Groot Gouda, dinsdag 2 april 1946

Kapitein Kiakkcbos op de LeeMWcn jadrt Wederopbouw publiekrechtelijke lichamen De Ministers van Financiën van Binnenlandsche Zaken en van Openbare V erken en Wederopbouw hebben bij de Tweede Kamer ingediend een wetsontwerp Regeling van de bijdragen wederopbouw publiekrechtelijke lichamen 1946 Giro en paarcertificaten Het bestuur van den postchequeen girodienst maakt bekend dat begonnen is met de toezending van spaarcertificaten aan diegenen die deze certificaten door middel van den girodienst hebben besteld De verzending zal binnen een week haar beslag hebben gekregen zoodat het bestuur aanneemt dat hiermede alle hieromtrent binnengekomen correspondentie is afgedaan Politiek debat De minister president prof ir W Schermerhorn heeft in principe toegestemd in een te Rotterdam te houden openbaar debat over de beginselen van regeeringsbeleid met prof mr C W de Vries die den minister pres daartoe heeft uitgenoodigd naar aanleiding van een door prof Schermerhorn in de Rivièrahal gehouden voordracht 20 Bom Net had hij t gezegd of daar kwam de doodelijk getroffen weerhaan naar beneden suizen nog een paar laatste wentelingen en daar stond hij precies r iidden n het bloembed Zoo was de moeilijKheid dus ineens opgelost van den buitenkant kende Niettemin trachtte hij het Tribunaal te doen gelooven dat in Februari 1938 te Berchtsgaden op Schuschnigg in het geheel geen pressie was uitgeoefend De eenige pressie waren misschien de invloedrijke persoonlijkheden van den Fuehrer en de kracht van diens argumenten De tochtgenooten van Dr Van Mook Officieel wordt medegedeeld dat dr Van Mook op zijn reis naar Nederland zal worden vergezeld door dr P J A Idenburg lid der Nederlandsche delegatie den Sultan van Pontianak luitkol Santoso en luit Tahija adjudent van den NederlandschIndischen legercommandant generaal I Spoor j Dr Idenburg zal met naar Nederlandsch Indië terugkeeren doch voorloopig in Nederland blijven De Sultaa van Pontianak wiens naam blijkens een vroeger bericht Sjarihamid de tweede is was onder de Japansche bezetting de verzetsleider in Batavia Luit Tahija is guerilla leider op het eiland Saumlaki geweest in verband hiermede werd hij onderscheiden met de militaire Willemsorde vierde klasse Optreden van generaal Darling te Samarang Darling dwingt ons tot buigen zoo schrijft de Merdeka in een beschouwing over de situatie die te Semarang geschapen is sedert het optreden van den Brigade generaal Darling Deze militaire bewindhebber zou geëisct hebben dat alle namen en woorden die het bestaan van de Indonesische republiek impliceeren worden afgeschaft Het stadsbestuur is thans gedwongen een beetje comedie te spelen schrijft de Merdeka en de strijdmethoden te wijzigen Verschillende bevoegdheden die de republiek aan zich getrokken had zijn haar thans weer ontnomen De ergste vernedering is echter de verklaring van den Brigadegeneraal dat indien de Geallieerden geen rijst te Semarang ingevoerd hadden 18 000 Indonesiërs verhongerd zouden zijn omdat hun regeering hen niet kon voeden Soetomo spreekt te Soerabaja Naar wij vernemen heeft de nationalistische radiospreker Soetomo in n rede te Soerabaja een campagne tegen verraders en spionnen aangekondigd Wij zijn geen anarchisten aldus Soetomo integendeel wij werken samen met de T R I ea de regeering De vijand tracht oneenigheid in ons midden te zaaien en eenheid is absoluut noodzakelijk voor de voortzetting van den strijd Radio Djogja wenscht ontwapening der Japanneezen De republikeinsche radio te Djokja heeft 30 Maart j l aangedrongen op een spoedige ontwapening van de Japanneezen daar de Britten en Nederlanders hierin een excuus zoeken voor hun actie Wij zijn willens alle mogelijke medewerking te verleenen doch de Britten weigeren onze goede bedoelingen te accepteeren aldus radioDjokjakarta PADIOPROGFAMMA VOOR DINSDAG ujLVERSUM AVRO 18 00 Nieuws 18 18 Omroeporkest 18 4 Hoe stem ik 19 05 Ld Muziekprogramma RNIO 19 30 Progr v d Nederl aVRO 