Groot Gouda, donderdag 28 maart 1946

REVUE DER KLEINE MISDAAD Het oude liedje Allereerst hadden zich deze week voor den Kantonrechter eenige lieden te verantwoorden die nog niet geheel doordrongen schenen van het nut van de leerplichtwet De uitspaak voor A v d K werd aangehouden eisch f 30 subs 10 d h een niet verschenene kwam er slechter af en zal f 15 moeten betalen of 6 dagen irfóeten gaan zitten Hierna verSÉheen A y wier zoon volgens haai zeggen door gebrek aan kleeding niet naar school kon echter wel geregeld op straat liep daar de politie hem diverse malen naar school had gebracht De eisch werd f 10 of 5 d h commentaar Dan mot ik maar gaan zitten De Kantonrechter streek nog eens met zijn hand over het hart en maakte er f 2 50 of 1 d h van De uitspraak tegen A v U werd voor onbepaalden tijd aangehouden J V V had zijn dochter thuis gehouden van school daar zijn vrouw ziekelijk is en geen hulp kan krijgen Hij werd schuldig verklaard zondei toepassing van straf De zoon van N H bleek niets voor school te voeren fe tegenstelling tot ide moeder Een dreTSmgjnet de Kinderpolitie had echter wel indruk op hem gemaakt zoodat de Kantonrechter besloot de uitspr ak onbepaalden tijd aan te houden evenals die voor N J d W die haar dochter had thuisgehouden nadat de dokter het had gezegd C d B die zich tijdens de bevrij dingsroes in Gouda had gevestigd volgtyïS zijn zeggen naar Gouda was gevTogen zonder een vestigingsvergunning werd schuldig verklaard zonder toepassing van straf Brief uit de Jangle Stadgenooten Met verwonderiog en verontwaardiging heb ik vernomen dat de radio uitzeningen voor Nederlandsche strijdkrachten In het verre oosten niet meer noodlg geacht worden Waarom niet Waarom duurt opze post zoo ontzettend lang Waarom Zijn ze In het Vaderland weer vergeten dat de ongeas in Indië ales achterlieten om ver van huis hun zware taak te volbrengen Zijn wi allen vergeten die met tranen In de oogen bi het onvergiitelijke afscheid uit Holland vertrokken EÉerst wanneer men zelf ver van allen die mca liefheeft Nederland in den vreemde dient dan pas merkt men wat een brief voor een levensteeken is COnze brieven zijn langer dan een maand onderweg voordat wij ze ontvangen Neel Dat gaat zoo niet langer Daar moet beslist een eind aan komen Maar wij zullen rekenen op vlotte maatregelen van die Instanties die daarbij betrokken zijn Dan verder nog de radio die diegenen die oas met een bloedend hart lieten gaan omdat het noodig was de angst om het bart jaagt met vele sensatie berTbhtea Ook dit moet spoedig veranderen daar hetmoreelvan detroepen hier op Malakka anders op een zeer laag peil geraakt Maar tot heden is de stemming v alle militairen dusdanig dat wij er trots op gaan Wij zijn het die na jaren van onderdrukking door de geweldige tyrannen als oorlogsvrijwilliger vertrokken naar bet verre oosten Och stadgenooten ik ken ze wel die hun handen niet wilden steken in een wespennest a heusch zoo zijn er velen Maar lateö wij doorbeuken de zware en moeilijke taak niet op een weg van beton maar van dichtbegroeide rimboe s of uitgestrekte sawa s Laten wij doorgaan In ai deze moeilijke omstandigheden zcoJat met behulp van ns gereedschap het pad geslagen is voor U en onze toekomst Indië Maar daar tegenover verlangen wij een spoedige ea directe postregeling naar de militairen in de Jungle Kph L A Agterberg Army No 551527 Staf Brigade Dutch Head Quater Charly Beach Port Dickson Deze hartekreet van den heer Agterbergkomt ongetwijfelt voort uit een gevoelverlaten te zijn Inmiddels heeft RadioNederland in overgangstijd de uitzendingenhervat daar de omroepvereenigingen nietbereid waren zendtijd hiervoor af testaan De postverbinding zal in de naastetoekomst mede door de luchtverbindlngeneok verbeterd worden zoodat