Groot Gouda, woensdag 3 april 1946

Kapitein Klakkebos op de Le e i V Ro a ARA 18 00 Nieuws 18 18 Gui armuziek 18 30 Atoniaire energ e S Xavier Cugat en zijn orkest iQi i Departementale uitzending fü n Proer voor de Ned StrijdkrachLT 20 Nieuws 20 05 Vaudeville nrkest 20 35 Linke Arie wordt eerlijk M5 Residentie orkest 22 25 Gesprek d week 23 00 Nieuws 23 15 Opera Ernani 24 00 Slmting filLVERSUM II NCRV 17 30 Celesta ensemble 18 0 Rijk over zee 18 45 Meisjeskoor ono Nieuws 19 20 Gram muz 19 30 FnKische les 20 00 Nieuws 20 20 rpUorkest 21 10 Het tijdnerk der atoomenergie 21 30 VerSde Zangers 22 00 Nieuws 22 15 Actueel gelufd 22 30 Bel Canto 23 15 Grammuziek 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting RADIOPROGRAMMA VOOR DONDERDAG HILVERSUM I AVRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendpvmn 8 00 Nieuws 8 15 Gram muz 930 Arbeidsvitaminen 10 30 Van vrouw tot vrouw 10 35 Malando 11 00 Nuttig en noodig 11 10 Malando 2 n usschen was apWn K akke 2 SZ f oScTetf S den boom heen doorboorde het daarachter staande struikgewas en beroofde een arme onschuldige koe van haar schoonste sieraden één hoorn en de pluim van haar staart gingen er ris at Gelukkig was het nog al tamelijk pijnloos bos hoe langer hoe bloeddorstiger geworden Hij had een afbeelding van een leeuw gekocht met vier punaises bevestigde hij die aan een dikkenboom Daarop nam hij afstand zettezich schrap mikte en heel 29 616 goederenwagens in het N S wagenpark aanwezig waren De ontbrekende wagens vormen dus 70 van dit aantal Bovendien kon van de 6529 teruggebrachte wagens slechts een zeer klein aantal weer in gebruik worden genomen De meeste zijn zoo ernstig gehavend dat zij grondig moeten worden gerepareerd waarvoor onze geplunderde reparatiewerkplaatsen noch het materiaal noch de gereedschappen hebben Verre Oosten 12 00 Pianorecital 12 30 Gram muziek 12 35 Pierre Palla en Christine Bévort 13 00 Nieuws 13 15 De Vagebonden 14 00 De vrouw binnen en buiten en haar huis 14 20 Dè kwintetspelers 15 00 Sterren ensterretjes 15 20 Confetti 17 00 Kaleidoscoop 17 30 Th £ red white andblue stars o HILVERSUM II KRO 7 00 Nieuws 7 15 Ochtendgymn 7 30 Morgengebed 7 45 Gram muziek 8 00 Nieuws 8 20 De Heilige van den dag 8 45 Gram muziek 9 00 Pluk den dag NCRV 10 00 NCRV ko or en orkest 10 15 Morgendienst 10 45 Boyd Neei en zijn orkest KRO 11 00 Radio ziekenbezoek 1145 Gram muziek 12 15 De kleine wereld 12 30 Trio Clairie Hegedus 13 00 Nieuws 13 15 Zie 12 30 13 45 Rond de hut van de schoonmoeder NCRV 14 00 Gram muziek 14 40 Causerie v d vrouw 15 00 Stichtsch pianokwartet 16 00 Bijbellezing 16 45 Orkestwerken 17 00 Rijk ove Engelsch Fransche alliantie Gouin s mededeeling dat Frankrijk moet streven naar een alliantie met Engeland als aanvulling van zijn alliantie met de Sovjet Unie wordt in de Britsche Pers met vreugde begroet Het Perzische antwoord aan den Veiligheidsraad De Perzische Ambassadeur in de Ver Staten Hussein Ala die de Iraansche kwestie voor den Veiligheidsraad heeft gebracht zal naar hij heeft medegedeeld op 3 April gereed zijn met het antwoord van zijn regeering op het verzoek van den Raad om een verslag van de situatie in Perzie Volgens de New Yorksche radio zal het antwoord in de zitting van 3 April behandeld kunnen worden De Sovjet Unie heeft nog met gereageerd wat het kan presteeren Dit soort advertising ligt ons volk met Deiaarbeurs is een middel om met alleenin het buitenland maar vooral ookin het eigen volk het besef te wekken tot welke prestaties ons volk instaat blijkt te zijn De minister president besloot met den wensch uit te spreken dat op deze jaarbeurs de krachten openbaar zullen worden die het bedrijfsleven uit vrijen wil kan opbrengen voor de constructie van ons Volk als geheel En dit niet alleen in materieel doch ook in moreel opzicht Niet alleen materieel doch ook moreel en geestelijk gaat ons volk thans door een donker dal Moge de jaarbeurs bijdragen tot de pogingen om ons volk te voeren naar een betere toekomst Vervolgens nam het woord de mi nister