Groot Gouda, vrijdag 29 maart 1946

De iadeeliog in stemdisfricten in Goud BEVORDERDE EN GEDIPLOMEERDE LEERLINGEN Cursus 1945 1946 Ambachtsschool voor Gouda en Omstreken In den Schouwburg had gisterenmiddag de prooaoti en diploma uitreiking plaats van de leèrhngen d r Ambachts choo Nadat de voarzs ter de heer Muylwljk aanwezigen waaronder burgemeester Mr Dr K F O jaaies welkom had geheeten gaf hij len overzicht van het werk van de Am a h v chool vervolgens feliciteerde hij den heer Swanenveld met 2ljn 2 5 j3rig iubleum bi hef NO en bood hem een geschenk aan Na deze woorden had die pramotic en diploma uitreiking plaa s De gelukkigen zijn Timmeren bevorderd N Bontenbal J L Capteijn A D Doden priis A H Doornik G van Eijk N Hoi C de Jong L de Jong I A Jongeriiis J de Korte v w T kranenbuig A P v d Laan J v U Lagemaat ï v Loon S J Los v w L J Liiijbregts vanOort M Oosferwijk T den Oucisten T Scheer v w j Schouten P Slinger P J v Sonieren J Verhoog C Verkadc B de Briiijn 1 niet bevorderd Meubelmaken gediplomeerd J M V d Berge M A Boer S D Doeland C Kleijn H J J de Knoop P G C van Leeuwen B H v d Pavoordt F Revet prijs A H Schrier F van Vliet C H de Vrind Timmeren gediplomeerd T Blanken P J Blokland prijs V W Casteleijn J van Dam J S Dekker D de Graaf L G Hogenelst M P de Langen D Moerkerk J Oosterom A M Schouten H Slager prijs J G Smit N Th Strien A L Verduijn H J M Verkaaik L Verstoep N de Wit 1 leerling niet gediplomeerd Meubelmaken Ie klas bevorderd G Demper H J Driessen G v Gelderen prijs J de Graaf Ph L Kemp A G Luijten A Oskamp P J Salari J F Sevenhoven L A Slaman v w R Teunissen v w A Verweij H J v d Aart Joh Th Agten J Bregman C L V d Hondel J C Mooijenkind v w B Revet J J Troost W v Staveren v w joh v d Heijden 1 leerling niet bev Smeden bankwerkers bevorderd H Baas L Bleeker A T Blonk J de Bruin A v Dijken M P Dijksman prijs H J v Frankfoort J Frie J M de Jager v w H D Janssen A Kelder J d Kwinkelenberg J Neef T Rehorst W Roos H Roskam B Scheer A M Schriekj J M Sparnaaij L H Spee N H Uitman C de Vogel Twee leerlingen niet bevorderd C Blonk J Frison B de Graaf H J Grendel A Holthijzen W Jongeneel F J L v Kersbergen A Kok J Th Merkestijn P H Overbeek C J Perdijk N C J Plomp J van Pruissen P C Veerman J L van Vliet Th H Willemse C Zapptij C van Zuilen A Huisman Vijf leerlingen niet bev L den Besten C G Boer prijs H F J V d Born A Cabóut A M V Dikhooff H van Doorn T Eijkelboom W den Herto j L A Kamstra H van Kemnen W J G Kwinkelenberg v w C J Schilt T van Sprang J J Vergunst F Verkaaik A v Verseveld L Veuger T M B Vis v w B van Vliet A G Voordouw v w F v d Weijde Twee leerlincren niet bevorderd Schilders bevorderd I A Frison v w Chr v Grieken J Hak W i Kruithof L Kruijt J Mikkers prijs A v d Oever T Raaphorst P J Revet J A A V d Snoek G J Verwaal M A de Wit B B van Wijngaarden D den Held Joh Groeneveld Schilders Gediplomeerd DEP Broer P J Bruijstens D Buitelaar P Goudriaan H Hilgeman JHogendoorn G A de Lange H J HatteW M J Siben W J J van Soest M vTok A Verlaat N A Visser P v dVlist prijs Smeden Bankwerkers gediplomeerd A den Besten A Broer W van Dam L Duran L J Jaspers T de Koning C B Kraan J la Lau L A de Mol C Rietveld E Scheidema prijs B Slagm at J v d Star J Uittenb ogaart J Verduijn M Wolvers C Zweere 1 niet gediplomeerd T J V d Berg B M Blom M den Boer S A Helmond J F den Houting W E van Ingen P J Jaspers A de Joode P J van Leeuwen H v