Groot Gouda, dinsdag 26 maart 1946

K L H opsit nieuwe lUnen in iprll Openiogszitting Veiligheidsraad Behinlellng Perzisolie kwistle 24 ur lerdaagd horst P V d A Gouda betreffende j veelal niet beschaamd het is niet noode malversaties bij Öe Unilever Ver j dig om te herinneren aan den steun koup Centrale en de verantwoordelijk aan onderduikers die langs voor de Naar Oslo Stockholm en Geneve Ovemehiing binnenlandsch luchtverkeer door de K L M Aanzienlijke verlaging der passage en vrachtarieven De maaftd ApVil belooft een drukke maand te worden voor de K L M Het Europeesche luchtnet zal belangrijke uitbreidingen ondergaan het binnenlandsche luchtverkeer zal weer door de K L M in eigen hand worden genomen en de tarieven worden verlaagd Door deze uitbreidingen zal de K L M elf vt rschillende Europeesche landen met elkaar verbinden Stockholm Kopenhagen Amsterdam Oenève v v Zooals reeds werd bekendgemaakt beginnen de uitbreidingen met het heropenen van den 3 x wekelijkschen dienst op Oslo op 1 April a s Deze belangrijke luchtlijn zal 15 April worden gevolgd door een geheel nieuwen dienst n l de route Stockholm Kopenhagen Amsterdam Qenève Dit beteekent dus een uitbreiding in twee richtingen n l Stockholm dat na den oorlog nog niet door de K L M werd bevlogen en Oenève Deze laatste plaats wordt deze keer voor het eerst in het luchtnet van de K L M opgenomen De dienst Amsterdam Stockholm zal 3 X per week worden uitfevoerd terwijl de verbinding Oenève X per week zal worden onderhouden Eind April Zomerdienst Op 29 April a s wordt de zomerdienst van dïï K L M ingevoerd Dit beteekent een niet geringen opvoering van de frequentie der verschillende luchtlijnen De luchtverbinding met Praag die op het oogenblik door de K L M 3 X per week wordt uitgevoerd ta van 29 April af op alle werkdagen worden gevlogen terwijl de lijn Stoekholm Kopenhagen AmsterdamOenève tot een dagelijkschen dienst d i dus ook op Zondagen zal worden uitgebreid Voorts zullen op verschillende trajecten Zondagsdiensten worcfen ingevoerd Iedereen kan vliegen Tegelijk met de invoering van den zomerdienst der K L M op 29 April a s zal de Regeeringsvliegdienst zijn taak beëindigen zoodat het binnenlandsche luchtverkeer van dien datum af door de K L M onder eigen vlag BINNENLAND Dr Van Kleffens benoetnd tot Ned vertegenwoordiger bij de Atoomcommissie der Ver Staten Trygve Lie de secretaris generaal van de Vereenigde Naties heeft Vrijdag tijdens een persconferentie medegedeeld dat dr Van Kleffens tot Nederlandsch vertegenwoordiger bij de Commissie der Vereenigde Naties voor de Atoomenergie is benoemd GRATIE VOOR MUSSERT AANGEVRAAGD Familieleden van ir A A Mussert h ben bij H M de Koningin te zijnen l ehoeve pen verzoek om gratie ingediend Dit verzoek is onmiddellijk in behandeling genomen De wederopbouw van de radiodistributie in de hoofdstad Binnenkort weer 3 programma s Binnen zes weken zullen de aangeslotenen bij de Amsterdamsche Radiodistributie weer de keuze hebben tusBchen drie programma s twee uit Hilversum en een van een buitenlandsch station Voorziening brug Zattbommel Aangezien bij de op en afritten naar het oude weg of brugdek van de brug Zaltbommel vooral laag uitgebouwde wagens hinder ondervinden verzocht de K N A C aan den betrokken Rijkswaterstaatsdienst een verbetering te bevorderen Hierop werd bericht ontvangen dat zoodra de waterstand het toelaat het op hoogte vijzelen van de bruggen bij Zfaltbommel met den meesten spoed zal worden voltooid Provisorisch zijn reeds eenige eenvoudige voorzieningen getroffen DE MALVERSATIES BIJ DE UNILEVER Op vragen van d en heer G Neder zal worden uitgevoerd Zeer belangrijk is dat daarbij tevens het gêheele prioriteitssysteem voor de binnenlandsche