20 Ö5 Bonte Dinsdagavond♦rpin ♦ 21 30 Oeler Koenong hoorspel oom Contact 22 15 Buitenlandsch jSicht 22 30 Contact 23 00 Nieuws 23 15 The red white and blue stars 23 45 t4octurne 24 00 Sluiting HILVERSUM II KRO 18 00 Gerard Mulder en Jan Weelden 18 15 Rond de huj van Schoonmoeder 18 30 Vervolg van 1800 18 50 Als ik slapen ga 19 00 Nieuws 19 20 Muziek van de Zuiderburen 19 45 Een wandeling langs de winkels in Brussel 20 00 Nieuws 2005 Lijdensmeditatie 21 05 Departementen spreken 21 15 Omroep Jcamerorkest 21 45 Gramof muziek 22 00 Nieuws 22 15 Cantabile septet 22 35 Avondgebed 23 00 Gram muz 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR WOENSDAG HILVERSUM I VARA 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Muziek bij het ontbijt 8 00 Nieuws 8 20 Gram muziek 8 50 Voor de huisvrouw 9 00 Orkestwerken van A Dvorak VPRO 10 00 Morgenwijding VARA 10 20 Voor de vrouw 10 35 Kees v d Star fluit RVU 11 00 Muzikale kwesties VARA 11 30 T Schifferstein 11 45 Krijgsgevangenen uit het Verre Oosten 12 00 The Ballroom Melodians 12 30 Kalender 12 35 Eddy Walls 13 00 Nieuws 13 18 Muziekcorps Amsterdamsche Politie 13 45 Jo Immink en Isja Rossican 14 15 Voor de vrouw 14 30 Jaap Brill s Kwintet 15 00 Voor de jeugd 17 00 Variatie concert HILVERSUM ƒ NCRV 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Gewijde muziek 7 45 Een woord voor den dag 8 00 Nieuws 8 20 Gram muziek 9 15 Bij onze zieken 9 45 B B C orkesten gr 10 15 Harriet Cohen piano 10 30 Morgendienst 11 00 Orgel 11 30 Zang Hendrik Koning 12 00 Gooilanders 13 00 Nieuws 13 20 Melodia 14 00 Brandenburgsch concert J S Bach 14 15 Concert 15 00 Ned Kamerkoor 16 00 Voor de postzegelverzamelaars 16 45 Orkestwerken 16 45 Voor jongens en meisjes 17 30 Celesta ensemble Op 1 April a s de handel in groenten vrij Sinds 1 April is de handel in groenten geheel vrij Voor den consumentwil dat zeggen dat de klantenbindingvervallen is Vrije prijssommingen afzet is weer toegestaan De plaatselijke verdeelingskantoren zijn opgeheven M Voor den goeden gang van zaken en in het belang van den tuinbouw blijven enkele bepalingen van kracht De verkoop door telers buiten de veiling om blijft verboden Op de naleving van it voorschrift zal de C C D € en strenge controle uitoefenen Alleen erkende handelaren kuhnen op de veilingen koopen en de veilingen zullen de producten voordat ze ter veiling worden aangeboden op kwaliteit en sorteering keuren Kwaliteitsverbetering van vele producten Een groot aantal toepassings en vervaardigingsverboden voor het meerendeel betrekking hebbend op nonferro metalen is dezer dagen ingetrokken Zoo bijvoorbeeld het toepassingsverbod zinklegeeringen het toepassingsverbod voor non ferro metalen in de electrotechniek het vervaardigings€ri € toepassingsverbod voor aluminiumlegeeringen e d Dit beteekent dat het Nederlandsche bedrijfsleven weer een stap verder is gekomen op den weg die naar de totale opheffing van door schaarschte bepaalde belemmerende maatregelen leidt Voor den nietinge wijde zal een dergelijke intrekking weinig zeggen terwijl ze toch van groote beteekenis kan worden geacht Het gevolg is namelijk dat de Nederlandsche industrie in staat zal zijn de kwaliteit van vele artikelen van zeer ver uiteenloopend karakter en variee rend van b v potloodslijpers tot reddingbooten of van deurknoppen tot machine installaties belangrijk te verbeteren De productie zal weliswaar voorloopig niet kunnert worden vergroot ddch het geproduceerde zal aanüenlijk beter en duurzamer zijn dan tot dusverre Identi atie van gefusilleerden Wederom werden in de duinen nabij de Waalsdorpervlakte onder de gemeenten sGravenhage en Wassenaar dertien personen opgegraven die aldaar in de jaren 1942 1943 en 1944 door de Duitschers zijn gefusilleerd Thans zijn in totaal 155 personen opgegraven waarvan er ongeveer 125 werden geïdentificeerd Van de nog niet geïdentificeerde personen zijn kleedingresten en signalementen aanwezig bij de Centrale Recherche te s Gravenhage Laan