dan demilitairen die den moed hadden naarIndië te gaan ook In nauwer contactmet het Moederland komen en er ongetwijfeld meer gelegenheid zal zijn met detroepen mee te leven Red Burgerlijke Stand Geboren 24 Maart Herman B M zv A Meddens en J M A Zürlohe Jan Luijkenstraat 17 25 Maart Wijnand zv j de Koning en M Twigt Karn sl l G V bevond zich in de 2e klasse van een rijtuig der N S terwijl hij slechts in het bezit was van een 3e kl kaartje Volgens G V kwam dit omda t de trein zoo vol was en de conducteur geweigerd had hem een toeslagkaartje te verkoopen zoodat hij toen de 2e klasse maar binnengestapt was Hij heeft hierop een jtekenipg ontvangen van de hooge heeren zooals verdachte ze noemde van f 4 de bewijsstukken was hij echter kwijt Cn in Utrecht hadden ze ze ook niet meer een loketiste wilde echter wel als getuige optreden zoodat de uispraak 14 dagen wordt aangehouden J v d E was op visite geweest bij een kennis aan den Weth Venteweg en hiervan s avonds naar huis teruggekeerd op een rijwiel met surrogaatbanden zoodat elk spoor van verlichting ontbrak met het gevolg dat ze nu voor de groene tafel moest verschijnen waar ze 2 x f 3 subs 2rx 2 d h geeischt werd In aanmerking nemende dat ze rechts van een verlicht rijwiel had geredden werd dit delict door den Kantonrécjiter met 2 x f 0 50 boete bestraft Aangehouden werd de uitspraak tegen W O die volgens de dagvaardiging niet op een rijwielpad had gereden dat volgens verdachte niet bestond Een raadselachtig geval Tot slot moest zich verantwoorden de bakker Th M M daar hij voor 8 uur s ochtends versch brood had laten vervoeren Hij werd schuldig verklaard zonder toepassing van straf omdat bij de bakkerij niet voldoende opslagruimte aanwezig was X 8 Catharina dv C Heins en L de Keijzer Heerenstraat 97 Amalia G J dv P A Wabbijn en A A Hogenelst Keizerstraat 4 26 Maart Elsa dv F J Cech en J Tiemeijer Gr Jacobastr 42 Emmerentia J J dv J A Blonk en H Egert Groeneweg 51 Gehuwrf 27 Maart Th G Merke Stijn en A H M V d Pavoordt B W V d Pavooïdt en A Winder H v d Jagt en M Voorderhaak E P Versluis en D Plaisier P Moraal en L v d Ouden J Seits en W J Koster 28 Maart M v d Oever en A C Rietveld met Ov den 21 Maart Pieter H de Pater 59 jaar 23 Maart Elizabeth Verschut wed M C Jongeneel 81 j 26 Maart Johanna A de Munnik geh B N J Akkersdijk 45 jaar U W Commi8sie G B B Ihier Is door het bestuur van de G $ B een voorloopige Commissie ingesteld welke ten doel heeft alle zaken en kwesties e d den D U W betreffende te behandelen I eze commissie houdt zitting lederen Vrijdag avond van 7 8 uur in het gebouw van het Gew Arb Bureau aan de Turfmarkt Kamer 1 Arbeiders van den D U W neemt hier goede nota van Het kweeken van Weefsels Gisteravond vergaderde in Het Blauwe Kruis hetNatuurk Genootsch voor Gouda en Omstreken Spr was Dr P J Gailtard arts te Leiden welke sprak over Het kweeken van menschelijk endierlrjk weefsel bulten het lichaam De eerste vraag die beantwoord werd was Wat Is een weefselkweek Een kweek bestaat uit een stukje weefsel ca 1 mm in een voedingsbodem bloed vloeistof en embryonenperssap waar AL in gaat groeien Hierbij treden twee soorten van groei op zoodat de oorspronkelijke structuur verloren gaat Men kan dergl culturen deelen en nvet de deelen dezelfde proeven nemen Met een kippenweefsel Is dit 19 jaar een kip wordt ca zes jaar herhaald Hierna besprak spreker een leverpreparaat gebruikt ter bestrijding van bloedarmoede waarna hij dieper Inging op den invloed van de concentratie leeftijd en temp op den groei van een culture De volgende belangrijke conclusie was dat ofschoon de cultures van hart lever etc er eender uitzien ze toch anders reageeren op hetzelfde perssap Na de pauze besprak Dr GalUard een methode ter bestrijding van kretanie