luchtlijnen zal vervallen Van 29 April af zal iedereen weer vrij kunnen boeken voor alle vliegdiensten in het binnenland Tarieven In het binnenland zullen naast de kleine De Havilland vliegtuigen waarmede de lijnen thans worden bevlogen ook D C 3 toestellen worden ingeschakeld waaronder ook de Valk het eenige vliegtuig dat na door de Duitschers te zijn gevorderd weer in Nederland sche handen is teruggekeerd Hoezeer het ingebruiknemen van deze machines in het binnenlandsche luchtverkeer een verbetering beteekent blijkt wel liit het feit dat deze toestellen die 21 passagiers kunnen vervoeren vóór den oorlog op de 14 000 km lange Amsterdam Batavia route worgebruikt in den loop van den zomer hoopt de K L M op de lijn Stockholm Kopenhagen Amsterdam Oenève die voorloopig eveneens met D C 3vlieg tuigen zal worden gevlogen een viermotorige D C 4 voor 42 passagiers in te schakelen Tarieven omlaag Op de laatstgehouden conferentie van de International Air Transport Association l A TJ te Parijs bleek een algemeen streven onder de verschillende luchtvaartmaatschappijen te bestaan om de luchtreizigers zoo goedkoop mogelijk te vervoeVen Als eerste uitvloeisel van dit st en werd een internationale overeCTstemming bereikt inzake een tariefverlaging van ca 20 op alle Europeesche lijnen Van 1 April af zullen alle luchttarieven in Europa met uitzondering van fiet binnenland dus met niet minder dan 1 5 wórden verlaagd Deze tarief verlaging zal op 1 Juli a s nog worden uitgebreid met het invoeren van retourbiljetten waarbij 10 reductie op de heenreis en 10 reductie op de terugreis wordt gegeven We zijn er nog niet Nederland bouwt aan zijn toekomst en de K LM blijft niet achter Er liggen nog heel wat plannen klaar op het Hoofdkantoor en de nieuwe uitbreidingen van het Europeesche luchtnet vormen het begin van hun verwezenlijking heid daarvoor van het C D K antwoordt de heer Mansholt Minister v Landbouw Visscherij en Voedselvoorziening mede namens den Minister van Justitie Het is den Minister bekend dat de mogelijkheid tot het plegen van bedoelde malversaties reeds is geschapen kort na de capitulatie In 1940 bepaalden de Duitschers namelijk dat van de aanwezige voorraden margarine en de hiervoor benoedigde grondstoffen zooveel mogelijk naar Duitschland geëxporteerd zou worden en dat in Nederland slechts een quantum zou blijven voldoende om de behoefte in de eerstkomende maanden te kunnen dekken De Nederlandsche autoriteiten achtten het van belang dat een zoo groot mogelijke hoeveelheid buiten het bereik der Duitschers zou blijven en stelden den handel in de gelegenheid om voorraden van dit artikel te vormen Dit geschiedde met het doel de consumenten in staat te stellen zich zooveel mogelijk van dit artikel te voorzien alvorens de distributie in werking zou treden Hoewel op ruime schaal van deze gelegenheid door het publiek gebruik werd gemaakt waren toen de distributie een aanvang nam nog onverkochte voorraden bij de handelaren aanwezig Men stond nu voor de vraag of deze voorraden al dan niet aan een inventarisatie waren te onderwerpen fn het eerste geval zouden de Duitschers deze hoeveelheden in de berekening van de grondstoffenpositie hebben opgenomen hetgeen een vergrootmg van den export zou hebben beteekend In het tweede geval bleef de handel in het bezit van een ongecontroleerde stilleg reserve hetgeen t nsico van zwarten handel met zich bracht De Nederlandsche autoriteiten stonden voor een moeilijke keuze men heeft de tweede methode tenslotte gekozen aangezien men er van overtuigd was dat de meeste handelaren de Nederlandsche belangen zouden begrijpen en de stille reserves zouden aanwenden om extra hoeveelheden ter beschikking te stellen van hen