van Handel en Nijverheid ir h Vos die terwijl de minister president het onderwerp het Nationaal belang der Jaarbeurs had behandeld tot onderwerp had gekozen het economisch belang der Jaarbeurs Het Koninklijk bezoek aan de Jaarbeurs Nadat de Koningin na haar bezoejc aan de jaarbeurs naar Soestdijk was teruggekeerd heeft Prinses Juliana met o a de ministers Schermerhorn Reel en Vos een lunch bijgewoond in het Schouwburg restaurant aangeboden dor den Raad van Beheer van de Jaarbeurs s Middags heeft de Prinses opnieuw een bezoek van ongeveer een uur aan de jaarbeurs gebracht waar zij zich met interesse rde velschillende stands heeft laten voorlichten door de heeren Fentener van Vüssirigen en Mihus Utrecht was m stemmmg Het bezoek aan de Jaarbeurs is zoo groot dat gisteren iji Amsterdam in de otl hotels geen kamers meer be schikbaar waren P DADIOPROGRAMMA VOOR WOENSDAG INSCHRIJVING VAN IN HET BUITENLAND OVERLEDEN PERSONEN VOOR UW RECLAME IN GOUDA EN OMGEVING DAGBLAD filOOT GOUDA De Minister van Justitie heeft aan de ambtenaren van den burgelijken stand medegedeeld dat het Injformatiebureau van het Roode Kruis te Den Haag Gebouw Petrolea Benoordenhoutscheweg 7 de beschikking heeft gekregen over een aantal uittreksels uit in het buitenland opgemaakte overlijdensakten van Nederlanders Indien de overledenen ifl Nederland waren gedomicilieerd dient het overlijden ook hier te lande geregistreerd te worden en wel door inschrijving dezer uittreksels in de akten van den Burgerlijken Stand van de woonplaats der overledene Zoodanige inschrijving doet recht wedervaren aan de strekking van art 50 2e lid van het Burgerlijk Wetboek waarin tot uiting komt de bezorgdheid des wetgevers voor een zoo volledig mogelijke registratie van sterfgevallen in de akien van den Burgerlijken Stand van de woonplaats der overledenen Deze uittreksels zullen eerstdaags worden ontvangen Het behoeft wel geen betoog dat het een algemeen belang is dat ieders medewerking aan de inschrijving dezer uittreksels voor zoover nog niet verleend tot stand komt Omtrent het al dan niet reeds inge 1 n nttf f f Ari Vm i4 £i1 Nuttiir en noodig n iu maianuu wiiiucm i et ai uai ti feinn Pauline Albert piano 11 45 Beschreven zijn van overleden betrekrichten over krijgsgevangenen uit het kingen kan men zich steeds vergewisricnten JS s D o r r i+ 1 en aan de afdeelingen Burgerlijken Stand en Bevolking Commissie voor de moreele heropvoeding van de jeugd geïnstalleerd BUITENLAND Gistermiddag is ten stadhuize door den Haaggchen wethouder van onderwijs mr H J Smidt de commissie voor de moreeie heropvoeding van de jeugd geïnstalleerd De commissie zal B fin W adviseeren en voorstellen doen Hoe het goederenwagenpark der N S werd geplunderd Van de 28543 gestolen wagens zijn er nog 22 014 zoek 17 30 de zee 17 10 Marschmuziek Stichtsch Salonorkest Verhooging der goederentarieven wordt op 1 April a s van kracht De reeds aangekondigde verhooging van de tarieven voor het goederenvervoer van de N S zou reeds op Maart j l van kracht zijn geworden Door bijzondere omstandigheden moest de invoering van deze tarieven echter worden opgeschort doch thans kan worden medegedeeld dat zij op 1 April a s in werking zijn getreden Nieuw is de bepaling dat voor zendingen stukgoederen waarvoor de atzender niet de geheele vracht en de bijkomende kosten betaalt een toeslag van 20 cent per zending m rekening wordt gebracht Deze maatregel waardoor een verschuiving naar het gefrankeerde vervoer mag worden verwacht beoogt een vereenvoudiging van de administratie en zal een vluggere aflevering der zendingen bevorderen Konden wij eenigen tijd geleden mededeelen dat 384 van de 464 door de Duitschers gestolen locomotieven weer in ons land waren teruggekeerd inmiddels is dit aantal zelfs tot 404 cestecen ten aanzien van de goedelenwagens zijn deze getallen heel wat ongunstiger Er werden gedurende de staking in het geheel 28 543 goederenwagens geroofd waarvan er nog slechts 6529 zijn teruggebracht Er ontbreken er dus nog altijd ruim 22 000 