Groot Gouda, woensdag 3 april 1946

GROOT GOUDA f ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 1 Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker DriiJfkerij Verzijl Gouda NUMMER 195 WOENSDAG 3 APRIL 1946 Administratie M J van Loon Biir Markt 67 Gouda Telefoon 3098 Abonn p w 27 c Losse numra 10 et Gouwe 5 4 0 1 9 1 8 A Z C 5 f 1 0 12 2 7x B Z C 5 2 1 2 8 5 5 O Z V 5 2 0 3 3 12 4 Boskoop 5 2 0 3 5 é 4 G Z C 5 0 0 5 0 U 0 Heeren a Gouwe I 7 4 3 0 20 9 11 G Z C II 7 3 3 1 18 10 9 S Z en P C I 8 3 4 1 15 11 10 Boskoop I 8 2 3 3 8 9 7 B Z enP C I 8 0 1 6 6 28 1 Heeren c G Z C III 6 3 3 0 8 4 9 S Z en P C II 5 2 1 2 5 7 5 O Z V II 6 2 1 3 4 10 5 Boskoop II 5 1 1 3 5 7 3 X is 2 ve lle punten Utile Dalci Het was Zaterdag 30 Maart en STADSNIEUWS lil cec6ccUkt WecrsverwBcbtin g medcgedetld door het K N M l totmargenavMd Wordt verwacht I Heldere nacht met weinig wiadi Ochtendnevel Overdag toen wind tusschtn Z O en Z W In het W des lands eenige lichte bewolking Zacht weer blijde dag voor de Goudsche Gymnastastenver Utile Dulci Toen wa namelijk het eerste openbare optreden der leden na den oorlog Aan de opwekking van het bestuur hadden veel oud leden gevolg gegeven om hun geliefde club In den vorm van een jongere generatie terug te zien En voor meer dan één bezoeker was het een prettige verrassing bekende gezichten in ouderen vorm te ontmoeten De hoofdzaak was evenwel als altiid het stuk Daarvoor had bet bestuur de uitstekende keus gedaan vaa Vadertje Langbeen een tooneelbewerking van het vermakelijke en mooie boekje van Webster Regisseur en spelers hebben I eer van hun werk gehad Het was een aller genoeglijkst geheel waarbij de toeschouwers van het begin tot het dade geboeid zijn gewaest Onmogelijk Is het alle spelers afzonderlijk te vermelden Maar een uitzondering mag zeker gemaakt worden voor de eigenlijke hoofdpersoon Judy die aardig en vlot werd uitgebeeld door mej Tineke Verduyn Daarnaast verdient Vadertje Langbeen de heer Ben de Planque een plulm voor zijn vaardige tegenspel Wanneer Ik nu nog in het bizonder melding maakt van eenige kostelijke kluchtspelfiguren als Mrs Semple mej Ineke Hessj Mrs Lippett mej Corrle Zanen den eerwaardigen dikken regent den heer Henk Boer en den plechtigen butler den heer aap v Woerden dan is het omdat vooral dezen In onze herinnering zijn blijven leven Het succes was groot en welverdiend Een geanimeerd bal besloot dezea goed geslaagden avond Openb Leeszaal en Bibliotheek Aanwinsten Romans G 32 Gerritaan Jr J en B Degoeét Burgers in bezettingstijd L 25 s Last J Het Ie schip op deNewa N 232 h Ntsna H Hongerprocéssie N 442 op Norel K Opstand in Holland R 75 t Roasam R v De tinnen soldaat 5 681 k Smeding H J Klopsignalen V 915 er Vries T ofe Eros in hinderlaag 823 N 44 Nordhoff C and J N Hall Botany Bay 823 P 86 1 Pcieatley J B Three men in new suites Studie werken 284 B 15 Bakel ƒƒ i4 Lutherlegenden 323 G 49 Gots van Natera M v d De leiding van den s aat 338 W 64 Witringa A Uw bedrijf in den passenden ondernemingsvorm M 18 Maltha T E Handleidingvoor accumulatoren B 88 Brombarg P Doelmatig bouwen en wonen 641 V 80 br Voorontwerp van wet op de bedrijfsschappen 797 T 29 Thomaa F De waterkant een boek over watersport 811 D 81 Düinlterllcen A v Verzto uit St Michleligestel en Legende vaneen wederkeer 811 M 70 V Mok M De vliegende HoU 622 3 D 47 Dika P J J Radiotechniek 941 7 H 68 Hoek G H Doodenwacht bij onze gevallenen 941 7 W 24 Wanaink P A Metleege handen Neen I Welke geestelijke waarden gaven ons de afgeloopen jaren 350 B 46 Bergh G v d Eenheid in verscheidenheid de iclesstel els Agenda Gemeenteraadsvergadering De burgemeester van Gouda heeft de leden van den tijdelijken gemeenteraad opgeroepen voor een vergadering op Maandag 8 April des namiddags om 8 uur ter behandeling van dt volgende punten Het voorstel tot benoeming van een onderwijzer aan de O L School B Het voorstel tot benoeming van een onderwijzeres aan de O L School no 1 Het voorstel