Groot Gouda, dinsdag 26 maart 1946

boomgroepen waren te zien Pr bedtr geciviljeerde wërèrd g eS SJ REIS NAAR DE MAAN veel menschen op de been Zoo zoutfl de bewoners van een dorp aan d k neden Wolga of aan een andere S Mainz Universum Press Wie van Parijs uit naar h t door Frankrijlc bezette Dyitschland wil reizen stapt het een of ander reisbureau binnen legt 3000 francs op de toonbank en krijgt zijn biljet precies zoo alsof hij naar Marseille of naar de Azürenkust zou willen reizen Het gemak waarmede alle formaliteiten worden vervuld staat in zoo scherpe tegenstelling met het ongeloofelijke dat iemand aan het einde der reis wacht dat men naderhand den indruk krijgt de ambtenaar zou met dezelfde zakelijkheid een kaartje naar de maan of nai de hel hebben verstrekt Aan het are de l Est staat de trein gereed De borden op t perron geven aan sneltrein naar Metz3aarbrücken Mainz Frankfurt met aansluiting naar Berlijn Vertrek 22 uur 38 In den slaapwagen zijn de bedden al met hagelwit linnen overtrokken De controleur die de reis tot Mainz meemaakt zooals hij de volgende week naar Hendaye reist en de vorige week naar Milaan heeft gedaan zet het bier koud dat ik hem verzocht in mijn coupé te willen brengen Er zijn maar weinige menschen in de couloir twee oudere dames de eene waarschijnlijk een generaalsche de andere minder grijs vermoedelijk een kolonelsche die naar haar echtgenooten in de bezette zone reizen een zakenman die naar Metz en Saarbrücken wil twee jonge meisjes in het Fransche hulp corpsuniform Dan klinkt t hamerend rythme van den trein in de donkere nacht De uren verloopen tusschen onrustige sluimering en klaar wakker zijn Tegen den middag een ontbijt was gauw bereid met heet water en Neskoffie wordt de Duitsche grens bij Forbach bereikt Een grauwgrijs huis twee douane beambten een man die naar deviezen vraagt en de pas afstempelt twee Duitsche spoorwegbeambten ja zeker Duitsche de eerste Duitsche na 13 jaar die iets aan de locomotief te doen hebben De petten zijn dezelfde gebleven en zien eruit als teekeningen van Georg Grosz die carri caturen die alleen al het Pruisendom en de Nazigeest hadden moeten vernietigerj indien de Duitschers ook maar een greintje gevoel voor het belachelijke hadden bezeten Dan rolt de trein weer door een vlak landschap direct de loodgrijze hemel binnen Links en rechts liggen de verbleekende geraamtes van overleden tanks kapot geschoten vrachtwagens vleugellam geworden vliegtuigen Hier en daar staat een dood huis tegen een heuvel op geleund het dak scheef op zijn kop en de vensters als de gaten van een schedel geopend Het is vreemd maar je raakt in een paar minuten gewooiy aan den aanblik van een marionettenlandschap dat veel eerder in het Theatre Grand Guignol aan de Boulevard Rochechouart zou passen of in een griezelgeschiedenis van Edgar Allan Poe dan in dit Duitscl Fransche grensgebied De boeren ploegen hun akkers om Waar eeii tank is blijven liggen maken zij met hun ploeg een ronde voor zoodat de zwartjr bodem van verre er als geonduleerd uitziet Ontbreekt bij een huis de schoorsteen dan kringelt een blauw rookwolkje uit een gat in het dak omhoog ofwel direct het venster uit de lucht in Ondanks de bé tonkleurige hemel echter ondanks de tanklijken en huizenschedels hangt er toch een lentegeur in de lucht We zijn plotseling en bijne onverwacht in Mainz gearriveerd In deze stad op de Maan gaan de bewoners net zoo rechtop hebben dezelfde gezichten gebaren en kleeren als de menschen bij ons Ze leven echter toch in een heel andere wereld waar naar toe tot op heden nog geen brug is geslagen Wel bemerk je spoedig dat hOn woorden veel lijken op de Duitsche taal die wij op school hebben geleerd maar dat de beteekenis der woorden en zinnen op zichzelf zob verschillend is als ware de Babylonische spraakverwarring hier naar toe getooverd Zeg je om een kras voorbeeld te geven de Rijn is een breede rivier dan krijg je ten antwoord de Franschen en de Amerikanen vliegen el kaar in de haren en zelf ben ik nooit NSzi geweest Je meent in een gekkenhuis terecht te zijn gekomen totdat je mét veel geduld hebt geleerd het gesta oiri te begrijpen zooals je b v het gjfibrabbel van een kind probeert te Wfstaan Ik zal geen boek