Daarbij moet men bedenken dat er in September 1944 voor he uitbreken van de staking dus m het ge OPENING JAARBEURS i U Iron rtl PctpPrPn Dit Gisteren is met een plechtige bij eenkomst in de Stadsschouwburg te Utrecht de eerste Jaarbeurs na de be oeze ofenlngsl lechtigheid werd bijgewoond door H M de Konmgin Prinses Juliana en een zevental mini De aanwezigheid van deze hooggeplaatste personen duidt op de belangrijkheid van onze jaarbeurs De openingsrede werd uitgesproken doordr F H FentenervanVissingen die het betreurde dat Prins Bernhard niet bij de opening aanwezig Een Deensch blad over het bezoek van het Prinselijk Paar Het Deensche blad SocialDemo craten schrijft in zijn editie van Zondag De ontmoeting tusschen het Deensche en Nederlandsche Koninklijk Huis is een historisch gebeurtenis de twee oudste Europeesche dynastieën ontmoeten elkaar Prinses Juliana vertegenwoordigt in haar huis de oudste ondergrondsche beweging in Europa en te Kopenhmagen zal tie erfgename van den Nederlandschen troon de vertegenwoordigers van de oudste legitime dynastie i E 0P ontmoeten Het is bijna symbolisch dat zoowel gasten als gastheeren de vertegenwoordigers zijn van den nationalen geest van kleine maar ten aanzien van de cultuur zeer groote landen die beiden grenzen aan een groot land dat steeds op verovering uit is geweest Kleine landen die hardnekking hun eigen karakter hebben bewaard Het Nederlandsche Prinselijke Paar zal niet slechts welkem worden geheeten door n oud Koninklijk Huis dat rijk i aan tradities maar door een geheel volk dat de warmste ge Soorpersoonlijke interventie heeft de Prins bereikt dat de geallieerden het Jaarbeursgebouw tijdig ontruimden Met groote voldoening constateerde spreker dat het bedrijfsleven op een totaal onverwaclite wijze aan deze Jaarbeurs heeft deelgenornen en de Verwachtingen ver overt offen heeft Het Utrechtsch Stedeijk Orchest bracht vervolgens Merck toch hoe Serck uit Valerius Nederlandsche gedenckklank 1626 en gehoore waarna de minister president prof ir Schermerhorn het w ord nam Er heerscht vreugde m Nederlano aldus mr Schermerhorn over lederen sap dTe ons volk aflegt Op den weg naTr verhoudingen die ons doen denken aan de jaren van voor de ver schrikking De organisatie en opening van deze eerste Jaarbeurs is een zee hPlnnPriike stap op dezen weg inei s gee wonde dat bij al diegenen die met het economische en nationale feSeï van Nederland gemoeid zijn voldoening bestaat over deze gebeur Het totale aspect van het National n gThed volk dat de w rrnste ge van de S ëeT oüde klacht vih voelens koestert jegens het f J r de oorlofe dat ons volk niet Jandsche volk die in dé b tte e pen voor den oor f j de wereld van den oorlog niet verminderd zijn uitmunt in nci leven w dt gevormd dooV het totag van de bedtijvigheid die in ons la d j u ti=Vn oude klacht vin Rusland betaalt zijn contributie aan de U N O De secretaris generaal van de U N O heeft medegedeeld dat Vishinsky telegrafisch een bedrag van 1 723 000 dollar heeft overgemaakt als Rusland s aandeel in het fonds voor het werkkapitaal van de U N O Behalve Rusland hebben thans Bel gië Noorwegen en Nederland het volledige bedrag van hun aandeel betaald Amerika heeft tot nu loe 500 000 dollar betaald van zijn aandeel van 6 152 500 dollar dat 24 61 procent bedraagt van het werkkapitaal van 25 000 000 dollar Engeland heeft 300 000 dollar betaald van zijn aandeel van 3 690 000 dollar Frankrijk s aandeel bedraagt 1 400 000 dollar en dat van China 1 600 000 dollar Ook Engeland s locomotieven wachten op reparatie Blijkens een bericht in de Daily Express van 19 Maart j l heeft ook Engeland te kampen met een tekort aan reparatiemogelijkheden van zijn locomotieven Meer dan 3000 van de 19000 locomotieven waarover de gezamenlijke Engelsche spoorwegmaatschappijen de beschikking hebben wachten op hun beurt voor een grondige gezondheidskuur BELGEN BEZETTEN DUITSCHLAND De overeenkomst Bevin Spaak betreffende het bezetten door de Belgische troepen van den sector in de Britsche zone in