tot opheffing van den Haastrcchtsche Tol Het voorstel tot het weder instellen van Commissie van georganiseerd overleg en der dienstcommissies Benoeming van vijf vertegenwoordigers van het gemeentebestuur in de commissies van overleg voor de Ambtenaren en voor de werklieden Het voorstel tot vaststelling van het plan tot herziening van hel uitbreidingsplan voor het gedeelte gelegen tusschen de Kromme Gouwe en de Nieuwe Vaart Het voorstel tot goedkeuring artikel 14 van het reglement voor het van ItersonZlekenhuls van het besluit van Regenten tot aanschaffing van nieuwe Röntgjnapparaten voor dit Ziekenhuis Het voorstel tot bepaling van het vermenigvuldigingscijfer voor de heffing van schoolgeld voor het gewoon en voortgezet lager onderwijs In de gemeente Gouda Het voorstel tot vaststelling van het verslag van de veistrekking van schoolkleedlng over het jaar 1945 Het voorstel tot het aangaan van twee geldleeningen groot resp f 200 000 en f 300 000 Wijzigingen der begrooting dienst 1946 Pro iagandaavond Daniël Deze avond vangt niet zooals in de agenda staat vermeld om acht uur maar om half acht aan Programma s xijn nog verkrijgbaar aan de zaal Concordia Rotterd Philbarmoniach orkest Het bestuur van Het Goudsch Volksconcert deelt ons mede dat het 4e en laatste nbonnementsconcert van bet Rotterdamscb Philharmonisch Orkest gegeven zal worden op Woensdag 10 April a s des avonds 7 uur In den Nieuwen Schouwburg Het programma luidt als volgt 1 Alphons Diepenbrock Ouverture De Vogels 2 G F Handel Cantate soliste Mimi Erb 3 F Schubert 7e Symphonle in C dur Kadervergadering G B B Maandag 8 April a s vangt de eerste kader vergadering aan georganiseerd door de Coudsche Bestuurdersbond in Café Centraal waar de heer H Oosterhuis zal spreken over het Voorontwerp wet op de bedrijfschappen van minister Vos Door deze Inleiding zal ieder afdeelingsbestuurder duidelijk moeten worden gemaakt wat dit ontwerp inhoudt en wel voornamelijk wat betreft de taak van de vakbeweging welke o k hier eenbelangrijke rol toebedeeld is d w z eenige vorm van medezeggenschap in het bedrijfsleven hetgeen zoo lang reeds een vrome wensch is gebleven Daarbij zal blijken In hoeverre de vakbeweging in de samenstelling van de besturen dezer bedrijfschap ingeschakeld zal worden en welke Invloed tij verder kan hebben op de gang van zaken in het bedrijfsleven De Economische kamer is bijv bevoegd besluit te nemen ten opzichte van o a B Voortbrenging en verdeeling goederen b Prijzen van g ederen en diensten c In aan uit en doorvoer d Financiering en winstuitkcering ondernemingen i De sociale kamer niet minder belangrijk zal dezelfde bevoegdheden bezitten om op het sociale terrein te kunnen ordenen zooals j B Loonen en andere arbeidsvoorwaarden b Vakopleiding c Voorzl ilng In de gevolgen van werK looiheid j d Vaste organen van overleg io ondemeining tusschen werkgever en werknemers Wat II er in Gouda f do ii1 Reunie I Vrijdag t m Wocnadag i Dé geest van den Zwarten Pirakt Toegang boven 14 jaar Thalla Theaten Vrijdag t as Woen d De Kroegzangeres Toeg boven 18 jaar Woensdag 3 April Concordia 8 uur Propragaada avond C J M V Daniël Ned HervGem Turfmarkt 54 f 30 n Ds Joh van Welzen Idem Leger des Heil Turfmarkt G zellig samenzijn voor jonge menschen boven 14 jaar Idem Reunie bovenz 7 uur Ds Borger Idem Schouwburg 8 uur Tooneelgroep Dt Goudsbloem voor VolksonderwQ met Om de Koningsmacht Vrijdag 5 April Blauwe Kruis 7 30 u gecombineerde bestuursvergadering Het Westen en Snoystraat Water polo De uitslagen van den gisteravond tn het Spaardersbad gespeelde polowedstrijden luiden als volgt S Z en P C I B Z en P C I 5 0 S Z en P C II O Z V II 0 3 G Z C dame B Z C danie 0 2 De waterpolocompetitie De ranglijsten zien er als volgt alt Dames XX is 4 VOETBAL Jodan Boys De afd Voetbal der Jodan Boy zal deelnemen aan het Paaschtournool op Maandag 22 April a s georganiseerd door de Christel Voetbalver H B S te Schiedam Jodan Boys komt uit met vier elftallen t