en suikerziekte in de toekomst waarschijnlijk ook nog voor andere ziekten Dele ziekten ontstaan n l door het ontbreken van een bepaalde klier Deze klier wordt nu vervangen door een culture van een weefsel van dezelfde soort klier die uit hat lichaam van een gestorven pasgeborene wordt genomen Het Genootschap kan weer terugmelen op een zeer geslaagden avond waarop voor velen op glasheldere wijze enkele woflderen der geneeskunde werden verklaard De Jodan Boys groeien Jodan Boys groeit gestadig Thans telt de vereenlging bijna 100 leden voor de Afd Voetbal en bijna 180 leden voor de Afd Gymnastiek Na de eerste ronde der donateursactie hadden zich ongev 200 nieuwe donateurs aangemeld Het totaal aan lifil donateurs bedraagt nu 410 hierbijniet medegerekend de leden der diverse afdeelingen De tweede ronde der donateursactie is ingezet en men hoopt vóór 1 Nov a s 12 2 jarig bestaan der Jodan Boys de 1000 donateurs ook weer met uitzondering der leden te bereiken SPORT Voetbal Wat doen de Goudsche clubs Zondag Op het Gouda terrein moet Gouda den strijd aanbinden tegen Hercules waarbij Gouda waarschijnlijk wel de beide punten zal opstrijken Aan de Walvisstraat ontvangt O N A haar plaatsgenoote Olmmpia en gezien de prestaties van Olympia gedurende de laatste weken geven wij haar een aardige kans om revanche te nemen voor de indertijd op eigen terrein geleden 1 3 nederlaag O N A zal echter ook wel alles in het werk stellen om de belde punten te bemachtigen zoodat deze Goudsche Derby een spannende belooft te worden Het eerste elftal van G S V gaat op stap naar Voorburg en zal haar handen wel vol hebben om Cromvllet de baas te blijven daar het spel dat Cromvllet af geloopen Zondag tegen Olympia te zien heeft gegeven stukken beter was dan dat van G S V 2 weken geleden Gouwenaars doe je best dan gelooven wij dat jullie met de beide punten naar huis komen De Goudsche vierde klasser D O N K gaat naar Hlllegersberg om daar de gelijknamige club te bekampen Gezien de ranglijst geven wij de Gouwenaars niet veel kans maar met een bactje goeden wil is er toch misschen wel een mogelijkheid om een van de twee punten mee naar huis te brengen Het programma voor de G V B luidt als volgtt Ie klasse A ON A 4 VEP 1 12 uur UNIO 1 DONK 2 2 30 uur Ie klasse B Lekkerkcrk 3 Gooderak 2 11 30 uur Olympia 3 Moordrecht 2 11 u GSV 3 Gr Ammers 1 11 ar 2e klasse A Olympia 4 ONA 5 11 uur Gouda 5 Stolwijk 2 11 aar Ammerstol S V 2 Nieawerkerk 2 DONK 3 Oode water 2 2 30 uur 2e klasse B GDS 1 Boskoop 1 2 30 aur Waddlnxveen 3 VEP 2 2 30 uur 3e klasse A Haastrecht 3 UNI02 12 a Oude water 3 Bergambacht 3 12 uur Schoonhoven 4 Stolwijk 3 12 uur Ammerstol SV 3 Nleuwerkerk 3 12 o Gr Ammers 2 Schoenhoven 3 3e klasse B DONK 4 Moordrecht 3 12 uur UNIO 3 DONK 5 12 uur ONA 6 VEP 4 Waddlnxveen 4 Boskoop 4 12 uur Zwervers 3 Moer capelle 2 3e klasse C GSV 3 Gouda 6 4 uur Bodegraven 4 GDS 3 GDS 4 Boskoop lz 30 uur Nieuwkoop 2 Bodegraven 3 Boksdemonstratie Het was jammer dat de boksdemon straties welke in de sportschool o de Groot Woensdagavond plaats vonden niet voor ieder toegankelijk waren zoodat de propaganda vdbr deze sport welke hier van had uit kunnen gaan al in de kiem gesmoord was Aan deze demon stratie namen leden van school Huize naar school Jo de Groot en van de boksvereeniging Gouda deel De twaalf partijen weVfe plaats vonden droegen allen een demonstiattef karakter zoodat er geen winnaars bekend gemaakt werden In deze partijen bleek dat onze Goudsche boksers de deskundige leiding welke zij genieten ter harte nemen gezien de techniek en het uithoudingsvermogen dat zij toonden Verder vielen op B Dort land Gouda door zijn stijl en F Bon deltap Jo de Groot door zijn goede volgen terwijl J v d Tak Gouda in het lijf aan lijf dezen avond een