die hieraan de grootste behoefte hadden Dit vertrouwen is gelukkig ook Duitschers onvindbare wegen werd verleend Een aantal employe s van de Uni leververkoopcentrale heeft echter een gedeelte van deze stille reserve ten ei Ten bate aangewend De controlevoorscriften van het C D K vertoonen geen bepaalde gebreken Bij de uitvoering dezer voor schriften komen evenwel afwijkingen voor die bedenkelijke gevolgen kunnen hebben Deze afwijkingen van het normale controleprogramma houden verband met de moeilijkheden die het C D K bij den wederopbouw van zijn organisatie na de bevrijding nog niet volledig heeft kunnen overwinnen Deze organisatie had vooral in het laatste oorlogsjaar zeer geleden Er wordt naar gestreefd oni binnen zeer korten tijd een belangrijke uitbreiding van het controle apparaat van het C D K tot stand tejbrengen door het plaatsen van een tweede bijkantoor te Nijmegen waardoor de groote hoeveelheid controlewerk beter kan worden verzorgd Httorprijzeii anto s en motoren Het tekort aan auto s voor het personenvervoer doet velen er toe overgaan een aut ƒ een motorfiets te huren en dikwijls gebeurt dit tcfea prijzen die ver boven de grenzen vin het redelijke liggen Voer de verhuur van personenauto s en motorrijwiel met of zonder blispan is thans een prijsregeling ontwarpen lie dezer dagen in werking treedt De huurprijs is bepaald op grond van den cataloflusprijs en het bouwjaar en wordt berekend per tydseenheld en pti kilometer Een auto van het aar 1939 bv die 3000 gulden kostte kan mea dan voet een maand voor f 230 huren waarbij voor allen in die maand afgelegdea kilometer 3 i cent in rekenisf raaf worden gebrachi Alle kostea behalve die van smeerolie en brandstof zijn daarbij Inbegrepen Wanneer de huurder alle kosten James Byrnes de Amerik aansche minister van Buitenlandsche Zaken heeft gisteravond in de openingsbijeenkomst van den Veiligheidsraad te NewVork de welkoisstboodscnap van Presideht Truman vJorgelezen Waarin gezegd werd dft de Amerikanen het n groote eer achten dat de V N een plaats in de Ver St tot haar domicilie hebben gekozen Byrnes die deze boodschap voorlas als een deel van zijn eigen begroetingsredfe opende de bijeenkomst met de volgende woorden Dit is een zeer gewichtig oogenblik in de wereldgeschiedenis Met deze bijeenkomst begint de Veiligheidsraad zooals in het Handvest is voorgeschreven onafgebroken te functioneeren Daarom zijn de leden van dezen Raad verplicht te allen tijde bij den etel van de Organisatie vertegenwoordigd te zijn Dit is een kardinaal punt omdat de taak van den Veihgheidsraad is te allen tijde den wereldvrede te bewaren Op alle leden van de V N rust de taak hun medewerking te verleenen opdat de raad in staat wordt gesteld zijn verantwoordelijken arbeid te verrichten Zij moeten des zins zijn vrij en openhartig hun grieven voor den Raad te bespreken Kwesties die den Wereldvrede betreffen moeten niet ais eere zaak worden behandeld waarover geen discussie wordt toegelaten Individueele eere zaken worden niet meer door een duel beslist Internationale eere zaken kunnen niet meer door strijd worden beslist Byrnes eindigde met het Handvest te beschrijven als den weg naAr vrede De weg naar vrede is de weg die de volken der wereld wenschen te betreden Wij zijn hier om hun opdracht uit te voeren Wij moeten hen niet in den steek laten De VeiHgheidsraad is zijn werk met hernieuwd vertrouwen begonnen Dit sprak uiL het gedrag van de afgevaardigden en werd uitgedrukt in de welkomstredevoeringen van Byrnes Thomas de Wey den gouverneur van den Staat New York en brigade generaal O Dwyer den burgemeester van de tad New Yorjc die tevens de gastheer van de vergadering was Dertien personen zaten aan de hoefijzervormige