d Maat K Mulder J Nieuwenhuizen A A v Oort A Roodbol F C Scheffers J H Suur O B van Veen D Vergunst M Verstoep H W J Verzijl C de Vries 1 nit t gediplomeerd Auioherslelkrs bevorderd J Blaazer A Boer C J Boer J J C Bohemen Th van Bueren H J M van Es J J de Groot J Heikoop vw W van Leersum J van Leeuwen D van Nielen M P üosterom A Oppelaar j Oudshoorn J T A van Schalk A Uittenbroek J B in t Veen J C M Verkleij vw J A Verschuure C van Vuuren P J Wichen A Witzier 1 leerling niet bevorderd Autohersiellers gediplomeerd A Broekhof A Burghoorn A van Dijk A Groen M A Groenendijk C R de Groot G L de Jong A M J Kraan A de Unge H J v d Loo J Lugthart H Nederhoff M Noordegraaf W Rietveld A F Schenk L Schep M L Schotte F A H Stapper P Verdonk W van Werkhoven M J H van Wïjk R Zuidervliet 1 niet gediplomeerd Electrotechniek gediplomeerd G van Andel prijs P van Andel prijs W Baas prijs G J Bakker A Benschop J Binnenkamp C P Bostelaaf Th A Carlier W E J J G Doedens G P Heemskefk N A Hoff J A de Jong prijs M Minkema A Molenaar S A Nieuwenhuijzen A Streefland W Taal G P Toes J B M in t Veen vw O A Verbeij H Verboom A J H Verhoeff G A Verkerk J C Vermeulen M Willemsen J C Zuidervliet 2 niet bevorderd Electrotechniek gediplomeerd H A Boesten H de Bruijn J de Buschérre C J van Eijk W v d Hoek A J Hofland C Janknecht A de Jong prijs W K de Jong B Leuvenink prijs A M Meijer prijs C J van Mierio P Molenaar prijs J Munnink W Pullen J Radder J M Tok E Tromp F Tuijnder P A Verbrugge H Vergeer W Verhagen G L IJpelaar C M Zwart J I v d Weels Alvorens de leerlingen un met hun gymnasltfik en zanguitvoering begonnen gaven burgemeester James en de heer Swaneveld hen nog eenige goede raadgevingen mee voor hun leven C J B Agenda Voor de trekvogels Zaterdag 30 Att 2 30 uur Vluchtmiddag In schaol 1 Praatje over de stad en belangrijk nieuws over het Vriendschapsfeest Breng papier eo potloojl mee I Zondagmorgen 9 30 uur De volksdanseres voor het leekenspel Idem 10 30 uur L ekenspel repetitie in school 1 Voor de Roode Wachten Zaterdag 30 Maart 7 30 uur Bij goed weer avondwandeling Anders zangles en volksdansen In school 1 Wij vei zamelen natuurlijk bij school 1 en niemand blljve w eg Volksdansgroep Zondagmiddag 3 uur in school 1 We komen zooveel mogelijk In verband met het vriendschapsfeeit Koppelletders vergadering Zondagmorgen 10 uur bij Gerda Ballet Studio 1945 Het is deze week ons inziens toch wel overduidelijk gebleken dat van pessimisme ten opzichte van de belangstellinö van het Goudschc publiek voor de kunst geen sprake behoeft te zijn Als Woensdagavond én Concordia én d Schouwburg gevuld zijn met belangstellenden voor de uitvoering van het Goudsch Conservatorium en het concert van de R damsche Philharmonie en den avond daarop Is de groote Schouwburgzaal weer bijna geheel gevuld met publiek dat van faro vengenoemd ballet genoot dan kunnen we zeggen dat het Goudsche publlek zelfs een zware belasting van zijc kunstzin kan verdragen Het is alleen maar de kwestie of die belangstelling goed georganiseerd en door goede instellingen ondersteund wordt Wij waren dan ook zeer verheugd een zoo talrijk publiek voor deze niet gemakkelijk aansprekende kunst aan te treffen en Gouda mag het departement van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen dankbaar zijn voor het opbouwende werk dal er in dezen zin verricht wordt De balletgroep Studio 1945 is kort nj de bevrijding opgericht