Copes van Cattenburgh 59 Verschillende van deze signalementen en verdere gegevens zijn zoodanig dat wanneer de familie van in die jaren gefusilleerde personen zich met genoemde afdeeeling in verbinding stelt identificatie wellicht mogelijk is BUITENLAND De terugtocht in Perzië Volgens een woordvoerder van de Am Ambasade te Teheran zijn berichten uit Tebrice ontvangen dat het SovjetRussische leger in het oog vallende voorbereidingen treft Tebrice te ontruimen De Russen schijnen alle controleposten op den weg ten Zuiden van Tebrice te hebben teruggetrokken Alleen aan de grens van de stad wordt nog een pos gehandhaafd De Amerikaansche troepen in China Luitenant Generaal Albert Wedemeyer de Opperbevelhebber van de Amerikaansche strijdkrachten in China heeft Maandag verklaard dat de Amerikaansche troepen met ingang van 1 Mei geen actieve rol meer m China zullen spelen Na dien datum ligt het in de bedoeling zoo zeide hij dat niet meer dan 3 000 a 4 000 Amerikanen ter uitvoering van verschillende plichten in China zal blijven De besprekingen in New Delhi De uit drie Ministers bestaande missie uit het Britsche Kabinet heeft Maandagochtend haar besprekingen met de Indische politieke leiders geopend Deze besprekingen hebben plaats in New Delhi Het nieuwe Kabinet in Griekenland Dfe Grieksche eerste minister Sophalisheeft Maandagochtend zijn ontslag bij den Griekschen Regent ingediend Men verwacht dat de Regent heden de besprekingen met het bestuur der Populistpartij aangaande de samenstelling van een nieuw Kabinet zal openen De Grieksche verkiezingen Volgens mededeeling van het Grieksche Ministerie van Binnenlandsche Zaken heeft 47 der kiezers zich van stemming onthouden in 900 van de 2074 stembureaux De gevolgen van de Grieksche verkiezingen De resultaten van de Grieksche verkiezingen brengen vragen naar voren die van zeer groot belang zullen kunn zijn voor de Britsche regeenng in verband met haar verhouding tot het Griekenland van na de verkiezm P VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD GIOOT GOUDA 19 Juist op dat oogenblik stond mijnheer Kamstra peinzend naar het bloembed te kijken dat hij zoo juist aangelegd had Tja zei hij tegen z n vrouw wat zouwen we daar nu eens in het midden zetten Daar breek ik me nou werkelijk al een uur lang het hoofd over INDIE gen Zullen de populisten wanneer zij een regeering zullen vormen de bedreigingen van hun leiders ten uitvoer brengen en onmiddellijk aandringen op den terugkeer van Koning George en indien dat zoo is zullen zij dan een voldoende parlementaire meerderheid bezitten om hun wil op te leggen ledere poging der populisten om den datum van het plebisciet binnen het kader der overeenkomsten te vervroegen zal op tegenstand der Britsche regeering stuiten De belangrijkste vraag voor de Britsche regeering is of de populisten inderdaad zich sterk genoeg zullen voelen om de politiek van de rechtsche reactie uit te voeren of dat er een voldoende tegendruk zal bestaan van de zijde der republikeinen en het centrum waardoor een anders onvermijdelijke botsing vermeden zal worden tusschen links en rechts hetgeen steeds het doel van de politiek van Engeland is geweest Nieuwe lijst van Duitsche oorlogsmisdadigers De 28ste lijst van Duitsche Oorlogsmisdadigers is heden door de Commissie voor Oorlogsmisdaden van de Vereenige Naties uitgegeven Zij bevat de namen van 603 Duitschers Op het oogenblik staan op de lijsten der Commissies 13 582 namen Geen pasvisum meer noodig voor Frankrijk Wij verneemn dat het Ministerie van Buitenlandsche Zaken dat krachtens een met de Fransche regeering getroffen overeenkomst met ingang van 15 April 1946 de wederzijdsche onderdanen zullen zijn vrijgesteld van het pasvisum voor toelating in doorreis door of uitreis uit Nederland en Frankrijk Van genoemden datum af zal alleen het bezit van een geldig paspoort vereischt zijn RIBBENTROP WEET VAN NIETS Waarom hield U Schbschnigg 7 jaren gevangen zoo luidde één van de vragen waarmee David Maxwell