Groot Gouda, donderdag 28 maart 1946

Kapttein Klirickel ós op de Leeawenfadit door G Th Rotman 12 Wel de schroef van het vliegtuigwas in het vliegertouw verward geraakt Door de draaiende bewegingwerd het touw tot een kluwen opgewonden en juist toen meneer Kommenijs boven was stond de schroefstil Bij wijze van valscherm zette dearme man z n paraplu maar op 11 Help Daar werd de arme manzoomaar opeens van den grond gelicht Z n teedere spruit had nog juistden tijd hem bij z n jasje te grijpen en toen gingen ze allebei met duizelingwekkende snelheid de hoogte in tot ze plotseling met een schok bleven hangen Wat was er gebeurd Prins Felix en Prinses Elizabeth van Luxemburg worden één dezer dagen indo Ctiina en te Londen verwacht Prins Jan is reeds in de Britsche hoofdstad aangekomen RADIOPROGRAAIMA VOOR DONDERDAG HILVERSUM I 301 m NCRV 18 00 Vocale duetten 18 15 Omr kamerorkest o l v Jaap v Ginniken Maartje Kliffen sopraan 19 00 Nieuws 19 15 Orkestplaten RNIO 19 30 Progr v d Nederl Strijdkrachtert 20 00 Nieuws NCRV 20 05 Stafmuz v d Amsterdamsche Pol o l v J K Pinkse 20 45 Gram muziek 21 00 Lijdensmeditatie ioor Ds W C Posthumus Meyes 2120 Kerkconcert 22 00 Nieuws 22 1 5 Het actueel geluid 22 25 Vaart der volken door Dr L W O Scholten 22 45 Kleinooden der muziek 23 30 Gram muziek 23 50 Schriftiez 24 00 Sluiting HILVERSUM 11 415 m AVRO 18 00 Nieuws 18 15 Carlo Carcassola 18 45 Sportpraatje 19 00 En nu naar bed 19 05 Cabaretprogr 19 45 Mr H W J Picard De waarh d over Java 20 00 Nieuws 20 05 De R V D antwoordt 20 20 Concert geb orkest o l v Eduard van Beinum In de pauze Mr J Milius over de Jaarbeurs 22 20 Gram muziek 22 30 Ouderen en jongeren 22 40 Gr muz 23 00 Nieuws 23 15 Red white and blue stars 23 45 Gram muziek 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR VRIJDAG HILVERSUM I 301 m NCRV 7 io Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 NCRV kleinkoor 7 45 Eén Woord voor den dag 8 00 Nieuws 8 15 Gram platen 9 00 Max Rodriguez cello Cor v Boven piano 9 30 Gram conc 10 30 Morgendienst door Ds W J Manger 11 00 Anth v d Horst orgel l l5 Machteld Hagenbeek sopr 5 Hollander piano 11 45 Krijgsgev in het Verre Oosten 12 00 De Vedelaars 13 00 Nieuws 13 20 NCRV kleinorkest 14 20 Van oude en nieuwe schrijvers 14 40 Gr tnuziek 15 20 R damsdi Pianokwartet 16 00 Zang en orkestplaten 16 30 Gram muziek 17 00 R Bresser cello H te Strake piano 17 30 Marinus Hulshorst declamatie HILVERSUM H 415 m VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Gram muziek 8 00 Nieuws 8 15 Gram muz 8 50 Voor de huisvrouw 9 00 Zie Hilvs I 9 30 Pol ber 9 45 Saxophoon kwartet VPRO 10 00 Morgenwijding door Ds F Oort VARA 10 20 De Regenboog 10 45 Jos Burcksen bariton Isja Rossican piano 11 15 Voor de vrouw 11 30 Alice de Klijn Heksch piano AVRO 12 00 Pierre Palla orgel Ina Verwoerd zang 12 30 Malando 13 00 Nieuws 13 15 De Vagebonden 14 00 Kookkunst 14 20 Omr kamerorkest o l v Jaap v Ginniken 15 10 Willy Haak draagt voor 15 30 Kwartet V Novacek VARA 16 00 Muzikaal babbeltje 16 30 De school is uit 17 00 Johan Jong orgel Albert de iBooy zang 17 20 Kwartet Jan Corduwener 17 W Nederland helpt Indië 17 35 Vervolg Kwartet 17 45 Rijk overzee De 46ste Jaarbeurs Na vijf moeilijke oorlogsjaren heeft Nederland thans alle krachten geconcentreerd op den wederopbouw en het hertsel van t economische leven één daarvan is de 46ste jaarbeurs welke van 2 tot 11 April te Utrecht zal worden gehouden de Ie na den oorlog IJe voo bereidingen daartoe zijn in vollen gang Op deze jaarbeurs is de groepsindeeling zeer streng doorgevoerd teneinde het den bezoeker zoo gemakke jlk mogelijk te maken Er zijn op aeze beurs niet minder dan 530 buitenlanders aanwezig d i 36 van net totaal aantal waarvan de meeste t Engeland en de V S komen n l