w 3 Seniorelftallen en 1 Juniorelftal Tevens neemt Jodan Boys deel aan het tournool van T O G tt Rotterdam op Donderdag 30 Mei a s Hier zullen drie SenlorelftalUn aan meedoen DISTRIBUTIE NIEUWS MBDEDBELINGEN PLAATSBLIJKB DISTRIBUTIEDIENST GOUDA Rijwielbanden voor Bedrijven Voor bedrijven met 50 of meer arbeiders is de gelegenheid opengesteld om een collectieve aanvraag in te dienen voor rijwielbanden ten behoeve van die arbeiders die voor het bereiken van hua wérk op een rijwiel aangewezen zijn Formulieren zijn voor dit doel te verkrijgen aan loket Inlichtingen in hel gebouw Westhaven vanaf 4 April a s en moeten vóór lO prll bij mijn dietxft worden ingeleverd Handel De detallisten worden erop gewezen dat zij op de vastgestelde dagen hun toewijzingen moeten komen afhalenl Daar momenteel hieraan zeer slecht wordt voldaan zijn indien hierin een verandering koint strenge aatregelen te verwachten De distrlbutledien t vraagt ter voorkoming van moeilijkbeden in de toekomst Uw aller medewerking SPORTNIEUWS Uitslagen van de aderlinge competitie van Damlust P Versloot A Rodenbach 2 0 11 0 2 2 9 20 11 02 2 3 d Bode N v d Wouden P Slieker A V Beuztkom H V Eijk P V Dam P Slieker N Gerhards H V Haaren A Rodenbach P V Dam P V Dam P Slieker N v d Wouden N v d Wouden A d Frankrijker P V Dam A v d Berg der H V Haaren S J Schrooder J L Bol M V Haaren P Verboom P Zwart S J Schrooder 0 2 J Backer 2 0 A d Frankrijker 0 2 P Schouten 2 0 A Boer 2 0 P Verboom 02 H V Haaren 2 0 S J Schrooder 2 0 J Backer 1 1 j L d Bruin 2 0 van Uif iel Voor f 25 den dood ingejaagd Vandaag een jaar geleden s morgens 8 uar Voor de politiepost aan de Hoflaan te Rotterdam stoppen eenige Duitsche auto s Gehelmde Duitscbers springen eruit Een twintigtal geboeide Nederlanders wordt tevoorschijn gehaald Enkele rauw ttitgcKhreeuwde bevelen De mannen worden op een rij geplaatst Voor hen stellen zich een aantal geweerschutters op han wapens in den aanslag Dan het moordend bevel en het vuurpeleton verricht zijn moordenaarswerk Twintig mannen de meesten nog jong zakken zieltogend neer Ein officier schilt zijn revolver nog leeg op hen die nog tcckenen van leven geven Voorbijgangers worden gedwongen de ontzielde lichamen tegen de helling van een schuilkelder te slepen Dan stappen de Duitschers weer in hun wagens de lijken tentoongespreid De moord op een Nederlandsch SS officier is op deze wijze gewroken naar men later officieel van Duitsche zijde mededeelde Onder deiè slachtoffers die zoo kort voor de bevrijding hun werk met den dood moesten beko pen bevond zich onze stadgenoot de heer A de Korte Veertien dagen tevoren op 16 Maart was hij gearresteerd dank zij het verraad van een gemeen Nederlandsch sujet Noll alias Bots Hij maakte er eek soort beroep van menschen bij de S D aan te brengen waarvoor hij dan f 25 bloedgcld en wat levensmiddelen ontving Ook voor den heer De Korte ontving hj ifze prijs Deze recidivist hij wa oor den oorlog reeds veroordeeld we$ cns rijwieldiefstal abortus en tal van andere lage practijken had na bevrijding van ons land nog de brutaliteit bij de weduwe van onzen omgekomen stadgenoot aan te kloppen en ha zijn diensten bij de opsporing van de verraders van deo heer De Korte n te biedéil Naar wij vernemen komt de zaak tegen dezen verrader een dezer dagen voor het bijzonder gere tshof te sGravenhage voor Vrijwel onmiddellijk na zijn gevangenneming is de beer De Korte naar Rotterdam gevoerd alwaar hij werd verhoord Ondanks het feit dat de Duitschers bewijzen In handen hadden dat de heer De Korte ondergrondsch werk verrichttt er was munitie bij hem gevonden heeft hij gezwegen Wij allen weten wat dit beteekent Na verblijf van eenigen dagen werd hij naar Schevenlngtn gevoerd vanwaar hij op dien fatalen morgen weer naar Rotterdam werd getransporteerd om in het openbaar te worden gefuslleerd De ondergrondsche strijders wisten dat hun werk gevaarlijk was en zij dit bij ontdekking met den dood moesten bekoopen Dat er echter