over itschland schrijven en ook niet beweren het Duitsche phenomeen begrepen te hebben of het eenigermate te kunnen verklaren Nog minder zal ik mij veroorloven de Franschen Engelsche Amerikanen of Russen duidelijk te maken dat hun wijze van beheer verkeerd is en dat ik alles veel beter weet aleen omdat ik enkele dagen in een klein stukje FranschAme rikaansch bezettingsgebied heb doorgebracht Ik kan alleen vertellen wat ik heb gezien en hoe het mij is vergaan Men behoeft geen geleerd psychiater te zijn om na het lezen van dit bericht het een en ander te begrijpen wat tot nu toe onverklaarbaar scheen Mainz is eens een stad van 150 000 inwoners geweest Zooals in Rouaan in Coventry en in Milaan leefden de menschen daar in flatwoningen kookten hun maaltijden in de keuken voedden kinderen op en stuurden hen naar school in de leer of naar een Universiteit Op 26 Februari 1945 kwam er een einde aan dit lévensrythme Duizend vliegtuigen verschenen dien dag boven Mainz omdat Dr Goebbels door de radio had gezegd dat er 30 000 man aan het bruggenhoofd van Mainz stonden Weliswaar was dit niet heelemaal juist en werd Mainz verwoest doch dit is in de geschiedenis van t Duitsc ie Rijk slechts een onbelangrijk detail dat misschien alleen nog in dit bericht en in de locale bladen van de verwoeste stad in kwestie wordt vermeld Conclusie sedert dien dag completeeren de kraterbergen van Mainz het beeld van het Duitsche maanlandschap Bespaar mij ervoor nog eens den aanblik van een doode stad af te schilderen Dit is al zoo dikwijls gebeurd zonder dat degeen die zelf nooit de gelegenheid tot bezichtiging had zou kunnen vermoeden wat hier is geschied Ik kom vanuit de ruinen van het stationsgebouw door een dubbele heg van Marokkaansche stationswacht op een plein waar het puin al is geruimd en waar vermoedelijk eens een standbeeld of bloembedden of nen zijn Onder de vuile hoofddoS der vrouwen komen verwarde pieken te voorschijn Onder de ver ten met touwen saamgebonden man tels steken de beenen in broeksoiiiZ aan de voeten mannenschoenen 1 houten klompen De oogen van dw vrouwen zijn dof als de aanblik te leelijk is om een man te behagen hd der en vroolijk echter als het meist bewust is van haar charme hoezeir ook verborgen Inderdaad heb ik n bizonder knappe een boom van m Marokkaan gezien die teeder hand in hand met een Mainzer meisje temid den der ruïnes rondwandelde waarbn het kind het zal veertien jaar ziin geweest opgedirkt was als een bt stedelingetje Mijn weg voerde mu onmiddelijk na mijn aankomst dow het Wildbach dal benedeh aan éa Rijn welke weg nog steeds StatioD straat wordt genoemd Door de bevoegde Fransche instantie werd m zonder formaliteiten en met de grool ste tegemoetkoming een kamer aaiK gewezen in één der weinige nog gt spaard gebleven gebouwen van dt stad Mainz alwaar ik mijn eersts nacht op de Maan doorbracht De Gieksche verkiezingen De vroegere Grieksche Min Presi dent Sofia Nopoulos sprak te Piraeus 40 000 leden der Linksche Partijen dit de verkiezingen van 31 Maart willen saboteeren toe Toen hij de Engel sche Min Bevin beschuldigde zich met een verkiezings stunt in te laten schreeuwde de menigte schande ft spreker haalde de woorden van Churchill aan dat de Britsche regeennj een Churchilliaansche politiek voert waarna vijandige krejen en wij willea onafhankelijkheid weerklonken De leider van de Orieksche MoMf chistische Populisf partij deelde op een verkiezingsverg dering te Ko rinthe mede dat de populist indioi een meerderheid in het parlement behaald wordt dadelijk een volksstera over de Grieksche Grondwet lal vragen Tel 8500 rma heeft eea zusje ekre en die wij noemen ELSA F J CECH J CECHTieraeijer Gouda 26 Maart Gravin Jacobaslraal 42 Heden nam de Heere van ons weg onzen innig geliefden Man Vader Behuwd en Grootvader Jnrrie JohaBoes Teeowes in den ouderdom van 71 iaar Psalm 130 7 en 8 LUt aller naam H G Teeuwen van Deth Gouda 23 Maart 1946 Karacmelksloot 70 Geen bezoek Geen bloemen De teraardebestelling is D V bepaald op Woensdag 27 Mrt 11 45 aur op de Algemeene Begraafplaats te Gouda Vertrek vaa het sterfhuis plm 11 u Na 19 maanden onzekerheid ontvingea wij thans hetdrecve bericht dat 17 Sept werd gefusileerd onzea Zoon GcrudtM JohanneB ctroa