm partij onevenredig omhoog kwam en twist en verblt riog in het rep kamp ontstonden Duitschland en Italië presenteerden echter bij het uitbreken van den 2den wereldoorlog de rekening Franco manuvreerde nu handig om alles heen en stuurde als afleiding de BlanWc EMvlsie naar het Russische front Hij wilde kennelijk tusschen Rusland en de democratieën In blijven staan Onder het motto t Als in Spanje een democratie gevestigd wordt breekt een nog verschrikkelijker burgeroorlog uit wist Franco zich na het einde van den burgeroorlog staande te houden Er werden nota s gezonden Waarom werd er niet ingegrepen Spreker belicht dan de huidige situatie speciaal met he oog op Rusland Er heerschen in het front van de overwinnaars spanningen die het onmogelijk maken gemeenschappelijk tegen Spanje op te treden De geallieerden zouden Spanje kunnen dwingen democratische verkiezingen te houden zooals dat in Griekenland ook gebeurt terwijl ook een blokkade mogelijk is Vooral in dt Ver St heerscht echter een wantrouwen tegenover Rusland dat veroorzaakt wordt door de gebeurtenissen in Polen en op den Balkan Het ongeluk van de huidige internationale politiek is het gepraat over machupolitiek en strategische punten Spanje aan de eene zijde der Mlddelandsche Zee staat tegenover Griekenland en Perzië aan de andere zijde Daarom wordt er niet opgetreden aldus de heer Tas Het gevaar van Franco ligt niet in een opnieuw verbreiden van het fascisme maar de onzekerheid in de internationale machtspolitiek Tegenover Rusland dat een plan heeft en weet wat het wH staan de democratieën met een negatieve politiek zij hebben geen vast plan De eenige oplossing aldus spreker is dat de soc partijen Ifiternationaal een plan opstellen waarbij Amerika zich noodgedwongen zal moeten aansluiten en dat met Rusland den vrede moet brengen Dat is ge eenige mogelijkheid voor een komen uit de huidige impasse Daaraan moeten wij als socialisten meewerken aoo besloot spreker zijn interessaat be too Uitspraak Van der Kind Het Bijzonder Gerechtshof te s Gravenhage heeft gisteren uitspraak gedaan tegen J A van der Kind wegens dienstneming bij den wachtdienst Nledersauchsen Hij werd veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf Deze straf zal niet ten uitvoer worden gebracht als verdachte geen strafbaar feit pleegt gedurende een proeftijd van drie jaar Voorts werd verdachte ontzet uit de kiesrechten voor den tijd van tien jaar De elsch was geweest zes maanden met levenslange oatzettlnf nit de kiesrechten UucUdM Weersverwachting medcgcdcdd door het K N M I tot morgeaavoad Wordt verwacht I In het Z zw wind met pi kaas op mist Overigens mat wind uit W richting Overdag ged bcw Nog geen regen van beteekenis Vrij zacht weer Wat Is er In Gouda t doant Reunie I Visdag t m Woéasdag i De geest van den Zwarte Piraat Thalla Theatcn Vrijdag t m Woeos dag Soldaten zonder uniform Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag t m Dinsdag Storm over Bengalen Dinsdag 26 Maart Concordia Goudsche Tooneelkring Z Ned Tooneel met Rond een half millloen Idem 8 uur Reunie bovenzaal Sticht ten alg nutte t h expl v cons bur v geslachtskunde Dr W Storm Sexo eele problemen in taa oorlogschen tijd i Woensdag 27 Maart 7 uur Nieuwen Schouwburg Goudsch Volksconccrt R damsch Phillh Orkest o l v Guyia Bando m m v Herman Bril viool Idem 7 30 uur Concordia Lcerlingco uitv Goudsch Conservatorium Idem 8 uur Sfjortschool Jo de Groot Kazemegebouw Boksdemonstrattes Woensdag 7 30 uur Ned Gereform Gemeente Turfmarkt 54 Ds Johan v Welzen idem 7 uur bovenzaal Reunie t Da Borger Onderwerp De mensch van morgen Idem 8 uur Blauwe Kruis Dr P Gaillard over Het kweeken vaa men schelijk en dlerhjk weefsel baten het lichaam idem van 7 tot 8 uur Spreekuur voor gerepatrieerden bureau Groot Gouda Donderdag 28 Maart 8 uur Nieuwe Schouwburg 4de Nutsavond Russisch Ballet Idem 7 15 uur Reunie Ds J Borgen Is er een uitweg uit de wereldcrisis Idem 8 uur Concprdia G Tooneelkring Z Ned Tooneel met Rond een half millloen Idem 8 uur Kleine Kerk Peperstraat 128 Nat Chr Geheel Onth Ver metde fllm Taxi Idem 8 uur Central K Slager Rijswijk over Het kweeken van vracht boomen in particuliere tuinen die Gouda de leiding bezorgt Even later kaa Gerritsen een flink schot niet gehetl in zijn macht houden en Küchler profiteert hiervan 1 1 Gouda komt met open spel steeds terug njaar Hommels schijnt een off day ti hebben en niets wil hem gelukken Uit een voorzet van links doelpunt Walthie doch de scheidsrechter meent dat hQ handa heeft gemaakt en keurt ten onrechte de goal af Even voor de rust weet Multem met een hoog schot Cabo te verrassen 1 2 Na de hcrvattiag blijkt hot Gouda achtertrio goed in vorm vooral Piet Scholten ruimt herhaaldelijk met verre trappen Een harde schuiver in den uitersten hoek keert Gerritsen subliem VVan neer Rozeboom door Hol ongepast wordt ten val gebracht krijgt Gouda eea strafschop toegewezen Gr90tendorst plaatst goed doch het schot is te zacht en wordt door Cabo gekeerd Velox komt onstuimig opzetten wanneer een fciil door eenUtrechteaaaraaasI doel is getrapt vergist de scheidsrechter zich opnieuw en laat een bockackop nemen Hieruit ontstaat de gelijkmaker 2 2 Er is nog eea kwartier te spelen en fel wordt gestreden om de leiding eenmaal is Cako reeds gcslafen doch Rose boom en Multem missen vlak voor de doellfn Ook Hommels probeert het dan nof ceas maar de bal wordt hem cat nemen I Wanneer de heer Bergme tr het ein aankondigt s a de paaten ccrlqk edceli