tafel elf afgevaardigden van de elf Naties die leden zijn van den Raad en Lie de secretari s generaaPvan de Vereenigde Naties met zijn assistent Sobolef Toen de bliksemlichten van de fotografen uitgedoofd waren verkfaarde de voorzitter de Chinees dr behalve die voor vernieuwing van banden voor zijn rekening neemt kost de wages hem f 120 per maand plus 2 cent per kilometer Vcrhuurinrichtingen mofc op deze prijzen een toeslag van ten hoogste 20 pet berekenen Laat maar niet te laat Tijdens den oarlog heeft een bakker wanende op de Admiralengracht te A dam zich op grove wijze ten koste van de gemeenschap verrijkt Daar osk groate geldbedragen met deze fraude gemoeid zijn zal de bakker ook met de fiscale recherche nog en appeltje hebben te schillea Wat is het geval Deze man heeft terwijl de voedselnaod in Amsterdam zijn hoogtepunt bereikte en ieder sneetje brood zijn gewicht in goud waard was op infame vtijze geknoeid met de broodbereiding Hij verwerkte in het meel gróote hoeveelheden talkpoeder en hield op deze wijze meel over dat in de zwarthandel zijp afnemers vond Ook zijn broodbonnen welke over waren deed hij voor f 1500 per opplakvel van de hand Wat bleek echter Niet alleen de bakker maar ook een keurmeester was in deze affaire betrokken deze kreeg als zwijggeld en bedrag van f 50 per week Om een officieel karakter aan het geheel te geven lagen er altijd 2 broeden in den winkel klaar welke aan de gestelde eischen voldeden Ook de keurmeester is gearresteerd en dit edelt tweetal zal zich nu moeten verantwoorden voor den bevoegden rechter Dat spreken zilver maar zwijgen goud is kiijkt ook uit dit geval dat door praten aan het licht is gekomen Minister Licftinck terug ih Nederland Het mi iitcrie van financiën deelt mede dat minister Lieftin ck van zijn reis naar de Vereenigde Staten van Amerika is teruggekeerd en Maandag zijn werkzaamheden op het ministe ie van financiën heeft hervat Kwo Tai Tsji de zitting voor geopend Na een plechtigheid wdke 52 minuten duurde werd de zitting opgeheven zonde dat de Perzische kwestie was genoemd Dr Kwo Tai Tsji zeide in zijn openingsrede het grootste vertrouwen is gevestigd op dezen Raad op hem zijn de hooge verwachtingen en aspiraties van de menschheid gericht Door een proces van vrije en open besprekingen van de Internationale problemen en door het in acht nemen van verdraagzaamheid en het betoonen van moed in het behandelen van zijn gevallen zal de Veiligheidsraad het vertrouwen en het geloof rechtvaardigen dat de volkeren van de wereld in hem stellen Betiandeling Perzische kwestie 24 uur uitgesteld Naar men te New York verneemt 2ijn de leiders der voornaamste delegaties bij den Veiligheidsraad der Ver Naties onofficieel tot overeenstemming gekomen het voorstel de discussie over het geschil tusschen Sowjet Ru land en Perzië 24 uur uit te stellen te ondersteunen Het uitstel zou de diplomatieke vertegenwoordigers te Moskou en Teheran van de Vereenigde Naties in staat stellen officieele bevestiging te verkrijgen dat de SowjetRussische troepen bezig zijn Perzië te ontruimen De Amerikaansche Ambassadeur te Teheran heeft opdracht gekregen een verslag uit te brengen over de gebeurtenissen die tot de Sowjet Russische aankondiging leidden dat een begin werd gemaakt met de ontruiming en over de ontwikkelingen sinds dien Soortgelijke instructies zijn aan den Britschen ambassadeur te Teheran gezonden De Veiligheidsraad is tot Dinsdagmiddag 5 utir Ned tijd verdaagd RUSSEN ONTRUIMEN PERZISCHE STEDEN De Perzische Premier heeft in een onderhoud met een vertegenwoordiger vr n het Fransche Persbureau A F P bevestigd dat de Russische troepai de steden Keredj en Kas vine ontruimd hebben en hij gaf uitdrukking aan de 6oop