Nederlanders ware die voor enkele bloedguldens bereid waren Iemand den dood in te jagen Is vrijwel onbegrijpelijk Vergeel U niet dat U morgen nieuwe inlegvellen textielkaarten en en quettcformulieren voor brandstoffen moet halen als uw naam igt tusschen de Jong F Klemz U behoeft alleen Uw tweede distri butiestamkaart en het inlegvel mede te brengen U kunt in het Gymnastieklokaal aan de Peperstraat terecht aan loket 1 3 5 7 en 9 tusschen 9 J0 en 12 u of 2 en J 30 uur Voor bijzonderheden zie aanplakbilj dat U morgen schoenenbonnen moet halen voor kinderen geboren tusschen 31 Dec 14 en 6 Juni 45 als Uw naam begint met een van de letters ƒ tot en met R en het kind nog geen schoenenbon heeft gehad U moet meenemen de tweede distributiestamkaart en het Inlegvel G 605 van het kind Vroawengroep P v d A Elke Donderdag houdt deze groep haar bijeenkomst in de bovenzaal van dt Réunie s middags van 2 4 uur Dit keer zal de directrice van het Van ItersonZiekenhuis Mej Verkerk spreken over Hygiëne in Huls Nog steeds zwarte prijzen De marktkoopman G H uit Utrecht werd bekeurd wegens prijsopdrijving Hij verkocht breed verbandgaas voor vitrage tegen den prijs van 65 cent per meter terwijl de prijs 31 ets Is 4S00 M werd in beslag genomen Kwa ongensstreek 200 Lt karnemelk ging verloren doordat een jongentje een kraan had opengedraaid bij de G M L Goudsche Luchtvaartclnb Da G L C verzoekt ons mede te deelcn dat het bestuur als volgt is samengesteld W Dogterom IJssellaan 127 voorzitter K C Mooijcnkind osephstraat 74 secr Th Pessing Karnemelksloot 136 penningmeester Tevens gaat de G L C 2de Paaschdag op uitnoodiglng van de Rotterdamschc L C naar een door deze club georganiseerde luchtvaartdag Goede slag SurveiUecrende politie ontmoette la de nacht van Maandag op Dinsdag eenige personen die met veel bagage op pad bleken te zijn Bij nadere beschouwing bleken de nachtelijke wandelaars heel wat te torschen t een radiotoestel 4 damesmantels 2 klndcrmantels 1 paar damesschoenen 1 pr kinderschoenen 1 heerenovcrjas en een staand klokje De goederen waren even te voren ontvrremd uit de woning van M aan de Crabethstraat dok uit de vestiaire van Concordia en de Réunie werd Maandagavond kleeding ontvreemd De beide daders du Ch uit den Haag enV zonder vaste woonplaats zijn in hel politiebureau ingesloten Genoieen tea vond Vrijzinnige Hervormden De gemeenteavond van de Ver van Vrijz Ned Hervormden waaraan alle jeugdgroepen hopen mede te werken en waarop om leden van het Werkverbond het Bijbelsch spel Rebecca zullen opvoeren is verzet van Dinsdag 9 April naar Vrijdag 12 April des avonds 8 uur in Het Blauwe Kruis Waarom er gisteren gevlagd werd Velen onzer lezers zullen zich gisteren afgevraagd hebben waarom er gevlagd werd Cte reden ervan is de volgende Gisteren bestond de Bond zonder Naam 8 jaar In zijn bekende radio praat je heeft daarom de Weleerw Heer Henri de Grceve Zaterdag j l aan leder die van goeden wil was verzocht de vlag uit te steken Wij hopen U hiermede voldoende geantwoord te hebben Feestavond De vrolijke Boys De mondaccordeon en amusementsver De vrolijke Boys hield Maandagavond in het geheel gevulde Concordia een feestavond welke door het gemis aan een conferancier een wat taaie indruk maakte In zijn openingswoord riep de heer G v Wijk de uiterste clementie in van het publiek daar deze aog jonge vereeniglng pas zes weken over instrumenten beschikt en zoo beschouwd konden de diverse nummers de toets der critiek wel door staan terwijl Montevideo en de marsch Alte Kameraden extra vermelding verdieaen Voorts een é4nacter welke goed opgevoerd werd tapdansen van den jeugdigen P v d Berg zang van J Verboom en nog eenige nummers op een mondaccordeon door J v d Witteboer en Vergeer waarvan eerstgenoemde ons als dirigent ecl jermeer kon bekoren Na een finalt waaraan ook nog de Vrolijke Ladle medewerkten welke hun naam echter geen eer aan dtden werd dezen avond besloten met een bal onder leiding van den heer Holthuizen