BottWDian in den ouderdom van 35 jaar Goacfa G Bouwman Bouwman van Loon St Oedenrode C Bouwman Ewalt Annie Gerard Trttusje Gouda 25 Maart 1946 Fluweelensiagel 33 Verhuisd van CRABETHSTRAAT 39 naar Fiiikenbertffr 21 VOOSBURC De Iste Lt der Mariniers G Nlcuwland Dlr Martalerskapel der Ken ar Pl Uelschiider biedt zich aan ook voor thuiswerk Br Mukr oo 5581 bur v d bl Wie ruilt aijn te groot huist Burg vlietkade v iets kleiner huis Brieven met volledige inl aan bur Greet Cauda onder no 5609 en Hecrencostuum graote naat te keop gevraagd Br ender no 5598 bureau vaa dit Uaé Breeyaart Paviljoen Reeuwijk vraagt handige Jongen ongeveer 16 jaar voor de booten verhuur Veel verval Gevraagd DRAAIER in Pottenbakker Igldins fan Dan Co Aai8tcl63 Amsterdam C Telcfooa 55375 Te koop KROONLAMP H P vu Wijngaarden Kleiweg 77 na 6 uur Te keop 2 jonge Fransche Buldogjes STILTING Karaemelksloot 189 Nieuwe Radiotoestellen zijn slecht te krijgen en duur Htbt U ea f ramafaoa versterkertje Wq maken er billijk ea gelegenheid ia om radiomaziek te aatvaaftn Vraagt vrijblijvend prijsopfoÓF Het aade vettrouwée adtai H P r HEESTEN Gcdipl Radio Tccka ST JOSEPHSTR 6 QOUDA Behandeling van alle belastingzaken T VUIJK Belasiin consuleni Ud Bond v Belastingconsulenten Onder de Boompjes 4 Telefoon 3797 GEBR KAMPHUISEN N V vraagt wegens huwelijk der tegenwoordige zoo spoedig mogelijk een WINKELJUFFROUW Niet beneden de 20 jaar Firma C J van Houten en Zoon te Weesp vraagt voor eeo door haar op te richten kantoor in Gouda linke administratieve Icrachten M of Vr tevens een jongste bediende m Br met uitvoerige inl onder no 5593 bur v d blad GEVRAAGD DomCshêCcUH GOEDE VERKOOPSTEP pomr mns filiaal ta Goada voor prima kracht haog salaris C W V d BOS Straatvireg 86 Rotterdam Om teieursiellin Ie voorkomen berichlen wij U dal wij vóór Pöschen geen Sloom Verfen spoedgoederen aannelnen Uitgezonderd rouwgoederen Onnoodig te vragen crstc Ooadache Stooaar Vcr cr Cheaüchc Wassckcr Firma R MUL Korte Titndeweg 4 tioada Tel 8500 EM TAX Autoverhuur en Autorijlesseo DAG EN NACHT GEOPBND €♦ Michaëlis Z fs f t i Goada SPOED I TE KOOP I modern Old Finish Bankstel best uit 3 zibbank en 2 crapeauds 1 Pulm kussens voeraori terra bckleeding eveat met bijpassende salontafel z g a n Ir onder no 5582 bur v d bl Wie ruilt woning met bedrijfsruimte of onderstuk event winkelhuis in centr der stad voor moderne ruime woning met onderstuk Lage huur op prima stand Br onder no 5588 bur v d bl Te koop aangeboden eiken dressoirtje tafel 4 stoelen theewagen theemeubel salontafel Burgvlietkade 69 Te koop aangeboden Div Meubelstukken w o ledikant spiraalmatrÜpÉvaschtafel theetafel oelen en huiskamertafel Gravin Jacobastraat 12a HUWELIJK Nette Weduwe 59 j zoekt serieuïe kennismaking njet Heer liefat zelfden leeftijd Brieven onder no 5595 bur van dit blad Ter ruiliag aangeb Madera woUen Karpet groote maat Vaa oude kwal ia prima staat paor in zeer goede staat zf ndemoderne kinderwagen liefst Eng model Klimopstraat 8 PIANO TE KOOP Z g a n JAGER Westhaven 20 Prima Electrische NAAIMACHINB ev tueclte railca voar Schrlffjnackine Br oader 5602 bar v d U Te koop een in prima itutii i L C Smith öCoro ook genegen te ruilen vacr priaa 1 Tel of Rekenmachine Br onder no 5599 bur v AW WEGGELOOPEN een Ruwharige Boovioj wit zwart luisterend naar ita nM j vaa Tjita Groot verlies vaor ifcj kinderen Yegca belaoniagtenigl bcsargea i I A van Schaik KeteUtrastJj GEVRAAGD geroutineerd naaister Haog laoB Atelier Adéco H Go w J Terstond gevraagd een Huishoudster Middelbare leeftijd in gezin vai 3 personen J Nijbuis KarekietstrsttjJ Te koop gevraagd een grasmachieotje Weth Ventewcg H96 Te koop gevraagd voor KÏfb woning sellde mlddeastind weninfl te Gouda v Alphen a d RUn Brieven Waaiagbur Fa OJ i TOGT eaZa Baskoap W 3 Er biedt zich aaa een flink peri f Chauffeur of tuiam Gezin twee pcrsoaea Huis dlspaaibel zija Omtrek GooO Br oader na 5607 bur v d D V P tj s DIVERSEN Verl rt cc Iccrcn Hee n b OBtrek GocJMvtrwcllc dl k TesenWo terug tl bei P Matttzattast Talaca iitllten ca plasten Ad W Ridd va C Aaogabodu vfi e ilaapkaaiM paaaioa vMr act pcriooa Totf j i RUILEN PratJit OW FlaUh the in Bb l J tt t Uthtl T rf maal vaor moala kiadcrwagcD of ipatlaod rkt 19