door Soniiii Gasicel een Russin die in Charkow w rd opgeleid en te Parijs in het beroemde Diaghiten ballet optrad Zij zette ook verschillende keeren choreografieën voor de film op Ook Qjsterenavond bleek zij op dit terrein onze belangstelling te verdienen De ballet groep heeft in korten tijd veel goeds bereikt vooial als men weet dat er nummers bij waren die 1 Vi jaar studie vereischen In het programma gingen een aantal kleine dansen vaoraf aan het beroemde Nuit sur Ie montchauve v Mousisorgsky Hierin kwam vooral Aart Verstegen naar voren die eerst niet zoo veel bijzondars te zien had gegeven Van de dames vielen vooral op Mar ja Matthysen Beatrix Leonl en Jennifer Roders waarbij van de laatste in haar Llbelle meer expressie en gratie hadden willen zien Zeer in den smaak vielen Zigeunerdani Peppen en Meiije uit de Kaokasus De uitgebeelde figuren elichen van de uitvoerenden groote inspanning to lichaamsbeheersching door het vele SpUzenweik en pirouettes Zfl toonckn hierin over bet algemeen een prima ichollng te hebben gehad Na de Siure werd een Russische boerenbruiloft opgevoerd die wegens de gemakkelijk te begrijpen tafereelerf groote bijval verwierf De verscheidenheid van costumes is bij dit gezelschap nog niet bijzonder groot hetgeen in dezen tijd ook wel begrijpelijk is Zij waren echter goed verzorgd evenals het uitstekende kapwerk Ten slotte komen wij tot de mu2 iek Met groote intrcKe en bewondering hebben wij het werk van de pianisten Hanraht en Born gevolgd in de vaak zeer hooge elschen stellende begeleidingen De pianist Hanraht vertolkte een tweetal piaaoseli op zeer kunstzinnige en stijlvolle wijze Opnieuw bleek dat de muziek van onze Oosterburen een zeer eigen karakter en bekoring heeft Ook bleek Tschaikowsky hier ook wel andere zijden te hebben dan cie van het eeuwig melancholieke hoewel over de geheele Russische muziek een droefgeestige waas hangt Jammer genoeg hoorden en zagen we slechts twee werken van Prokofieff den hedendaagschen zeer in trek zijnden componist De muziek bij Meisje uit de Kaükasus deed ons echter meer denken aan zijn beroemd sprookje Peter en de Wolf Zoo heeft dan de Mij tot Nut van t Algemeen een zeer geslaagden avond beleefd en den dank van het Goudsch publiek verworven voor de Introductie van deze hoogstaande kunst Stemdistrict 1 Achter de Kerk Dubbele Buurt Korte Noodgodsteeg Lange Noodgodsteeg Markt Minderbroedersteeg Molen werf Nieuwe Veerstal Oosthaven Punt Veerstal Westhaven en Wijd straat Stemdistrict 2 Achter de Vischmarkt Blauwstraat Geertje de Buitsteeg Groenendaal Hoogstraat Kleiweg Lombardsteeg Looierspoort Naaierstraat Turfmarkt en Vischsteeg Stemdistrict 3 Bolwerk Korte Dwarsstraat Kleiwegstraat Lange Dwarsstraat Nieuwe Haven Regentesseplantsoen Slapperdel Vrouwen steeg en Vrouwevestesteeg Stemdistrict 4 Aaltje Baksteeg Gouwe Keizerstraat Komijnsteeg Kuiperstraat Lange Willemsteeg Peperstraat en Z ƒiansgat Stemdistrict 5 Bogen Drapiersteég Houtenstraat Kruideniersstraat Lazarussteeg Messemakerssteeg Nobelstraat Nonnenwater Röam Rotterdamsche Veer Verlorenkost Vest en Vlamingstraat Stemdistrict 6 Cappenersteeg Houtmansgracht Jan Kottensteeg Korte Tiendeweg Koster Gijzensteeg Lange Tiendeweg Lemdulsteeg Nieuwe Markt Nieuwsteeg Paradijs Robaarsteeg Rozendaal St Anthoniestraat Sjseldemakerssteeg Stoofsteeg Varkenmarkt Wilhelminastraat en Zeugestraat Stemdistrict 7 Baanstraat Doelenstraat Geuzenstr