Fyfe gistermorgen Von Ribbentrop m moeilijkheden bracht Dat weet ik met Ik weet alleen dat hij op bevel van Hitler bijzonder goed behandeld moest worden en geen gevangene was Hij was in een villa geïnterneerd was het antwoord Denkt U dat hij het in Buchenwald en Dachau prettig gevonden zal hebben Ik wist niet dat hij daar geweest was Was het misschien omdat hij over Bechtesgaden niets mocht vertellen Dat kan ik niet beoordeelen Ziehier een korte passage uit de mm of meer zielige vertooning die het kruisverhoor van den voormaligen minister van Buitenlandsche Zaken geworden is Ribbentrop ontweek zoo goed als alle gestelde vragen van Sir David en nam zijn toevlucht tot ontkenningen die af en toe een komischen indruk maakten Zoo moest Von Ribbentrop beginnen met toe te geven dat hij als minister van Buitenlandsche Zaken niet eens kennis droeg van het Volkenbondsbesluit van 1927 inzake de uitbanning van den oorlog Niet minder vernederend was het voor hem dat hij bij herhaling betoogde over belangrijke buitenlandsche problemen niet te zijn ingelicht of daarin niet te zijn georiënteerd Toen Maxwell Oostenrijk aansneed verontschuldigde Von Ribbentrop zich bij voorbaat met te zeggen dat hi het probleem Oostenrijk eigenlijk slechts I OFFICIEELE PUBLICATIE AFGIFTE SCHOENENBONNEN Het Centraal Distributiekantow dedt in aansluiting van de onlangs gepubliceerde nieuwe regeling voor de distributie van schoenen mede dat men bij het afhalen der schoenenbonnoi behalve de tweede distributiestamkaart ook het nieuwe inlegve g 605 moet meebrengen De distributiediensten zuilai namelijk bij afgifte van een schoenenbon een inlegvelbon a 614 b 614 c 614 d 614 en e 614 van het inlegvel verwijderen Opheffing distributie van carbolineum Met ingang van 1 April wordt de distributie van carbolineum kleurcar bolineum en taancarbolLneum opgeheven Er dient evenwel rekening mede te worden gehouden dat door de fabrikanten de normale productie nog niet is bereikt Bonnen voor rijwielbanden Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat de bonnen voor rijwielbanden welke een vervaldatum hebben gekregen van 20 Maart j l alleen geldig zijn indien zij aan de achterzijde voorzien zijn van het stempel van den distributiedienst welke de bonnen heeft afgegeven Inlevering sinaasappelbonnen door detaillisten Het C D K deelt mede dat detaillisten in groente en of fruit de bonnen E 36 D 36 C 36 en B 37 reserve der Bonkaart K 604 op Donderdag 4 of Vrijdag 5 April moeten inleveren bij de plaatselijke distributiediensten ter verkrijging van toewijzingen no 789 Met deze toewijzingen moeten zij zich wenden tot den rayonleider van het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit Ziekenhuizen en andere instellingen dienen zich op bovengenoemden datum eveneens tot de distributiediensten te wenden teneinde deze toewijzingen in ontvangst te nemen Zij moeten opgeven hoeveel personen geboren in 1925 of later n de instelling verblij ven De aflevering van doperwten in blik Het is gebleken dat soms detaillisten blikgroenten speciaal doperwten van minder e kwaliteit afleveren tegen den prijs van betere soorten Dit werd in enkele gevallen bereikt door het etiket waarop de soort is aangegeven te verminken De consument dient zich derhalve te overtuigen dat hem de ge wenschte kwaliteit wordt verstrekt Hieronder volgt een opgave van de prijzen van doperwten in blik extra fijn f 1 68 per liter en 90 et per halve liter zeer fijn f 1 51 per liter en 81 5 et per halve liter fijn f 1 34 per liter en 73 et per halve liter middel fijn f 1 09 per liter en 60 et per halve liter middel één 92 cent per liter en 52 et per halve liter middel twee 75 et per liter en 44 et per halve liter Indien men een overtreding constateert kan men zich wenden tot het Bureau van de Prijsbeheersching NIEUWS IN HET KORT Het passagiersvliegtuig van Liverpotl naar Belfast van de Railwayair Service is bij Belfast omlaag gestort De piloot de navigator en drie passagiers werden gedood