voor hem nieuwe taktiek demonstreerde Na deze partijen volgden er boksdemonstratie van Arnold Lagrané Vedergewicht kampioen van Nederland waarbij hij achtereenvolgens vijf verschillende tegenstanders te kampen kreeg wat hem gezien zijn ontzetterd uithoudingsvermogen wel toevertrouwd was Nadat de heer J Scheppers woorden van dank aan alle medewerkers voor het doen slagen van dezen avond had gericht en aan J v d Tak Gouda een door Jo de Groot uitgeloofde medaille voor het beste boksen was uitgereikt werd deze goed geslaagde demonstratie beëindigd Jiilerlinil helpt Inilie UIT DEK OMTREK MOORDRECHT Avond van Volksonderwijs t insdagavond gaf de Ned Ver Volksonderwijs afd Moordrecht een propaganda avond in het Posthuis Als spreker trad de heer P M Beyen uit Den Haag op die als onderwijzer sprak oVer Welke propaganda Hij wees den aanwezigen leden op hun taak het Openbare schoolidee vanuit de propaganda avonden naar buiten uit te dragen en stelde als ideaal de leuze één volk één school Nadat de voorzitter den heer Beyen dank had gezegd voor zijn interessant betoog werd door de tooneelgroep van volksonderwijs een spel in 3 bedrijven opgevoerd van Mar Jansen en G Nielen Het gouden kalf Het spel behandelt de bekende geschiedenis van den rijken oom in den vreemde die bij zijn familie komt merkt dat er boven den stand geleefd wordt en dan een pseudoniem aanneemf De historie is echter frisch gehouden doordat de schrijvers bij de liefdesverwikkelingen die zich voordoen bijna uitsluitend geb iik hebben gemaakt van jonge menschen De ontknoopingen vinden plaats volgens het beproefde recept dat het berekenende meisje niets krijgt en het argelooze met den buit gaat strijken Het spel werd goed ten tooneele gebracht waarbij vooral zonder aan anderen te kort te willen doen de rollen van Jozef Smit Elly en Bertha goed verzorgd waren Jammer dat vooral in het 3e bedrijf de rol vanMagda er slecht bleek in te zitten wat de vlotheid van dit deel niet ten goede kwam Toch al met al een geslaagde avond waarna de bezoekers nog bij een gezellig dansje bijeen bleven Heden zal deze avond worden herhaald waarbij als spreker zal optreden de heer J J C Mastenbroek uit Waddinxveen met als onderwerp Voor Ned is het parool een sterke openbare school De Partij van den Arbeid in Moordrecht Zaterdag zal de plaatselijke afdeeling van de Partij van den Arbeid te Moordrecht in Het Posthuis een bijeenkomst houden waarop Drs Nederhorst uit Gouda het woord zalvoeren Deze avond vangt om 8 uuraan 4 WADDINXVEEN De komende uitvoeringen Woensdagavond spreekt de heer Diepenhorst voor de A R Kiesvereenlglng Aanvang half acht in t Centrum Toegang vrij Debat Donderdagavond geeft de Muziekvereeniging Concordia haar voorjaarsuitvoering voor donateurs en genoodigden In de zaal t Centrum Zooals gev oonlijk is het programma weer tot in de puntjes verzorgd Houdt dezen avond vrij want het zal de moeite bonen Voor het publiek g eft Concordia uitvoeringen op 10 ea 11 April Kaarten verkrijgbaar bij bestuur en leden Vrijdagavond Propaganda avond van Volksonderwijs Het programma is weer uitstekend verzorgd Spreker is de heer Mastenbroek hoofdonderwijzer alhier met als onderwerp In de Branding In de pauze is de gebruikelijke verloting Twee tooneelstukjes en na afloop gezellig samenzijn Voor dezen avond is het niet noodig de leden op te wekken Het geheel wordt gegeven in Waddlnxveens Nieuwen Schouwburg de groote zaal van Matse BINNENLAND Premise voor Raad van Arbeid gedeeltelijk uit geblokkeerd tegoed Naar de Raad van Arbeid ons mededeelt heeft de Minister van Financiën goed gevonden dat van de over het tweede halfjaar 1945 verschuldigde premiën 85 uit een geblokkeerd tegoed wordt voldaan 15 zal derhalve uit een vrij tegoed moeten wor dcnl bestreden Bij