respectievelijk 170 en 90 Ook het aantal Zwitserschhe deelnemers is vrij groot 83 terwijl België met 61 ex POSantpn WOrtorY r rl io VprHjJ wanije rranKrijk weaen uenc arken Canada Portugal en Noor Wegen Droegen vroegere jaarbeurzen voornamelijk het karakter van contact eurs ditmaal zal het vooral een koopbeurs zijn Voor de eerste maal 2 jn ook de bankinstellingen vertegenwoordigd welke inlichtingen zullen strekken inzake deviezenkwesties Verder treft men er ook tal van Rijks oorlichtingsinstanties aan Japara morgen in Amsterdam De afdeeling Pers en Publiciteit van den Dienst der Repatrieering deelt mede dat vandaag om tien uur de Japara met repatrieerenden uit Indië te Amsterdam verwacht wordt Dr Carp in casatie De oud president van het Vredegerechtshof dr J H Carp die wegens samenwerking met den vijand door het Bijzonder Gerechtshof te sGravenhage is veroordeeld tot 18 jaren gevangenisstraf is van deze uitspraak in cassatie gekomen De zaak zal dus worden behandeld door den Bijzonderen Raad van Cassatie Den luitenant Nicolai Gregorivitsj Redin die genoemd wordt als een BUITENLAND DE VEILIGHEIDSRAAD VERWERPT HET SOVJET VOORSTEL De Veiligheidsraad heeft het Sovjetvoorstel tot uitstel van de bespreking der Perzische kwestie tot 10 April met 9 tegen 2 stemmen verworpen Gromyko verlaat den Veiligheidsraad Naar aanleiding van het verlaten ven Gromyko van den Veiligheidsraad wordt nog het volgende gemeld Gromyko zeide Om de ralenen welke ik duidelijk heb uiteengezet zal ik als vertegenwoordiger van de Sovjet Unie niet langer deelnemen aan de besprekingen in den Veiligheidsraad daar mijn voorstel door den Raad niet is aanvaard Noch kan ik aanwezig zijn in de bijeenkomst van den Raad aaxom verlaat ik de vergadering Na de vertaling van deze verklaring in het Fransch en Engelsch nam Gromyko zijn papieren en verliet de zaal Binnen 5 minuten nadat hij van zijn plaats was opgestaan was Gromyko met zijn delegatie in een auto gestapt en reed bij met groote snelh id w van het hoofdkwartier der Ver Naties Een woordvoerder van de Sovjet Russische delegatie bij den Veiligheidsraad heeft verklaard dat de Sovjet Russen op de bijeenkomst van dezen Raad op heden Donderdag aanwezig zouden zijn op voor waarde dat slechts procedure zaken en niet de Perzische kwestie behandeld zal worden VAN ACKER KABINETSFORMATEUR Het Kabinet van den Prins Regeïtt deelt mede de Prins Regent heeft de heer Achille van Acker minister van Arbeid en Sociale Voorzorg in audientie ontvangen en heeft hem belast met het vormen van een regeering Decnsche havenarbeiders weigeren Spaansche scheepsladingen te behandelen De Fiavenarbeiders van Kopenhagen hebben heden geweigerd ladingen van Spaansche schepen die tevoren door andere landen geboycot zijn te behandelen Reuter voegt hier aan toe dat ook de havenarbeiders van Oslo scheepsladingen uit Spanje geboycot hebben SLECHTS BESPREKINGEN TUSSCHEN PERZIË EN RUSLAND iRadïo Teheran heeft medegedeeld dat tusschen Perzië en de Sovjet Unie nog geen enkele overeenkomst omtrent terugtrekken van Russische troepen uit Perzië bestond doch dat alleen nog maar besprekingen in het algemeen hadden plaats gevonden DE DOODENLIJN In de jaren 1942 en 43 zijn 17 391 Nederlandsche krijgsgevangenen naar Birma en Siam getransporteerd waar zij werden gebruikt voor den aanleg van een spoorlijn tusschen Bangkok en Moulmein Deze spoorweg staat sindsdien bekend als de Doodenlijn Van deze krijgsgevangenen zijn er 3096 in Birma en Siam gestorven en toen op den 16en Augustus de bevrijding kwam kon men langs de spoorlijn 144 kerkhoven zien iggen Men weet nog niet nauwkeurig hoevelen er gestorven zijn van de verscheidene duizenden die in de jaren 1944 en 45 uit Siam en Birma naar Singapore Malakka Japan gevoerd zijn P VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD GROOT GOODA De echtscheidingen in Engeland In het Engelsche Hoogerhuis bracht de Earl of Munster de echtscheidingen van militairen ter sprake Hij zeide dat er groote achterstand was in het behandelen der gevallen welker aantal tusschen de 30 000 en 40 000 ligt In zijn antwoord zette de Lord Kanselier uiteen dat deze situatie een gevolg is van het feit dat men in den oorlog niet meer in staat was de verzoeken om juridischen bijstand van minvermogenden om echtscheidingen bij te houden Er is daarom een Centraal Instituut in het leven geroepen dat zich uitsluitend bezig houdt met het verleenen van juridischen bijstand aan de troepen Ook deze instelling kan echter de stroom verzoeken tot instelling van een eisch tot echtscheiding niet meer aan door het ontbreken van voldoende accomondatie en personeel Er wachten daardoor 39 000 gevallen nog op behandeling terwijl er vaak meer dan 3 jaar verstrijkt tusschen het indienen van het verzoek en de rechterlijke beslissing Polen wil bemiddelen Oskar Lange de Poolsche afgevaardigde van den Veiligheidsraad gaf op een Persconferentie te kennen dat Gromyko s weggaan geen opzij zetten van den Raad beteekende doch alleen maar een niet aanwezig willen zijn op de bijeenkomsten van den Raad Lange verklaarde verder dat de pogingen van de Poolsche delegatie erop gericht waren alle twist tusschen de groote mogendheden te voorkomen en een bemiddelende rol te spelen Peron President van Argentinië Volgens een bericht uit Buenos Aires is Kolonel Peron nu definitief tot President van Argentinië gekozen met 27 stemmen meer dan hij noodig had Russische spion in de Vereenigde Staten Russisch zee officier èn die te Portland Oregon V S werd gearresteerd is het inwinnen van inlichtingen ten behoeve van een vreemde mogendheid ten laste gelegd Redin zou via een agent getracht hebben plannen documenten enz van het Amerikaansche oorlogsschip Yellowstone dat aan de komende atoomproeven in den Stillen Oceaan zal deelnemen te bemachtigen Effectenhandel in Frankrijk ontdekt De Financieele Brigade der Recherche heeft een belangrijke zaak van frauduleuzen invoer van buitenlandsche fondsen ontdekt Het betreft uit Nederland en België afkomstige aandeden Koninklijke olie waarvan het grootste deel tijdens de bezetting in Frankrijk werd ingevoerd Meer dan 1500 aan feelen ter waarde van 150 millioen francs voorzien van valsche zegels zijn op het oogenblik in omloop De Groot Hertogelijke familie te Londen MIJNEXPLOSIE TE LINNE Dat het nüjnengevaar in het voormalige frrnitgeUed nog steeds niet geweken is bleek gisterenmiddag toen een groep arbeiders van één der baggermolens bij Linne bezig was een anker op de Maas te bevestigen TX waren nauwelijks eenige meters op den wal toen een zware mijn tot explosie kwam De gevolgen waren verschrikkelijk Vier personen allen afkomstig uit Venlo werden op slag gedood terwijl 4 anderen zwaar gewond naar het ziekenhuis zijn overgebracht Het terein zou volgens verkregen inlichtingen door Duitschers zijn gezuiverd doch Wj nader onderzoek kwamen er in den loop van Woensdagmiddag nog 28 mijnen voor den dag De Engelsche troepen 1 Mei uit Griekenland De Engelsche minister van Buitenlandsche Zaken heeft gisteren op de Parlementsbijeenkomst van de Labour Partij urteengezet dat hij het onmogelijk acht de Britsche troepen na 1 Mei in Griekenland te houden indien de Algem Vredesconferentie 1 Mei wordt geopend Deze verklaring van Bevin wordt door politieke waarnemers te Londen van groot belang geacht Generaal Bedell Smith heeft boodschap van Truman voor Stalin Uit Amerikaansche kringen te Moskou komt het bericht dat de nieuwe Amerikaansche ambassadeur te Moskou generaal Bedell Smith die Vrijdag te Moskou aankomt een