dat de volledige evacuatie van Russische troepen een beroep op de Vereen de Naties onnoodig zal maken De Nieuw Amsterdam naar Rotterdam De afdeeling Pers en Publiciteit van den Dienst der Repatrieering de ntedez De Nieuw Amsterdam zal Rotterdam doorvaren waar het op 8 April wordt verwacht naar schip BUITENLAND Koning Leopold denlct niet aan aftreden Professor Pircnne de politieke ad vi seur van Koning Leopold van België heeft na een conferentie welice hij met den Koning in het Berner Ober land had gezegd dat de Koning niet de geringste bedoeKng heeft afstand te doen van den troon Professor Pi renne voegde hieraan toe de Koning heeft er zelfs nooit over gedacht afstand te doen Het Witboek dat het eerste volledige antwoord van den Koning op de beschuldigingen aangaande zijn gedrag tijdens de Duitsche bezetting bevat is nu gereed maar zal te zijner tijd worden gepubliceerd RADIO UITZENDINGEN VAN DE U N 0 VERGADER1NG Het Departement van Buitenlandsche Zaken te Washington heeft bekend gemaakt dat zijn afdeeling voor Internationale Radio Omroep exclusieve radio uitzendingen op de korte golf heeft gearrageerd voor het j e vén van radio verslagen van de zittingen van den Veiligheidsraad van de U N O die in Hunter College in New York zijn aangevangen Volgens dit plan zullen er twee soorten programma s worden uitgezonden Het eene zal zijn een regelrecht verslag van de zittingen van den Veiligheidsraad Voor dit doel is een exclusief net werk ingesteld voor een doorloopende vertaling en beschrijving in het Fransch en het Engelsch welke uitgezonden worden door de Stem van Amerika omroepers David Penn Engelsch en Fernand Auber jomis Fransch Voor Nederland zal Bernard Person de Nederlandsche tekst spreken gedurende 9 2 minuut per dag De uitzending vindt plaats over het station WNRA 18160 kilocycles 16 52 meter Op Maandag tot en met Zaterdag vindt de aankondiging plaats van 16 14 30 uur Nederlandsche tijd tot 16 15 uur waarna de Nederlandsche commentator met zijn commentaar van 9 2 minuut zal aanvangen Op Zondagen begint de aankondiging om 16 04 uur Nederlandsche tijd en de Commentator om 1604 30 uur Bovendien zullen eventueele speciale Nederlandsche gebeurtenissen dagelijks worden uitgezonden van 21 30 Nederlandsche tijd tot 21 45 uur op de voormelde golf lengten De Nieuwsdienst van Radio Nederland zal deze uitzendingen vanuit Hilversum op de golflengte 301 meter dagelijks her uitzenden om 19 15 uur Nederl tijd met een eventueele herhaling om 22 15 uur De uitzending van eventueele belangrijke Nederlandsche gebeurtenissen zal dagelijks plaats vinden van 21 30 uur tot 21 45 uur Nederl tijd Samenzwering in Tsjecho Slowaltijé In een officieele mededeeling van t Ministerie van Binnenlandsche Zaken wordt melding gemaakt van eeh ontworpen wijdvertakte samenzwering in Tsjecho Slow ije Als aanstichter wordt de vrcj re jezuiten professor Tomislav Kolakovic genoemd Deze is zoo wordt gemeld van Kroatische origine en zou in 1943 door het Vati caan naar Tsjecho Slowakije gezonden zijn voor informatie Hij heeft volgens de mededeeling lezingen gehouden tegen het socialisme en bereidde een klandestiene partij tegen het Roode Leger en de huidige regeering voor Hij was in November en December 1945 te Rome en nam na ziJ terugkeer contact op met de verboden Hlinka Partij Slowaaksche organisatie en met hooge Tsjechische ambtenaren Het centrum van zijn activiteit was volgens de officieele mededeeling de Slowaaksche hoofdstad Bratislava Generaal Mihailowitsj gevangen genomen Generaal Mihailowitsj tijdens d oorlog opperbevelhebber van het Joe goSlavische leger die thans als tegenstander van Maarschalk Tito n ei meer in de gratie is is door de legesaiitoriteiten gevangen genomen