Grotneweg Hoefsteeg Houtmansplaritsoen Jeruzalemstraat Kees Faessens Rolwagensteeg Muilenpoort Spieringstraat Tuinstraat Vijverstr Walesteeg en Wijdepoort Stemdistrict 8 Agatha Dekenstraat Bellamystraat Bleekerssijigel Boelekade Ie Kade Elisabeth Wolffstraat Hieronymus v Alphenstraat Jan v d Heijdenstraat Jan Luijkenstraat Rhijnvis Feithstr Tweede Kade Stemdistrict 9 Boomgaardstraat Cornells Ketelstr Derde Kade Noothoven van Goorstr v Persijnstraat Vierde Kade Willem Tombergstraat Stemdistrict 10 Burgemeester Martens singel Coornhertstraat Johan de Haenstraat Karnemelksloot De Lange van Wijngaerdenstraat v Middelantstraat Mr D J van Heusdestraat Zoutmanpfein Zoutmanstraat UIT DBN OMTREK REEUWIJK Uitreiking Inlegvellen en Textielkaarten De distributiedienst heeft bekend gemaakt dat zal worden overgegaan tot uitreiking van inlegvellen en textielkaarten terwijl aan gezinshoofden een enquêteformulier voor brandstoffen 1946 1947 zal worden afgegeven De uitreiking zal plaats hebben Op Dinsdag 2 April voor de letters A G op Woensdag 3 April voor de letters H M op Donderdag 4 April voor de letters N S op Dinsdag 9 April voor de letters T Z Een ieder is verplicht zich stipt aan bovengenoemde dagen en letters te houden Beroepen Bij de Nederl Herv Kerk te Reeuwijk dorp is beroepen Cand J Goedhart uit Utrecht Verloï B Bij B en W is een verzoek ingekomen om verlof B m verkoop van alcoholvrijen drank in het perceel Platteweg Bondsjachtverhuurder van J J Hollaar Stemdistrict 11 Adriaen Vlackstraat Burgemeester Martenisstraat Dijkstraat Fluweelensingel St Josephstraat IJssellaan F W Reitzstraat Stemdistrict 12 Cronjéstraat Christiaan de Wetstraat Dr Leijdsstraat Du Toïtstraat Fou rieweg Van Itersonlaan Krugerlaan Pretori ilein De La Reijlaan Stemdistrict 13 Achterwillens Adr Gerridsz de Vrijestraat Bothastraat Burgvlietkade Goejanverwellendijk Herzogstr Joy bertstraat Pieter Maritzstraat Steijn kade Willens Zw arteweg Stemdistrict 14 Bodegraafsche Straatweg Graaf van Bloisstraat Graaf Florisweg P C Bothstraat Gravin Beatrixstraat Gr Jacobastraat Sophiastraat Vossen burghkade Stemdistrict 15 Van Bergen IJzendoornpark Van 9 verninglilaan Crabethstraat Kat tensingel Nieuwe Parkweg Pierson weg Ridder van Catsweg Spoorwegstraat Van Strijenstraat Van Swie tenstraat Winterdijk Stemdi itrict 16 Gansstraat Goudkade Jaagpad Kanaalstraat Karekietstraat Kievitstraat Koekoekplein Koekoekstraat Lazaruskade Nieuwe Gouwe O en W zijde Noorderstraat Onder de Boompjes Parkstraat Reigerstraat Roerdompstraat St Jobstraat Wiele waalstraat Ijsvogelstraat Stemdistrict 11 Bockénbergstraat Eergte Schoolstraat Gerard Leeustraat Lethmaetstraat Prinses Julianastraat Scheltemastraat Snoijstraat Tweede Schoolstraat Wachtelstraat Walvisstraat Westerkade Stemdistrict 18 Buurtje Erasmusstraat Jan Philips weg Klimopstraat Lijsterbesstraat Meidoornstraat Moordrechtsche Verlaat Mosstraat Prins Hendrikstraat Singelstraat Turfsingel Veerstraat Vorstmanstraat Woudstraat Stemdistrict 19 Boschweg Constantijn Huijgensstr Heerenstraat P C Hooftstraat Roemer Visscherstraat Vondelstraat Stemdistrict 20 Van Baerlestraat Bilderdijkstraat Broekweg Da Costakade De Gene stetstraat Emmastraat E J Potgieterstraat Helmersstraat Hooge Schie landsche Zeedijk Jacob van Lennep kade J P Heijestraat Kanaaldijk Koningin Wilhelminaweg Molenstr Moordrechtsche Tiendeweg Moordrechtsche Straat Nicolaas Beetsstr Oranjeplein v