persoonlijke boodschap van president Truman voor maarschalk Stalin bij zich heeft Verwacht wordt dat de generaal die rechtstreeks uit Washington komt en frisch contact heeft gehad met de regeering en het departement van buitenlandsche zaken zal bijdragen tot verder versteviging van de bestaande internationale betrekkingen speciaal met het oog op Perzië Waarnemers te Moskou hebben met interesse vernomen dat de vroegeie Britsche ambassadeur te Moskou Sir Archibald Clark Kerr tot ambassadeur te Washington werd benoemd terwijl zijn Amerikaansche collega te Moskou Averill Harriman ambassadeur te Londen wordt OFFICIEELE PUBLICATIE Erkenningen en vergunningen Bedrijfschap voor pluimvee en eieren Een aanvang zal worden gemaakt met het uireiken van erkenningen voor den groothandel in eieren den groothandel in pluimvee en wild en den detailhandel in wild en gevogelte Aan de hand van deze erkenningen zal het Bedrijfsschap voor pluimvee en eieren vergunningen uitreiken Op nader te bepalen datum vervallen de thans geldende vergunningen Het zal niet zijn toegestaan zonder erkenning en vergunning een der bovengenoemde takken van handel uit te oefenen Erkenningen kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij de desbetreffende Vakgroepen Geldigverklaring kunstmestbonnen Het Kunstmestdistributiebureau heeft geldig verklaard de stikstofbonnen voorzien van opdruk no 4 de fosforzuurbonnen voorzien van opdruk no 4 en 5 de kalibonnen voorzien van opdruk no 4 en 5 Deze bonnen alsmede de stikstof fosforzuuren kalibonnen voorzien van opdruk no 1 2 en 3 behouden hun geldigheid tot nader order De meststoffen welke noodig zijn om de thans geldig verklaarde stikstof n en fosforzuur 0 205 bonnen te honoreeren zullen binnen niet al te langen tijd overal beschikbaar zijn Voor de kali kxo bonnen zal dit in verband met den tragen aanvoer op vele plaatsen nog geruime tijd duren Waar de kali reeds aanwezig is kan ze worden afgeleverd omdat het in verband met het reeds vergevorderd verbruiksseizoen niet verantwoord is de verbruikers die thans reeds geholpen kunnen worden te laten wachten totdat overal de benoodigde kalimeststoffen zijn aangevoerd Opgave voorraad fietsen Fietsenhandelaren detaillisten worden verkocht hun voQrraad nieuwe fietsen waarvoor hun de banden ontbreken aan de Plaatselijke Distributiekantoren op te geven vóór 13 Maart Zij zullen dan een overeenkomstig aantal binnenen buitenbanden ontvangen teneinde hen in staat te stellen deze fietsen compleet met banden af te leveren tegen in ontvangstneming van gddige fiersenbonnen bestel stelen afleveringsbonnen Teneinde den detailhandelaar voldoende tijd te geven om den bestelbon onder te brengen bij een grossier of fabrikant is deze nog één maand geldig na afloop van den geldigheidsduur welke door het Distibutiekantoor op deze bonnen vermeld is NIEUWS IN HET KORT Lt kolonel Smuts de commissarisvoor het gebied van Triest heeft hetJoegoslavische communistische Comité van Actie ontbonden Reuter Admiraal Chester Nimitz heeft medegedeeld dat het 58ste escader van de Amerikaan sche vloot een der sterkste eenheden ontbonden wordt Afp Sophoelis de Grieksche premier heeft verklaard dat hij na de verkiezingen slechts zal aftreden indien eenpartij de absolute meerderheid behaalt Afp In Washington is de arrestatiebekend gemaakt van den Sowjet marineofficier üregorewitsj Redin beschuldigd van spionnage te Portland in Oregon Afp De Amerikaansche afgevaardigde Fuller heeft voorgesteld den graan export te verbieden naar landen dieer jenever uit stoken terwijl eldersmenschen honger lijden Ldn Generaal Barada een vroegereJapansche legerleider op Java is teTokio opgesloten en zal naar Singapore worden overgebracht om berechtte worden wegens moord op drieAustralische vliegers