Duitschland is op 1 April officieel van kracht geworden Officieele kringen bevestigen het feit maar weigeren dienaangaande eenW commentaar te leveren Men weet slechts dat sinds verscheidene maanden de Belgische strijdkrachten geleideBjk sectoren overgenomen neb ben welke vroeger dopr de Britsche troraen waren bezet in de slreken van Aken Keulen Godesberg en Bomi omdat de Belgische regeermg tw divisies bestemd heeft voor de bezetting van deze sectoren Een gift voor den Lugdunumprijs Edouard Herriot heeft dezer dagen te Lyon een literairen prijs van frcs 100 000 ingesteld waarvan de revenuen aan den Lugdunumprijs ten goede komen Hierdoor wordt de Lugdunumprijs tot een van de belangrijkste van Frankrijk Opdracht tot Kabinetsvorming voor Grieksche populisten Aartsbisschop Damakinos de regent van Griekenland heeft gisteren vier leiders van de partij der Populisten Royalisten die de leiding hebben bij de Grieksche verkiezingen bij zich ontvangen en de vorming van een kabinet opgedragen De vier leiders zijn Tsaldans Theotoki Stefanopoolos en Mavromihaili Ondanks het mislukken van de eerste pogingen der Populisten toenadering te vinden met Papandrene en Venizelos twee van de drie leiders van het centrale blok zullen de Populisten toch naar meft verneemt nieuwe poginge doen in het nieuwe kabinet medeVerking te verkrijgen van de leiders deWr Nationale Urne Soloelis heeft het aanbod tot deelneming aan het kabinet afgewezen daat l hij de oppositie wil leiden De Populisten waren heden van meening dat zij gezien de tot nog toe binnengekomen uitslagen van minstens 200 der 357 zetels in de nieuwe kamer zullen verzekerd zijn waarmee zij de absolute meerderheid over alle andere partijen samen zouden bezitten INDIE Geintemeerden in het republi keinsche deel van Java kunnen pakketten ontvangen De delegatie van bet internationale comité van het Roode Kruis van Geneve maakt bekend dat pakketten met levensmiddelen kleeren geneesmiddelen tabak en familiefoto s r mits niet zwaarder wegende dan 1 kg nu kunnen worden gezonden naar de treinterneerden in het niet onder Geallieerde controle staande deel van Java Het Indonesische Roode Kruis zal zorg dragen voor het vervoer en de distributie der pakketten CLARK KERR STAAT INTERVIEW TOE Ik ben voldaan over de resultaten van de tusschen de Indonesiërs en de Nederlanders gevoerde onderhandelingen De onderhandelingen waren niet zoozeer moeilijk dan wel traag aldus heeft Sir Archibald Clark Kerr gisterochtend verklaard toen hij een groep Indonesische journalisten uit het binnenland had ontvangen Hij voegde er nog aan toe de kwestie Nederlandsch Indië is een interne aangelegenheid hoewel andwe landen de verplichting hebben bijstand te verleenen heeft Gropt Brittannië geen verlangen op economisch gebied ten aanzien van N derlandsch Indie Gandhi over onafhankelijkheid van Indië Gandhi heeft tijdens een interview met een correspondent van het Egyptische blad Al Balagh o m verklaard Ik heb met genoegdoening kennisgenomen van de verklaring van denBritschen premier over de onafhankelijkheid van Britsch Indië Ik kanevenwel niet vergeten dat de geschiedenis van de betrekkingen tusschenGrootBrittannië n Britsch Indië eenlange reeks van niet ingeloste beloftenen verwachtingen is geweest Wij moeten dan ook voorzichtig zijn Ikben geneigd te gelooven dat Groot Brittannië ditmaal van plan is iets tedoen zijn tegemoetkomingen zijnechter dermate verbazingwekkend datIndië er niet aan durft te gelooven Verder zeide Gandhi dat de Statusvan Dominion als vervanging van volledige onafhankelijkheid geen oplossing zou zijn Hij legde er den nadrukop dat Indië goede betrekkingen metGrootBrittannië zou onderhouden mits de mogelijkheden voor onafhankelijkheid als beginsel en niet als ruilobject voor bondgenootschap besproken zouden worden De Engelsche verliezen in Indonesië De Britsche Militaire verliezen op Java en Sumatra bedroegen tot 16 Maart als volgt Britten 34 dooden 70 gewonden en 10 vermisten BritschIndiërs 274 dooden 957 gewonden en 24 vermisten