d Palmstraat Staringstraat Tollensstr Vossiusstraat Aaaaielding en aangifte B en W hebben de bevolking aan haar verplichtingen herinnert omschreven in de artikelen 3 t e ni if van het Kon Besluit Bevolkingsim houding omtrent het doen van an gifte wegens verhuizing in en naar buiten de gemeente evenals het doen van aangifte van vestiging in de gemeente Voor persoonlijke aanmeWing en voor mondieiinge aangifte voor het bevolkingsregister bestaat gelegenheid op v erkdagen van 5 12 uur uitgezonderd Zaterdag bij de afd Bevolkingsboekhouding der genieentesecre WADDINXVEEN De ruitersport In de zaal van den Heer Matze was de Dinsdagavond gewijd aan de Rultn sport Het duo Hofman verzorgde dezen avocd en dan beSoeven we er niet veel van te vertellen t Was af en tot in de puntjes verzorgd Een gezelhg bal besloot deo avond BiljartdemooBtratie Maandagavond j l kwam op uitnoodi glng van de biljartclub Sportvrienden de heer Dijke uit Rotterdam een demoo stratieayond geven De heer Dijke heeft ongeveer alle takken van de sport beoefend en met succes Daaronder is ook biljarten begrepen Hij bracht de toeschouwers In verbazing met zijn fanaile stooteo 172 caramboles In 1 beurt wil wel wat zeggen Zijn tegenstanders hadden niet veel in te brengen Sportvrienden kan op een geslaagdenavond terugzien LYS GAUTZ de bekende Pransche chansonmire zingt deze weck in het THALIA THEATER ia de aiffl DE KROBGZANGER BINNENLAND OntA akend Internationaal levefl in Den Haag De internationale rechters arriveeren Nederland het land dat verschillende groote figuren op het terrein van de Internationale rechtswetenschap heeft voortgebracht was vóór den laatste wereldoorlog een belangrijk Internationaal centrum In het bijzonder Den Haag waar het Vredespaleis is gevestigd kende vele instellingen en gebeurtenissen met Internationaal karakter Nadat ojis land in Mei 1940 door de Duitschers be zet was en de vreemde diplomaten en de rechters van het Permanente Hof van Internationale Ju stitie waren vertrokken kwam er een einde aan de Internationale bedrijvigheid in de Residentie Binnenkort zal het Internationaal Gerechtshof in eerste zitting bijeenkomen in dezelfde zaal waar sinds 1922 liet Permanente Hof zetelde en 79 vonnissen en adviezen heeft uitgesproken Deze eerste zitting kan vermoedelijk medio April worden te gemoetgezien Op 3 April komen de vijftien rechters van het nieuwe hof in informeele bijeenkomst tezamen dan zal worden beslist wanneer het Hof zijn werkzaamheden zal aanvangen Van de rechters zijn reeds gearriveerd de Mexicaan Isodro Fabela Al faro en de Amerikaan Green H Hack worth Vrijdag 29 Maart wordt pe Noor Klaestad verwacht en Zaterdag worden verwacht de Engelschman Sir Arnold Duncan Mc Nair en de heer Joso Gustavo Ouenero uit San heid inde Residentie dent van het Permanente Hof van m ternationale Justitie was Partij van de Vrijheid De Partij van de Vrijheid heeft gisterenavond te s Gravenhage haar eerste druk bezochte vergadering gehouden onder voorzitterschap van denheer D W Dettmeyer Na zijn welkomstwoord werden staande degenen die in den strijd voor de vrijheid zijngevallen herdacht De heer D W Dettmeyer spraK vervolgens over het doel van de ar tij Hij legde den nadruk op het behoud van de constitutioneele parlementaire monarchie onder t Huis vaJJ Oranje hetgeen de Partij van den Af beid niet in haar programma heeft opgenomen daar het volgens den nee Joekes vanzelf spreekt