invordering van jaarpremiën mag 93 van de over 1945 verschuldigde premiën uit een geblokkeerd tegoed en 7 uit een vrij tegoed worden voldaan Op premieën welke niet per kalenderjaar of per kalenderhalfjaar worden ingevorderd waaronder dus ook de premie ingevolge de Invaliditeitswet valt zijn bovenvermelde percentages niet van toepassing Voor zoover deze premie verschuldigd is over tijdvakken vóór 5 December 1945 mogen zij uit een geblokkeerd tegoed worden voldaan Vergunning if eval v overlijden van houder van geblokkeerde rekening Het ministerie van Financiën deelt mede De Nederlandsche Bank NV gezien artikel 18 van de beschikking deblokkeering 1945 verleent mite dezen een algemeen vergunning no 53 aan leden van de bedrijfsgroepen effectenhandel handelsbanken land bouwcredietbanken en spaarbanken Om ingeval van overlijden vaneen houde van een geblokkeerde rekening het saldo van den erflater overte boeken op een afzonderlijk te openen geblokkeerde rekening van denboedelnotaris onder aanduiding vande nalatenschap Om beschikkingen van den boedelnotaris op de afzonderlijke geblokkeerde rekening toe te la ten 1 Ter betaling van belastingen die krachtens de beschikking deblokkeering 1945 ten laste van geblokkeerd tegoed kunnen worden voldaan mits de betaling rechtstreeks op rekening van den Ontvanger der Belastingen geschiedt 2 Ter geblokkeerde overboeking van de bedragen waartoe ieder der erfgenamen en of legatarissen door erfopvolging of legaat of boedelscheiding tot het geblokkeerde tegoed gerechtigd is IdE voornaamste VERKeCRSBRUGGCN I ligging van dt bruggtn ptn O l optn NT n tovstind h d n HHUSTRICHT ZROEflMOSD 3¥ENI 0 ainyE iJtEOEi SHEUSDEN 7 HEUEHSVEEK MOEKDUK S NIJMEGEN ho ZALT BOMMEL lil ARNHEM 12 yiANEN Jlï WeSrEPVOORT i 1 ZUrfHEN 1 IS DEVENTER IlS KATERVelR 1 17 KAMI E I iSM ies7 1865 1929 1937 1897 1931 I93S 1936 1933 1935 1936 IB9 i 1867 X Jf X X K X X o X X o X X i3 il I9 l 1941 1942 19 3 1942 1941 1943 1942 1944 iy i KtrsUlii nognitt h r t schipbruQ tyd htritetd vtf r tyd h rsttld tn uitvoering in uitvoering tyd hersteld veer veer hersteld schipbrug lley brug hersteld 1942 1941 IS3C IS 7 4 K K 1943 1942 1 o ONBESCHADieO BE5CMA0IG0 1 X VCRNICLD 1 GRAFIEK vand TOTALE BRUSLCNSTC 1 1 1 1 1 1 1 1 i ixaaa Imam mSSL UIKL a a 1 MOO f i i i R S S 5 § 1 1 f a C BA grjtrênt Rijlitwlirtltt Oir Bruggtn i 100 000 bezoekers b Weerbare JDemocratie Het aatatal bezoeken van de verzetttentoonstelling Weerbare Democratie bereikte op Dinsdag 26 Maart dt 100 000 De groote belangstelling doet de organisatoren overwegen den duur van het verblijf der expositie in Amsterdam te verlengen Reisprogramma H M Tromp gewijzigd De marine voorlichtingsdienst deelt mede dat het reisprogramma van H M Tromp is gewijzigd en thans ais volgt luidt Port Said 23 April Gibraltar 28 29 April aankomst ftotterdam 3 Mei Hoofdkwartier Korps mariniers Met Ingang van 1 April a s is het hoofdkwartier van het korps marinier gevestigd Parkweg 28 Scheveningen Ergerlijk misbruik van vertrouwen Een winkelier tevens functionaris van het Roode Kruis heeft zich onlangs aan ergerlijk misbruik van vertrouwen schuldig gemaakt Na reeds in het kort werd gemeld werden b j hem eenige honderden geallieerde sigaretten en meer dan 22 000 Roode Kruis sigaretten in beslag genomen Dit geval deed zich voor in Nijmegen Staatsexamens Hoogere Burgerschool A en B De Staatsexamens Hoogere Burgerschool A en B zullen dit jaar worden gehouden te s Gravenhage en wel het schriftelijk gedeelte op 3 4 5 6 en 7 Juni en het mondeling gedeelte in de tweede helft van de maand Juli en m de maand Augustus Zij die zich aan een dezer examei wenschen te onderwerpen moeten a vóór 3 April 1946 aanmelden bij de heer dr H C Germs Dr Hofstede de Qrootkade 27 te Groningen mm